Europa-Kommissionen > ERN > Erstatning til ofre for forbrydelser > Sverige

Seneste opdatering : 21-09-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Erstatning til ofre for forbrydelser - Sverige

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Erstatning fra skadevolderen 1.
1.1. Hvem kan gøre erstatningskrav gældende over for skadevolderen, og på hvilke betingelser (som led i en straffesag)? 1.1.
1.2. I hvilken fase af sagen? 1.2.
1.3. Hvordan gøres disse krav gældende, og over for hvem? 1.3.
1.4. I hvilken form skal erstatningskravet indgives (skal der angives et samlet beløb og/eller anføres nærmere oplysninger om de enkelte skader)? 1.4.
1.5. Er der mulighed for at få gratis retshjælp før og/eller under sagen? 1.5.
1.6. Hvilke beviser skal fremlægges til støtte for kravet? 1.6.
1.7. Hvis erstatningskravet tages til følge af retten, har offeret for en forbrydelse så krav på særlig bistand til fuldbyrdelse af dommen over for skadevolderen? 1.7.
2. Erstatning fra staten eller offentlige myndigheder 2.
2.1. Er det muligt at få erstatning fra staten eller offentlige myndigheder? 2.1.
2.2. Er denne mulighed begrænset til skadelidte, der er ofre for bestemte forbrydelser? 2.2.
2.3. Er denne mulighed begrænset til skadelidte, der har lidt bestemte skader? 2.3.
2.4. Kan afdøde ofres nære slægtninge eller underholdsberettigede få erstatning? 2.4.
2.5. Er muligheden for erstatning begrænset til personer med et bestemt statsborgerskab eller til personer, der bor i et bestemt land? 2.5.
2.6. Kan offeret kræve erstatning i Sverige, hvis forbrydelsen blev begået i en anden stat? I bekræftende fald på hvilke betingelser? 2.6.
2.7. Skal der indgives anmeldelse til politiet? 2.7.
2.8. Er det nødvendigt at afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag, før kravet kan gøres gældende? 2.8.
2.9. Hvis skadevolderen er blevet fundet, skal man så først forsøge at få erstatning af denne? 2.9.
2.10. Hvis skadevolderen ikke er blevet fundet eller domfældt, er der så alligevel mulighed for at få erstatning? Hvilke beviser skal der i bekræftende fald forelægges til støtte for kravet? 2.10.
2.11. Skal der i forbindelse med erstatningskrav overholdes visse frister? 2.11.
2.12. Hvilke skader falder ind under disse bestemmelser? 2.12.
2.13. Hvordan beregnes erstatningen? 2.13.
2.14. Er der minimums/maksimumsgrænser for erstatningens størrelse? 2.14.
2.15. Modregnes den erstatning, som offeret har fået eller kunne få fra andre kilder (f.eks. forsikringer) på grund af samme skade, i erstatningen fra staten? 2.15.
2.16. Er der andre kriterier, som kan have indflydelse på muligheden for at få erstatning eller på beregningen af erstatningen, f.eks. offerets adfærd i forbindelse med den handling, der giver anledning til erstatningskravet? 2.16.
2.17. Kan der udbetales forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser? 2.17.
2.18. Hvor kan man rekvirere de nødvendige formularer og yderligere informationer om ansøgningsproceduren? Er der en telefonisk hotline eller et websted? 2.18.
2.19. Kan offeret få gratis retshjælp til indgivelse af ansøgningen? 2.19.
2.20. Hvem skal ansøgningen stiles til? 2.20.
2.21. Er der foreninger for bistand til ofre, som kan tilbyde yderligere hjælp? 2.21.

 

1. Erstatning fra skadevolderen

1.1. Hvem kan gøre erstatningskrav gældende over for skadevolderen, og på hvilke betingelser (som led i en straffesag)?

Et krav om skadeserstatning som følge af en forbrydelse kan fremsættes i forbindelse med straffesagen. Hvis retten anser det for hensigtsmæssigt, vil den tage stilling til erstatningskravet under straffesagen.

1.2. I hvilken fase af sagen?

Kravet bør om muligt allerede fremsættes under forundersøgelserne, da anklagemyndigheden i de fleste tilfælde har pligt til indlede en erstatningssag samtidig med, at der rejses tiltale i straffesagen. (Hvis anklagemyndigheden eller lederen af forundersøgelserne finder, at forbrydelsen kan begrunde et erstatningskrav, skal skadelidte rettidigt underrettes herom, inden der rejses tiltale.)

1.3. Hvordan gøres disse krav gældende, og over for hvem?

Krav om skadeserstatning bør indgives skriftligt til anklagemyndigheden eller, hvis der allerede er rejst tiltale i sagen, til retten.

1.4. I hvilken form skal erstatningskravet indgives (skal der angives et samlet beløb og/eller anføres nærmere oplysninger om de enkelte skader)?

Om muligt bør de enkelte skader specificeres.

1.5. Er der mulighed for at få gratis retshjælp før og/eller under sagen?

Ja, hvis de almindelige betingelser for retshjælp er opfyldt. Hvis skadelidte har eller burde have haft en retshjælpsforsikring, er det derimod ikke muligt at få retshjælp. På visse betingelser er det muligt at få stillet en advokat til rådighed, som kan være behjælpelig med at føre erstatningssagen.

TopTop

1.6. Hvilke beviser skal fremlægges til støtte for kravet?

Hvis der foreligger lægeerklæringer vedrørende personskade, kvitteringer for afholdte udgifter eller lign., bør sådanne dokumenter normalt vedlægges, når der fremsættes krav om erstatning. Det er imidlertid ikke muligt generelt at sige, hvad der kræves som bevis.

1.7. Hvis erstatningskravet tages til følge af retten, har offeret for en forbrydelse så krav på særlig bistand til fuldbyrdelse af dommen over for skadevolderen?

Når dommen er blevet retskraftig, sender retten den til fogedretten (kronofogdemyndigheten). Denne vil derefter skriftligt forhøre sig hos skadelidte, om der ønskes hjælp til inddrivelse af fordringen. Hvis dette besvares bekræftende, tager fogedretten kontakt med gerningsmanden, og den hjælper derefter med inddrivelsen af fordringen. Skadelidte behøver således ikke selv kontakte gerningsmanden.

2. Erstatning fra staten eller offentlige myndigheder

2.1. Er det muligt at få erstatning fra staten eller offentlige myndigheder?

Det er muligt for ofre for forbrydelser at få en erstatning (brottsskadeersättning) fra staten. Afgørelser om tildeling af en sådan erstatning træffes af den svenske myndighed for erstatning og støtte til ofre for forbrydelser (Brottsoffermyndigheten).

2.2. Er denne mulighed begrænset til skadelidte, der er ofre for bestemte forbrydelser?

Nej.

TopTop

2.3. Er denne mulighed begrænset til skadelidte, der har lidt bestemte skader?

Nej.

2.4. Kan afdøde ofres nære slægtninge eller underholdsberettigede få erstatning?

Ja, der ydes erstatning for personskade, der som følge af dødsfaldet har ramt nogen, der var særligt nært knyttet til afdøde. Erstatning for mistet underhold tilkommer efterlevende, som retligt havde krav på underholdsbidrag fra afdøde eller på anden måde forsørgelsesmæssigt var afhængig af afdøde, når der på dødstidspunktet betaltes underholdsbidrag, eller det kan antages, at der kort tid herefter skulle være betalt underholdsbidrag.

2.5. Er muligheden for erstatning begrænset til personer med et bestemt statsborgerskab eller til personer, der bor i et bestemt land?

Nej, muligheden for at få erstatning består, hvis forbrydelsen har fundet sted i Sverige. Ved personskade og krænkelser (se punkt 2.12) er det også muligt at få erstatning, hvis forbrydelsen er begået i udlandet mod en person, der bor i Sverige.

2.6. Kan offeret kræve erstatning i Sverige, hvis forbrydelsen blev begået i en anden stat? I bekræftende fald på hvilke betingelser?

Ja, hvis offeret boede i Sverige på tidspunktet for forbrydelsen (se punkt 2.5).

2.7. Skal der indgives anmeldelse til politiet?

En ansøgning behandles kun, hvis forbrydelsen er blevet anmeldt til anklagemyndigheden eller politiet, eller hvis ansøgeren kan anføre en gyldig grund til, at der ikke er indgivet en sådan anmeldelse.

TopTop

2.8. Er det nødvendigt at afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag, før kravet kan gøres gældende?

Ja, i langt de fleste tilfælde.

2.9. Hvis skadevolderen er blevet fundet, skal man så først forsøge at få erstatning af denne?

Man har i princippet ikke pligt til at anlægge erstatningssag mod skadevolderen. Men hvis der er anlagt en erstatningssag, kræves det i praksis, at denne er afgjort ved en retskraftig dom, og at der er gjort forsøg på at få erstatning fra gerningsmanden. Under alle omstændigheder skal det kunne godtgøres, at gerningsmanden ikke har mulighed for at erstatte skaden.

2.10. Hvis skadevolderen ikke er blevet fundet eller domfældt, er der så alligevel mulighed for at få erstatning? Hvilke beviser skal der i bekræftende fald forelægges til støtte for kravet?

Ja, det er muligt at få erstatning, selv om gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt. Der skal i så fald forelægges dokumentation, som indikerer, at man har været offer for en forbrydelse, f.eks. uddrag fra politiets rapport vedrørende efterforskningen eller en lægeerklæring.

2.11. Skal der i forbindelse med erstatningskrav overholdes visse frister?

Hvis der er rejst tiltale, skal ansøgning om erstatning til ofre for forbrydelser indgives inden for en frist på to år fra det tidspunkt, hvor en dom eller en endelig beslutning har fået retskraft. Er der ikke rejst tiltale, men foretaget forundersøgelser, skal ansøgning indgives inden for en frist på to år fra tidspunktet for indstillingen eller afslutningen af forundersøgelserne. I alle andre tilfælde skal ansøgning indgives senest to år efter tidspunktet for forbrydelsen.

TopTop

Hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan en ansøgning også behandles, selv om den måtte være indgivet for sent.

2.12. Hvilke skader falder ind under disse bestemmelser?

Erstatning til ofre for forbrydelser ydes for personskade. Til personskade henregnes såvel legemlige skader som psykiske lidelser. For at en psykisk lidelse skal kunne anerkendes som personskade, skal der foreligge medicinsk påviselige følger. Som personskade erstattes også skader på beklædning, briller og lignende genstande, som offeret havde på sig, da forbrydelsen fandt sted.

Hvis en person alvorligt har krænket en anden person ved en forbrydelse, som omfattede angreb på vedkommendes person, frihed eller fred, ydes der erstatning for den skade, som krænkelsen indebar. Eksempler på forbrydelser, som normalt berettiger til en erstatning for krænkelse, er mordforsøg og andre forbrydelser, der er rettet mod liv og helbred, samt voldtægt og andre seksualforbrydelser.

Erstatning for tingsskade og rent formuetab ydes kun i begrænset omfang, f.eks. hvis forbrydelsen er begået af en person, som var strafafsoner, hvis den skadelidtes muligheder for at forsørge sig er blevet alvorligt forringet som følge af skaden, eller det af andre grunde findes særligt påkrævet at yde erstatning.

2.13. Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningen beregnes i princippet i henhold til bestemmelserne i erstatningsloven (skadeståndslagen - 1972:207). Det indebærer bl.a., at man ved personskade kan få erstatning for:

 1. udgifter til lægebehandling og andre påløbne omkostninger, herunder en rimelig erstatning til særligt nærtstående personer,
 2. tabt arbejdsfortjeneste,
 3. fysiske og psykiske lidelser af midlertidig karakter (svie og smerte), eller af varig art (handicap eller andet varigt mén) samt særlige ulemper som følge af skaden.

En erstatning for tabt arbejdsfortjeneste svarer til forskellen mellem den indkomst, som skadelidte ville have haft, hvis skaden ikke var indtruffet, og den indkomst som han på trods af skaden har eller burde have, eller som han må forventes at kunne opnå ved et arbejde, som svarer til hans kræfter og færdigheder, og som han med rimelighed kan forventes at acceptere under hensyntagen til tidligere uddannelse og arbejde og omskoling eller andre lignende foranstaltninger samt under hensyntagen til alder, boligforhold og lignende relevante omstændigheder.

TopTop

Erstatning for krænkelse fastsættes til, hvad der findes rimeligt i betragtning af krænkelsens art og varighed. I den forbindelse tages der særligt hensyn til, om handlingen:

 1. var fornedrende eller grusom,
 2. var egnet til at fremkalde angst for liv eller helbred,
 3. var rettet mod nogen, som havde særlig svært ved at forsvare sig,
 4. indebar misbrug af et afhængigheds- eller tillidsforhold, eller
 5. var egnet til at tiltrække offentlighedens opmærksomhed.

Erstatning for tingsskade omfatter erstatning for:

 1. genstandens værdi eller for reparationsomkostninger og værdiforringelse,
 2. andre omkostninger som følge af skaden,
 3. tabt arbejdsfortjeneste eller mindsket forretningsvirksomhed.
2.14. Er der minimums/maksimumsgrænser for erstatningens størrelse?

Hvis den samlede erstatning efter fradrag af selvrisiko er på under 10 svenske kroner, udbetales der ingen erstatning. Selvrisikoen er i øjeblikket på 1 200 svenske kroner.

Erstatning for personskade, som fastsættes til et engangsbeløb, kan højst udgøre 20 gange det grundbeløb (prisbasbelopp), der på tidspunktet for fastsættelsen gælder ifølge forsikringsloven (1962:381). Erstatning, som fastsættes i form af såkaldt livrente, udbetales hvert år med et beløb, der højst kan udgøre tre gange det grundbeløb, der gælder på tidspunktet for fastsættelsen af erstatningen. Erstatning for krænkelse eller for tingsskade eller rent formuetab, kan højst udgøre 10 gange det grundbeløb, der gælder på tidspunktet for fastsættelsen af erstatningen. Grundbeløbet var for år 2003 på 38 600 svenske kroner.

TopTop

2.15. Modregnes den erstatning, som offeret har fået eller kunne få fra andre kilder (f.eks. forsikringer) på grund af samme skade, i erstatningen fra staten?

Ved fastsættelse af erstatning for personskade fradrages der ud over en eventuel skadeserstatning også andre former for erstatning, som den skadelidte måtte have ret til på grund af skaden, og som ikke allerede er blevet fratrukket ved opgørelsen af skadens størrelse. Fradrag foretages dog kun i det omfang, en sådan erstatning også indebærer en besparelse for skadelidte.

Ved fastsættelse af erstatning for krænkelse eller for tingsskade eller rent formuetab fradrages ud over en eventuel skadeserstatning også andre former for erstatning, som skadelidte måtte have ret til på grund af skaden.

Ved fastsættelse af erstatning for skade på ejendom, som ikke var forsikret mod skadesrisici, og som skadelidte må antages at have undladt at forsikre på grund af sin formues omfang og risikospredningen i sin virksomhed, fradrages det forsikringsbeløb, som ville være blevet udbetalt, hvis der var tegnet en forsikring. Ved fastsættelse af erstatning for skade på ejendom, som normalt burde være forsikret mod skadesrisici, men som skadelidte har undladt at forsikre, fradrages i rimeligt omfang et forsikringsbeløb, som ville være blevet udbetalt, hvis der var tegnet en forsikring.

2.16. Er der andre kriterier, som kan have indflydelse på muligheden for at få erstatning eller på beregningen af erstatningen, f.eks. offerets adfærd i forbindelse med den handling, der giver anledning til erstatningskravet?

Erstatning for personskade kan nedsættes, hvis skadelidte selv ved forsætlig eller groft uagtsom adfærd har været medvirkende til, at skaden opstod. Erstatning til en fører af et motorkøretøj, som har været alkoholpåvirket eller alvorligt alkoholpåvirket, kan ligeledes nedsættes, hvis føreren ved uagtsom adfærd har medvirket til, at skaden opstod. Hvis personskade har medført døden, kan erstatningen til nærtstående også nedsættes, hvis afdøde forsætligt har medvirket til dødsfaldet.

TopTop

Erstatning for tingsskade eller rent formuetab kan nedsættes, hvis skadelidte ved uagtsom adfærd har været medvirkende til, at skaden opstod.

Erstatningen kan også i andre tilfælde nedsættes eller bortfalde, hvis dette er rimeligt under hensyntagen til, at skadelidte eller, hvis skaden har medført døden, afdøde ved sin adfærd i forbindelse med forbrydelsen eller på anden måde forsætligt eller uagtsomt har øget skadesrisikoen. Ved tingsskade eller rent formuetab kan erstatningen også nedsættes eller bortfalde, hvis dette er rimeligt under hensyntagen til, at skadelidte ved at undlade at træffe sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger forsætligt eller uagtsomt har øget risikoen for skade.

2.17. Kan der udbetales forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Hvis afklaringen af visse skader tager lang tid, f.eks. på grund af løbende lægelige undersøgelser, kan erstatningen for andre klare skader i visse tilfælde udbetales som forskud.

2.18. Hvor kan man rekvirere de nødvendige formularer og yderligere informationer om ansøgningsproceduren? Er der en telefonisk hotline eller et websted?

Oplysninger kan indhentes ved henvendelse til:

Brottsoffermyndigheten, Box 470, S 901 09 UMEÅ
Telefon: + 46 90 57 10, Fax: + 46 90 17 83 53
: registrator@brottsoffermyndigheten.se

Oplysninger findes på webstedet for brottsoffermyndigheten English - svenska (HTML) - българскиDeutschespañol - françaisromânăsuomi PDF File (PDF File 170 KB).

TopTop

2.19. Kan offeret få gratis retshjælp til indgivelse af ansøgningen?

I langt de fleste tilfælde kan man selv udfylde ansøgningen og få den hjælp, der måtte være nødvendig, ved henvendelse til Brottsoffermyndigheten. Der kan ydes offentlige tilskud til advokatbistand eller undersøgelser i forbindelse med sager om erstatning til ofre for forbrydelser, hvis der er særlig grund hertil under hensyntagen til ansøgerens økonomiske forhold og andre omstændigheder.

2.20. Hvem skal ansøgningen stiles til?

Til Brottsoffermyndigheten.

2.21. Er der foreninger for bistand til ofre, som kan tilbyde yderligere hjælp?
 • Brottsofferjourernas Riksförbund svenska
  Box 11014, S 100 61 STOCKHOLM
  Tlf.: + 46 200-212019
  : telefoncentralen@boj.se; boj.riks@boj.se
  (Den svenske forening af centre for ofre for forbrydelser)
 • Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, ROKS svenska
  Box 19517, S 104 32 STOCKHOLM
  Tlf.: + 46 8 442 99 30
  : info@roks.se
  (Landsorganisationen for Sveriges nødcentre for piger og kvinder)
 • Sveriges Kvinnojourers Riksförbund
  Bondegatan 40, S 116 33 STOCKHOLM
  Tlf.: + 46 8 642 64 01
  (Den svenske sammenslutning af nødcentre for kvinder)

« Erstatning til ofre for forbrydelser - Generelle oplysninger | Sverige - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 21-09-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige