Európska komisia > EJS > Rozvod > Cyprus

Posledná úprava: 11-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Cyprus

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú podmienky pre rozvod manželstva? 1.
2. Akú sú dôvody na rozvod? 2.
3. Aké sú právne dôsledky rozvodu? 3.
4. Čo v praxi znamená „rozluka“? 4.
5. Aké sú podmienky rozluky? 5.
6. Aké sú právne dôsledky rozluky? 6.
7. Čo v praxi znamená „zrušenie manželstva“? 7.
8. Aké sú podmienky zrušenia manželstva? 8.
9. Aké sú právne dôsledky zrušenia manželstva? 9.
10. Existujú alternatívne mimosúdne prostriedky riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu? 10.
11. Kde treba podať žiadosť o rozvod/zrušenie manželstva? Aké formality je potrebné dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc na úhradu trov konania? 12.
13. Je na Cypre možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/zrušení manželstva? 13.
14. Aký je postup, ak chcem, aby bolo rozhodnutie o rozvode/zrušení manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte, uznané na Cypre? 14.
15. Na ktorý súd na Cypre sa mám obrátiť s odvolaním proti rozhodnutiu o uznaní rozsudku o rozvode/zrušení manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? 15.
16. Aké právo sa uplatňuje v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko na Cypre alebo sú štátnymi príslušníkmi rôznych štátov? 16.

 

1. Aké sú podmienky pre rozvod manželstva?

Ak bol uzavretý cirkevný sobáš, pred podaním žiadosti je potrebné informovať príslušného biskupa. Nie je to potrebné, ak bola žiadosť o rozvod podaná z dôvodu vyhlásenia manželského partnera za mŕtveho alebo pre duševnú chorobu.

2. Akú sú dôvody na rozvod?

Dôvody na rozvod sú:

Dôvody na rozvod:

nevera;

nemorálne, hanebné alebo iné opakované neodpustiteľné konanie, ktoré vedie k úplnému rozvratu vzťahu a ktoré spôsobuje, že vzťah sa pre navrhovateľa stáva neznesiteľným;

útok na život manželského partnera, napríklad fyzické napadnutie;

duševná choroba počas trojročného obdobia, ktorá spôsobí, že sa spolužitie stane neznesiteľným;

právoplatné odsúdenie manželského partnera na trest odňatia slobody na sedem rokov alebo viac;

vyhlásenie manželského partnera za mŕtveho;

neschopnosť pohlavného styku existujúca v čase uzatvorenia manželstva a pokračujúca šesť mesiacov a aj v čase podania žiadosti o rozvod;

neodpustiteľné opustenie na obdobie dvoch rokov; dlhé obdobia neprítomnosti celkove trvajúce viac ako dva roky. Odporcovi je potrebné zaslať výzvu na návrat;

zmena náboženského vyznania, uplatnenie morálneho nátlaku alebo snaha presvedčiť manželského partnera, aby vstúpil do sekty;

trvalé odmietanie mať deti napriek želaniu druhého z manželov;

závažný rozvrat manželstva;

odlúčenie trvajúce päť rokov.

3. Aké sú právne dôsledky rozvodu?

Rozvod znamená zánik manželstva.

HoreHore

Rozvod nemá žiadne dôsledky v súvislosti so zmenou mena.

Rozvod nemá dôsledky na majetkové spory; na urovnanie takých sporov je potrebné podať ďalší návrh.

Rozvod automaticky nemá za následok povinnosť platiť výživné druhému manželskému partnerovi. Po rozvode manželského páru je potrebné podať ďalší samostatný návrh.

4. Čo v praxi znamená „rozluka“?

V cyperskom rodinnom práve neexistuje pojem „súdna rozluka“.

5. Aké sú podmienky rozluky?

6. Aké sú právne dôsledky rozluky?

7. Čo v praxi znamená „zrušenie manželstva“?

Dňom rozhodnutia o zrušení manželstva je manželstvo neplatné.

8. Aké sú podmienky zrušenia manželstva?

Manželstvo možno zrušiť na základe rozhodnutia rodinného súdu. Návrh na zrušenie sa musí podať do troch rokov od uzatvorenia manželstva.

9. Aké sú právne dôsledky zrušenia manželstva?

Účinky každého manželstva, ktoré je na základe právoplatného rozhodnutia súdu zrušené alebo vyhlásené za neplatné, zanikajú odo dňa vynesenia tohto rozhodnutia.

10. Existujú alternatívne mimosúdne prostriedky riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu?

V súčasnosti také prostriedky neexistujú. Komisár pre legislatívu pripravuje návrh zákona o mediácii v rodinných záležitostiach.

HoreHore

11. Kde treba podať žiadosť o rozvod/zrušenie manželstva? Aké formality je potrebné dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

Návrh na rozvod alebo zrušenie manželstva je potrebné podať na rodinnom súde v provincii, v ktorej strany bývajú. Návrh sa musí podať na vzorovom tlačive 1 uvedenom v procesných pravidlách Najvyššieho súdu z roku 1990. Pred podaním žiadosti o rozvod je potrebné vedúcemu kancelárie rodinného súdu predložiť doklad o zaslaní alebo doručení doporučeného listu, ktorým sa vec dáva na vedomie biskupovi.

12. Môžem získať právnu pomoc na úhradu trov konania?

Áno, podaním príslušnej žiadosti rodinnému súdu.

13. Je na Cypre možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/zrušení manželstva?

Áno, proti rozhodnutiu, ktoré súvisí s rozvodom alebo zrušením manželstva, je možné sa odvolať na rodinnom súde druhého stupňa.

14. Aký je postup, ak chcem, aby bolo rozhodnutie o rozvode/zrušení manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte, uznané na Cypre?

Možno sa obrátiť so žiadosťou na rodinný súd, za predpokladu, že Cyprus má s príslušnou krajinou dohodu o právnej spolupráci.

15. Na ktorý súd na Cypre sa mám obrátiť s odvolaním proti rozhodnutiu o uznaní rozsudku o rozvode/zrušení manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Námietku je potrebné podať na rodinnom súde, na ktorom bola podaná žiadosť o uznanie a registráciu rozhodnutia zahraničného súdu.

16. Aké právo sa uplatňuje v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko na Cypre alebo sú štátnymi príslušníkmi rôznych štátov?

Účastníci konania musia žiť na Cypre najmenej tri mesiace, aby rozvod alebo zrušenie manželstva spadalo do pôsobnosti rodinného súdu. Ak vec patrí do pôsobnosti rodinného súdu, uplatňuje sa cyperské právo.

« Rozvod - Všeobecné informácie | Cyprus - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 11-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo