Europa-Kommissionen > ERN > Skilsmisse > Cypern

Seneste opdatering : 09-02-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Skilsmisse - Cypern

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse? 1.
2. Hvad anses for skilsmissegrund? 2.
3. Hvad er de retlige følger af en skilsmisse? 3.
4. Hvad betyder det retlige begreb "separation" i praksis? 4.
5. Hvad er betingelserne for at opnå separation? 5.
6. Hvad er de retlige følger af separation? 6.
7. Hvad betyder det retlige begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis? 7.
8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab? 8.
9. Hvad er de retlige følger af omstødelse af et ægteskab? 9.
10. Findes der udenretslige alternativer til løsning af spørgsmål vedrørende skilsmisse? 10.
11. Til hvilken instans skal jeg indgive min ansøgning om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning? 11.
12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Er det muligt at anke en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab i Cypern? 13.
14. Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en EU-medlemsstat, anerkendt i Cypern? 14.
15. Til hvilken domstol skal jeg henvende mig i Cypern, hvis jeg ønsker at gøre indsigelse mod en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 15.
16. Hvilken skilsmisselovgivning anvender domstolene i en skilsmissesag mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i Cypern, eller som har forskellig nationalitet? 16.

 

1. Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse?

Hvis ægteskabet er indgået ved kirkelig vielse, skal den kompetente biskop underrettes, før der kan indledes skilsmissesag. Det er ikke nødvendigt, hvis der søges skilsmisse med den begrundelse, at en ægtefælle er forsvundet eller blevet sindssyg.

2. Hvad anses for skilsmissegrund?

Følgende kan anses for at være skilsmissegrund:

Skilsmissegrund

Utroskab

Usædelig eller æreløs adfærd eller anden gentagen, utilgivelig adfærd, som har ført til så dybtgående ødelæggelse af ægteskabet, at det ikke kan forventes, at det ægteskabelige samliv kan genoprettes

Overgreb, f.eks. fysisk vold

Sindssyge over en periode på tre år, som gør samlivet uacceptabelt.

En endelig fængselsdom på over 7 år

Ægtefælle erklæret forsvundet eller afgået ved døden

Impotens ved ægteskabets indgåelse og fortsat impotens i seks måneder og på tidspunktet for indgivelsen af skilsmisseansøgningen

Ubehørigt fravær i to år. Lange perioder med fravær på sammenlagt over to år. Der skal rettes en opfordring til indstævnte om at vende tilbage.

Trosændring eller moralsk pres eller forsøg på omvendelse til en sekt

Vedvarende modvilje mod at få børn til trods for den anden parts ønsker derom

Sammenbrud

Separation i fem år.

3. Hvad er de retlige følger af en skilsmisse?

Skilsmisse indebærer opløsning af ægteskabet

Det har ingen konsekvenser med hensyn til navneskift

TopTop

Skilsmisse har ingen konsekvenser for formueretlige tvister; der skal indgives en anden ansøgning til bilæggelse af sådanne tvister

Skilsmisse medfører ikke automatisk underholdspligt over for den anden part. Der skal indgives en særskilt ansøgning, når ægtefællerne er separeret.

4. Hvad betyder det retlige begreb "separation" i praksis?

Begrebet "separation" findes ikke i cypriotisk familieret.

5. Hvad er betingelserne for at opnå separation?

6. Hvad er de retlige følger af separation?

7. Hvad betyder det retlige begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis?

Fra tidspunktet for beslutningen om omstødelse af ægteskab er ægteskabet ugyldigt.

8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab?

Omstødelse af ægteskab kræver en beslutning fra familiedomstolen (Οικογενειακό Δικαστήριο). Omstødningsansøgningen skal indgives senest tre år efter ægteskabets indgåelse.

9. Hvad er de retlige følger af omstødelse af et ægteskab?

Et ægteskab, som omstødes eller erklæres ugyldigt ved en endelig retsafgørelse er uden retsvirkning fra det tidspunkt, hvor afgørelsen kundgøres.

10. Findes der udenretslige alternativer til løsning af spørgsmål vedrørende skilsmisse? 

Ikke i øjeblikket. Forligsmanden i familieanliggender er i færd med at udarbejde et lovforslag.

TopTop

11. Til hvilken instans skal jeg indgive min ansøgning om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning? 

Ansøgning om omstødelse eller annullation af et ægteskab skal indgives til familiedomstolen i det distrikt, hvor parterne bor. Ansøgningen skal indgives efter model 1 i højesterets procedureregulativer af 1990. Før der ansøges om skilsmisse, skal der for familiedomstolen forelægges et bevis for afsendelse med post af eller et modtagelsesbevis for et anbefalet brev til underretning af biskoppen.

12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 

Ja, ved at indgive den relevante ansøgning til familiedomstolen.

13. Er det muligt at anke en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab i Cypern? 

Ja, det er muligt at appellere afgørelsen om skilsmisse eller annullering af ægteskab ved familiedomstolens anden instans.

14. Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en EU-medlemsstat, anerkendt i Cypern? 

Det kan ske ved ansøgning herom til familiedomstolen, forudsat at Cypern har en domstolssamarbejdsaftale med det pågældende land.

15. Til hvilken domstol skal jeg henvende mig i Cypern, hvis jeg ønsker at gøre indsigelse mod en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 

Indsigelsen rettes til familiedomstolen, til hvilken ansøgningen om anerkendelse og registrering af den udenlandske afgørelse er indgivet.

16. Hvilken skilsmisselovgivning anvender domstolene i en skilsmissesag mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i Cypern, eller som har forskellig nationalitet? 

For at familiedomstolen er beføjet til at omstøde eller annullere et ægteskab, skal parterne have boet mindst tre måneder i Cypern. Hvis familiedomstolen er kompetent, gælder cypriotisk ret.

« Skilsmisse - Generelle oplysninger | Cypern - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 09-02-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige