Europese Commissie > EJN > Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven > Zweden

Laatste aanpassing: 18-12-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Zweden

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader 1.
1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader? 1.1.
1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen? 1.2.
1.3. Hoe moet ik het verzoek doen en bij wie? 1.3.
1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken (een totaalbedrag opgeven en/of individuele schadeclaims)? 1.4.
1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor of gedurende het proces? 1.5.
1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen? 1.6.
1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen? 1.7.
2. Verkrijgen van schadevergoeding van de staat of een overheidsinstelling 2.
2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de staat of een overheidsinstelling? 2.1.
2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven? 2.2.
2.3. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letsel hebben opgelopen? 2.3.
2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die zijn overleden door het misdrijf schadevergoeding krijgen? 2.4.
2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen? 2.5.
2.6. Kan ik schadevergoeding van Zweden vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.6.
2.7. Is het nodig van het delict aangifte te hebben gedaan bij de politie? 2.7.
2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat ik een verzoek kan indienen? 2.8.
2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen? 2.9.
2.10. Als de dader niet bekend of veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen? 2.10.
2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend? 2.11.
2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen? 2.12.
2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend? 2.13.
2.14. Is er een minimum en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend? 2.14.
2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de staat? 2.15.
2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding beïnvloeden of hoe het bedrag van mijn schade wordt berekend, zoals mijn eigen gedrag in het voorval dat het letsel veroorzaakte? 2.16.
2.17. Kan ik een voorschot krijgen? 2.17.
2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken? 2.18.
2.19. Kan ik juridische hulp krijgen bij het opstellen van het verzoek? 2.19.
2.20. Bij wie moet ik mijn verzoek indienen? 2.20.
2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven? 2.21.

 

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader

1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader?

Een claim tot vergoeding van uit een delict voortvloeiende schade kan worden ingesteld in de strafzaak. Indien het gerecht zulks aangewezen acht, kan de schadeclaim tijdens het strafproces worden behandeld.

1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen?

De schadeclaim moet, indien mogelijk, reeds tijdens het vooronderzoek worden ingediend omdat het openbaar ministerie in de meeste gevallen de schadeclaim samen met de strafvordering moet instellen. (Indien de officier van justitie of de met het vooronderzoek belaste persoon van mening is dat er uit hoofde van het onderzochte delict een schadeclaim kan worden ingesteld, moet hij het slachtoffer daar tijdig vóór het instellen van de strafvordering van in kennis stellen.).

1.3. Hoe moet ik het verzoek doen en bij wie?

Schadeclaims moeten schriftelijk worden ingediend bij het OM of, wanneer de strafvordering reeds is ingesteld, bij het gerecht.

1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken (een totaalbedrag opgeven en/of individuele schadeclaims)?

Indien mogelijk moet u de verschillende schadeposten opgeven.

1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor of gedurende het proces?

Ja, indien aan de algemene voorwaarden voor rechtsbijstand is voldaan. Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten of had moeten afsluiten, kunt u echter geen rechtsbijstand krijgen. Onder bepaalde voorwaarden kan u een raadgever worden toegewezen die u zal helpen de schadeclaim in te dienen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen?

Indien u bijvoorbeeld medische attesten, kostenrekeningen, etc. heeft, dan moeten deze in de regel bij de claim worden gevoegd. Er kan echter niet in het algemeen worden aangegeven wat voor bewijs is vereist.

1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen?

Wanneer de rechterlijke beslissing rechtskracht heeft gekregen, wordt ze door het gerecht aan de gerechtsdeurwaardersinstantie (Kronofogdemyndigheten) toegezonden. De gerechtsdeurwaardersinstantie zal u dan schriftelijk vragen of u hulp nodig heeft voor de inning van de betrokken schuldvordering. Antwoordt u bevestigend, dan zal de gerechtsdeurwaardersinstantie contact opnemen met de dader en helpen bij de inning van de schuldvordering. U hoeft dus zelf geen contact op te nemen met de dader.

2. Verkrijgen van schadevergoeding van de staat of een overheidsinstelling

2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de staat of een overheidsinstelling?

Het is mogelijk van de staat vergoeding van uit een delict voortvloeiende schade te krijgen (Brottsskadeersättning). Beslissingen over dergelijke schadeclaims worden genomen door de Zweedse Autoriteit voor schadeloosstelling van en hulp aan slachtoffers van misdrijven (Brottsoffermyndigheten).

2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven?

Neen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.3. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letsel hebben opgelopen?

Neen.

2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die zijn overleden door het misdrijf schadevergoeding krijgen?

Ja, de schade van degenen die een zeer nauwe band hadden met de als gevolg van een delict overleden persoon, wordt vergoed. Een vergoeding wegens het derven van levensonderhoud wordt betaald aan nabestaanden die krachtens de wet recht hadden op levensonderhoud van de overledene of die op een andere wijze van de overledene afhankelijk waren, mits er op het tijdstip van het overlijden onderhoudsgeld werd betaald of kan worden aangenomen dat er kort na het overlijden onderhoudsgeld zou worden betaald.

2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen?

Neen, er kan alleen schadevergoeding worden gekregen wanneer het delict in Zweden is gepleegd. In het geval van persoonlijke schade en geweldsmisdrijven (zie punt 2. 12) kan er ook schadeloosstelling worden betaald wanneer het delict in het buitenland is gepleegd en het slachtoffer zijn woonplaats in Zweden heeft.

2.6. Kan ik schadevergoeding van Zweden vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, indien het slachtoffer op het ogenblik van het delict in Zweden woonde (zie punt 2.5).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.7. Is het nodig van het delict aangifte te hebben gedaan bij de politie?

Het verzoek zal alleen worden behandeld wanneer het delict is aangegeven bij het OM of de politie dan wel wanneer de verzoeker kan aantonen dat hij een geldige reden had om dat niet te doen.

2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat ik een verzoek kan indienen?

Ja, in veruit de meeste gevallen.

2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen?

In beginsel bent u niet verplicht de schade eerst te verhalen op de dader. Doch indien u toch een schadeclaim instelt, moet er over deze claim een definitieve uitspraak zijn geveld en moet u kunnen aantonen dat u heeft geprobeerd schadeloosstelling van de dader te krijgen. In alle gevallen moet u kunnen aantonen dat de dader niet in staat is de schade te vergoeden.

2.10. Als de dader niet bekend of veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen?

Ja, het is mogelijk schadevergoeding te krijgen wanneer de dader niet bekend of veroordeeld is. U moet echter verslagen overleggen waaruit blijkt dat u het slachtoffer is geweest van een delict, bv. stukken uit het politiedossier of een medisch attest.

2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend?

Indien er een strafvordering is ingesteld, moet de schadeclaim worden ingediend uiterlijk twee jaar nadat de uitspraak of de eindbeslissing rechtskracht heeft gekregen. Indien er enkel een vooronderzoek is geweest zonder strafvordering, moet de schadeclaim worden ingesteld uiterlijk twee jaar nadat het vooronderzoek is stopgezet of beëindigd. In alle andere gevallen moet de schadeclaim worden ingesteld uiterlijk twee jaar nadat het delict is gepleegd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In uitzonderlijke omstandigheden kan een laattijdig verzoek toch worden behandeld.

2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen?

Voor persoonlijke schade. Daaronder valt zowel lichamelijke schade als mentale schade. Mentale schade wordt enkel als persoonlijke schade aangemerkt, wanneer zij aantoonbare medische gevolgen heeft. Ook schade aan kleding, bril en soortgelijke voorwerpen die het slachtoffer droeg op het ogenblik van het delict wordt vergoed als persoonlijke schade.

Indien een persoon ernstig is geschaad als gevolg van een delict waarbij zijn persoon, vrijheid of gerustheid is aangetast, wordt de uit die aantasting voortvloeiende schade vergoed. De aantasting van de persoon, vrijheid of gerustheid (hierna: aantasting van de persoon) wordt gewoonlijk vergoed bij de volgende delicten: poging tot moord en andere tegen het leven en de gezondheid gerichte delicten, alsook verkrachting en andere seksuele misdrijven.

Materiële schade en zuiver economische schade worden slechts in beperkte mate vergoed, bijvoorbeeld wanneer het delict is gepleegd door een gedetineerde, wanneer het vermogen van het slachtoffer om voor zichzelf te zorgen als gevolg van het delict ernstig is aangetast, dan wel wanneer het om een andere reden bijzonder belangrijk is om schadevergoeding te betalen.

2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend?

Schadevergoeding wordt berekend op basis van de wet inzake schadeloosstelling (1972:207). In het geval van persoonlijke schade kunt u onder meer vergoeding krijgen voor

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. medische kosten en andere ten behoeve van uzelf gemaakte kosten, met inbegrip van een redelijke vergoeding voor personen die met u een zeer nauwe band hebben;
 2. inkomstenderving;
 3. lichamelijk en mentaal letsel van voorbijgaande aard (pijn en lijden) of van blijvende aard (invaliditeit en blijvende verminking) en voor bijzondere nadelen als gevolg van de schade.

De compensatie voor inkomstenderving is gelijk aan het verschil tussen enerzijds de inkomsten die de gelaedeerde had kunnen verwerven indien hij geen letsel had opgelopen en anderzijds de inkomsten die hij ondanks het opgelopen letsel heeft verworven of had kunnen verwerven door arbeid te verrichten die met zijn capaciteiten en vaardigheden overeenstemt en die van hem - gezien zijn vroegere scholing en activiteiten, herscholing en andere soortgelijke maatregelen, alsook zijn leeftijd, gezinssituatie en soortgelijke omstandigheden - redelijkerwijs kan worden verwacht.

De schadevergoeding wegens aantasting van de persoon wordt bepaald rekening houdend met de aard en de duur van het delict. Er wordt met name nagegaan of het delict

 1. vernederend of krenkend was;
 2. erop was gericht bij het slachtoffer ernstige angst voor leven of gezondheid teweeg te brengen;
 3. was gericht tegen een persoon voor wie het bijzonder moeilijk was zijn persoonlijke integriteit te beschermen;
 4. werd gepleegd onder misbruik van een machtspositie of van vertrouwen, of
 5. erop was gericht de aandacht van het publiek te trekken.

Vergoeding van materiële schade omvat

 1. de waarde(vermindering) van het goed of de herstelkosten;
 2. andere schade;
 3. inkomstenderving of belemmering van zakelijke activiteiten.
2.14. Is er een minimum en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Indien de totale schadevergoeding, na aftrek van de franchise, minder bedraagt dan 10 SEK, wordt er geen vergoeding betaald. De franchise bedraagt momenteel 1 200 SEK.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De in de vorm van een eenmalige uitkering vastgestelde schadevergoeding voor persoonlijke schade mag niet meer bedragen dan twintig keer het in de Socialeverzekeringswet (1968:381) opgenomen basisbedrag dat geldt op het ogenblik van de bepaling van de schadevergoeding. De in de vorm van een zogenaamde annuïteit vastgestelde schadevergoeding wordt jaarlijks betaald en mag niet meer bedragen dan drie keer het basisbedrag dat geldt op het ogenblik van de bepaling van de schadevergoeding. De schadevergoeding wegens aantasting van de persoon of voor materiële schade/zuiver economische schade mag niet meer bedragen dan tien keer het basisbedrag dat geldt op het ogenblik van de bepaling van de schadevergoeding. Het basisbedrag voor 2003 is 38 600 SEK.

2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de staat?

Bij de bepaling van de vergoeding voor persoonlijke schade worden vergoedingen uit andere bronnen betreffende hetzelfde schadegeval in mindering gebracht, voor zover daarmee nog geen rekening is gehouden bij de berekening van de schadevergoeding. Deze aftrek wordt echter alleen verricht wanneer de schadeloosstelling leidt tot een voordeel voor de gelaedeerde.

Bij schadevergoeding wegens aantasting van de persoon of voor materiële schade/zuiver economische schade worden vergoedingen uit andere bronnen betreffende hetzelfde schadegeval in mindering gebracht.

Bij de bepaling van de vergoeding voor schade aan zaken die niet waren verzekerd tegen zaakschade en waarbij moet worden aangenomen dat de gelaedeerde ze niet heeft verzekerd wegens de omvang van zijn vermogen en omdat hij zijn zakelijke risico's wenste te spreiden, wordt het verzekeringsbedrag in mindering gebracht dat zou zijn uitgekeerd indien de gelaedeerde was verzekerd. Bij de bepaling van de vergoeding voor schade aan zaken die volgens vast gebruik hadden moeten worden verzekerd maar die de gelaedeerde niet heeft verzekerd, wordt het verzekeringsbedrag in mindering gebracht dat zou zijn uitgekeerd indien de gelaedeerde was verzekerd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding beïnvloeden of hoe het bedrag van mijn schade wordt berekend, zoals mijn eigen gedrag in het voorval dat het letsel veroorzaakte?

De vergoeding voor persoonlijke schade kan worden verminderd indien de gelaedeerde opzettelijk of door grove nalatigheid heeft bijgedragen aan de schade. De vergoeding voor bestuurders van motorvoertuigen die in staat van (zware) dronkenschap hebben gereden, kan ook worden aangepast indien de bestuurder door onzorgvuldigheid heeft bijgedragen aan de schade. Indien de persoonlijke schade tot de dood heeft geleid, kan de vergoeding aan naasten ook worden verminderd wanneer de overledene opzettelijk aan de eigen dood heeft bijgedragen.

De vergoeding voor materiële schade of zuiver economische schade kan worden verminderd indien de gelaedeerde door nalatigheid heeft bijgedragen aan de schade.

De schadevergoeding kan ook worden verminderd of ingetrokken indien het waarschijnlijk is dat de gelaedeerde of de overledene door zijn gedrag bij het schadeveroorzakende delict of op een andere wijze opzettelijk of uit onachtzaamheid het risico op schade heeft doen toenemen. In het geval van materiële schade of zuiver economische schade, kan de schadevergoeding ook worden verminderd of ingetrokken indien het waarschijnlijk is dat de gelaedeerde door niet de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen opzettelijk of uit onachtzaamheid het risico op schade heeft doen toenemen.

2.17. Kan ik een voorschot krijgen?

Indien het onderzoek betreffende bepaalde schadeposten lang aansleept, bijvoorbeeld als gevolg van lopende medische onderzoeken, kan er voor andere reeds vaststaande schadeposten soms een voorschot worden betaald.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken?

Informatie kan worden verkregen bij:

de Brottsoffermyndigheten (Autoriteit voor schadeloosstelling van en hulp aan slachtoffers van misdrijven),
Box 470, S 901 09 UMEÅ
Telefoon: + 46 90 57 10,
Fax + 46 90 17 83 53
: registrator@brottsoffermyndigheten.se

Informatie is beschikbaar op de website van de bovengenoemde autoriteit English - svenska (HTML) - българскиDeutschespañol - françaisromânăsuomi PDF File (PDF File 170 KB).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.19. Kan ik juridische hulp krijgen bij het opstellen van het verzoek?

In de meeste gevallen kan het slachtoffer het verzoek zelf opstellen en kan het hulp krijgen van de bovengenoemde autoriteit. De kosten voor juridisch advies of voor het opstellen van verslagen kunnen uit openbare middelen worden gefinancierd wanneer dit gelet op de financiële situatie van de verzoeker en gelet op andere omstandigheden gerechtvaardigd is.

2.20. Bij wie moet ik mijn verzoek indienen?

Bij de Brottsoffermyndigheten (Autoriteit voor schadeloosstelling van en hulp aan slachtoffers van misdrijven).

2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven?
 • Brottsofferjourernas Riksförbund (Federatie van centra voor slachtofferhulp) svenska
  Box 11014, S 100 61 STOCKHOLM
  Tel: + 46 200-212019
  : telefoncentralen@boj.se ; boj.riks@boj.se
 • Riksorganisationen för Kvinnojourer und Tjejjourer i Schweden (Nationale Organisatie voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweldsmisdrijven), ROKS svenska
  Box 19517, S 104 32 STOCKHOLM
  Tel: + 46 8 442 99 30
  : info@roks.se
 • Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (Zweedse Federatie van organisaties voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweldsmisdrijven)
  Bondegatan 40, S 116 33 STOCKHOLM
  Tel: + 46 8 642 64 01

« Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Algemene informatie | Zweden - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 18-12-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk