Euroopa Komisjon > EGV > Abielulahutus > Tšehhi Vabariik

Viimati muudetud: 03-11-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Abielulahutus - Tšehhi Vabariik

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. Esialgset keeleversiooni on ajakohastatud ning selle võib nüüd leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millistel tingimustel abielu lahutatakse? 1.
2. Millistel alustel abielu lahutatakse? 2.
3. Millised on abielu lahutamise tagajärjed: 3.
a) seoses abikaasade isiklike suhetega  (nt perekonnanimi)? a)
b) seoses vara jagamisega abikaasade vahel? b)
c) seoses abikaasade alaealiste lastega (nt vanemlik vastutus ja elatisnõuded)? (vt „Vanemlik vastutus – Tšehhi Vabariik”) c)
d) seoses abikaasade ülalpidamiskohustusega? (vt „Elatisnõuded – Tšehhi Vabariik”) d)
4. Mida tähendab õiguslik termin „lahuselu” igapäevaelus? 4.
5. Millised on lahuselu eeltingimused? 5.
6. Millised on lahuselu õiguslikud tagajärjed? 6.
7. Mida tähendab õiguslik termin „abielu kehtetuks tunnistamine” igapäevaelus? 7.
8. Millised on abielu kehtetuks tunnistamise eeltingimused? 8.
9. Millised on abielu kehtetuks tunnistamise õiguslikud tagajärjed? 9.
10. Kuidas on võimalik lahendada abielulahutuse küsimusi kohtuväliselt? 10.
11. Kuhu tuleb esitada abielu lahutamise, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise hagi? Millised on hagi vorminõuded ja millised dokumendid tuleb hagile lisada? 11.
12. Kas kõnealuse menetluse kulude katteks on võimalik saada menetlusabi? 12.
13. Kas abielulahutuse, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise otsuse saab edasi kaevata? 13.
14. Milline on abielulahutuse, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise õigusliku tunnustuse taotlemise kord Tšehhi Vabariigis, kui asjaomane otsus on tehtud mõnes teises liikmesriigis? 14.
15. Millisesse Tšehhi Vabariigi kohtusse peaksin pöörduma, kui soovin vaidlustada abielulahutuse, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise otsuse tunnustamist, kui otsuse on teinud mõne teise liikmesriigi kohus? Milline on menetluse kord eespool nimetatud juhtudel? 15.
16. Millise riigi õigust kohaldatakse, kui abikaasad ei ela Tšehhi Vabariigis või kui nad on eri riikide kodanikud? 16.

 

1. Millistel tingimustel abielu lahutatakse?

Kohus otsustab abielu lahutamise ühe abikaasa hagi alusel. Kohus teeb menetluse käigus kindlaks, kas on alust abielu lahutada, st kas ja millisel põhjusel on abielu lagunenud.

Abielu loetakse automaatselt lagunenuks, kui abielu on kestnud vähemalt aasta, abikaasad on elanud lahus vähemalt kuus kuud ja teine abikaasa on abielu lahutamisega nõus. Teatud dokumentide esitamisel kohus abielu lagunemise põhjuseid ei uuri ja abielulahutushagi rahuldatakse. Asjakohased dokumendid on: a) abikaasade ametlikult kinnitatud allkirjadega varustatud kirjalik leping, millega reguleeritakse vastastikuseid varalisi suhteid, õigusi ja kohustusi kooselu kestel ning võimalikku ülalpidamiskohustust pärast abielulahutust; b) kehtiv kohtuotsus, millega kinnitatakse alaealiste laste abielulahutusejärgset olukorda reguleeriv kokkulepe.

Kohus ei lahuta abielu, kui abikaasa, kes ei ole abielu lagunemisele oma abieluliste kohustuste rikkumisega oluliselt kaasa aidanud ja kes kannataks abielu lahutamise tõttu olulist kahju, ei ole abielu lahutamisega nõus ja kui erandolukorra tõttu tuleks abielu säilitada. Kohus lahutab siiski abielu, kui abielu on lagunenud ja kui abikaasad ei ole üle kolme aasta koos elanud.

2. Millistel alustel abielu lahutatakse?

Kohus lahutab abielu, kui ta tuvastab, et abielu on põhimõtteliselt ja pöördumatult lagunenud; samal ajal arvestab ta abielu lagunemise põhjuseid. Kohus ei lahuta abielu, kui abikaasadel on alaealisi lapsi ja kui abielu lahutamine oleks teatavatel põhjustel vastuolus nende laste huvidega.

ÜlesÜles

3. Millised on abielu lahutamise tagajärjed:

a) seoses abikaasade isiklike suhetega  (nt perekonnanimi)?

a) Abikaasa, kes võttis teise abikaasa perekonnanime, võib abielulahutuse jõustumisest ühe kuu jooksul teatada perekonnaseisuasutusele, et ta soovib võtta tagasi oma varasema perekonnanime või et ta ei liida enam teise abikaasa perekonnanime oma algsele perekonnanimele.

b) seoses vara jagamisega abikaasade vahel?

b) Abielulahutus tähendab seda, et abikaasade ühisvararežiim enam ei kehti. Abikaasade ühisvara on määratletud tsiviilseadustikus. Abikaasad või abielluda soovivad isikud võivad ühisvara seaduses määratletud ulatust laiendada või kitsendada. Ühisvara ulatust võib kitsendada ka kohus.

Abikaasad võivad abielulahutuse korral kokku leppida ühisvara jagamises. Kui nad kokkuleppele ei jõua, lahendab kohus ühisvara jagamise küsimuse ühe abikaasa hagi alusel. Kohus lähtub vara jagamisel seadusega sätestatud eeldustest.

Abikaasa ei ole pärast abielu lahutamist enam seadusjärgne pärija. Endine abikaasa võib pärast abielu lahutamist pärida vaid testamendi järgi.

c) seoses abikaasade alaealiste lastega (nt vanemlik vastutus ja elatisnõuded)? (vt „Vanemlik vastutus – Tšehhi Vabariik”)

c) Kohus reguleerib enne alaealiste laste vanemate abielulahutushagi rahuldamist abikaasade lahutusejärgsed õigused ja kohustused laste ees. Kohus määrab eelkõige abikaasa, kellele usaldatakse lapse hooldamine, ja viisi, kuidas kumbki vanem osaleb lapse ülalpidamises. Täpsemat teavet saab dokumendist „Vanemlik vastutus”.

ÜlesÜles

d) seoses abikaasade ülalpidamiskohustusega? (vt „Elatisnõuded – Tšehhi Vabariik”)

d) Lahutatud abikaasa, kes ei ole suuteline ennast ülal pidama, võib taotleda, et tema endine abikaasa aitaks teda vastavalt oma võimele, võimalustele ja varale ülal pidada. Kui abikaasad ei jõua elatise suuruses kokkuleppele, mõistab selle välja kohus ühe abikaasa ettepanekul. Elatist võib maksta kas ühekordse väljamaksena või osamaksetena.

Kohus võib lisaks mõista välja elatise abikaasale, kes ei ole abielu lagunemisele oma abieluliste kohustuste rikkumisega oluliselt kaasa aidanud ja kes kannataks abielu lahutamise tõttu olulist kahju, kuid seda vaid kolmeks aastaks pärast abielulahutust. Ka nimetatud juhul võib teha ühekordse väljamakse.

4. Mida tähendab õiguslik termin „lahuselu” igapäevaelus?

Tšehhi Vabariigi õiguses ei tunta lahuselu.

5. Millised on lahuselu eeltingimused?

Vt 4. küsimus.

6. Millised on lahuselu õiguslikud tagajärjed?

Vt 4. küsimus.

7. Mida tähendab õiguslik termin „abielu kehtetuks tunnistamine” igapäevaelus?

Kohus tunnistab abielu kehtetuks (isegi kui kumbki abikaasadest ei ole seda taotlenud), kui on täidetud abielu kehtetuks tunnistamise tingimused, milleks on:

ÜlesÜles

 kui abielu sõlmiti mehe või naisega, kes oli juba abielus, üleneja või alaneja sugulase või õe või vennaga;

 kui üks abikaasadest on alaealine (kui kohus ei ole heaks kiitnud selle isiku abielu, kes on vähemalt kuueteistkümneaastane);

 kui abielu sõlmis teovõimetu isik või isik, kes kannatab psüühikahäire all, mille tagajärjel võidakse kõnealune isik teovõimetuks tunnistada, kui kohus ei ole abielu sõlmimist heaks kiitnud.

Kohus tunnistab abielu kehtetuks üksnes ühe abikaasa taotluse alusel:

 kui abielu sõlmis kohtu heakskiiduta piiratud teovõimega isik või isik, kellel on psüühikahäire, mille tagajärjel piiratakse tema teovõimet;

b) kui abielu sõlmimise nõusolek saadi ebaseadusliku ähvarduse tagajärjel või kui abielu sõlmimisel eksiti ühe abikaasa isikusamasuses või abielu sõlmimise õigustoimingu laadis (sellisel juhul tuleb taotlus esitada hiljemalt aasta jooksul pärast kõnealusest faktist teadasaamist).

Abielu ei jõustu üldse:

 kui abielu sõlmimise nõusolek saadi füüsilist vägivalda kasutades;

 kui see sõlmiti alla 16aastase isikuga;

 kui eirati mõnda muud tingimust (mõned kirikliku abielu sõlmimise tingimused ja esindajaga abielu sõlmimise tingimused).

8. Millised on abielu kehtetuks tunnistamise eeltingimused?

Vt 7. küsimus.

9. Millised on abielu kehtetuks tunnistamise õiguslikud tagajärjed?

Abielu tunnistatakse kehtetuks algusest peale. Abielu loetakse seaduslikult sõlmituks abielu sõlmimisest kuni selle kehtetuks tunnistamiseni. Mis puudutab abikaasade õigusi ja kohustusi oma laste ja vara suhtes, siis pärast abielu kehtetuks tunnistamist kohaldatakse samasugust korda nagu pärast abielulahutust. Abielu kehtetuks tunnistamise otsus tähendab seda, et kehtetuks muutub ka väidetavate abikaasade perekonnanime suhtes tehtud otsus. Mõlemad abikaasad võtavad oma esialgse perekonnanime tagasi ja neil ei ole õigust oma perekonnanime valida. Laste perekonnanimed ei muutu abielu kehtetuks tunnistamisel.

ÜlesÜles

Ema abikaasa isadust eeldatakse isegi pärast abielu kehtetuks tunnistamist.

10. Kuidas on võimalik lahendada abielulahutuse küsimusi kohtuväliselt?

Tšehhi Vabariigi Lepitajate Liit (http://amcr.hyperlink.cz/) ceština on tegutsenud alates 2000. aastast. Lisaks on olemas mitmeid perekonna- ja abieluasjades ning isikutevaheliste suhete alal nõustamisteenuste pakkujaid. Lepitajate abi võib kasutada, kuid see ei ole kohustuslik.

11. Kuhu tuleb esitada abielu lahutamise, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise hagi? Millised on hagi vorminõuded ja millised dokumendid tuleb hagile lisada?

Abielu lahutamise või abielu kehtetuks tunnistamise hagi esitatakse ringkonnakohtusse, kelle tööpiirkonnas asus abikaasade viimane ühine elukoht Tšehhi Vabariigis, tingimusel, et vähemalt üks abikaasadest elab selles piirkonnas. Vastasel juhul esitatakse hagi teise abikaasa elukohajärgsesse ringkonnakohtusse. Kui teine abikaasa ei ela Tšehhi Vabariigi territooriumil, esitatakse hagi ringkonnakohtusse, kelle tööpiirkonnas asub hagi esitava abikaasa elukoht.

Brno ringkonnakohut nimetatakse linnakohtuks.

Kohtute aadressid võib leida järgmisel veebilehel: ceština - English.

ÜlesÜles

Hagi peab vastama seaduses sätestatud nõuetele ja sellele tuleb lisada hageja nõuet tõendavad dokumendid.

12. Kas kõnealuse menetluse kulude katteks on võimalik saada menetlusabi?

Menetlusosalistel ei ole õigust saada hüvitist abielulahutusmenetluse, abielu kehtetuks tunnistamise või abielu kehtivuse kindlakstegemise menetluse kulude katteks. Kohus võib määrata nende kulude täieliku või osalise hüvitamise, kui see on kohtuasja asjaolude või poolte olukorra tõttu õigustatud. Seetõttu tuleb kohtule esitada hästi põhjendatud hagi, mille alusel kohus teeb asjaomase otsuse.

Tsiviilmenetluse seadustiku § 138 sätete kohaselt võib kohtusenati eesistuja otsustada menetlusosalise täieliku või osalise kohtukuludest vabastamise, kui menetlusosalise olukord seda nõuab ja kui tegemist ei ole meelevaldse avalduse või õiguse teostamise takistamisega. Menetlusosaline võib taotleda kohtult ka õigusnõustaja määramist vastavalt tsiviilmenetluse seadustiku §-le 30, kui see on menetlusosalise huvide kaitsel vajalik. Kohus võib määrata õigusnõustaja ka enne menetluse alustamist, kuid kohtukuludest vabastamise tingimused peavad olema täidetud. Seetõttu peab menetlusosaline usutavalt kohtule tõendama oma varalist ja sotsiaalset olukorda.

Lisaks on advokaadiseaduses sätestatud tingimuste täitmisel võimalik taotleda advokatuurilt tasuta nõustaja määramist.

13. Kas abielulahutuse, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise otsuse saab edasi kaevata?

Abielulahutuse või abielu kehtetuks tunnistamise otsuse võib edasi kaevata viieteistkümne päeva jooksul otsuse ärakirja kättesaamisest alates. Apellatsioonkaebus esitatakse kirjalikult kohtule, kelle otsus edasi kaevatakse. Kui kohus teeb esialgset otsust korrigeeriva otsuse, hakkab tähtaeg kulgema korrigeeriva otsuse jõustumise hetkest.

ÜlesÜles

Kui apellatsioonkaebus laekub pärast viieteistpäevase tähtaja möödumist, loetakse see õigel ajal esitatuks, kui kaebuse esitaja järgis kohtult apellatsioonkaebuse esitamiseks saadud ebatäpseid juhtnööre.

14. Milline on abielulahutuse, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise õigusliku tunnustuse taotlemise kord Tšehhi Vabariigis, kui asjaomane otsus on tehtud mõnes teises liikmesriigis?

Abieluasjades tunnustatakse välisriigi kohtu lõplikku lahendit seaduses sätestatud korras, kui vähemalt üks kohtuvaidluse pooltest on Tšehhi kodanik. Sellise lahendi võib tunnustada vaid ülemkohus pärast riigi peaprokuröri ärakuulamist. Avalduse võivad esitada lisaks kohtuvaidluse pooltele kõik isikud, kes suudavad tõendada oma õiguslikku huvi antud asjas, või riigi peaprokurör ühiskonna huvides.

Kui kõik kohtumenetluse pooled olid abielulahutuse ajal selle riigi kodanikud, kus asjaomane lahend tehti, on abieluasjas tehtud välisriigi kohtu kehtival lahendil ilma igasuguse edasise menetluseta (kui otsuse tunnustamiseks ei ole vaja avaldust esitada) samasugune õiguslik mõju nagu Tšehhi Vabariigi kehtival kohtulahendil, kui see ei ole vastuolus avaliku korraga.

Abielulahutuse või abielu kehtetuks tunnistamise asjas välisriigi kohtuotsuse tunnustamiseks esitatud avaldusele tuleb lisada:

 1000 Tšehhi krooni suuruse kohtulõivu tasumise tõend (sellise väärtusega maksumärk);

 Dokument, mis tõendab, et isik, kes taotleb kohtulahendi tunnustamist (või mõni teine välisriigi kohtus toimunud menetlusosaline), on Tšehhi Vabariigi kodanik;

Välisriigi kohtu abielulahutuse või abielu kehtetuks tunnistamise otsuse duplikaat või tõestatud ärakiri täies mahus, sealhulgas otsuse põhjendav osa ja juriidilise jõu klausel;

ÜlesÜles

 Abielutunnistus selle abielu kohta, mis on välisriigi kohtu otsusega abielu lahutamisega lõpetatud;

 Juhul kui esitatakse avaldus otsuse tunnustamiseks, milles on viidatud põhjendustele, mis seonduvad hagis või kohtuistungi protokollis nimetatud, ent otsuse põhjendavast osast puuduvate faktidega, tuleb avaldusele lisada välisriigi kohtule esitatud hagi duplikaat (ärakiri) või välisriigi kohtus toimunud kohtuistungi protokolli duplikaat.

 Kui isikut, kes esitab avalduse välisriigi kohtulahendi tunnustamiseks, esindab volituse alusel esindaja, tuleb avaldusele lisada volitus, mis annab nimetatud esindajale õiguse esindada avaldajat Tšehhi Vabariigi ülemkohtus. Avaldaja esindamine volituse alusel on eriti asjakohane juhul, kui avaldaja elab välismaal ja kui nimetatud kohtuvaidluse poolele tuleb kõik kirjalikud dokumendid toimetada kätte Tšehhi Vabariigi ja välisriigi asjaomaste organite kaudu.

Kõigile võõrkeelsetele dokumentidele, millega tõendatakse välisriigi kohtulahendi tunnustamiseks esitatud avalduses nimetatud fakte, tuleb lisada kohtu kinnitatud tšehhikeelne tõlge (kohtu vandetõlkijate ja -tõlkide nimekirjad on kättesaadavad kõigis piirkonnakohtutes (Prahas linnakohtus) või internetis aadressil http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/znt/znt_hled.sqw ceština).

Tšehhi Vabariik on ühinenud 1. juunil 1970. aastal sõlmitud abielulahutuse ja kooselu lõpetamise tunnustamise Haagi konventsiooniga (http://www.hcch.net/e/conventions/text18e.html) English - français. Seetõttu tunnustatakse Tšehhi Vabariigis selle riigi kohtu otsust, mis on samuti konventsiooniga ühinenud, kõnealuses konventsioonis ettenähtud tingimustel.

ÜlesÜles

15. Millisesse Tšehhi Vabariigi kohtusse peaksin pöörduma, kui soovin vaidlustada abielulahutuse, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise otsuse tunnustamist, kui otsuse on teinud mõne teise liikmesriigi kohus? Milline on menetluse kord eespool nimetatud juhtudel?

Kui vähemalt üks kohtumenetluse pooltest on Tšehhi kodanik, võib apellatsioonkaebuse abieluasjas tehtud otsuse tunnustamise kohta esitada ülemkohtule (vt eespool edasikaebamist käsitlev küsimus nr 13).

Kui kõik kohtuvaidluse pooled olid otsuse tegemise ajal otsuse teinud riigi kodanikud, tunnustatakse otsust automaatselt ja seda on võimalik vaidlustada vaid juhul, kui see on vastuolus avaliku korraga. Sellisel juhul toimub vaidlustamine asjaomases kohtus (vt eespool – küsimus nr 11).

16. Millise riigi õigust kohaldatakse, kui abikaasad ei ela Tšehhi Vabariigis või kui nad on eri riikide kodanikud?

Tšehhi Vabariigis kohaldatakse abielu lahutamisega abielu lõpetamise korral selle riigi õigust, mille kodanikud abikaasad olid abielulahutusmenetluse alustamisel. Kui abikaasad on eri riikide kodanikud, kohaldatakse abielu lahutamisega abielu lõpetamise korral Tšehhi Vabariigi õigust.

Tšehhi õigust kohaldatakse, kui kohaldamisele kuuluva välisriigi õigus ei luba abielu lahutamisega lõpetada või lubab seda eriti keerulistel tingimustel ja kui vähemalt üks abikaasadest on pikemat aega elanud Tšehhi Vabariigis.

Sama kord kehtib ka abielu kehtetuks tunnistamisel või abielu kehtivuse kindlakstegemisel.

Kui tegemist on teises riigis toimunud abielulahutuse või abielu kehtetuks tunnistamisega, tuleb otsida teavet asjaomase riigi õigusnormide kohta.

Täiendav informatsioon

Lingid veebilehtedele:

« Abielulahutus - Üldteave | Tšehhi Vabariik - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 03-11-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik