Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Belgien

Senaste uppdatering: 05-01-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Belgien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller makarnas personliga förhållanden, fördelningen av makarnas egendom, makarnas gemensamma, underåriga barn och underhållsskyldighet gentemot den andra maken?

a) Makarnas personliga förhållanden.

b) Fördelning av makarnas egendom.

c) Makarnas gemensamma underåriga barn. (Föräldraansvar – Belgien)

d) Underhållsskyldighet gentemot den andra maken. (Underhållsskyldighet – Belgien3.

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga? 11.
12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Belgien? 14.
15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Belgien erkänna en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Belgien eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Det finns två typer av äktenskapsskillnad i belgisk lag: orsaksbestämd äktenskapsskillnad (divorce pour cause déterminée) och äktenskapsskillnad i samförstånd (divorce par consentement mutuel).

Orsaksbestämd äktenskapsskillnad beviljas när en av makarna vederbörligen kan bevisa att den andra maken brutit mot en av de äktenskapliga förpliktelserna. De relevanta situationerna anges i lagen. En orsaksbestämd äktenskapsskillnad kan baseras på det faktum att makarna har levt åtskilda i minst två år, eftersom en lång separation anses vara ett tecken på djup och varaktig söndring i äktenskapet.

Äktenskapsskillnad i samförstånd sker när båda makarna uppriktigt och under lång tid ger uttryck för att de vill skiljas. Enligt artikel 275 i Code civil (ungefär civillagen) måste båda makarna vara minst 20 år. För att äktenskapsskillnad i samförstånd ska kunna beviljas måste makarna ha varit gifta i minst två år (artikel 276 i Code civil).

Eftersom äktenskapsskillnad medför en ändring av de inblandades rättsliga status omfattas den av grundläggande rättsprinciper. Beslut om äktenskapsskillnad fattas således av domstol.

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

I den belgiska lagstiftningen anges följande grunder för äktenskapsskillnad: otrohet (artikel 229 i Code civil), övergrepp, misshandel och allvarlig kränkning (artikel 231) och det faktum att makarna levt åtskilda under en viss tid (artikel 232). Även om begreppet allvarlig kränkning har getts en vid tolkning i rättspraxis ska det alltid ses i relation till makarnas ömsesidiga plikter.

Till börjanTill början

Alla materiella omständigheter som åberopas ska uppfylla följande fyra villkor för att kunna utgöra grund för äktenskapsskillnad: det ska vara fråga om ett allvarligt åsidosättande av de förpliktelser som följer av äktenskapet, åsidosättandet ska vara avsiktligt och kunna tillskrivas den make eller maka som är ansvarig för det, det ska vara kränkande för den make/maka som utsätts för det och omständigheten ska ha inträffat under äktenskapet eller åtminstone i anknytning till det.

Äktenskapsskillnad som grundas på att makarna levt åtskilda ingår i lagstiftningen som ett exempel på orsaksbestämd äktenskapsskillnad. I detta fall krävs ingen enighet mellan makarna vid någon tidpunkt. En av makarna kan kräva äktenskapsskillnad utan att någon skuld behöver bevisas. Den rättsliga kontrollen omfattar hur länge makarna har levt åtskilda och omfattningen av den djupa och varaktiga söndringen i äktenskapet, som livet på skilda håll är det konkreta uttrycket för. Den ohjälpliga upplösningen följer på en situation där en återgång till samlevnad inte är realistisk. För att äktenskapsskillnad på grundval av att makarna levt åtskilda ska beviljas får äktenskapsskillnaden inte märkbart förvärra den materiella situationen för makarnas gemensamma eller adopterade underåriga barn.

Äktenskapsskillnad på grundval av att makarna levt åtskilda är möjlig även när separationen beror på en av makarnas mentala hälsa.

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller makarnas personliga förhållanden, fördelningen av makarnas egendom, makarnas gemensamma, underåriga barn och underhållsskyldighet gentemot den andra maken?

a) Makarnas personliga förhållanden.

b) Fördelning av makarnas egendom.

c) Makarnas gemensamma underåriga barn. (Föräldraansvar – Belgien)

d) Underhållsskyldighet gentemot den andra maken. (Underhållsskyldighet – Belgien)

a) Makarnas personliga förhållanden.

Äktenskapsskillnaden innebär att de äktenskapliga banden bryts. Alla juridiska förhållanden som baseras på ställningen som äkta makar försvinner. De skilda makarna kan till exempel inte längre använda varandras efternamn. Ett undantag kan göras från denna regel på särskilda villkor när det gäller affärsnamn. De skilda makarna ärver inte längre varandra. De har rätt att gifta om sig.

Till börjanTill början

b) Fördelning av makarnas egendom.

Makarnas egendom måste fördelas i samband med äktenskapsskillnaden. Det görs med utgångspunkt i den situation som rådde den dag då ansökan om äktenskapsskillnad gjordes. Om äktenskapsskillnaden baseras på skuld är det bara den make/maka som ansökt om och beviljats äktenskapsskillnad som fortsatt omfattas av bestämmelserna i hans eller hennes favör i äktenskapsförordet eller i andra avtal som ingåtts under äktenskapet. Om äktenskapsskillnaden beviljas på grund av att makarna levt åtskilda betraktas den make/maka som har ansökt och beviljats äktenskapsskillnaden som försumlig. Han eller hon mister därför de fördelar som den andra maken/makan samtyckt till. I fall av separation på grund av en av makarnas mentala hälsa fortsätter båda makarna att omfattas av de avtalsmässiga bestämmelserna.

I fråga om äktenskapsskillnad i samförstånd fastställer parterna på förhand sina respektive rättigheter. De kan ingå förlikning och låta upprätta en förteckning (artikel 1287 i Code civil). Ett avtal ska upprättas på förhand hos en notarie om det handlar om fastigheter.

c) Makarnas gemensamma underåriga barn. (Föräldraansvar - Belgien

Efter det att äktenskapet upplösts genom äktenskapsskillnad ska vårdnaden om barnen och förvaltningen av deras egendom utövas gemensamt av fadern och modern eller av den person som fått detta uppdrag, antingen enligt en vederbörligen ingången överenskommelse mellan parterna eller enligt ett rättsligt avgörande om interimistiska åtgärder. Båda makarna ska efter förmåga bidra till kostnaderna för barnens logi, underhåll, tillsyn, uppfostran och utbildning (artikel 203 i Code civil). Bidraget beviljas i allmänhet i form av ett underhållsbidrag som fastställs av domstol. Bidraget ska betalas ut tills barnen har blivit myndiga eller tills de har avslutat sin utbildning. Beslut om intermistiska åtgärder under förhandlingarna om äktenskapsskillnad gäller även efter registreringen av domen om äktenskapsskillnad, tills ett annat beslut har fattats av behörig domstol. Parterna ska i överenskommelser som ingås före äktenskapsskillnad i samförstånd ta ställning till vem som ska ha vårdnaden om underåriga barn och förvalta deras egendom såväl under förhandlingarna om äktenskapsskillnad som efter själva skilsmässan (artikel 1288.2 i Code judiciaire, ungefär processlagen) De ska också komma överens om makarnas bidrag till barnens underhåll, uppfostran och utbildning (artikel 1288.3 i Code judiciaire).

Till börjanTill början

d) Underhållsskyldighet gentemot den andra maken. (Underhållsskyldighet - Belgien

Domstolen kan tillerkänna den make som har ansökt om och beviljats äktenskapsskillnad ett bidrag i förhållande till den andra makens tillgångar och inkomster för att kunna upprätthålla en levnadsstandard som motsvarar standarden under samlevnaden (artikel 301 i Code civil). Bidraget får inte överstiga en tredjedel av den bidragspliktige makens inkomst. Bidragsbeloppet justeras automatiskt enligt konsumentprisindex. Domstolen kan tillåta att den bidragsberättigade får bidraget utbetalt direkt via någon av makens gäldenärer (délégation de somme). Bidraget kan när som helst ersättas av kapital. Vid äktenskapsskillnad på grund av att makarna levt åtskilda betraktas den make som ansökt om och beviljats äktenskapsskillnad som den felande parten och kan därför inte tillerkännas underhållsbidrag (artikel 306 i Code civil). Om denne emellertid kan bevisa att separationen beror på den andra makens agerande och åsidosättande kan den sökande beviljas underhållsbidrag. I detta fall föreskriver artikel 307bis i civillagen att underhållsbidraget får överstiga en tredjedel av den bidragspliktiga makens inkomst (jfr skiljedomstolens domar nr 48/2000 och 163/2001).

Vid äktenskapsskillnad i samförstånd kan parterna komma överens om storleken på ett eventuellt bidrag från den ena maken till den andra under skilsmässoförhandlingarna och efter skilsmässan samt om justering och omprövning av det (artikel 1288.4 i Code judiciaire). Detta är ingen förpliktelse.

Till börjanTill början

Slutligen har äktenskapsskillnad i samförstånd i princip samma rättsverkningar som orsaksbestämd äktenskapsskillnad, men utan förlust av rättigheter eller civilrättsliga påföljder, eftersom ingen av makarna tillerkänns någon skuld.

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad?

I alla de fall då makarna kan ansöka om orsaksbestämd äktenskapsskillnad kan de också ansöka om hemskillnad (artikel 1305 i Code judiciaire). Även då makarna kan skiljas i samförstånd kan de erhålla hemskillnad. Orsaker och villkor är identiska. Hemskillnad innebär konkret en viss upplösning av de äktenskapliga banden, som dock i princip består. Hemskillnaden upphäver bara skyldigheten att leva tillsammans och försörjningsplikten. Skyldigheten att vara trogen och bistå den andra maken kvarstår emellertid. På grund av denna ”blandade” situation kan den make som inte ansökt om hemskillnad eller bägge makarna vid hemskillnad i samförstånd ansöka hos domstol om att hemskillnaden ska övergå i äktenskapsskillnad efter två år (artiklarna 1309 och 1310 i Code judiciaire).

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Kraven för att erhålla hemskillnad är desamma som gäller vid äktenskapsskillnad.

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Hemskillnaden innebär inte att de äktenskapliga banden upplöses helt. Plikten att vara trogen och bistå sin make/maka kvarstår. Den medför däremot boskillnad (artikel 311 i Code civil). De civilrättsliga påföljder som gäller för äktenskapsskillnad gäller också för hemskillnad, dvs. förlust av de rättigheter som är knutna till äktenskapet. Den make som har ansökt om och beviljats hemskillnad kan inte beviljas underhållsbidrag, men omfattas av biståndsplikten (artikel 213 i Code civil). Om hemskillnaden omvandlas till äktenskapsskillnad kan den make som ansökt om och beviljats hemskillnad kräva det underhållsbidrag som föreskrivs vid äktenskapsskillnad (artikel 301 i Code civil).

Till börjanTill början

Hemskillnad i samförstånd har för övrigt samma rättsliga följder som äktenskapsskillnad i samförstånd under förutsättning att de äktenskapliga banden består. Plikten att vara trogen och bistå den andra maken (som eventuellt fastställs i överenskommelser på förhand) kvarstår också.

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap?

Äktenskapet är en civilrättslig institution som är så viktig för familjen och samhället att lagen innehåller mycket stränga villkor för att säkra de äktenskapliga banden. Förebyggande civilrättsliga påföljder ska hindra att äktenskap ingås då det är uppenbart att villkoren för att ingå ett giltigt äktenskap inte är uppfyllda. Annullering av äktenskap är den påföljd som tillämpas när äktenskap har ingåtts i strid mot lagen, trots den förebyggande kontroll som utförts av en behörig tjänsteman. Eftersom följderna av äktenskapet har mycket stor betydelse, både när det gäller personernas ställning och släktskap, är reglerna för annullering av äktenskap mycket stränga.

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Absoluta grunder för annullering av äktenskap är omognad, incest, bigami, hemlighållande och bristande behörighet hos den vigselförrättande tjänstemannen.

Både kvinnor och män måste vara minst 18 år för att kunna ingå äktenskap. Detta krav beror på att makarna bör ha nått en viss mognad. Äktenskap mellan släktingar i rakt uppstigande eller nedstigande led är förbjudna (artikel 161 i Code civil). Bestämmelserna gäller både för föräldrar och adoptivföräldrar (artiklarna 363 och 370 i Code civil). Förbudet gäller även släktingar i sidled. Äktenskap mellan bror och syster är också förbjudet (artikel 162 i Code civil). Detta förbud gäller också barn som adopterats av samma föräldrar (artikel 363 i Code civil). Äktenskap är förbjudet mellan farbror/morbror och brorsdotter/systerdotter och mellan faster/moster och brorsson/systerson (artikel 163 i Code civil), men förbudet kan hävas om det föreligger tungt vägande skäl. Äktenskapet kan annulleras om det föreligger brott mot något av ovan nämnda förbud (artikel 184 i Code civil). Eftersom redan gifta personer inte kan ingå äktenskap, ska det andra äktenskapet förklaras ogiltigt (artikel 188 i Code civil). Eftersom äktenskapets offentlighet är ett grundläggande villkor för att äktenskapsbeviset ska vara giltigt är ett hemligt äktenskap som ingås i frånvaro av makar eller vittnen ogiltigt. En offentlig tjänsteman måste vara närvarande för att fastställa makarnas samtycke. Frånvaron av en sådan tjänsteman utgör grund för att annullera äktenskapet.

Till börjanTill början

Möjliga grunder för annullering av äktenskap är om ena makens eller båda makarnas samtycke är ogiltigt eller om det rått missförstånd kring någon av makarnas identitet. I detta fall kan annullering av äktenskapet endast krävas inom en viss tidsfrist av den make vars samtycke är ogiltigt eller av den som har blivit vilseledd.

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap?

Annulleringen innebär att äktenskapet ogiltigförklaras med både framtida och retroaktiv verkan. Den retroaktiva verkan sträcker sig tillbaka till bröllopsdagen. Alla rättsliga följder av äktenskapet försvinner. De rättigheter som följer av äktenskapet upphör med retroaktiv verkan. Äktenskapet anses aldrig ha existerat. Överenskommelser som ingåtts i samband med äktenskapet har inte längre någon rättslig verkan. Varje make förlorar de rättigheter som han eller hon skulle ha haft i samband med den andra makens arv. Gåvor inför äktenskapet förlorar sin giltighet. Underhållsskyldigheten försvinner för framtiden, men de underhållsbidrag som redan betalats ut behöver inte betalas tillbaka. När makarna handlar i god tro, dvs. när det är möjligt att de inte kände till att det fanns skäl att annullera äktenskapet, kan domstolen besluta att äktenskapet ogiltigförklaras med framtida verkan, men att de rättsliga följderna av äktenskapet före annulleringen bibehålls. När en av makarna handlat i god tro får äktenskapet endast rättsliga följder för denne. Ett barn som fötts under äktenskapet eller inom de 300 dagar som följer på annulleringen behåller mammans make som fader (artikel 315 i Code civil). I enlighet med artikel 202 i civillagen får äktenskapet även rättsliga följder för barnen, även om ingen av makarna handlade i god tro.

Till börjanTill början

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Lagen av den 19 februari 2001 om familjemedling i samband med ett rättsligt förfarande ger parterna möjlighet att begära att domstolen ska utse en medlare (artikel 734bis och 734sexies i Code judiciaire). Domstolen kan också ta ett eget initiativ, men bara om parterna samtycker. När man efter avslutad medling har uppnått en fullständig överenskommelse ska parterna underrätta domstolen som registrerar överenskommelsen. Om det råder fullständig eller partiell oenighet mellan parterna kan de begära hos domstolen att familjemedlingen ska fortsätta för att kunna uppnå en överenskommelse. Advokater, notarier och personer som är utbildade i medling kan godkännas av domstolen som medlare. Medlingen sker utan att parterna någon gång framträder inför domstol. Domstolen underrättas skriftligen om resultatet av medlingen. Med hjälp av medling kan man utan rättsligt ingripande lösa problem som uppstår kring de förpliktelser som följer av äktenskapet (artiklarna 203-211 i Code civil), makarnas respektive rättigheter och skyldigheter (artiklarna 212-224 i Code civil), följderna av äktenskapsskillnaden) artiklarna 295-307bis i Code civil) samt kring föräldramyndighet (artiklarna 371-387bis i Code civil). I praktiken används dock inte familjemedling, eftersom kriterierna för godkännande av medlare i familjeärenden ännu inte har fastställts genom en kunglig förordning.

Själva äktenskapsskillnaden ingår fortfarande i domstolens behörighet.

Till börjanTill början

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga? 

Den enda domstol som har behörighet att pröva en ansökan om en orsaksbestämd äktenskapsskillnad eller hemskillnad eller en ansökan om omvandling av en orsaksbestämd hemskillnad till äktenskapsskillnad är domstolen på den ort där makarna hade sin sista gemensamma bostad eller den ort där svaranden är bosatt (artikel 628 i Code judiciaire). Vid äktenskapsskillnad i samförstånd kan makarna vända sig till vilken förstainstansrätt de vill, eftersom lagen inte fastställer någon geografisk behörighet (artikel 1288bis i andra stycket i Code judiciaire). I enlighet med allmänna rättsregler ska ansökan om annullering av äktenskap lämnas in till domstolen på den ort där svaranden bor (artikel 624 i Code judiciaire). När det gäller orsaksbestämd äktenskapsskillnad innehåller kallelsen att inställa sig i förstainstansrätten en detaljerad beskrivning av de åberopade omständigheterna samt uppgifter om barnens identitet (artikel 1254 i Code judiciaire). Sökanden ska lämna in en kopia av vigselbeviset och barnens födelseattest samt ett bevis på makarnas medborgarskap (ibidem). Om en av makarna inte är belgisk medborgare ska sökanden också lämna in denna makes nationella lagstiftning om äktenskapsskillnad.

I fråga om äktenskapsskillnad i samförstånd ska ansökan lämnas in i form av en begäran (requête). Till denna fogas - utöver de handlingar som krävs för en orsaksbestämd äktenskapsskillnad - parternas tidigare överenskommelser och eventuellt en förteckning över deras tillgångar.

Till börjanTill början

12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Allmänna rättsregler gäller. Se faktabladet ”Rättshjälp”.

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas?

Alla avgöranden i dessa ärenden kan överklagas.

14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Belgien? 

Korrekt meddelade utländska domar om enskilda personers ställning får rättslig verkan i Belgien oavsett om de belgiska myndigheterna har fattat ett beslut om verkställighet eller inte, utom i de fall då sådana domar åberopas för indrivning eller tvångsåtgärder mot personer. En sådan dom är bindande i Belgien om den inte innehåller bestämmelser som strider mot grundläggande rättsprinciper eller allmänna belgiska rättsregler. Andra villkor är att rätten till försvar måste ha respekterats och att den utländska domstolen inte bara har förklarat sig behörig på grund av sökandens medborgarskap, att domen har vunnit laga kraft enligt lagen i det land där den avkunnats och att kopian av domen uppfyller de villkor som krävs för att fastslå dess äkthet i enlighet med samma lag (artikel 570 i Code judiciaire). Det innebär att den make som vill göra gällande en dom om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap i Belgien måste lägga fram styrkande handlingar för den behöriga tjänstemannen i den berörda kommunen, dvs. där äktenskapet ingicks eller där en av makarna bor. Om en tvist uppstår ska ärendet dras inför domstol.

Till börjanTill början

Det finns också anledning att nämna rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 (”Bryssel II-förordningen”) om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn, särskilt artiklarna 14–20 om erkännande.

15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Belgien erkänna en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Det är domstolen (första instans) på den ort där makarna hade sin sista gemensamma bostad eller där svaranden bor som har behörighet att behandla överklaganden av erkännande i Belgien av utländska domar som meddelats i andra EU-länder i fråga om äktenskapsskillnad eller hemskillnad (artikel 628 i Code judiciaire). I fråga om annullering av äktenskap är domstolen på den ort där svaranden bor behörig (artikel 624 i Code judiciaire).

16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Belgien eller har olika medborgarskap? 

Mål om äktenskapsskillnad som inleds i Belgien ska fortsätta vid belgisk domstol i enlighet med belgisk lagstiftning; dessa bestämmelser rör bland annat förstainstansdomstolens geografiska behörighet.

När det gäller de materiella villkoren regleras enligt huvudregeln en persons ställning av dennes nationella lagstiftning (artikel 3 tredje stycket i Code civil). Det uppstår dock problem när konkurrerande lagstiftningar inte ger samma lösningar. Lagen av den 27 juni 1960 om godkännande av skilsmässa när en av makarna är utländsk medborgare ger svar på några av frågorna. De olösta problemen omfattas av ovan nämnda artikel 3 tredje stycket.

Det betyder att vid äktenskapsskillnad mellan en belgisk och en utländsk make regleras beviljande av orsaksbestämd äktenskapsskillnad samt grunderna och villkoren för en sådan av belgisk lag (artiklarna 2 och 3 i lagen av den 27 juni 1960). I samma situation beviljas äktenskapsskillnad i samförstånd enligt belgisk lag (artikel 2 i lagen av den 27 juni 1960) och de materiella villkoren är de som finns i den belgiska lagstiftningen.

I fråga om äktenskap mellan två utländska medborgare regleras beviljande av orsaksbestämd äktenskapsskillnad av belgisk lag om inte annat följer av den ansökande makens nationella lagstiftning (artikel 1 i lagen av den 27 juni 1960). Grunderna för äktenskapsskillnad omfattas av belgisk lag (artikel 3 i ovan nämnda lag). I samma situation är det makarnas nationella lag som avgör om de kan skiljas i samförstånd och i så fall på vilka villkor (artikel 3 tredje stycket i Code civil).

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Belgien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 05-01-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket