Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana > Austrija

Pēdējo reizi atjaunots: 02-08-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Austrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir priekšnoteikumi, lai laulība varētu tikt šķirta? 1.
2. Kādos gadījumos ir laulība var tikt šķirta? 2.
3. Kādas ir laulības šķiršanas sekas: 3.
a) laulāto personiskajās attiecībās? a)
b) mantas sadales jautājumos laulāto starpā? b)
c) attiecībā uz nepilngadīgajiem bērniem? c)
d) uz pienākumu maksāt uzturlīdzekļus (uzturēt) bijušam laulātajam? d)
4. Kāda ir nozīme jēdzienam “laulāto atšķiršana”? 4.
5. Kādi ir priekšnoteikumi laulāto atšķiršanai? 5.
6. Kādas ir laulāto atšķiršanas tiesiskās sekas? 6.
7. Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulības atzīšana par spēkā neesošu”? 7.
8. Kādos gadījumos laulība var tikt atzīta par spēkā neesošu? 8.
9. Kādas ir laulības neesamības tiesiskās sekas? 9.
10. Vai pastāv alternatīvas ārpustiesas iespējas, kad, nevēršoties tiesā, var tikt atrisināti laulības šķiršanas jautājumi? 10.
11. Kur lai es iesniedzu pieteikumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības atzīšanu par spēkā neesošu? Kādas ir nepieciešamās formalitātes un kādus dokumentus ir nepieciešams pievienot pieteikumam? 11.
12. Vai man var tikt sniegta juridiskā palīdzība, lai varētu tikt segtas lietas izmaksas? 12.
13. Vai nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības atzīšanu par spēkā neesošu ir iespējams pārsūdzēt? 13.
14. Kas man jādara, lai citā dalībvalstī pieņemtu nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības neesamību varētu atzīt Austrijā? 14.
15. Kurā Austrijas tiesā jāvēršas, lai celtu iebildumus pret citā dalībvalstī pieņemta sprieduma par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības spēkā neesamības atzīšanu? Kāda ir procesuālā kārtība šajos gadījumos? 15.
16. Kurš likums ir piemērojams laulības šķiršanas tiesvedības procesā, ja laulātie nedzīvo Austrijā vai viņiem ir dažādu valstu pilsonības? 16.

 

1. Kādi ir priekšnoteikumi, lai laulība varētu tikt šķirta?

Austrijas tiesības pieļauj trīs veidu laulības šķiršanu: šķiršanās kāda laulātā vainas dēļ, šķiršanās, kad laulāto faktiskā kopdzīve izbeigusies jau vismaz trīs gadus, un laulības šķiršana pēc savstarpējas vienošanās.

Laulātais var pieprasīt laulības šķiršanu, ja otrs izdara smagu laulības pārkāpumu vai arī negodīgas, amorālas rīcības rezultātā savstarpējo attiecību laulības izpratnē turpmākā pastāvēšana nav iespējama.

Ja laulātie jau 3 gadus nedzīvo kopā, katrs no laulātajiem var prasīt laulības šķiršanu, pamatojoties uz to, ka laulība ir neatgriezeniski izirusi.

Ja laulāto attiecības ir pārtrauktas jau vismaz pusgadu un abi laulātie atzīst, ka laulība ir pilnībā izirusi un vienprātīgi piekrīt laulības šķiršanai, abi laulātie var iesniegt kopīgu pieteikumu par laulības šķiršanu.

2. Kādos gadījumos ir laulība var tikt šķirta?

Būtiskākais iemesls laulības šķiršanai ir laulības dzīves neatgriezeniska iziršana. Šāda iziršana var rasties, ja kāds no laulātajiem smagi pārkāpis laulības principus, it īpaši, ka viens laulātais ir pakļāvis otru laulāto fiziskai vardarbībai vai izraisījis smagas emocionālas ciešanas. Laulātais var prasīt laulības šķiršanu arī gadījumos, kad otra laulātā rīcība nav uzskatāma par laulības pārkāpumu, jo ir nodarītas emocionālas ciešanas, tomēr laulība ir izirusi un nav iespējama tās atjaunošana, vai arī gadījumos, kad kāds no partneriem ir garīgi slims, slimo ar kādu smagu lipīgu slimību vai slimību, kas izraisa riebumu. Visos šajos gadījumos laulātajam, kas pieprasa laulības šķiršanu, jāpierāda kāda no laulības šķiršanas iemeslu pastāvēšana. Tomēr, ja laulātie nav dzīvojuši kopā jau 3 gadus, laulības pārkāpums nav jāapgalvo un jāpierāda.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Kādas ir laulības šķiršanas sekas:

a) laulāto personiskajās attiecībās?

Principā laulātie saglabā uzvārdu, kāds bijis laulības laikā. Ja kāds no laulātajiem, noslēdzot laulību, pieņēmis otra laulātā uzvārdu, viņam/viņai ir iespēja atjaunot savu agrāko uzvārdu.

b) mantas sadales jautājumos laulāto starpā?

Laulātajiem ir iespēja brīvi vienoties par mantas sadali. To iespējams īstenot, savstarpēji atsakoties (kā rezultātā likumiskā mantas šķirtība laulības laikā pēc laulības iziršanas tiek saglabāta), sadalot kopējo mantu vai nododot otram laulātajam mantas daļas.

Ja laulātie šādu vienošanos nespēj panākt, ikviens no viņiem var prasīt noteiktas mantas sadali tiesas ceļā. Sadalei ir pakļauta tā sauktā “laulāto manta” un “laulāto ietaupījumi”. Laulāto mantā ietilpst gan laulāto mājoklis un tā iedzīve, gan arī pārējās lietas, kas laulības laikā tieši tikušas izmantotas abu laulāto kopdzīvē. Laulāto ietaupījumi ir visas laulāto kopdzīves laikā veiktie ieguldījumi.

Mantas sadalei netiek pakļautas lietas, ko kāds no laulātajiem trešās personas nāves rezultātā ir mantojis vai saņēmis kā dāvanu. Dalītas netiek arī laulāto personīgās lietas vai lietas, kas nepieciešamas laulātā profesionālajai darbībai kā uzņēmums vai tā daļas, ciktāl tās nav uzskatāmas par ieguldījumiem.

Tiesai ir pienākums sadalīt īpašumu objektīvi, ņemot vērā visus būtiskos apstākļus, it īpaši katra laulātā devumu laulāto mantas ieguvē un ieguldījumu veikšanā, kā arī bērnu labklājības intereses. Par devumu tiek uzskatīti arī uzturlīdzekļu maksāšana, darba ienākumi, mājsaimniecības uzturēšana, rūpes par kopīgajiem bērniem un viņu audzināšana, kā arī jebkāda cita veida palīdzība laulības dzīvē.

Lapas augšmalaLapas augšmala

c) attiecībā uz nepilngadīgajiem bērniem?

Kopš bērnu likuma 2001.gada grozījumu stāšanās spēkā 2001.gada 1.jūlijā vecākiem pēc laulības šķiršanas ir plašas iespējas nokārtot jautājumus, kas saistīti ar aizgādību par bērniem. Vispārēji, kad tiek šķirta laulība, abu vecāku kopīga aizgādība par nepilngadīgu, laulībā dzimušu bērnu paliek spēkā. Tomēr vecākiem, ja tie vēlas, lai spēkā paliktu abu kopīgā aizgādība par bērnu tāpat kā laulības laikā, tiesai noteiktā laikā jāiesniedz vienošanās par bērna primāro dzīvesvietu. Tiesai jāapstiprina šāda vienošanās, ciktāl tā atbilst bērna interesēm. Ja noteiktā laikā pēc laulības šķiršanas šāda vienošanās nav panākta vai tā neatbilst bērna interesēm, tiesai (ja nav panākta miermīlīga vienošanās, nepieciešamības gadījumā arī ar šķīrējtiesas palīdzību) jāizlemj, kuram no vecākiem turpmāk vienam pašam būs aizgādības tiesības par bērnu.

Vecākiem ir iespēja jau no sākuma pašiem vienoties, ka pēc laulības šķiršanas aizgādības tiesības būs tikai vienam no vecākiem.

Ja abiem vecākiem ir kopīga aizgādība, ikviens no vecākiem jebkurā laikā var pieprasīt atcelt kopīgo aizgādību par bērnu. Tādā gadījumā tiesai, ņemot vērā bērna intereses, jāizlemj par atsevišķas aizgādības noteikšanu vienam no vecākiem.

d) uz pienākumu maksāt uzturlīdzekļus (uzturēt) bijušam laulātajam?

Laulātajam, kurš ir vainojams vai galvenokārt vainojams, jānodrošina otram laulātajam atbilstoši viņa dzīves līmenim nepieciešamie līdzekļi uzturam (uzturlīdzekļi), ciktāl pēdējā laulātā ienākumi no mantas un atalgojums par darbu, kāds no viņa attiecīgajos apstākļus varētu būt sagaidāms, nav pietiekams. Ja abi laulātie ir vienādi vainojumi pie laulības šķiršanas un neviens no laulātajiem nav vairāk vainojams, laulātajam, kurš nevar pats sevi uzturēt, var tikt piešķirti līdzekļi uzturam, ja un ciktāl tas atbilst otra laulātā vajadzībām, mantiskajam stāvoklim un darba ienākumiem. Šādu līdzekļu izmaksāšanas pienākums var tikt noteikts uz ierobežotu laika posmu. Ja laulības šķiršana notiek pēc abu laulātu vienošanās, viņi var brīvi vienoties, vai vienam laulātajam ir jāmaksā otram uzturlīdzekļi vai arī abi laulātie no šādiem prasījumiem atsakās.

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Kāda ir nozīme jēdzienam “laulāto atšķiršana”?

Šāds tiesību institūts Austrijas tiesību sistēmā nepastāv.

5. Kādi ir priekšnoteikumi laulāto atšķiršanai?

Skatīt atbildi uz 4.jautājumu.

6. Kādas ir laulāto atšķiršanas tiesiskās sekas?

Skatīt atbildi uz 4.jautājumu.

7. Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulības atzīšana par spēkā neesošu”?

Austrijas laulību tiesības paredz “laulības neesamību”. Laulība ir atzīstama par spēkā neesošu, ja tā nav noslēgta noteiktā kārtībā, ja kāds no laulātajiem laulības noslēgšanas laikā nav bijis rīcībspējīgs vai atradies bezsamaņā vai īslaicīgā, garīgi neadekvātā stāvoklī vai ja laulība noslēgta tikai vai galvenokārt ar mērķi, lai kādam no laulātajiem būtu iespējams iegūt otra laulātā uzvārdu vai pilsonību, nevis, lai dibinātu laulību. Laulība atzīstama par spēkā neesošu arī tajos gadījumos, ja kāds no laulātajiem laulības slēgšanas laikā ir bijis laulībā ar citu personu, vai laulība prettiesiski tiek noslēgta starp asinsradiniekiem.

Laulība ar tiesas spriedumu var tikt atzīta par spēkā neesošu, ja kāda laulātā rīcībspēja laulības slēgšanas laikā bijusi ierobežota un tās likumiskais pārstāvis nav piekritis laulības noslēgšanai, ja kāds no laulātajiem laulības slēgšanas laikā nav zinājis par laulības slēgšanu vai viņš/viņa to ir zinājis, tomēr nav gribējis piekrist laulību slēgt, ja laulātais ir kļūdījies par otra laulātā identitāti, ja laulības slēgšanas laikā viens no laulātajiem bija kļūdījies par jebkādiem apstākļiem, kas skar otru laulāto un, zinot šos apstākļus, viņš/viņa nebūtu slēdzis laulību, ja viņš/viņa noslēdzis laulību ļaunprātīgas maldināšanas par svarīgiem apstākļiem vai prettiesisku draudu rezultātā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Kādos gadījumos laulība var tikt atzīta par spēkā neesošu?

Skatīt atbildi Nr 7.

9. Kādas ir laulības neesamības tiesiskās sekas?

Ja laulība tiek atzīta par spēkā neesošu, tiek uzskatīts, ka tā nekad nav bijusi noslēgta. Ja par laulības spēkā neesamību tās noslēgšanas laikā ir zinājis tikai viens laulātais, tad laulāto mantas sadales jautājumos tiek izmantotas šķiršanās gadījumā piemērojamās normas. Bērni, kas dzimuši šādas laulības laikā, arī pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu tiek uzskatīti par laulībā dzimušiem.

Laulības neesamības gadījumā iestājas tiesiskās sekas, kas atbilst laulības šķiršanas priekšrakstiem.

10. Vai pastāv alternatīvas ārpustiesas iespējas, kad, nevēršoties tiesā, var tikt atrisināti laulības šķiršanas jautājumi?

Šķirt laulību vai atzīt laulību par spēkā neesošu ir tiesīga tikai tiesa. Problēmas, kas saistītas ar laulības šķiršanu, var tikt risinātas ārpus tiesas (piemēram, ar šķīrējtiesas palīdzību).

11. Kur lai es iesniedzu pieteikumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības atzīšanu par spēkā neesošu? Kādas ir nepieciešamās formalitātes un kādus dokumentus ir nepieciešams pievienot pieteikumam?

Strīdi par laulības šķiršanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, kā arī par laulības pastāvēšanu vai nepastāvēšanu ietilpst rajona tiesu kompetencē. Strīdi par laulības šķiršanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, kā arī par laulības pastāvēšanas vai nepastāvēšanas konstatāciju ietilpst tās rajona tiesas izņēmuma kompetencē, kuras teritorijā ir vai bija laulāto pēdējā pastāvīgā dzīvesvieta. Ja pieteikuma iesniegšanas laikā nevienam no laulātajiem šajā teritorijā vai valstī nav pastāvīgas dzīvesvietas, pieteikuma izskatīšana ietilpst tās tiesas kompetencē, kuras teritorijā ir atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai arī, ja nav šādas vietas, lietai ir izņēmuma piekritība Vīnes rajona pilsētas tiesai. Šādi strīdi ietilpst Austrijas tiesu nacionālajā jurisdikcijā: ja kāds no laulātajiem ir Austrijas pilsonis, ja atbildētājam vai abu laulāto kopīga pieteikuma gadījumā par laulības atzīšanu par spēkā neesošu vismaz vienam no viņiem pastāvīgā dzīvesvieta ir Austrijā vai ja prasītājam ir dzīvesvieta Austrijā un laulātajiem pēdējā dzīvesvieta bija Austrijā, vai, ja pieteicējs nav nevienas valsts pilsonis vai laulības slēgšanas laikā ir bijis Austrijas pilsonis. Lai arī šīm lietām ir izņēmuma piekritība, tomēr ir pieļaujama vienošanās par citu lietas piekritību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Sastādot laulības šķiršanas pieteikumu, jāņem vērā formas prasības, kas vispārēji attiecas uz pieteikumu iesniegšanu. Iesniedzot kopīgu pieteikumu par laulības šķiršanu, kas netiek izlemts prasības tiesvedības kārtībā, ir nepieciešams, lai abi laulātie ir parakstījuši pieteikumu. Jebkurā gadījumā ir nepieciešams iesniegt laulības apliecību, kā arī vēlams iesniegt jebkādus citus dokumentus, kas apstiprina prasību.

12. Vai man var tikt sniegta juridiskā palīdzība, lai varētu tikt segtas lietas izmaksas?

Laulības šķiršanas lietās arī iespējams saņemt juridisko palīdzību. Tādā gadījumā jāvadās pēc vispārējiem noteikumiem šādas palīdzības saņemšanai (skatīt tēmu “Juridiskā palīdzība – Austrija"). Laulības šķiršanas procesā ir obligāta jurista pārstāvība. Tas nozīmē, ka pusi, kura nevēlas pati ierasties tiesā, var pārstāvēt tikai jurists.

13. Vai nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības atzīšanu par spēkā neesošu ir iespējams pārsūdzēt?

Pirmās instances tiesu nolēmumus par laulības šķiršanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, vai konstatāciju par laulības pastāvēšanu vai nepastāvēšanu var pārsūdzēt nākamās instances tiesai, piemēram, otrās instances tiesa būs attiecīgajai rajona tiesai augstākstāvošā zemju tiesa.

Vērsties pret apelācijas tiesas spriedumu ar kasāciju ir pieļaujams, ja spriedums atkarīgs no materiāltiesiska vai procesuāltiesiska jautājuma, kam ir liela nozīme tiesiskās paļāvības vai likuma vienotības un attīstības ievērošanā, piemēram, gadījumā, ja apelācijas tiesa atkāpjas no Kopienas Tiesas jurisprudences, vai ja tādas nav vai tā nav konsekventa.

Lapas augšmalaLapas augšmala

14. Kas man jādara, lai citā dalībvalstī pieņemtu nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības neesamību varētu atzīt Austrijā?

Starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, izņemot Dāniju, tiesas spriedumi laulības šķiršanas lietās tiek atzīti saskaņā ar Padomes 2000.gada 29.maija Regulu (EK) Nr. 1347/2000 par jurisdikciju, spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par abu laulāto vecāku atbildību par bērniem, OV L 160, 30/06/2000 19.lp (turpmāk – Briseles II Regula), kas stājās spēkā 2001.gada 1.martā. Regula nosaka, ka vairs nav nepieciešams atsevišķs lēmums par citas dalībvalsts laulības šķiršanas spriedumu atzīšanu. Drīzāk katrai tiesai un pārvaldes iestādei par atzīšanu ir jālemj kā par prejudiciālu jautājumu. Tas it īpaši attiecas uz tiem gadījumiem, kad Reģistrācijas Dienests pārbauda, vai citā dalībvalstī notikusī laulību šķiršana pieļauj slēgt jaunu laulību.

Katra no ieinteresētajām pusēm var pieprasīt, vai citā dalībvalstī pieņemtais lēmums par laulības šķiršanu ir vai nav atzīstams. Lietas par citās dalībvalstīs pieņemtu spriedumu laulības lietās atzīšanu vai neatzīšanu ir piekritīgas rajona tiesām. Pieteikums par citā dalībvalstī pieņemta sprieduma laulības šķiršanas lietā atzīšanu vai neatzīšanu ir iesniedzams rajona tiesā, kuras kompetences teritorijā atrodas pieteikuma iesniedzēja pastāvīgā dzīvesvieta. Ja personai nav dzīvesvietas Austrijā, lieta ir tās tiesas kompetencē, kuras teritorijā atrodas atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta, vai citos gadījumos lietu izlemj Vīnes rajona pilsētas tiesa.

Lapas augšmalaLapas augšmala

15. Kurā Austrijas tiesā jāvēršas, lai celtu iebildumus pret citā dalībvalstī pieņemta sprieduma par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības spēkā neesamības atzīšanu? Kāda ir procesuālā kārtība šajos gadījumos?

Skatīt atbildi uz 14 jautājumu. Iesniedzamie dokumenti minēti Briseles II Regulas 32. pantā.

16. Kurš likums ir piemērojams laulības šķiršanas tiesvedības procesā, ja laulātie nedzīvo Austrijā vai viņiem ir dažādu valstu pilsonības?

Laulības šķiršanas priekšnoteikumi un šķiršanas sekas tiek noteiktas pēc kopējā personālstatūta (domicila tiesībām), ja tāda nav – pēc pēdējā kopējā personālstatūta, ja viens no viņiem to joprojām ir saglabājis. Ja laulātajiem nav kopēja personālstatūta vai neviens no viņiem nav tādus saglabājis, jāvadās pēc tās valsts likuma, kuras teritorijā atrodas abu laulāto pastāvīgā dzīvesvieta. Ja laulāto dzīvesvietas ir dažādās valstīs, jāvadās pēc tās valsts likuma, kuras teritorijā ir laulāto pēdējā kopīgā dzīvesvieta, ciktāl kāds no laulātajiem tur joprojām dzīvo. Ja laulātajiem nekad nav bijusi pastāvīgā dzīvesvieta vienā valstī vai nevienam no viņiem vairs nav pastāvīgās dzīvesvietas šajā valstī, laulības šķiršanas lieta izskatāma pēc prasības iesniedzēja personālstatūta laulības šķiršanas brīdī. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad, pamatojoties uz izvirzītajiem faktiem, laulību nav iespējams šķirt.

« Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas | Austrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 02-08-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste