Evropská komise > ESS > Rozvod > Kypr

Poslední aktualizace: 05-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Kypr

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou podmínky pro rozvod manželství? 1.
2. Jaké jsou důvody k rozvodu? 2.
3. Jaké jsou právní důsledky rozvodu? 3.
4. Co v praxi znamená právní termín „soudní rozluka“? 4.
5. Jaké jsou podmínky pro soudní rozluku? 5.
6. Jaké jsou právní důsledky soudní rozluky? 6.
7. Co v praxi znamená termín „zrušení manželství“? 7.
8. Jaké jsou podmínky pro zrušení manželství? 8.
9. Jaké jsou právní důsledky zrušení manželství? 9.
10. Existují alternativní způsoby řešení otázek souvisejících s rozvodem mimosoudní cestou? 10.
11. Kde mohu podat návrh na rozvod či zrušení manželství? Jaké formální náležitosti musejí být splněny a jaké dokumenty mám k návrhu přiložit? 11.
12. Mohu získat právní pomoc na úhradu nákladů řízení? 12.
13. Je na Kypru možné podat odvolání proti rozhodnutí ve věci rozvodu či zrušení manželství? 13.
14. Jak mám dosáhnout toho, aby bylo rozhodnutí ve věci rozvodu či zrušení manželství vydané soudem v jiném členském státu uznáno na Kypru? 14.
15. Na který soud na Kypru se mám obrátit, pokud chci podat námitku proti uznání rozhodnutí o rozvodu či zrušení manželství vydaného soudem v jiném členském státu? Jaký postup se v těchto případech použije? 15.
16. Jaké právo se použije v rozvodovém řízení mezi manželi, kteří nežijí na Kypru nebo jsou státními příslušníky různých zemí? 16.

 

1. Jaké jsou podmínky pro rozvod manželství?

V případě, že byl uzavřen církevní sňatek, je návrh na rozvod možné podat až po vyrozumění příslušného biskupa. Tato podmínka neplatí, pokud je rozvod navrhován z důvodu prohlášení manžela za mrtvého nebo z důvodu duševní choroby.

2. Jaké jsou důvody k rozvodu?

O rozvod lze žádat z těchto důvodů:

Důvody k rozvodu:

nevěra;

nemravné, hanebné nebo jiné opakované neodpustitelné jednání, které vede k úplnému rozvratu vztahu mezi manželi a činí vztah pro navrhovatele nesnesitelným;

útok na život manžela, např. fyzické napadení;

duševní choroba trvající tři roky, která činí soužití nesnesitelným;

pravomocné odsouzení manžela k trestu odnětí svobody na dobu sedmi let nebo delší;

prohlášení manžela za mrtvého;

neschopnost pohlavního styku existující v době uzavření manželství a trvající po dobu šesti měsíců, včetně doby podání návrhu na rozvod;

neomluvitelné opuštění na dobu dvou let nebo dlouhá období nepřítomnosti v součtu přesahující dva roky. V tomto případě musí být odpůrci zaslána výzva k návratu;

změna náboženského vyznání, morální nátlak nebo snaha přesvědčit manžela ke členství v sektě;

trvalá neochota mít děti navzdory přání druhého z manželů;

závažný rozvrat manželství;

odloučení trvající pět let.

3. Jaké jsou právní důsledky rozvodu?

Důsledkem rozvodu je zánik manželství.

NahoruNahoru

Rozvod nemá žádné důsledky z hlediska změny jména.

Rozvod nemá důsledky pro majetkové spory; pro řešení takových sporů je třeba podat zvláštní návrh.

Z rozvodu automaticky nevyplývá povinnost platit výživné bývalému manželovi. Z tímto účelem je nutné po rozvedení manželství podat zvláštní návrh.

4. Co v praxi znamená právní termín „soudní rozluka“?

Kyperské rodinné právo neobsahuje institut „soudní rozluky“.

5. Jaké jsou podmínky pro soudní rozluku?

6. Jaké jsou právní důsledky soudní rozluky?

7. Co v praxi znamená termín „zrušení manželství“?

Ode dne rozhodnutí o zrušení nemá manželství žádné účinky.

8. Jaké jsou podmínky pro zrušení manželství?

Manželství může být zrušeno pouze rozhodnutím rodinného soudu. Návrh na zrušení musí být podán do tří let od uzavření manželství.

9. Jaké jsou právní důsledky zrušení manželství?

Veškeré účinky manželství, které je zrušeno nebo prohlášeno za neplatné pravomocným rozhodnutím soudu, zanikají ke dni vydání tohoto rozhodnutí.

10. Existují alternativní způsoby řešení otázek souvisejících s rozvodem mimosoudní cestou?

V současnosti neexistují. Komisař pro legislativu však připravuje předlohu zákona o mediaci v rodinných věcech.

NahoruNahoru

11. Kde mohu podat návrh na rozvod či zrušení manželství? Jaké formální náležitosti musejí být splněny a jaké dokumenty mám k návrhu přiložit?

Návrh na rozvod nebo zrušení manželství je třeba podat k rodinnému soudu provincie, kde manželé bydlí. Návrh musí být podán na vzoru 1 uvedeném v procesních pravidlech Nejvyššího soudu z roku 1990. Před podáním žádosti o rozvod je třeba vedoucímu soudní kanceláře rodinného soudu předložit doklad o zaslání či doručení doporučeného dopisu, kterým se záležitost oznamuje biskupovi.

12. Mohu získat právní pomoc na úhradu nákladů řízení?

Ano, podáním příslušné žádosti rodinnému soudu.

13. Je na Kypru možné podat odvolání proti rozhodnutí ve věci rozvodu či zrušení manželství?

Ano. Proti rozhodnutí souvisejícímu s rozvodem nebo zrušením manželství se lze odvolat k rodinnému soudu druhého stupně.

14. Jak mám dosáhnout toho, aby bylo rozhodnutí ve věci rozvodu či zrušení manželství vydané soudem v jiném členském státu uznáno na Kypru?

Lze podat žádost rodinnému soudu za podmínky, že má Kypr s dotyčnou zemí uzavřenu dohodu o právní spolupráci.

15. Na který soud na Kypru se mám obrátit, pokud chci podat námitku proti uznání rozhodnutí o rozvodu či zrušení manželství vydaného soudem v jiném členském státu? Jaký postup se v těchto případech použije?

Námitku je třeba podat rodinnému soudu, kterému byla podána žádost o uznání a registraci daného rozhodnutí zahraničního soudu.

16. Jaké právo se použije v rozvodovém řízení mezi manželi, kteří nežijí na Kypru nebo jsou státními příslušníky různých zemí?

Aby byl rodinný soud příslušný pro rozvod nebo zrušení manželství, musejí účastníci řízení na Kypru žít po dobu alespoň tří měsíců. Je-li příslušnost rodinného soudu dána, použije se kyperské právo.

« Rozvod - Obecné informace | Kypr - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 05-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království