Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Cypern

Senaste uppdatering: 09-02-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Cypern

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad? 3.
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation)? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga? 11.
12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap erkänd på Cypern? 14.
15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Cypern erkänna en dom på äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist på Cypern eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Om äktenskapet ingåtts genom kyrklig vigsel är förutsättningen för att få ansöka om äktenskapsskillnad att anmälan lämnats till behörig biskop. Detta krävs inte om skälet till äktenskapsskillnad är sinnessjukdom eller dödförklaring efter försvinnande.

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Grunderna är följande:

Grunder för äktenskapsskillnad

Otrohet

Oetiskt, kränkande eller annat upprepat och otillbörligt beteende som ohjälpligt skadar förhållandet och gör det outhärdligt för den sökande.

Livsfarligt våld exempelvis misshandel.

Sådan sinnessjukdom som under en treårsperiod gör samlevnad omöjlig.

Slutlig fängelsedom på mer än 7 år.

Dödförklaring efter försvinnande

Impotens när äktenskapet ingås, som fortsätter i sex månader och även föreligger vid ansökan om äktenskapsskillnad.

Om part utan grund övergivits i två år. Lång frånvaro i sammanlagt mer än två år. En uppmaning att återvända måste ha skickats.

Byte av religion eller tro, utövande av psykiskt våld eller försök att konvertera part till en sekt.

Varaktig vägran att skaffa barn trots parts önskan därom.

Att den äktenskapliga relationen bryter samman.

Separation i fem år.

3. Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad?

Äktenskapsskillnad innebär att äktenskapet upplöses.

Till börjanTill början

Inga konsekvenser vad gäller namnbyte.

Äktenskapsskillnad har ingen påverkan på förmögenhetstvister. I sådana fall måste ny ansökan lämnas.

Äktenskapsskillnad medför inte automatiskt underhållsplikt. En särskild ansökan måste i sådana fall lämnas efter separationen.

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation)?

Begreppet hemskillnad (separation) finns inte i cypriotisk familjerätt.

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap?

Från och med annulleringen har äktenskapet ingen verkan.

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Det krävs att en familjedomstol annullerar äktenskapet. Talan i denna sak måste väckas senast tre år efter det att äktenskapet ingicks.

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap?

Ett äktenskap som annulleras eller förklaras ogiltigt genom slutligt domstolsbeslut upphör att gälla från och med utfärdandet av detta beslut.

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Det finns inga andra sätt för närvarande. Ett lagförslag om medling i familjefrågor förbereds av lagrådet (epítropos nomothesías).

Till börjanTill början

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga?

Ansökan om detta skall lämnas till familjedomstol i den kommun där parterna har hemvist. Ansökan skall motsvara mall 1 i högsta domstolens rättegångsregler från 1990. Före ansökan skall till familjedomstolens registreringsenhet lämnas ett bevis på att biskop meddelats genom brev eller ett mottagningsbevis för rekommenderat sådant brev.

12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Ja. Ansökan om detta måste i sådana fall lämnas till familjedomstolen.

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

Ja, det är möjligt att överklaga övre familjedomstols beslut om äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap.

14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap erkänd på Cypern?

Detta är möjligt men ansökan skall lämnas till familjedomstol och förutsätter att det finns ett avtal med denna stat om ömsesidigt erkännande av rättsliga beslut.

15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Cypern erkänna en dom på äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Invändning skall lämnas till den familjedomstol som tar emot ansökan om erkännande och registrering av det andra landets beslut.

16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist på Cypern eller har olika medborgarskap?

En familjedomstol har behörighet att handlägga ett ärende om äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap om parterna haft hemvist på Cypern i minst tre månader. Om domstolen är behörig, skall cypriotisk lag tillämpas.

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Cypern - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 09-02-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket