Europese Commissie > EJN > Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven > Slowakije

Laatste aanpassing: 27-03-2009
Printversie Voeg toe aan favorieten

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Slowakije

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader 1.
1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader? 1.1.
1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen? 1.2.
1.3. Hoe moet ik het verzoek doen en bij wie? 1.3.
1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken? 1.4.
1.5. Kan ik voor of gedurende het proces rechtsbijstand krijgen? 1.5.
1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen? 1.6.
1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen? 1.7.
2. Verkrijgen van schadevergoeding van de staat of een overheidsinstelling 2.
2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te verkrijgen van de staat of een overheidsinstelling? 2.1.
2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven? 2.2.
2.3. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letsel hebben opgelopen? 2.3.
2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die door het misdrijf zijn overleden schadevergoeding krijgen? 2.4.
2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen? 2.5.
2.6. Kan ik schadevergoeding van Slowakije vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.6.
2.7. Is het nodig van het delict aangifte te hebben gedaan bij de politie? 2.7.
2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat ik een verzoek kan indienen? 2.8.
2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen? 2.9.
2.10. Als de dader niet bekend of veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen? 2.10.
2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend? 2.11.
2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen? 2.12.
2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend? 2.13.
2.14. Is er een minimum- en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend? 2.14.
2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de staat? 2.15.
2.16. Zijn er andere omstandigheden die van invloed zijn op mijn kans op het krijgen van schadevergoeding of op de manier waarop het bedrag van mijn schade wordt berekend, zoals mijn eigen gedrag in het voorval dat het letsel veroorzaakte? 2.16.
2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.17.
2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken? 2.18.
2.19. Kan ik juridische hulp krijgen bij het opstellen van het verzoek? 2.19.
2.20. Waar moet ik mijn verzoek naartoe sturen? 2.20.
2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven? 2.21.

 

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader

1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader?

Een slachtoffer van een misdrijf is een persoon die ten gevolge van een misdrijf lichamelijk letsel heeft opgelopen of materiële schade, immateriële schade of enige andere vorm van schade heeft geleden dan wel een persoon wiens wettelijk beschermde rechten of vrijheden zijn geschonden of in gevaar zijn gebracht.

De basisvoorwaarde voor het verkrijgen van schadevergoeding van de dader is dat de schade moet zijn veroorzaakt door een strafbaar feit; dit wil zeggen dat er een causaal verband moet zijn tussen de schade en het strafbare feit waarvoor de verdachte wordt vervolgd.

Indien het slachtoffer van het misdrijf niet of slechts gedeeltelijk rechtsbevoegd is, kunnen zijn rechten worden uitgeoefend door een wettelijk vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger is bevoegd het slachtoffer tijdens het proces te laten vertegenwoordigen door een organisatie voor slachtofferhulp.

De claim moet worden gestaafd met bewijzen.

1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen?

Het slachtoffer moet het verzoek tot schadevergoeding indienen voor het einde van het strafrechtelijk onderzoek of voor het einde van het verkorte strafrechtelijk onderzoek (artikel 46, lid 3, van het wetboek van strafvordering).

1.3. Hoe moet ik het verzoek doen en bij wie?

Het verzoek tot schadevergoeding moet tijdens het vooronderzoek worden ingediend bij de desbetreffende wetshandhavingsinstantie (de politie). Het verzoek moet tijdig en volgens de voorschriften worden ingediend. Algemeen geldt dat het slachtoffer zijn verzoek tijdens zijn ondervraging kenbaar moet maken en dat dit in het verslag moet worden opgenomen. Het is ook mogelijk dat het slachtoffer het verzoek apart indient.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken?

Een schadeclaim voldoet aan de voorwaarden als er geen twijfel mogelijk is over de inhoud ervan. De wet stelt expliciet dat de redenen voor de schadevergoeding en de hoogte van het bedrag duidelijk in het verzoek naar voren moeten komen. Voor wat het eerste betreft, kan het slachtoffer volstaan met de verklaring dat de schade is veroorzaakt door het strafbare feit genoemd in de beslissing om de dader te vervolgen en dat dit de reden is voor het verzoek tot schadevergoeding. Voor wat de hoogte van de schadeclaim betreft, moet in elk geval een minimumbedrag van de geleden schade worden genoemd of moet er worden verwezen naar een document waarin dit bedrag is vastgesteld (zoals een deskundigenverslag of een ander bewijs dat vervolgens in het dossier zal worden opgenomen). Het slachtoffer kan niet volstaan met een verwijzing naar enige toekomstige kwantificering van de geleden schade. De schadeclaim moet worden ingediend tegen een specifieke verdachte. Dit is met name van belang indien er bij een bepaalde zaak meerdere verdachten worden vervolgd. Indien het slachtoffer een schadevergoeding van verschillende verdachten eist, moet hij aangeven of de verdachten gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade dan wel of zij een proportioneel deel moeten betalen op basis van hun aandeel in de veroorzaakte schade.

1.5. Kan ik voor of gedurende het proces rechtsbijstand krijgen?

Een slachtoffer dat schadevergoeding vraagt maar over onvoldoende middelen beschikt om de kosten daarvan te betalen, kan tijdens het vooronderzoek een wettelijk vertegenwoordiger toegewezen krijgen (een advocaat) zodra de verdachte in staat van beschuldiging is gesteld. Deze beslissing wordt, indien dit noodzakelijk wordt geacht om de belangen van het slachtoffer te beschermen, op voordracht van de procureur door de rechter genomen tijdens het vooronderzoek of door de voorzittende rechter tijdens de terechtzitting. Het slachtoffer moet bewijzen dat hij over onvoldoende middelen beschikt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen?

Wanneer een schadeclaim wordt ingediend, moeten de redenen hiervoor en de hoogte van de claim duidelijk zijn. Bewijzen die de redenen van het verzoek tot schadevergoeding ondersteunen, moeten aantonen dat er een causaal verband bestaat tussen het gepleegde misdrijf en de veroorzaakte schade.

1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen?

Als er in een strafrechtelijke procedure schadevergoeding wordt toegekend, wordt het vonnis ten uitvoer gelegd volgens het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de wet inzake deurwaarders en tenuitvoerlegging (wet nr. 233/1995 inzake tenuitvoerleggingsprocedures). Deze wetten bevatten geen speciale bepalingen voor slachtoffers van misdrijven.

2. Verkrijgen van schadevergoeding van de staat of een overheidsinstelling

2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te verkrijgen van de staat of een overheidsinstelling?

Schadevergoeding aan slachtoffers van geweldsmisdrijven wordt geregeld door wet nr. 215/2006. Het is mogelijk een dergelijke schadevergoeding te verkrijgen. Een verzoek om schadevergoeding kan worden ingediend door slachtoffers die staatsburger zijn van Slowakije of een andere lidstaat van de Europese Unie, of door staatloze burgers die in Slowakije of in een andere lidstaat verblijven indien het lichamelijk letsel in Slowakije is toegebracht. Deze schadevergoeding wordt door de staat betaald.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven?

Krachtens wet nr. 215/2006 wordt deze schadevergoeding alleen verstrekt aan slachtoffers die schade hebben geleden bij een opzettelijk geweldsmisdrijf.

2.3. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letsel hebben opgelopen?

Nee, de wet beperkt deze schadevergoeding niet tot slachtoffers die bepaalde soorten letsel hebben opgelopen.

2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die door het misdrijf zijn overleden schadevergoeding krijgen?

Krachtens wet nr. 215/2006 hebben de overlevende echtgeno(o)t(e) of een overlevend kind recht op schadevergoeding. Indien het slachtoffer dat door een misdrijf is overleden geen echtgeno(o)t(e) of kinderen nalaat, kan een ander overlevend familielid schadevergoeding krijgen.

2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen?

Een verzoek om schadevergoeding kan worden ingediend door slachtoffers die staatsburger zijn van Slowakije of een andere lidstaat van de Europese Unie, of door staatloze burgers die in Slowakije of in een andere lidstaat verblijven indien het lichamelijk letsel in Slowakije is toegebracht.

2.6. Kan ik schadevergoeding van Slowakije vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Hier geldt artikel 11 van wet nr. 215/2006, waarin wordt bepaald dat indien een staatsburger van Slowakije, een staatsburger van een andere lidstaat van de Europese Unie die in Slowakije verblijft, of een staatloze burger die in Slowakije of een andere lidstaat verblijft, lichamelijk letsel lijdt ten gevolge van een misdrijf dat in een andere lidstaat is gepleegd, dit slachtoffer schadevergoeding kan vragen bij de hulpverlenende instantie van Slowakije. De hulpverlenende instantie van Slowakije is het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De hulpverlenende instantie van Slowakije verstrekt het slachtoffer informatie over de voorwaarden voor schadevergoeding die gelden in de lidstaat waar het misdrijf waarbij het lichamelijk letsel is toegebracht, is gepleegd, alsook de benodigde formulieren om een verzoek tot schadevergoeding te kunnen indienen. Op verzoek krijgt het slachtoffer hulp bij het invullen van deze formulieren.

De hulpverlenende instantie van Slowakije zendt het verzoek tezamen met de documenten die het verzoek ondersteunen direct door naar de bevoegde instantie van de lidstaat waar het desbetreffende misdrijf is gepleegd. Indien nodig biedt de hulpverlenende instantie van Slowakije het slachtoffer dat een verzoek tot schadevergoeding indient, hulp bij het aanleveren of verzenden van aanvullende informatie waar de bevoegde instantie om vraagt. Op verzoek van het slachtoffer zendt de hulpverlenende instantie van Slowakije deze informatie zelf naar de bevoegde instantie van de andere lidstaat.

Indien een staatsburger van een EU-lidstaat die in een andere lidstaat dan Slowakije verblijft, in Slowakije lichamelijk letsel heeft opgelopen ten gevolge van een misdrijf, heeft hij krachtens wet nr. 215/2006 het recht een verzoek tot schadevergoeding in te dienen volgens de procedure die wettelijk is vastgelegd in de lidstaat waar hij verblijft. De bevoegde instantie in Slowakije doet uitspraak over dergelijke verzoeken.

Direct na ontvangst van een verzoek stuurt de bevoegde instantie van Slowakije een ontvangstbevestiging aan het slachtoffer en aan de hulpverlenende instantie, waarin tevens wordt aangegeven welke instantie de zaak gaat behandelen en hoe lang de besluitvorming over de zaak ongeveer zal duren.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.7. Is het nodig van het delict aangifte te hebben gedaan bij de politie?

Krachtens wet nr. 215/2006 is het niet verplicht bij de politie aangifte van het misdrijf te doen.

2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat ik een verzoek kan indienen?

Een slachtoffer kan een verzoek tot schadevergoeding indienen zodra in een strafrechtelijke procedure een definitieve uitspraak is gedaan of een strafvonnis is uitgesproken waarin de dader schuldig wordt bevonden aan het misdrijf dat bij het slachtoffer lichamelijk letsel heeft veroorzaakt, of zodra een definitieve uitspraak is gedaan waarin de dader wordt vrijgesproken omdat hij vanwege zijn leeftijd of geestelijke vermogens niet strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld en indien het lichamelijk letsel van het slachtoffer bovendien niet op een andere manier is gecompenseerd.

Het is derhalve noodzakelijk te wachten op de uitkomst van de strafrechtelijke procedure.

2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen?

Volgens de wet hoeft het slachtoffer niet eerst te proberen een schadevergoeding van de dader te krijgen voordat hij een verzoek tot schadevergoeding indient.

2.10. Als de dader niet bekend of veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen?

Indien de dader die het misdrijf heeft gepleegd waarbij lichamelijk letsel is toegebracht niet bekend is of zich verborgen houdt, of indien hij vanwege een wettelijke belemmering niet kan worden vervolgd, en indien het slachtoffer bovendien niet op enige andere wijze volledig is gecompenseerd, heeft het slachtoffer het recht een verzoek tot schadevergoeding in te dienen, mits op basis van het (verkorte) politieonderzoek geen twijfel rijst over de vraag of er wel een misdrijf is gepleegd waarbij lichamelijk letsel aan het slachtoffer is toegebracht.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De wet bevat geen richtlijnen over het bewijs dat moet worden geleverd indien de dader niet bekend is. Elke vorm van bewijs waarmee de schadeclaim kan worden ondersteund, moet worden ingediend.

2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend?

De bevoegde instantie, te weten het ministerie van Justitie van Slowakije, moet beslissen over de toekenning van een schadevergoeding, en moet op schriftelijk verzoek van het slachtoffer een dergelijke vergoeding uitbetalen. Dit verzoek moet bij bovengenoemde instantie worden ingediend binnen 18 maanden na de datum waarop het misdrijf dat tot lichamelijk letsel heeft geleid, is gepleegd. Verzoeken die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Indien het vonnis of het strafvonnis na de termijn van 18 maanden wordt uitgesproken, moet het verzoek bij de bevoegde instantie worden ingediend binnen zes maanden na de datum waarop het (straf)vonnis definitief is geworden. Indien de strafrechter van oordeel is dat het slachtoffer een civiele procedure moet aanspannen of de schadeclaim bij een andere instantie moet indienen, moet het verzoek worden ingediend binnen zes maanden na de datum waarop definitief uitspraak over de schadeclaim wordt gedaan in de civiele procedure of in de procedure bij de andere instantie. Verzoeken die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen?

Krachtens wet nr. 215/2006 kan een vergoeding worden verkregen voor lichamelijk letsel, zware mishandeling, overlijden, verkrachting, seksueel geweld en seksueel misbruik voortvloeiend uit een misdrijf dat door een ander is gepleegd. Onder vergoeding van gezondheidsschade valt ook vergoeding voor pijn en verlies van sociale status.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend?

De vergoeding van gezondheidsschade wordt berekend op basis van de bepalingen in de speciale wetgeving over schadevergoeding voor pijn en verlies van sociale status (wet nr. 437/2004). De schadevergoeding voor verlies van sociale status kan niet worden verhoogd. Als een misdrijf resulteert in overlijden, hebben de nabestaanden van het slachtoffer recht op een schadevergoeding ter hoogte van vijftig maal het minimumloon. Indien meerdere nabestaanden van het slachtoffer recht hebben op deze vergoeding, wordt dit bedrag gelijkelijk over hen verdeeld. Indien een slachtoffer lichamelijk letsel oploopt ten gevolge van verkrachting of seksueel geweld, heeft het slachtoffer recht op een vergoeding van niet-materiële schade ter hoogte van tien maal het minimumloon.

2.14. Is er een minimum- en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend?

In geval van lichamelijk letsel heeft het slachtoffer maximaal recht op het verschil tussen de schadevergoeding zoals berekend onder vraag 2.13 en het bedrag dat het slachtoffer reeds heeft ontvangen als vergoeding voor lichamelijk letsel. De totale vergoeding die krachtens wet nr. 215/2006 wordt toegekend, mag niet hoger zijn dan vijftig maal het minimumloon.

Bij de berekening van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de mate waarin het slachtoffer zelf medeverantwoordelijk was voor het lichamelijk letsel en met de stappen die het slachtoffer heeft ondernomen om een schadevergoeding van de dader te verkrijgen.

2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de staat?

Indien een slachtoffer op basis van wet nr. 215/2006 een schadevergoeding voor lichamelijk letsel ontvangt, is hij, of zijn wettelijk vertegenwoordiger, verplicht een bedrag ter hoogte van alle vergoedingen voor lichamelijk letsel die uit andere bronnen zijn ontvangen (tot het bedrag dat krachtens genoemde wet als schadevergoeding is uitgekeerd) aan het ministerie terug te betalen binnen vijf jaar na de datum waarop de schadevergoeding werd toegekend. Deze verplichting om een bedrag ter hoogte van alle vergoedingen uit andere bronnen aan het ministerie terug te betalen, vervalt indien de staat deze niet binnen twee jaar na afloop van bovengenoemde termijn op het slachtoffer verhaalt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Op verzoek van het slachtoffer kan het ministerie van Justitie namens de staat na afloop van de termijn van twee jaar afzien van het recht op terugbetaling indien dit gerechtvaardigd is gezien de sociale situatie van het slachtoffer, de mate van lichamelijk letsel of de hoogte van de schadevergoeding die is toegewezen op basis van wet nr. 215/2006.

2.16. Zijn er andere omstandigheden die van invloed zijn op mijn kans op het krijgen van schadevergoeding of op de manier waarop het bedrag van mijn schade wordt berekend, zoals mijn eigen gedrag in het voorval dat het letsel veroorzaakte?

Bij de berekening van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de mate waarin het slachtoffer zelf medeverantwoordelijk was voor het lichamelijk letsel en met de stappen die het slachtoffer heeft ondernomen om een schadevergoeding van de dader te verkrijgen.

2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De wet voorziet niet in het toekennen van een voorschot aan een slachtoffer voordat het verzoek om schadevergoeding is afgewikkeld.

2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken?

Er zijn speciale formulieren nodig voor het indienen van een verzoek om schadevergoeding bij de bevoegde instantie van een ander land. Deze formulieren kunnen worden verkregen via de hulpverlenende instantie van Slowakije. Informatie over schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven is te vinden op www.pomocobetiam.sk English - slovencina of kan worden verkregen via het telefoonnummer 0850 111 321. Dit is het nummer van een civiele organisatie met de naam Hulp aan slachtoffers van geweldsmisdrijven (Pomoc obetiam násilia).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.19. Kan ik juridische hulp krijgen bij het opstellen van het verzoek?

Indien een staatsburger van Slowakije, een staatsburger van een andere lidstaat van de Europese Unie die in Slowakije verblijft, of een staatloze burger die in Slowakije of een andere lidstaat verblijft, lichamelijk letsel lijdt ten gevolge van een misdrijf dat in een andere lidstaat is gepleegd, kan dit slachtoffer schadevergoeding vragen bij de hulpverlenende instantie van Slowakije.

De hulpverlenende instantie van Slowakije verstrekt het slachtoffer informatie over de voorwaarden voor schadevergoeding die gelden in de lidstaat waar het misdrijf waarbij lichamelijk letsel is toegebracht, is gepleegd, alsook de benodigde formulieren om een dergelijk verzoek tot schadevergoeding te kunnen indienen. Op verzoek krijgt het slachtoffer hulp bij het invullen van deze formulieren.

Indien nodig biedt de hulpverlenende instantie van Slowakije het slachtoffer dat een verzoek tot schadevergoeding indient, hulp bij het aanleveren of verzenden van aanvullende informatie waar de bevoegde instantie van de andere lidstaat om vraagt. Op verzoek van het slachtoffer zendt de hulpverlenende instantie van Slowakije deze informatie zelf naar de bevoegde instantie van de andere lidstaat.

De civiele organisatie 'Hulp aan slachtoffers van geweldsmisdrijven' biedt gratis juridisch advies aan slachtoffers van geweldsmisdrijven.

2.20. Waar moet ik mijn verzoek naartoe sturen?

Zoals hierboven is aangegeven, moet het verzoek worden ingediend bij de hulpverlenende instantie van Slowakije. Slachtoffers kunnen ook contact opnemen met de civiele organisatie Hulp aan slachtoffers van geweldsmisdrijven.

2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven?

Zoals hierboven reeds is aangegeven, biedt de civiele organisatie 'Hulp aan slachtoffers van geweldsmisdrijven' gratis juridisch advies.

Nadere inlichtingen

Is het mogelijk rechtstreeks een schadevergoeding van de dader te ontvangen?

Deze mogelijkheid bestaat. In het licht van bovenstaande informatie kan een slachtoffer in een strafrechtelijke procedure rechtstreeks schadevergoeding van de dader vragen. De strafrechtbank neemt hierover een beslissing in overeenstemming met het materieel recht inzake schadevergoedingen; de bepalingen hierover zijn opgenomen in het burgerlijk wetboek. Het slachtoffer kan ook rechtstreeks een schadevergoeding van de dader vragen in een civiele procedure, indien tijdens de strafrechtelijke procedure geen schadeclaim is ingediend of deze niet volledig is toegewezen.

« Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Algemene informatie | Slowakije - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 27-03-2009

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk