Europa-Kommissionen > ERN > Skilsmisse > Tjekkiet

Seneste opdatering : 03-11-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Skilsmisse - Tjekkiet

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse? 1.
2. Hvad anses for skilsmissegrund? 2.
3. Hvad er de retlige følger af en skilsmisse med hensyn til: 3.
a) de personlige relationer mellem ægtefællerne (f.eks. efternavne)? a)
b) bodeling? b)
c) ægtefællernes mindreårige børn (f.eks. forældremyndighed og underholdsbidrag)? (se "Forældremyndighed – Tjekkiet") c)
d) forpligtelsen til at betale ægtefællebidrag? (se "Ægtefællebidrag – Tjekkiet") d)
4. Hvad betyder det retlige begreb "separation" i praksis? 4.
5. Hvad er betingelserne for at opnå separation? 5.
6. Hvad er de retlige følger af separation? 6.
7. Hvad betyder det retlige begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis? 7.
8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab? 8.
9. Hvad er de retlige følger af omstødelse af et ægteskab? 9.
10. Eksisterer der alternative udenretslige midler til løsning af spørgsmål i relation til skilsmisse? 10.
11. Til hvilken instans skal jeg indgive min begæring om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring? 11.
12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Er det muligt at anke en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? 13.
14. Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en EU-medlemsstat, anerkendt i Tjekkiet? 14.
15. Hvilken domstol i Tjekkiet skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod anerkendelsen af en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 15.
16. Hvilken skilsmisselovgivning anvender domstolene i en skilsmissesag mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i Tjekkiet, eller som er af forskellig nationalitet? 16.

 

1. Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse?

Domstolen træffer afgørelse om skilsmisse på begæring fra en af ægtefællerne. Under forhandlingerne fastslår domstolen, om der findes grundlag for skilsmisse eller ej, dvs. om ægteskabet er gået i opløsning, og hvad årsagerne hertil er.

Ægteskabet anses automatisk for at være gået i opløsning, hvis det har varet mindre end et år, hvis ægtefællerne har været separeret i mindst seks måneder, og den anden ægtefælle støtter begæringen om skilsmisse. Hvis visse dokumenter fremlægges, vil domstolen ikke undersøge årsagerne til, at ægteskabet er gået i opløsning, og vil bevilge skilsmisse. De pågældende dokumenter er: a) en skriftlig kontrakt om bodeling, rettigheder og ansvar i forbindelse med samliv og betaling af eventuelle ægtefællebidrag i perioden efter skilsmissen forsynet med ægtefællernes officielt bekræftede underskrifter; b) en gyldig retsafgørelse, der godkender aftalen om eventuelle mindreårige børn i perioden efter skilsmissen.

Domstolen bevilger ikke skilsmisse, hvis den ægtefælle, som ikke i væsentlig grad har bidraget til ægteskabets opløsning ved at se bort fra sine ægteskabelige forpligtelser, og som lider et betydeligt tab som følge af skilsmissen, ikke er indforstået med skilsmissen, forudsat at særlige omstændigheder taler til fordel for en opretholdelse af ægteskabet. Hvis ægtefællerne ikke har boet sammen i en periode på mere end tre år, vil domstolen bevilge skilsmisse i sådanne tilfælde, forudsat at ægteskabet er gået i opløsning.

2. Hvad anses for skilsmissegrund?

Domstolen vil bevilge skilsmisse, hvis den fastslår, at ægteskabet grundlæggende og uopretteligt er gået i opløsning. Hvis ægtefællerne har mindreårige børn, kan en skilsmisse ikke bevilges, hvis skilsmissen på grund af særlige omstændigheder er til skade for disse børns interesser.

TopTop

3. Hvad er de retlige følger af en skilsmisse med hensyn til:

a) de personlige relationer mellem ægtefællerne (f.eks. efternavne)?

En ægtefælle, som har taget den anden ægtefælles navn, kan inden for en måned efter skilsmisseafgørelsens endelige ikrafttræden meddele folkeregistret, at han eller hun ønsker at tage sit tidligere efternavn igen, eller at han eller hun ikke længere ønsker at benytte den anden ægtefælles efternavn efter sit eget oprindelige efternavn.

b) bodeling?

Skilsmisse betyder, at parrets fælleseje ophører. Det fremgår af den civile lovbog, hvad der er parrets fælleseje. Par eller enkeltpersoner, der ønsker at indgå ægteskab, kan udvide eller begrænse den juridiske rækkevidde af dette fælleseje. Domstolen kan også indskrænke omfanget af fællesejet.

I tilfælde af skilsmisse kan ægtefællerne indgå aftale om bodeling. Hvis de ikke kan nå frem til en aftale, vil domstolen foretage en bodeling på begæring fra en af ægtefællerne. Domstolen vil tage udgangspunkt i de juridiske forudsætninger ved bodelingen.

Efter en skilsmisse ophører ægtefællerne med at være hinandens arvinger efter loven. Den tidligere ægtefælle kan kun arve efter en skilsmisse, hvis der er oprettet testamente.

c) ægtefællernes mindreårige børn (f.eks. forældremyndighed og underholdsbidrag)? (se "Forældremyndighed – Tjekkiet")

Inden forældre til mindreårige børn bevilges skilsmisse, vil domstolen fastsætte ægtefællernes rettigheder og ansvar i forhold til børnene i perioden efter skilsmissen. Domstolen vil navnlig udpege den ægtefælle, som barnet skal bo hos, samt afgøre, hvorledes begge forældre skal bidrage til barnets underhold. For yderligere oplysninger se informationsbladet om "Forældremyndighed".

TopTop

d) forpligtelsen til at betale ægtefællebidrag? (se "Ægtefællebidrag – Tjekkiet")

En ægtefælle, der er skilt, og som ikke er i stand til at forsørge sig selv, kan anmode om, at hans eller hendes tidligere ægtefælle bidrager til hans eller hendes rimelige underhold på en måde, der er i overensstemmelse med denne ægtefælles kapacitet, muligheder og aktiver. Hvis parret ikke kan nå frem til en aftale om underholdsbidraget, vil domstolen træffe afgørelse på begæring fra en af parterne. Underholdsbidraget kan enten betales som et engangsbeløb eller i afdrag.

Domstolen kan endvidere tildele den ægtefælle, der ikke i væsentligt omfang har bidraget til, at ægteskabet er gået i opløsning ved at tilsidesætte sine ægteskabelige forpligtelser, og som vil lide et betydeligt tab i forbindelse med skilsmissen, et underholdsbidrag, men kun i en periode på tre år efter skilsmissen. Også i dette tilfælde kan der betales et engangsbeløb.

4. Hvad betyder det retlige begreb "separation" i praksis?

Separation findes ikke i Tjekkiet.

5. Hvad er betingelserne for at opnå separation?

Se spørgsmål 4.

6. Hvad er de retlige følger af separation?

Se spørgsmål 4.

7. Hvad betyder det retlige begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis?

Domstolen vil omstøde et ægteskab (selv om ingen af ægtefællerne har begæret en sådan omstødelse), hvis en af følgende begrundelser for omstødelse af ægteskabet er opfyldt:

TopTop

hvis ægteskabet er indgået med en mand eller en kvinde, som allerede er gift, med et familiemedlem i op- eller nedadstigende linje eller med en søster eller bror

hvis en af ægtefællerne er mindreårig (forudsat at indgåelsen af ægteskabet ikke er godkendt af en domstol for en person på 16 år eller derover)

hvis ægteskabet er indgået med en person, som har fået frakendt retsevnen, eller en person, som lider af en psykisk lidelse, som ville resultere i, at den pågældende ville få frakendt retsevnen, forudsat at en domstol ikke har godkendt indgåelsen af ægteskabet.

Domstolen omstøder ægteskabet på begæring af blot den ene af ægtefællerne

hvis ægteskabet er indgået uden domstolens godkendelse af en person med begrænset retsevne eller af en person med en psykisk lidelse, der ville resultere i, at hans eller hendes retsevne begrænses

hvis erklæringen om ægteskabets indgåelse er fremsat efter ulovlige trusler eller som et resultat af en fejl vedrørende den enes identitet eller vedrørende arten af retsakten om ægteskabsindgåelse (i dette tilfælde skal begæringen indgives senest et år efter, at fejlen opdages).

Ægteskabet indgås slet ikke

hvis ægteskabet er indgået som følge af, at der er brugt fysisk vold

hvis det er indgået med en mindreårig under 16 år

hvis alle andre betingelser ikke er opfyldt (nogle betingelser vedrørende indgåelse af ægteskab ved kirkebryllup og betingelserne for indgåelse af ægteskab ved stedfortræder).

8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab?

Se spørgsmål 7.

TopTop

9. Hvad er de retlige følger af omstødelse af et ægteskab? 

Et ægteskab, der omstødes, betragtes som om, det aldrig er blevet indgået. Ægteskabet anses for at være gyldigt indgået i perioden mellem indgåelsen af ægteskabet og dets omstødelse. Ægtefællernes rettigheder og ansvar over for deres børn og i forbindelse med deres bo, efter at ægteskabet er blevet omstødt, er de samme som i forbindelse med skilsmisse. Beslutningen om ægteskabets omstødelse betyder, at de påståede ægtefællers erklæring om efternavn også bliver ugyldig. Begge ægtefæller vender efterfølgende tilbage til deres oprindelige efternavne, og de har ikke ret til at vælge efternavn. Eventuelle børns efternavn ændres ikke, når ægteskabet omstødes.

Antagelsen om moderens ægtefælles faderskab ændrer sig ikke, selv efter at ægteskabet er blevet omstødt.

10. Eksisterer der alternative udenretslige midler til løsning af spørgsmål i relation til skilsmisse? 

Sammenslutningen af mæglere i Tjekkiet (http://amcr.hyperlink.cz/ ceština) har eksisteret siden 2000. Herudover findes der forskellige rådgivningstjenester vedrørende familie- og ægteskabsspørgsmål og forhold mellem mennesker. Mægling er en mulighed, men er ikke obligatorisk.

11. Til hvilken instans skal jeg indgive min begæring om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring?

En begæring om skilsmisse eller om en erklæring om omstødelse af ægteskabet indgives til distriktsdomstolen i det område, hvor parret sidst boede sammen i Tjekkiet, forudsat at mindst en af ægtefællerne fortsat bor i området. Er dette ikke tilfældet, indgives begæringen til distriktsdomstolen i det område, hvor den anden ægtefælle er bosiddende. Hvis den anden ægtefælle ikke er bosiddende i Tjekkiet, indgives begæringen til distriktsdomstolen i det distrikt, hvor den ægtefælle, der fremsætter begæringen, er bosiddende.

TopTop

Distriktsdomstolen i Brno kaldes "byretten".

Domstolenes adresser kan findes på adressen:

http://portal.justice.cz/ ceština - English .

Begæringen skal opfylde de krav, der er fastsat i lovgivningen og skal omfatte dokumentation for ansøgerens krav.

12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af sagsomkostningerne?

Parterne har ikke ret til at få dækket omkostningerne i forbindelse med skilsmisseforhandlinger, omstødelse af ægteskabet eller klarlæggelse af ægteskabets beståen eller ikke-beståen. Domstolen kan bevilge dækning af disse omkostninger eller dele heraf, hvis omstændighederne i forbindelse med sagen eller parternes situation berettiger hertil. Det er derfor nødvendigt, at der indgives en velbegrundet anmodning, og domstolen vil træffe afgørelse.

I henhold til bestemmelserne i afsnit 138 i den civile retsplejelov kan formanden for retsrådet bevilge parterne helt eller delvis fri proces, forudsat at parternes situation kræver det, og forudsat at der ikke er fremsat en vilkårlig anmodning, eller at en rettighed tilsidesættes. Hvis det er nødvendigt for at beskytte en parts interesser under retsforhandlingerne, kan denne part også anmode domstolen om at få bevilget juridisk bistand i henhold til afsnit 30 i den civile retsplejelov. Domstolen kan også bevilge juridiske bistand forud for indledningen af forhandlingerne, men betingelserne for at få retshjælp skal være opfyldt. Den pågældende part skal derfor over for domstolen gøre rede for sine aktiver og sin sociale situation på en troværdig måde.

TopTop

Forudsat at de betingelser, der er fastlagt i loven om advokatvirksomhed, er opfyldt, er det endvidere muligt at anmode advokatsammenslutningen om at udpege en gratis rådgiver.

13. Er det muligt at anke en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab?

Det er muligt at anke en afgørelse om skilsmisse eller omstødelse af ægteskab inden for femten dage fra modtagelsen af den skriftlige afgørelse. Anken indsendes skriftligt til den domstol, hvis afgørelse ankes. Hvis der træffes en korrigerende afgørelse i forhold til den oprindelige afgørelse, begynder denne frist at løbe fra det tidspunkt, hvor den korrigerende afgørelse får retsvirkning.

Anken anses også for at være indgivet i tide, selv om den modtages mere end femten dage efter fristen, hvis den person, der indsender anken, har fulgt ukorrekte instruktioner fra retten.

14. Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en EU-medlemsstat, anerkendt i Tjekkiet?

Endelige afgørelser truffet af udenlandske domstole i ægteskabsspørgsmål anerkendes på de betingelser, der er fastsat i loven, forudsat at mindst en af parterne i sagen er tjekkisk statsborger. Kun højesteretten kan anerkende en sådan afgørelse efter høring af den øverste statsanklager. Ud over parterne kan enhver person, der kan bevise, at vedkommende har lovlig interesse i spørgsmålet, indgive anmodning, ligesom den øverste statsanklager kan indgive anmodning i samfundets interesse.

TopTop

Hvis alle parterne på tidspunktet for skilsmissen er statsborgere i det land, hvor afgørelsen er truffet, har gyldige udenlandske afgørelser i ægteskabsspørgsmål de samme retsvirkninger som gyldige retsafgørelser afsagt i Tjekkiet uden yderligere forhandlinger (så længe det ikke er nødvendigt at indsende en anmodning om anerkendelse af afgørelsen), forudsat at dette ikke er en tilsidesættelse af den offentlige orden.

Anmodningen om anerkendelse af en udenlandsk afgørelse om skilsmisse eller omstødelse af et ægteskab skal omfatte:

Retsgebyrer på 1 000 CZK (en stempelafgift på dette beløb).

Et bilag, der dokumenterer, at den person, der anmoder om anerkendelse af afgørelsen (eller enhver anden part i sagen ved den udenlandske domstol), er statsborger i Tjekkiet.

Den fuldstændige udenlandske afgørelse om bevilling af skilsmisse eller omstødelse af ægteskabet i duplikat eller en bekræftet genpart, inklusive begrundelsen og den bestemmelse om retskraft, som det organ, der udstedte afgørelsen, har vedtaget.

Vielsesattesten for det ægteskab, der er afsluttet med skilsmisse som følge af den udenlandske afgørelse.

Når der er tale om en anmodning om anerkendelse af en afgørelse, der henviser til årsager vedrørende nogle faktuelle oplysninger indeholdt i anmodningen eller i retsprotokollen i stedet for en begrundelse, skal en genpart af den anmodning, der blev indgivet til den udenlandske ret eller en udskrift af retsprotokollen fra den udenlandske ret, indsendes sammen med anmodningen.

Hvis den person, der indgiver anmodningen om anerkendelse af en udenlandsk afgørelse, repræsenteres af en stedfortræder på grundlag af en fuldmagt, skal fuldmagten, der giver denne stedfortræder ret til at handle på vegne af ansøgeren ved Tjekkiets højesteret, indsendes sammen med anmodningen. Repræsentation på grundlag af en fuldmagt er navnlig hensigtsmæssig, hvis den person, der indgiver anmodningen, er bosiddende i udlandet, hvor det ville være nødvendigt at levere alle de skriftlige dokumenter til denne part via de relevante organer i Tjekkiet og i udlandet.

TopTop

Alle de fremmedsprogede bilag, der dokumenterer de kendsgerninger, der er oplyst i anmodningen om anerkendelse af den udenlandske afgørelse, skal ligeledes fremsendes sammen med en oversættelse til tjekkisk anerkendt af retten (lister over oversættere og tolke, der er anerkendt af retten, findes i alle regionale retter) (i Prag byretten) eller på Internettet på adressen http://www.justice.cz/ ceština - English).

Tjekkiet er part i Haag-konventionen om anerkendelse af skilsmisser og separationer underskrevet i Haag den 1. juni 1970 (http://www.hcch.net/e/conventions/text18e.html) English - français. En afgørelse truffet af en ret i et land, der også er part i denne konvention, vil derfor blive anerkendt i Tjekkiet på de betingelser, der er opstillet i konventionen.

15. Hvilken domstol i Tjekkiet skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod anerkendelsen af en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

Hvis mindst en af parterne i sagen er tjekkisk statsborger, er det muligt at indgive en anke over anerkendelsen af afgørelser vedrørende alle ægteskabsspørgsmål til højesteret (se anker ovenfor – spørgsmål 13).

Hvis alle parterne var statsborgere i det land, hvor afgørelsen blev truffet, på det tidspunkt, hvor afgørelsen blev truffet, vil afgørelsen automatisk blive anerkendt, og det er kun muligt at gøre indsigelse mod den med den begrundelse, at den tilsidesætter den offentlige orden, og dette spørgsmål behandles ved den relevante ret (se ovenfor - spørgsmål 11).

16. Hvilken skilsmisselovgivning anvender domstolene i en skilsmissesag mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i Tjekkiet, eller som er af forskellig nationalitet?

I Tjekkiet er afslutningen af et ægteskab ved skilsmisse underlagt retsreglerne i det land, hvor ægtefællerne var statsborgere på tidspunktet for indledningen af skilsmissesagen. Hvis ægtefællerne er statsborgere i forskellige lande, er afslutningen af ægteskabet ved skilsmisse underlagt retsreglerne i Tjekkiet.

Hvis det er nødvendigt at anvende udenlandske retsregler, der ikke tillader afslutning af ægteskabet ved skilsmisse, eller som kun ville gøre dette under særligt vanskelige omstændigheder, og hvis mindst en af ægtefællerne har været bosiddende i Tjekkiet i en lang periode, anvendes tjekkisk lov.

De samme regler gælder for omstødelse af et ægteskab eller afgørelse om et ægteskabs beståen eller ikke-beståen.

Hvis dette indebærer skilsmisseforhandlinger eller en erklæring om omstødelse af et ægteskab, der er indgået i et andet land, er det nødvendigt at søge oplysninger om reglerne i dette land.

Yderligere oplysninger

Links til websteder:

« Skilsmisse - Generelle oplysninger | Tjekkiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 03-11-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige