Europos Komisija > ETIT > Skyrybos > Čekija

Naujausia redakcija: 03-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Skyrybos - Čekija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra santuokos nutraukimo sąlygos? 1.
2. Kokie yra santuokos nutraukimo pagrindai? 2.
3. Kokios yra santuokos nutraukimo pasekmės atsižvelgiant į: 3.
a) asmeninius sutuoktinių santykius (pvz., pavardę)? a)
b) sutuoktinių turto padalijimą? b)
c) sutuoktinių nepilnamečius vaikus (pvz., tėvų atsakomybė ir ieškiniai dėl išlaikymo)? (žr. „Tėvų atsakomybė – Čekija“) c)
d) pareigą suteikti išlaikymą kitam sutuoktiniui? (Žr. „Ieškiniai dėl išlaikymo – Čekija“) d)
4. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymas“? 4.
5. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo sąlygos? 5.
6. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo teisinės pasekmės? 6.
7. Ką iš tikrųjų reiškia sąvoka „santuokos pripažinimas negaliojančia“? 7.
8. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia sąlygos? 8.
9. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės? 9.
10. Ar yra alternatyvių neteisminių priemonių, kuriomis būtų galima su santuokos nutraukimu susijusius klausimus išspręsti nesikreipiant į teismą? 10.
11. Kur turėčiau pateikti pareiškimą nutraukti santuoką / nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją) / santuoką pripažinti negaliojančia? Į kokius formalumus būtina atsižvelgti ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie pareiškimo? 11.
12. Ar galima gauti teisinę pagalbą, jei norima padengti bylinėjimosi išlaidas? 12.
13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia? 13.
14. Kokia tvarka Čekijoje galima gauti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? 14.
15. Į kurį teismą reikėtų kreiptis, kai norima Čekijoje apskųsti teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia teisinį pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais? 15.
16. Kokios valstybės teisė taikoma sutuoktinių santuokos nutraukimo bylose, kai jie negyvena Čekijoje arba jų pilietybė skiriasi? 16.

 

1. Kokios yra santuokos nutraukimo sąlygos?

Remdamasis vieno iš sutuoktinių pareiškimu, teismas priima sprendimą nutraukti santuoką. Nagrinėdamas bylą teismas nustato, ar esama santuokos nutraukimo pagrindų, t. y. ar santuoka iširo, ir kokios to priežastys.

Santuoka automatiškai yra laikoma nutrūkusia, jeigu ji truko ne trumpiau kaip vienus metus, sutuoktiniai ne trumpiau kaip šešis mėnesius gyveno atskirai ir antrasis sutuoktinis neprieštarauja pareiškimui nutraukti santuoką. Pateikus neabejotinus dokumentus, teismas netiria santuokos iširimo priežasčių ir priima sprendimą nutraukti santuoką. Tokie dokumentai yra: a) oficialiai abiejų sutuoktinių parašais patvirtintas rašytinis susitarimas, išsprendžiantis abipusius turtinius santykius, gyvenimo kartu teises ir pareigas ir bet kokį galimą išlaikymą nutraukus santuoką; b) galiojantis teismo sprendimas, patvirtinantis susitarimą dėl bet kokių nepilnamečių vaikų padėties nutraukus santuoką.

Jeigu sutuoktinis, kuris pastebimai neprisidėjo prie santuokos iširimo tuo, kad pažeidė santuokines pareigas, ir kuris patirs didelių nuostolių dėl santuokos nutraukimo, nesutinka nutraukti santuokos, teismas jos nenutrauks su sąlyga, kad išimtinės aplinkybės paremia santuokos išsaugojimą. Tačiau jeigu sutuoktiniai negyveno kartu daugiau kaip trejus metus, tokiu atveju teismas nutraukia santuoką, jai nepataisomai iširus.

2. Kokie yra santuokos nutraukimo pagrindai?

Teismas nutraukia santuoką, jeigu nustato esminį ir nuolatinį santuokos iširimą; kartu teismas atsižvelgia į santuokos iširimo priežasčių pobūdį. Kai sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, santuoka negali būti nutraukiama, jeigu santuokos nutraukimas dėl konkrečių priežasčių neatitiks minėtų vaikų interesų.

viršųviršų

3. Kokios yra santuokos nutraukimo pasekmės atsižvelgiant į:

a) asmeninius sutuoktinių santykius (pvz., pavardę)?

a) Sutuoktinis, sudarius santuoką pakeitęs pavardę, įsiteisėjus sprendimui nutraukti santuoką, per vieną mėnesį metrikacijos įstaigai gali pranešti, kad jis nori susigrąžinti savo ankstesnę pavardę arba kad jis nebepridės kito sutuoktinio pavardės prie savo pirmosios pavardės.

b) sutuoktinių turto padalijimą?

b) Santuokos nutraukimas reiškia, kad sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė yra panaikinama. Civilinis kodeksas nustato, kas sudaro sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę. Norinčios susituokti poros ar asmenys gali praplėsti arba sumažinti įstatymo nustatytą teisinę bendrosios jungtinės nuosavybės apimtį. Teismas taip pat gali sumažinti bendro turto apimtį.

Jeigu santuoka nutraukiama, sutuoktiniai gali susitarti dėl bendro turto padalijimo. Jeigu jie tokio susitarimo nesudaro, tuomet teismas, remdamasis vieno iš sutuoktinių pareiškimu, išsprendžia bendro turto padalijimo klausimą. Spręsdamas turto padalijimo klausimą, teismas remiasi įstatymu nustatytomis išankstinėmis sąlygomis.

Nutraukus santuoką sutuoktinis nustoja būti įpėdiniu pagal įstatymą. Buvęs sutuoktinis po santuokos nutraukimo gali paveldėti tik pagal testamentą.

c) sutuoktinių nepilnamečius vaikus (pvz., tėvų atsakomybė ir ieškiniai dėl išlaikymo)? (žr. „Tėvų atsakomybė – Čekija“)

c) Prieš nutraukdamas nepilnamečių vaikų turinčių tėvų santuoką teismas nustato su vaikais susijusias sutuoktinių teises ir pareigas nutraukus santuoką. Teismas aiškiai nustatys sutuoktinį, kuriam bus patikėta užduotis prižiūrėti vaiką, ir būdą, kaip kiekvienas iš tėvų prisidės prie vaiko išlaikymo. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, skaitykite informacinį pranešimą apie „Tėvų atsakomybę“.

viršųviršų

d) pareigą suteikti išlaikymą kitam sutuoktiniui? (Žr. „Ieškiniai dėl išlaikymo – Čekija“)

d) Išsituokęs sutuoktinis, neįstengiantis apsirūpinti, gali iš buvusio sutuoktinio reikalauti suteikti jam tinkamą išlaikymą, atsižvelgus į minėto sutuoktinio gebėjimus, galimybes ir turtą. Jeigu sutuoktiniai nesusitaria dėl išlaikymo sumos, teismas šį klausimą išsprendžia remdamasis vieno iš sutuoktinių pareiškimu. Šis išlaikymas gali būti išmokamas vienkartine išmoka arba mokamas periodinėmis įmokomis.

Teismas papildomai gali priteisti išlaikymą sutuoktiniui, kuris pastebimai neprisidėjo prie santuokos iširimo tuo, kad pažeidė santuokines pareigas, ir kuris patirs didelių nuostolių dėl santuokos nutraukimo, tačiau ne ilgiau kaip trejus metus po santuokos nutraukimo. Šiuo atveju taip pat galima taikyti vienkartinę išmoką.

4. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymas“?

Čekijos teisinėje sistemoje nėra žinomas gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo institutas.

5. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo sąlygos?

Žr. 4 klausimą.

6. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo teisinės pasekmės?

Žr. 4 klausimą.

viršųviršų

7. Ką iš tikrųjų reiškia sąvoka „santuokos pripažinimas negaliojančia“?

Teismas pripažįsta santuoką negaliojančia (netgi to nereikalaujant nė vienam iš sutuoktinių), jeigu atsiranda koks nors pagrindas santuoką pripažinti negaliojančia, t. y.:

jeigu santuoka sudaryta su vyru arba moterimi, kurie jau yra susituokę su sentėviu ar palikuoniu arba su broliu ar seserimi;

jeigu santuoką sudarė nepilnametis asmuo (su sąlyga, kad šešiolikos metų ar vyresnio amžiaus asmeniui sudarant santuoką teismas jos nepatvirtino);

jeigu santuoką sudarė asmuo, kuris neteko veiksnumo atlikti teisinius veiksmus, arba asmuo turi protinių sutrikimų, kurie gali lemti tai, kad jis neteks veiksnumo atlikti teisinius veiksmus, jeigu teismas nepatvirtino santuokos sudarymo.

Teismas pripažins santuoką negaliojančia tik remdamasis vieno iš sutuoktinių pareiškimu:

jeigu be teismo pritarimo santuoką sudarė asmuo, kuriam apribotas veiksnumas atlikti teisinius veiksmus, arba asmuo turi protinių sutrikimų, kurie gali lemti tai, kad jam bus apribotas veiksnumas atlikti teisinius veiksmus;

jeigu santuoka sudaryta dėl neteisėtų grasinimų arba santuoka sudaryta vienam iš sutuoktinių suklydus dėl kito sutuoktinio tapatybės, arba dėl teisinio santuokos sudarymo dokumento pobūdžio (šiuo atveju pareiškimą reikia pateikti ne vėliau kaip per vienus metus nuo to laiko, kai toks faktas tapo žinomas).

Santuoka laikoma apskritai neegzistavusia:

jeigu santuoka sudaryta panaudojus fizinę prievartą;

jeigu santuoka sudaryta su nepilnamečiu vaiku, jaunesniu nei šešiolikos metų;

viršųviršų

jeigu nebuvo laikomasi kokių kitų būtinų sąlygų (kai kurios sąlygos yra susijusios su santuokos sudarymu bažnyčioje ir sąlygos dėl santuokos sudarymo dalyvaujant atstovui pagal įstatymą).

8. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia sąlygos?

Žr. 7 klausimą.

9. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės?

Santuokos pripažinimas negaliojančia reiškia, kad santuoka pripažįstama negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Santuoka laikoma sudaryta teisėtai nuo jos sudarymo momento iki santuokos pripažinimo negaliojančia. Atsižvelgiant į sutuoktinių teises ir pareigas, susijusias su jų vaikais ir turtu, santuoką pripažinus negaliojančia, taikomos tos pačios nuostatos kaip ir santuokos nutraukimo atveju. Sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia reiškia, kad tariamų sutuoktinių pavardžių paskelbimas taip pat negalioja. Vėliau abu sutuoktiniai susigrąžina savo tikrąsias pavardes, ir jie neturi teisės pasirinkti pavardės. Jokių vaikų pavardės santuoką pripažinus negaliojančia nepasikeičia.

Daroma prielaida, kad, santuoką pripažinus negaliojančia, tėvystė priklauso motinai sutuoktinei.

10. Ar yra alternatyvių neteisminių priemonių, kuriomis būtų galima su santuokos nutraukimu susijusius klausimus išspręsti nesikreipiant į teismą?

Nuo 2000 m. veikia Čekijos taikintojų asociacija (http://amcr.hyperlink.cz/) ceština. Be jos, yra įvairių tarnybų, teikiančių konsultacijas šeimos, santuokos ir asmenų tarpusavio santykių klausimais. Taikintojų paslaugomis galima pasinaudoti, tačiau jos nėra privalomos.

viršųviršų

11. Kur turėčiau pateikti pareiškimą nutraukti santuoką / nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją) / santuoką pripažinti negaliojančia? Į kokius formalumus būtina atsižvelgti ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie pareiškimo?

Pareiškimas nutraukti santuoką arba pripažinti ją negaliojančia yra pateikiamas apygardos teismui, atsižvelgus į tai, kurioje Čekijos apygardoje sutuoktiniai turėjo paskutinę bendrą gyvenamąją vietą, jeigu bent vienas iš sutuoktinių gyvena šioje apygardoje. Kitu atveju pareiškimas pateikiamas apygardos, kurioje gyvena antrasis sutuoktinis, teismui. Jeigu antrasis sutuoktinis negyvena Čekijoje, pareiškimas pateikiamas apygardos, kurioje gyvena pareiškimą pateikiantis sutuoktinis, teismui.

Brno mieste esantis apygardos teismas vadinamas savivaldybės teismu.

Teismų adresus galima rasti: ceština - English.

Pareiškimas turi atitikti įstatyme nurodytus reikalavimus ir jame turi būti pateikiami ieškovo reikalavimų įrodymai.

12. Ar galima gauti teisinę pagalbą, jei norima padengti bylinėjimosi išlaidas?

Santuokos nutraukimo, santuokos pripažinimo negaliojančia arba santuokos galiojimo nustatymo bylos šalys neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Teismas gali priteisti visiškai arba iš dalies atlyginti šias išlaidas, jeigu tai pateisinama bylos aplinkybėmis arba šalių padėtimi. Tačiau tokiu atveju teismui reikia pateikti pagrįstą pareiškimą, ir teismas priims dėl to sprendimą.

viršųviršų

Remiantis Civilinio proceso kodekso 138 straipsniu, teismo senato pirmininkas gali visiškai arba iš dalies atleisti bylos šalis nuo teismo išlaidų apmokėjimo, jeigu taip reikia dėl bylos šalies padėties ir jeigu tai nėra savavališkas pasiūlymas arba teisės suvaržymas. Jeigu tai yra būtina dėl teisminio bylos nagrinėjimo šalies interesų apsaugos, teismo senato pirmininkas gali prašyti teismo pagal Civilinio proceso kodekso 30 straipsnio nuostatas paskirti minėtai šaliai advokatą. Teismas taip pat gali paskirti advokatą iki bylos teisminio nagrinėjimo pradžios, tačiau šiuo atveju reikia atitikti atleidimo nuo teismo mokesčių sąlygas. Todėl šalis turi teismui įtikinamai atskleisti savo turtinę ir socialinę padėtį.

Be to, jeigu Advokatų įstatyme nurodyti reikalavimai yra tenkinami, galima prašyti, kad Advokatų asociacija paskirtų nemokamą advokatą.

13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia?

Sprendimą dėl santuokos nutraukimo arba pripažinimo negaliojančia galima apskųsti per penkiolika dienų nuo rašytinės sprendimo kopijos gavimo. Rašytinis skundas pateikiamas teismui, kurio sprendimas skundžiamas. Jeigu dėl pirminio sprendimo priimamas pataisytas sprendimas, šis galutinis skundo pateikimo terminas prasideda pataisyto sprendimo įsigaliojimo dieną.

Skundas laikomas pateiktas laiku, net kai jis gaunamas praėjus penkiolikos dienų terminui, jeigu skundą pateikiantis asmuo laikėsi klaidingų teismo pateiktų nurodymų.

viršųviršų

14. Kokia tvarka Čekijoje galima gauti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje?

Jeigu bent vienas iš bylos dalyvių yra Čekijos pilietis, galutiniai užsienio teismų sprendimai santuokos klausimais yra pripažįstami įstatyme nustatytomis sąlygomis. Tokį sprendimą gali pripažinti tik Aukščiausiasis Teismas, išklausęs generalinį prokurorą. Kaip ir bylos šalys, pareiškimą gali pateikti kiekvienas asmuo, galintis įrodyti teisinį suinteresuotumą byla, arba generalinis prokuroras visuomenės interesais.

Jeigu santuokos nutraukimo metu visos bylos šalys buvo valstybės, kurioje priimtas sprendimas, piliečiai, su santuoka susiję galiojantys užsienio teismų sprendimai turi tokią pat teisinę galią kaip ir Čekijos teismų sprendimai ir tam nereikia jokių papildomų procedūrų (tol, kol nereikia pateikti pareiškimo pripažinti užsienio teismo sprendimą), jeigu tai neprieštarauja viešajai tvarkai.

Pareiškime pripažinti užsienio teismo sprendimą, susijusį su santuokos nutraukimu arba santuokos pripažinimu negaliojančia, turi būti:

įrodymai, kad sumokėtas 1000 CZK (Čekijos kronų) teismo mokestis (šios vertės žyminis mokestis);

dokumentas, įrodantis, kad pareiškimą pripažinti užsienio teismo sprendimą pateikiantis asmuo (arba kuri kita bylos šalis, dalyvavusi bylos nagrinėjime užsienio teisme) yra Čekijos pilietis;

visas užsienio teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba pripažinimo negaliojančia dublikatas arba patvirtinta kopija, įskaitant ir sprendimą priėmusios institucijos parengtą pagrindimą bei teisinio galiojimo sąlygą;

viršųviršų

santuokos, kuri buvo nutraukta užsienio teismui priėmus sprendimą nutraukti santuoką, liudijimas;

tuo atveju, kai pareiškime pripažinti užsienio teismo sprendimą vietoje pagrindimo išvardijamos priežastys, susijusios su tam tikra faktine informacija, nurodyta pareiškime arba bylos protokole, kartu su pareiškimu turi būti pateikiamas užsienio teismui pateikto pareiškimo dublikatas (kopija) arba užsienio teismo bylos nagrinėjimo protokolo dublikatas;

jeigu asmeniui, pateikiančiam pareiškimą pripažinti užsienio teismo sprendimą, pagal įgaliojimą atstovauja atstovas, kartu su pareiškimu pateikiamas įgaliojimas, kuris minėtam atstovui suteikia teisę Čekijos Aukščiausiajame Teisme veikti ieškovo vardu. Atstovavimas pagal įgaliojimą ypač tinka, kai pareiškimą pateikiantis asmuo gyvena užsienyje, kur minėtai šaliai reikėtų per atitinkamas Čekijos ir užsienio valstybės įstaigas pateikti visus rašytinius dokumentus.

Teismui turi būti pateikiami visų užsienio kalba parašytų dokumentų, įrodančių pareiškime pripažinti užsienio teismo sprendimą nurodytus faktus, patvirtinti vertimai į čekų kalbą (teismo atestuotų vertėjų (raštu ir žodžiu) sąrašą galima rasti kiekviename regiono teisme (Prahoje – savivaldybės teisme) arba internete šiuo adresu: http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/znt/znt_hled.sqw ceština).

Čekija yra 1970 m. birželio 1 d. Hagos konvencijos dėl santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium pripažinimo šalis (http://www.hcch.net/e/conventions/text18e.html) English - français. Valstybės, kuri taip pat yra šios Konvencijos šalis, teismo sprendimas Čekijoje bus pripažintas Konvencijoje nustatytomis sąlygomis.

viršųviršų

15. Į kurį teismą reikėtų kreiptis, kai norima Čekijoje apskųsti teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia teisinį pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais?

Jeigu bent viena bylos šalis turi Čekijos pilietybę, yra galimybė pateikti skundą dėl sprendimo, susijusio su visais santuokos klausimais, pripažinimo. Šis skundas pateikiamas Aukščiausiajam Teismui (žr. pirmiau minėtus skundus – 13 klausimas).

Jeigu visos bylos šalys sprendimo priėmimo metu buvo tos valstybės, kurioje jis priimtas, piliečiai, sprendimas automatiškai bus pripažintas ir jį galima ginčyti tik remiantis tuo, kad toks pripažinimas prieštarauja viešajai tvarkai, ir tai galima padaryti atitinkamame teisme (žr. pirmiau – 11 klausimas).

16. Kokios valstybės teisė taikoma sutuoktinių santuokos nutraukimo bylose, kai jie negyvena Čekijoje arba jų pilietybė skiriasi?

Santuokos nutraukimą Čekijoje reglamentuoja valstybės, kurios pilietybę sutuoktiniai turėjo pradėjus santuokos nutraukimo bylos teisminį nagrinėjimą, teisė. Jeigu sutuoktiniai yra skirtingų valstybių piliečiai, santuoka nutraukiama pagal Čekijos teisę.

Jeigu reikia pasinaudoti užsienio teise, kuri neleidžia nutraukti santuokos arba tai leistų padaryti ypač sudėtingomis aplinkybėmis, ir jeigu bent vienas iš sutuoktinių ilgą laiką gyveno Čekijoje, taikoma Čekijos teisė.

Tokios pat taisyklės taikomos santuoką pripažįstant negaliojančia arba nustatant, ar santuoka yra galiojanti.

Jeigu santuokos nutraukimo byla arba sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia įvyko kitoje valstybėje, informacijos reikia ieškoti tos valstybės įstatymuose.

Papildoma informacija

Nuorodos į interneto tinklalapius:

« Skyrybos - Bendro pobūdžio informacija | Čekija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 03-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė