Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana > Čehija

Pēdējo reizi atjaunots: 03-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Čehija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir laulības šķiršanas saņemšanas noteikumi? 1.
2. Kādi ir laulības šķiršanas iemesli? 2.
3. Kā laulības šķiršana ietekmē: 3.
a) personiskā attiecības starp laulātajiem (piem., uzvārdus)? a)
b) laulāto īpašumu sadali? b)
c) laulāto nepilngadīgos bērnus (piemēram, vecāku atbildība un uzturlīdzekļu prasības?) (Skatīt “Vecāku atbildība – Čehijas Republika”) c)
d) saistību maksāt uzturlīdzekļus otram laulātajam? (skatīt “Uzturlīdzekļu prasības – Čehijas Republika”) d)
4. Ko praksē nozīmē juridiskais termins “laulāto atšķiršana saskaņā ar tiesas lēmumu”? 4.
5. Kādi ir laulāto atšķiršanas noteikumi? 5.
6. Kādas ir laulāto atšķiršanas juridiskās sekas? 6.
7. Ko praksē nozīmē termins “laulības anulēšana”? 7.
8. Kādi ir laulības anulēšanas nosacījumi? 8.
9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas? 9.
10. Vai ir alternatīvi ārpus tiesu līdzekļi laulības šķiršanas jautājumu risināšanai, nevēršoties tiesā? 10.
11. Kur man jāiesniedz pieteikums par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu /laulības anulēšanu? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti jāpievieno šim iesniegumam? 11.
12. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību procedūras izmaksu segšanai? 12.
13. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu? 13.
14. Kas man ir jādara, lai citas dalībvalsts tiesas lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības anulēšanu atzītu Čehijas Republikā? 14.
15. Kādā tiesā vērsties, lai Čehijas Republikā apstrīdētu citas dalībvalsts tiesas lēmuma par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu atzīšanu? Kāda procedūra šajos gadījumos tiek piemērota? 15.
16. Kādu likumu tiesa piemēro laulības šķiršanas tiesvedībā divu laulāto starpā, ja viņi nedzīvo Čehijas Republikā, vai ir citas valsts pilsoņi? 16.

 

1. Kādi ir laulības šķiršanas saņemšanas noteikumi?

Pamatojoties uz viena no laulātajiem iesnieguma, tiesa lemj par laulības šķiršanu. Tiesvedības laikā tiesa nosaka, vai laulības šķiršanas iemesli pastāv vai nepastāv, t.i., vai laulība ir beigusies vai nav beigusies un kādi bija cēloņi.

Laulību automātiski uzskata par izbeigtu, ja laulība ir ilgusi vismaz vienu gadu, laulātie dzīvo atsevišķi vismaz sešus mēnešus un otrs laulātais atbalsta iesniegumu par laulības šķiršanu. Ja tiek iesniegti zināmi dokumenti, tiesa nepētīs izbeigšanas cēloņus un dos laulības šķiršanas atļauju. Šie dokumenti ir šādi: a) rakstisks līgums attiecībā uz abpusējā īpašuma attiecību nokārtošanu, kopā dzīvošanas tiesībām un pienākumiem un jebkādu acīmredzamu uzturēšanu laikā pēc laulības šķiršanas ar oficiāli apstiprinātiem laulāto parakstiem; b) spēkā esošs tiesas lēmums, kas apstiprina vienošanos, kas nosaka jebkuru nepilngadīgo stāvokli laikā pēc laulības šķiršanas.

Tiesa nedos laulības šķiršanas atļauju, ja laulātais, kurš pārāk neveicināja laulības izbeigšanu, pārkāpjot savus laulību pienākumus un kurš ciestu būtiskus zaudējumus laulības šķiršanas dēļ, nepiekrīt šķirt laulību ar noteikumu, ka ārkārtas apstākļi ir par labu laulības saglabāšanai. Ja tomēr laulātie nav dzīvojuši kopā vairāk par trim gadiem, tiesa dos laulības šķiršanas atļauju šādā gadījumā ar noteikumu, ka laulība ir beigusies.

2. Kādi ir laulības šķiršanas iemesli?

Tiesa dos laulības šķiršanas atļauju, ja tā atzīst pamata un pastāvīgu laulības izbeigšanu; tajā pašā laikā tā ņems vērā laulības izbeigšanas cēloņu raksturu. Ja laulātajiem ir nepilngadīgi bērni, šķiršanās atļauju var arī nedot, ja īpašu iemeslu dēļ tā nesaskanēs ar minēto bērnu interesēm.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Kā laulības šķiršana ietekmē:

a) personiskā attiecības starp laulātajiem (piem., uzvārdus)?

(a) Laulātais, kas pieņēma otra laulātā uzvārdu, drīkst paziņot dzimtsarakstu nodaļai viena mēneša laikā pēc laulības šķiršanas lēmuma stāšanās spēkā, ka viņš vai viņa vēlas atgūt savu iepriekšējo uzvārdu vai ka viņš vai viņa vairāk nepievienos otra laulātā uzvārdu savam sākotnējam uzvārdam.

b) laulāto īpašumu sadali?

(b) Laulības šķiršana nozīmē, ka pāra kopīgais īpašums vairs nepastāv. Civilkodekss paredz, kas ir pāra kopīgais īpašums. Pāri vai atsevišķas personas, kas vēlas stāties laulībā, drīkst paplašināt vai samazināt noteikto juridisko kopīpašuma apmēru. Tiesa arī drīkst samazināt kopīpašuma apmēru.

Ja laulība tiek šķirta, laulātie var vienoties atrisināt jautājumu par kopīpašumu. Ja viņi nevienojas, tiesa atrisinās jautājumu par kopīpašumu, pamatojoties uz pieteikumu, ko iesniedzis viens no laulātajiem. Tiesa ievēros juridiski noteiktos priekšnosacījumus, nokārtojot īpašuma lietu.

Pēc laulības šķiršanas laulātais vairs nav juridisks mantinieks. Bijušais laulātais drīkst mantot pēc laulības šķiršanas tikai tad, ja tas minēts testamentā.

c) laulāto nepilngadīgos bērnus (piemēram, vecāku atbildība un uzturlīdzekļu prasības?) (Skatīt “Vecāku atbildība – Čehijas Republika”)

(c) Pirms laulības šķiršanas atļaujas došanas nepilngadīgo bērnu vecākiem tiesa noteiks laulāto tiesības un pienākumus par bērniem laikā pēc laulības šķiršanas. Tiesa precīzi noteiks to laulāto, kam uzticēs uzdevumu rūpēties par bērnu, un veidu, kādā katrs no vecākiem dos ieguldījumu bērna uzturēšanā. Lai iegūtu papildu informāciju, skatīt informācijas lapu “Vecāku atbildība”.

Lapas augšmalaLapas augšmala

d) saistību maksāt uzturlīdzekļus otram laulātajam? (skatīt “Uzturlīdzekļu prasības – Čehijas Republika”)

(d) Šķirtais laulātais, kurš nespēj sevi nodrošināt, drīkst prasīt, lai viņa/viņas bijušais laulātais dod pieņemamus uzturlīdzekļus, ņemot vērā minētā laulātā iespējas, maksātspēju un līdzekļus. Ja pāris nevienojas par uzturlīdzekļu apmēru, to izlems tiesa, pamatojoties uz pieteikumu, ko iesniedzis viens no laulātajiem. Uzturlīdzekļus var maksāt vai nu vienā reizē vai periodiski.

Pie tam tiesa drīkst likt nodrošināt uzturlīdzekļus laulātajam, kurš pārāk neveicināja laulības izbeigšanu, nepārkāpjot savus laulības pienākumus, un kurš cietīs būtiskus zaudējumus laulības šķiršanas dēļ, bet tikai trīs gadu periodā pēc laulības šķiršanas. Šādā gadījumā arī var būt vienreizēja samaksa.

4. Ko praksē nozīmē juridiskais termins “laulāto atšķiršana saskaņā ar tiesas lēmumu”?

Čehijas Republikā nepastāv laulāto atšķiršana.

5. Kādi ir laulāto atšķiršanas noteikumi?

Skatīt 4. jautājumu.

6. Kādas ir laulāto atšķiršanas juridiskās sekas?

Skatīt 4. jautājumu.

7. Ko praksē nozīmē termins “laulības anulēšana”?

Tiesa anulēs laulību (pat ja kāds no laulātajiem to neprasīs), ja būs kāds no iemesliem, lai laulību var anulēt, proti:

Lapas augšmalaLapas augšmala

ja laulība ir noslēgta ar vīrieti vai sievieti, kas jau ir precējies (precējusies), ar augšupejošu vai lejupejošu radinieku vai ar brāli vai māsu;

ja laulība ir noslēgta ar nepilngadīgu personu (ar noteikumu, ka tiesa nav apstiprinājusi laulības noslēgšanu personai, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu vai ir vecāka);

ja laulību ir noslēgusi persona, kurai ir atņemtas spējas juridiski rīkoties, vai persona ar garīgiem traucējumiem, kas novestu pie tā, ka minētajai personai atņems tās spēju juridiski rīkoties ar noteikumu, ka tiesa nav apstiprinājusi laulības noslēgšanu.

Tiesa anulēs laulību, tikai pamatojoties uz pieteikumu, ko iesniedzis viens no laulātajiem:

ja laulību ir noslēgusi bez tiesas apstiprinājuma persona, kurai ir ierobežotas tiesībspējas juridiski rīkoties, vai persona ar garīgiem traucējumiem, kas novestu pie tā, ka tiks ierobežota viņa vai viņas tiesībspējas veikt juridiskus darījumus;

ja ir bijis pieteikums par laulības noslēgšanu pretlikumīgu draudu vai kļūdas rezultātā attiecībā uz līgavaiņa vai līgavas identitāti vai attiecībā uz laulības noslēgšanas juridiskā dokumenta raksturu (šajā gadījumā ir jāiesniedz pieteikuma vēlākais viena gada laikā no fakta atklāšanas dienas).

Laulība vispār netiek uzskatīta par esošu:

ja ir bijis pieteikums par laulības noslēgšanu fiziskas vardarbības rezultātā;

ja tā ir noslēgta ar nepilngadīgu personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu;

ja jebkādi tālāki nosacījumi nav ievēroti (daži nosacījumi par laulības noslēgšanu baznīcā un nosacījumi noslēgt laulību ar pārstāvību).

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Kādi ir laulības anulēšanas nosacījumi?

Skatīt 7. jautājumu.

9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas?

Laulība, kas ir anulēta, tiek uzskatīta par tādu, kas nav bijusi noslēgta no paša sākuma. Laulība tiek uzskatīta par noslēgtu un spēkā esošu laikā starp laulības noslēgšanu un tās atzīšanu par neesošu. Attiecībā uz laulāto tiesībām un pienākumiem par viņu bērniem un viņu īpašumu pēc laulības anulēšanas tiek piemēroti tie paši nosacījumi kā laulības šķiršanas gadījumos. Lēmums par laulības anulēšanu nozīmē, ka iesaistīto laulāto paziņojums par uzvārdu arī kļūst par spēkā neesošu. Abi laulātie pēc tam atgriežas pie saviem sākotnējiem uzvārdiem un viņiem nav tiesību izvēlēties savu uzvārdu. Pēc laulības anulēšanas nevienu bērnu uzvārdi nemainās.

Mātes bijušā laulātā tēva tiesības pēc laulības atzīšanas par neesošu paliek spēkā.

10. Vai ir alternatīvi ārpus tiesu līdzekļi laulības šķiršanas jautājumu risināšanai, nevēršoties tiesā?

Kopš 2000. gada pastāv Čehijas Republikas starpnieku asociācija (http://amcr.hyperlink.cz/ ceština). Neatkarīgi no tā ir vairāki ģimeņu, laulību, savstarpējo attiecību lietu konsultāciju dienesti. Starpniecība ir pieejama, bet nav obligāta.

Lapas augšmalaLapas augšmala

11. Kur man jāiesniedz pieteikums par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu /laulības anulēšanu? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti jāpievieno šim iesniegumam?

Iesniegums par laulības šķiršanu vai laulības anulēšanas pieteikums ir jāiesniedz apgabala tiesai apgabalā, kurā pārim bija pēdējā kopīgā dzīvesvieta Čehijas Republikā ar noteikumu, ka vismaz viens no laulātajiem dzīvo šajā apgabalā. Ja tā nav, iesniegums ir jāiesniedz apgabala tiesā apgabalā, kurā dzīvo otrs laulātais. Ja otrs laulātais nedzīvo Čehijas Republikas teritorijā, iesniegums ir jāiesniedz apgabala tiesā apgabalā, kurā dzīvo laulātais, kurš iesniedz iesniegumu.

Apgabala tiesa Brno tiek saukta par “Municipālo tiesu”.

Tiesu adreses ir atrodamas tīmekļa vietnē: ceština - English.

Iesniegumam ir jāatbilst likumā minētajiem priekšnosacījumiem un tam ir jāpievieno dokumentāri pierādījumi par prasītāja prasībām.

12. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību procedūras izmaksu segšanai?

Tiesvedības puses nav tiesīgas saņemt kompensāciju par laulības šķiršanas, laulības anulēšanas vai laulības spēkā esamības tiesvedības izmaksām. Tiesa drīkst pieļaut šo izmaksu vai to daļas atmaksāšanu, ja lietas vai tiesvedības pušu situācijas apstākļi attaisno šādu rīcību. Tādēļ tiesai ir jāiesniedz pamatots iesniegums, un tiesa izdos lēmumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 138. pantu tiesas senāta priekšsēdētājs drīkst piešķirt tiesvedības pusēm pilnu vai daļēju atbrīvojumu no tiesu nodevām ar noteikumu, ka tiesvedības puses apstākļi to prasa un ar noteikumu, ka tas neietver šķīrējtiesas ierosinājumu vai tiesību traucējumu. Ja ir vajadzīgs tiesvedības puses interešu aizstāvībai, tiesvedības puse drīkst arī prasīt tiesai iecelt minētajai pusei juridisko konsultantu saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 30. pantu. Tiesa drīkst arī iecelt juridisko konsultantu pirms tiesvedības sākuma, bet ir jāizpilda nosacījumi par atbrīvojumu no tiesu nodevām. Tādēļ tiesvedības pusei ticamā veidā tiesai ir jāuzrāda savi līdzekļi un sociālais stāvoklis.

Pie tam ar noteikumu, ka Likumā par advokātiem noteiktie priekšnoteikumi ir ievēroti, ir iespējams Advokātu asociācijai prasīt iecelt bezmaksas konsultantu.

13. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu?

Ir iespējams iesniegt apelācijas sūdzību par lēmumu, kas pieļauj laulības šķiršanu vai laulības anulēšanu piecpadsmit dienu laikā no lēmuma rakstiska eksemplāra saņemšanas. Tad apelācijas sūdzību rakstiski iesniedz tiesā, kuras lēmums ir par apelācijas sūdzību. Ja ir izdots sākotnējo lēmumu labojošs lēmums, šis termiņš sākas brīdī, kad labojošais lēmums stājas spēkā.

Apelācijas sūdzība ir uzskatāma par iesniegtu laikā, pat ja tā ir saņemta pēc piecpadsmit dienu termiņa ar noteikumu, ka prasītājs ir ievērojis nepareizus apelācijas sūdzības iesniegšanas norādījumus, ko izdevusi tiesa.

Lapas augšmalaLapas augšmala

14. Kas man ir jādara, lai citas dalībvalsts tiesas lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības anulēšanu atzītu Čehijas Republikā?

Ārvalstu tiesu galīgie lēmumi jautājumos, kas skar laulību, tiek atzīti saskaņā ar likuma nosacījumiem ar noteikumu, ka vismaz viena no tiesvedības pusēm ir Čehijas Republikas pilsonis. Tikai Augstākā tiesa drīkst atzīt šādu lēmumu, kad to ir izskatījis augstākais valsts prokurors. Tāpat kā puses, iesniegumu drīkst iesniegt jebkurš, kas var pierādīt juridisku interesi šajā jautājumā vai augstākās tiesas prokurors sabiedrības interešu vārdā.

Ja visas puses laulības šķiršanas brīdī bija lēmuma pieņemšanas valsts pilsoņi, spēkā esošiem ārvalstu lēmumiem jautājumos, kas skar laulību, ir tāds pats juridiskais spēks kā spēkā esošiem Čehijas Republikas tiesas lēmumiem bez jebkādas turpmākas tiesvedības (kamēr nav vajadzīgs iesniegt pieteikumu lēmuma atzīšanai) ar noteikumu, ka tas nav pretrunā valsts kārtībai.

Pieteikumā par ārvalsts lēmuma par laulības šķiršanu vai laulības anulēšanu atzīšanu ir jāietver:

tiesu nodevas par 1000 CZK (valsts nodeva no šīs summas);

dokuments, kas pierāda, ka persona, kas pieprasa lēmuma atzīšanu (vai jebkura cita tiesvedības puse, kur tiesvedība notika ārvalsts tiesā), ir Čehijas Republikas pilsonis;

ārvalsts tiesas lēmums, kas dod atļauju šķirt laulību vai anulē laulību kā dublikāts vai apstiprināta kopija un pilnībā, ieskaitot attaisnojumu un juridisko spēkā esamības nosacījumu, ko noteikusi lēmuma izdevēja iestāde;

Lapas augšmalaLapas augšmala

laulības apliecība par laulībām, kas ir pārtrauktas ar laulības šķiršanu ārvalsts tiesas lēmuma dēļ;

ja ir iesniegums par lēmuma atzīšanu, kas attiecas uz iemeslu skaidrojumu par kādu faktu informāciju, kas minēta iesniegumā vai tiesvedības protokolā attaisnojuma vietā, iesnieguma otrs eksemplārs (kopija), ko iesniedza ārvalsts tiesā, vai protokola dublikāts par tiesvedību ārvalsts tiesā ir jāpievieno iesniegumam;

ja personu, kas iesniedz pieteikumu par ārvalsts tiesas lēmuma atzīšanu, pārstāv pārstāvis, pamatojoties uz pilnvaru, kas dod pārstāvim tiesības rīkoties prasītāja vārda Čehijas Republikas Augstākajā tiesā, pilnvara ir jāiesniedz līdz ar pieteikumu. Pārstāvība uz pilnvaras pamata ir īpaši piemērota, ja persona, kas iesniedz pieteikumu, dzīvo ārzemēs, kur būtu jānodod minētajai pusei visus rakstiskos dokumentus ar attiecīgu Čehijas Republikas un ārvalsts iestāžu palīdzību.

Visi dokumenti svešvalodā, kuri pierāda faktus, kas minēti pieteikumā par ārvalsts tiesas lēmuma atzīšanu, arī ir jāiesniedz ar tiesas apstiprinātu tulkojumu čehu valodā (tiesas apstiprinātu tulkotāju un tulku saraksts ir pieejams katrā reģionālajā tiesā (Prāgā municipālajā tiesā) vai internetā tīmekļa vietnē: http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/znt/znt_hled.sqw ceština).

Čehijas Republika ievēro Hāgas konvenciju par laulību šķiršanas atzīšanu un laulāto atšķiršanu, kas parakstīta Hāgā 1970. gada 1. jūnijā (http://www.hcch.net/e/conventions/text18e.html) English - français. Tās valsts tiesas lēmums, kura arī ievēro šo konvenciju, tādēļ tiks atzīts Čehijas Republikā, pamatojoties uz šajā konvencijā paredzētajiem nosacījumiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

15. Kādā tiesā vērsties, lai Čehijas Republikā apstrīdētu citas dalībvalsts tiesas lēmuma par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu atzīšanu? Kāda procedūra šajos gadījumos tiek piemērota?

Ja vismaz viena no tiesvedības pusēm ir Čehijas Republikas pilsonis, ir iespējams Augstākajā tiesā iesniegt apelācijas sūdzību pret lēmumu atzīšanu jautājumos, kas skar laulību (skatīt iepriekš par apelācijas sūdzībām 13. jautājumu).

Ja visas puses bija tās valsts pilsoņi, kurā lēmums tiks izdots brīdī, kad tika izdots minētais lēmums, lēmums tiks automātiski atzīts un ir iespējams strīdēties tikai par iemeslu, ka tas ir pretrunā ar valsts kārtību un to var izdarīt atbilstīgā tiesā (skatīt iepriekš – 11. jautājums).

16. Kādu likumu tiesa piemēro laulības šķiršanas tiesvedībā divu laulāto starpā, ja viņi nedzīvo Čehijas Republikā, vai ir citas valsts pilsoņi?

Čehijas Republikā laulības izbeigšana ar laulības šķiršanu ir noteikta tās valsts tiesiskajā sistēmā, kuras pilsoņi laulātie bija brīdī, kad sākās laulības šķiršanas tiesvedība. Ja laulātie ir dažādu valstu pilsoņi, laulības izbeigšanu ar laulības šķiršanu nosaka Čehijas Republikas tiesiskā sistēma.

Ja ir jāizmanto ārvalsts tiesiskā sistēma, kas neatļautu izbeigt laulību, to šķirot, vai to darītu tikai izņēmuma smagos apstākļos un ja vismaz viens no laulātajiem ir dzīvojis Čehijas Republikā ilgu laiku, tiek piemērots Čehijas Republikas likums.

Tie paši noteikumi arī attiecas uz pieteikumu par laulības anulēšanu vai noteikšanu, vai laulība ir spēkā vai nav spēkā.

Ja tas ietver laulības šķiršanas tiesvedību vai pieteikumu par laulības anulēšanu, kas ir notikusi citā valstī, ir jāmeklē informācija par noteikumiem attiecīgajā valstī.

Cita informācija

Saites uz tīmekļa vietnēm:

« Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas | Čehija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 03-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste