Europese Commissie > EJN > Echtscheiding > Cyprus

Laatste aanpassing: 09-10-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Echtscheiding - Cyprus

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding? 1.
2. Welke echtscheidingsgronden bestaan er? 2.
3. Wat zijn de juridische gevolgen van een echtscheiding? 3.
4. Wat betekent “scheiding van tafel en bed” in de praktijk? 4.
5. Wat zijn de gronden voor een "scheiding van tafel en bed"? 5.
6. Wat zijn de juridische gevolgen van een "scheiding van tafel en bed"? 6.
7. Wat betekent "nietigverklaring van het huwelijk" in de praktijk? 7.
8. Wat zijn de gronden voor nietigverklaring van het huwelijk? 8.
9. Wat zijn de juridische gevolgen van nietigverklaring van het huwelijk? 9.
10. Bestaan er alternatieve mogelijkheden om problemen die samenhangen met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld? 10.
11. Waar moet het verzoek tot echtscheiding/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen en welke documenten moeten bij het verzoek worden gevoegd? 11.
12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken? 12.
13. Kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over echtscheiding/nietigverklaring van het huwelijk? 13.
14. Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/nietigverklaring van het huwelijk in Cyprus te laten erkennen? 14.
15. Tot welk gerecht moet ik mij in Cyprus wenden om de erkenning van een door een rechtbank in een andere lidstaat gewezen beslissing over echtscheiding/nietigverklaring van het huwelijk aan te vechten? 15.
16. Wat is het toepasselijk recht in een echtscheidingsprocedure tussen echtgenoten die niet in Cyprus wonen of een verschillende nationaliteit hebben? 16.

 

1. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding?

Indien het om een kerkelijk huwelijk gaat, moet de bevoegde bisschop vóór de instelling van de echtscheidingsvordering van de voorgenomen echtscheiding op de hoogte worden gebracht. Dat is niet vereist indien de echtscheiding wordt gevorderd op grond van het feit dat de echtgeno(o)t(e) vermist is of krankzinnig is.

2. Welke echtscheidingsgronden bestaan er?

Echtscheidingsgronden

overspel;

liederlijk, schandelijk of ander herhaaldelijk onvergeeflijk gedrag dat leidt tot de totale ontwrichting van de relatie en dat de handhaving van de relatie voor de verzoeker ondraaglijk maakt;

aanslag op het leven van de echtgeno(o)t(e), bv. fysieke agressie;

krankzinnigheid sinds meer dan drie jaar die het samenleven ondraaglijk maakt;

een definitieve veroordeling van een van de echtgenoten tot een gevangenisstraf van zeven jaar of meer;

een van de echtgenoten is vermist verklaard;

het onvermogen geslachtsgemeenschap te hebben dat bestond op het ogenblik van de huwelijkssluiting en dat ten minste zes maanden voortduurt en dat op het ogenblik van de indiening van het echtscheidingsverzoek nog steeds bestaat;

onverschoonbare verlating gedurende twee jaar; lange perioden van afwezigheid van in totaal meer dan twee jaar. De verweerder moet worden verzocht terug te keren;

verandering van religie dan wel het gebruik van morele dwang of pogingen tot aansluiting bij een sekte;

de hardnekkige weigering kinderen te hebben, ondanks de kinderwens van de andere partner;

Bovenkant paginaBovenkant pagina

duurzame ontwrichting;

scheiding gedurende vijf jaar.

3. Wat zijn de juridische gevolgen van een echtscheiding?

Echtscheiding leidt tot de ontbinding van het huwelijk.

Er zijn geen gevolgen met betrekking tot naamswijziging.

Echtscheiding heeft geen gevolgen voor eigendomsgeschillen; om dergelijke geschillen te beslechten moet een afzonderlijk verzoek worden ingediend.

Echtscheiding heeft niet automatisch tot gevolg dat de ene partner alimentatie moet betalen aan de andere partner. Daartoe moet na de echtscheiding een afzonderlijk verzoek worden ingediend.

4. Wat betekent “scheiding van tafel en bed” in de praktijk?

Het begrip “scheiding van tafel en bed” bestaat niet in het Cypriotische familierecht.

5. Wat zijn de gronden voor een "scheiding van tafel en bed"?

6. Wat zijn de juridische gevolgen van een "scheiding van tafel en bed"?

7. Wat betekent "nietigverklaring van het huwelijk" in de praktijk?

Vanaf de datum van de beslissing tot nietigverklaring heeft het huwelijk geen gevolgen meer.

8. Wat zijn de gronden voor nietigverklaring van het huwelijk?

Voor de nietigverklaring van een huwelijk is een beslissing van de familierechtbank vereist. Het verzoek tot nietigverklaring moet worden ingediend binnen drie jaar na het huwelijk.

9. Wat zijn de juridische gevolgen van nietigverklaring van het huwelijk?

Een huwelijk dat bij definitieve rechterlijke beslissing nietig of ongeldig is verklaard, heeft vanaf de datum van de beslissing geen gevolgen meer.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Bestaan er alternatieve mogelijkheden om problemen die samenhangen met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld?

Er bestaan geen dergelijke mogelijkheden. De Law Commissioner stelt momenteel een wetsontwerp op inzake bemiddeling in familiezaken.

11. Waar moet het verzoek tot echtscheiding/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen en welke documenten moeten bij het verzoek worden gevoegd?

Een verzoek om ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk moet worden ingediend bij de familierechtbank van de provincie waar de partijen wonen. Het verzoek moet worden ingediend met gebruikmaking van model 1 van het reglement voor de procesvoering van het Hooggerechtshof van 1990. Vóór de indiening van het echtscheidingsverzoek, moet aan de griffier van de familierechtbank het bewijs van terpostbezorging of het ontvangstbewijs van de aan de bisschop gerichte aangetekende brief worden verstrekt.

12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken?

Ja, daartoe moet u bij de familierechtbank het desbetreffende verzoek indienen.

13. Kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over echtscheiding/nietigverklaring van het huwelijk?

Ja, er kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over echtscheiding/nietigverklaring van het huwelijk bij de familierechtbank van tweede aanleg.

14. Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/nietigverklaring van het huwelijk in Cyprus te laten erkennen?

Daartoe kan een verzoek worden ingediend bij de familierechtbank, mits Cyprus met het betrokken land een overeenkomst inzake justitiële samenwerking heeft gesloten.

15. Tot welk gerecht moet ik mij in Cyprus wenden om de erkenning van een door een rechtbank in een andere lidstaat gewezen beslissing over echtscheiding/nietigverklaring van het huwelijk aan te vechten?

Het verzet moet worden aangetekend bij de familierechtbank waarbij het verzoek om erkenning en registratie van de buitenlandse beslissing is ingediend.

16. Wat is het toepasselijk recht in een echtscheidingsprocedure tussen echtgenoten die niet in Cyprus wonen of een verschillende nationaliteit hebben?

De familierechtbank kan zich enkel uitspreken over de ontbinding of de nietigverklaring van een huwelijk wanneer de partijen reeds gedurende ten minste drie maanden in Cyprus wonen. Indien de familierechtbank bevoegd is, is het Cypriotische recht van toepassing.

« Echtscheiding - Algemene informatie | Cyprus - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 09-10-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk