Euroopa Komisjon > EGV > Abielulahutus > Küpros

Viimati muudetud: 18-10-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Abielulahutus - Küpros

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. Esialgset keeleversiooni on ajakohastatud ning selle võib nüüd leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millistel tingimustel abielu lahutatakse? 1.
2. Millistel alustel abielu lahutatakse? 2.
3. Millised on abielu lahutamise õiguslikud tagajärjed? 3.
4. Mida tähendab õigustermin „lahuselu“ igapäevaelus? 4.
5. Millised on lahuselu eeltingimused? 5.
6. Millised on lahuselu õiguslikud tagajärjed? 6.
7. Mida tähendab termin „abielu kehtetuks tunnistamine“ igapäevaelus? 7.
8. Millised on abielu kehtetuks tunnistamise eeltingimused? 8.
9. Millised on abielu kehtetuks tunnistamise õiguslikud tagajärjed? 9.
10. Kuidas on võimalik lahendada abielulahutuse küsimusi kohtuväliselt? 10.
11. Kuhu tuleb esitada abielu lahutamise või kehtetuks tunnistamise hagi? Millised on hagi vorminõuded ja millised dokumendid tuleb hagile lisada? 11.
12. Kas kõnealuse menetluse kulude katteks on võimalik saada menetlusabi? 12.
13. Kas abielulahutuse või abielu kehtetuks tunnistamise otsuse saab Küprosel edasi kaevata? 13.
14. Milline on abielulahutuse või abielu kehtetuks tunnistamise õigusliku tunnustuse taotlemise kord Küprosel, kui otsuse on teinud mõne teise liikmesriigi kohus? 14.
15. Millisesse Küprose kohtusse peaksin pöörduma, kui soovin vaidlustada abielulahutuse või abielu kehtetuks tunnistamise otsuse tunnustamist, kui otsuse on teinud mõne teise liikmesriigi kohus? Milline on menetluse kord eespool nimetatud juhtudel? 15.
16. Millise riigi õigust lahutusmenetluses kohaldatakse, kui abikaasad ei ela Küprosel või on eri riikide kodanikud? 16.

 

1. Millistel tingimustel abielu lahutatakse?

Kui abielu pühitseti kirikus, tuleb enne abielu lahutamise hagi esitamist teavitada pädevat piiskoppi. See ei ole nõutav, kui abielulahutuse taotlemise aluseks on abikaasa kadunuks ja eeldatavasti surnuks tunnistamine või vaimuhaigus.

2. Millistel alustel abielu lahutatakse?

Abielu lahutamise alused on järgmised:

Abielu lahutamise alused:

abielurikkumine;

amoraalne, sündsusetu või muu korduv andestamatu käitumine, mis toob kaasa suhte täieliku lagunemise ja muudab suhte hageja jaoks väljakannatamatuks;

katse abikaasa tappa, nt füüsiline rünnak;

üle kolme aasta väldanud vaimuhaigus, mis muudab kooselu väljakannatamatuks;

lõplik süüdimõistev otsus, millega kaasneb abikaasa seitsmeaastane või pikem vangistus;

abikaasa tunnistatakse kadunuks ja eeldatavasti surnuks;

suguvõimetus abielu sõlmimise ajal, kuue kuu jooksul pärast seda ja abielu lahutamise hagi esitamise ajal;

abikaasa põhjendamatu hülgamine kaheks aastaks; pikad teadmata äraolekud, mis kestavad kokku üle kahe aasta; kostjale tuleb saata naasmiskutse;

usuvahetus või moraalse sunni kasutamine või püüe panna abikaasat mõne sektiga liituma;

järjekindel laste saamisest keeldumine, hoolimata sellest, et teine abikaasa neid soovib;

suhte tõsine lagunemine;

viis aastat kestnud lahuselu.

3. Millised on abielu lahutamise õiguslikud tagajärjed?

Abielu lahutamine toob kaasa abielu lõppemise.

ÜlesÜles

Nimemuutmisega seotud tagajärgi ei ole.

Abielu lahutamine ei mõjuta varalisi vaidlusi, selliste vaidluste lahendamiseks tuleb esitada eraldi hagi.

Abielu lahutamisega ei kaasne automaatselt teisele abikaasale elatise maksmise kohustust. Kohe pärast lahkuminekut tuleb esitada selle kohta eraldi hagi.

4. Mida tähendab õigustermin „lahuselu“ igapäevaelus?

Küprose perekonnaõiguses lahuselu mõistet ei tunta.

5. Millised on lahuselu eeltingimused?

6. Millised on lahuselu õiguslikud tagajärjed?

7. Mida tähendab termin „abielu kehtetuks tunnistamine“ igapäevaelus?

Abielu kaotab kehtivuse abielu kehtetuks tunnistamise päevast.

8. Millised on abielu kehtetuks tunnistamise eeltingimused?

Abielu kehtetuks tunnistamise otsuse saab teha perekonnakohus. Abielu kehtetuks tunnistamise hagi tuleb esitada kolme aasta jooksul abielu sõlmimisest.

9. Millised on abielu kehtetuks tunnistamise õiguslikud tagajärjed?

Abielu, mis kuulutatakse lõpliku kohtuotsusega kehtetuks, kaotab kehtivuse kohtuotsuse väljakuulutamise päevast.

10. Kuidas on võimalik lahendada abielulahutuse küsimusi kohtuväliselt?

Praegu selliseid võimalusi ei ole. Perekonnaküsimuste vahendamise õigusvolinik tegeleb sellekohase seaduseelnõu koostamisega.

ÜlesÜles

11. Kuhu tuleb esitada abielu lahutamise või kehtetuks tunnistamise hagi? Millised on hagi vorminõuded ja millised dokumendid tuleb hagile lisada?

Abielu lahutamise või kehtetuks tunnistamise hagi tuleb esitada poolte elukohajärgsesse perekonnakohtusse. Taotlus peab olema koostatud ülemkohtu 1990. aasta menetluseeskirjades sätestatud 1. näidise järgi. Enne abielu lahutamise hagi esitamist tuleb perekonnakohtu sekretärile esitada tõend piiskoppi teavitava tähtkirja postitamise või vastuvõtmise kohta.

12. Kas kõnealuse menetluse kulude katteks on võimalik saada menetlusabi?

Jah, selleks tuleb perekonnakohtusse esitada asjakohane taotlus.

13. Kas abielulahutuse või abielu kehtetuks tunnistamise otsuse saab Küprosel edasi kaevata?

Jah, abielulahutuse või abielu kehtetuks tunnistamise otsuse saab edasi kaevata teise astme perekonnakohtusse.

14. Milline on abielulahutuse või abielu kehtetuks tunnistamise õigusliku tunnustuse taotlemise kord Küprosel, kui otsuse on teinud mõne teise liikmesriigi kohus?

Õigusliku tunnustuse taotlemiseks saab pöörduda perekonnakohtusse, tingimusel et Küprosel on asjaomase riigiga õigusalase koostöö leping.

15. Millisesse Küprose kohtusse peaksin pöörduma, kui soovin vaidlustada abielulahutuse või abielu kehtetuks tunnistamise otsuse tunnustamist, kui otsuse on teinud mõne teise liikmesriigi kohus? Milline on menetluse kord eespool nimetatud juhtudel?

Vaidlustamiseks tuleb pöörduda perekonnakohtusse, kuhu esitati välismaal tehtud otsuse tunnustamise ja registreerimise taotlus.

16. Millise riigi õigust lahutusmenetluses kohaldatakse, kui abikaasad ei ela Küprosel või on eri riikide kodanikud?

Perekonnakohus on pädev abielu lahutama või kehtetuks tunnistama, kui pooled on elanud Küprosel vähemalt kolm kuud. Kui asi kuulub perekonnakohtu pädevusse, kohaldatakse Küprose õigust.

« Abielulahutus - Üldteave | Küpros - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 18-10-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik