Europeiska Kommissionen > ERN > Ersättning till brottsoffer > Spanien

Senaste uppdatering: 23-05-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Ersättning till brottsoffer - Spanien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen 1.
1.1. Vem kan framställa ett skadeståndskrav mot gärningsmannen och under vilka omständigheter (i samband med brottmålet) ? 1.1.
1.2. När under förfarandet ska skadeståndskravet framställas? 1.2.
1.3. Hur ska kravet framställas och till vem? 1.3.
1.4. Hur bör yrkandet presenteras (en totalsumma eller en specifikation av de olika skadorna) ? 1.4.
1.5. Kan man få rättshjälp före eller under förfarandet? 1.5.
1.6. Vilka bevis ska presenteras till stöd för yrkandet? 1.6.
1.7. Kan man, om yrkandet bifalls av domstolen, få någon särskild hjälp som brottsoffer för att verkställa domen gentemot gärningsmannen? 1.7.
2. Ersättning av staten eller en offentlig myndighet 2.
2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en offentlig myndighet? 2.1.
2.2. Är möjligheten begränsad till offer för vissa bestämda brott? 2.2.
2.3. Är möjligheten begränsad till offer som har lidit vissa särskilda slags skador? 2.3.
2.4. Kan släktingar eller andra närstående till offer som har avlidit till följd av brottet få ersättning? 2.4.
2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett bestämt land? 2.5.
2.6. Kan offret kräva ersättning i Spanien om brottet har begåtts i ett annat land? Om så är fallet, under vilka förutsättningar? 2.6.
2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen? 2.7.
2.8. Är det nödvändigt att avvakta utgången av polisundersökningen eller brottmålsförfarandet innan ansökan görs? 2.8.
2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen? 2.9.
2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller frihetsberövad, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning ska i så fall bifogas? 2.10.
2.11. Finns det någon tidsbegränsning för ansökan om ersättning? 2.11.
2.12. För vilka skador kan man få ersättning? 2.12.
2.13. Hur beräknas ersättningen? 2.13.
2.14. Finns det något minimi- eller maximibelopp som kan betalas ut? 2.14.
2.15. Ska ersättning som offret får eller kan få för samma skador från andra källor (t.ex. en försäkring) avräknas från den statliga ersättningen? 2.15.
2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka möjligheten att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. offrets uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan? 2.16.
2.17. Kan man få ersättning i förskott? Om så är fallet, under vilka förutsättningar? 2.17.
2.18. Var kan man få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur man ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbplats som man kan använda? 2.18.
2.19. Kan man få rättshjälp för att göra ansökan? 2.19.
2.20. Vart ska ansökan skickas? 2.20.
2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och kan ge mer hjälp? 2.21.

 

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen

I spansk rätt är det vanligast att skadeståndskrav framställs i samband med brottmålet, vilket innebär att det civilrättsliga ansvaret prövas samtidigt som det straffrättsliga. Förundersökningsdomaren erbjuder även offret en möjlighet att väcka talan i ett tvistemål, så att denne kan välja mellan att framställa sitt krav i brottmålet eller förbehålla sig rätten att väcka talan i ett tvistemål. Om offret väljer att framställa sitt krav i samband med brottmålet kan denne välja att låta åklagarmyndigheten föra talan å sina vägnar (vilket sker med automatik om vederbörande inte gör något val) eller att låta sig företrädas av en advokat eller ett juridiskt ombud.

Om offret väljer att föra en separat talan om skadestånd måste denne anhängiggöra ett tvistemål (vanligt eller muntligt beroende på om det yrkade beloppet överstiger 3 000 euro) och iaktta reglerna för sådana processer.

I fråga om gränsöverskridande fall, t.ex. om brottet har begåtts i en annan medlemsstat än den där offret bor, kan offret enligt nationell rätt framställa skadeståndskrav mot gärningsmannen vid den domstol som handlägger målet.

1.1. Vem kan framställa ett skadeståndskrav mot gärningsmannen och under vilka omständigheter (i samband med brottmålet) ?

Offer för alla slags brott eller förseelser kan kan framställa ett skadeståndskrav i ovan nämnda form (artikel 109 i Código Penal, strafflagen).

1.2. När under förfarandet ska skadeståndskravet framställas?

När som helst under förfarandet, men alltid före det muntliga förfarandet, så att förundersökningsdomaren kan framställa kravet under förundersökningen, när denne fått vetskap om offrets existens.

Till börjanTill början

1.3. Hur ska kravet framställas och till vem?

Ett krav till domstolen kan framställas antingen personligen i den förklaring som offret uppmanas att göra vid valet av förfarande eller i en skriftlig handling där kravet bekräftas eller genom advokat eller juridiskt ombud. Dessa skriftliga handlingar är inte nödvändiga, eftersom åklagarmyndigheten (Ministerio Fiscal) i avsaknad av dessa för talan i ett tvistemål i samband med brottmålet.

1.4. Hur bör yrkandet presenteras (en totalsumma eller en specifikation av de olika skadorna) ?

De vållade skadorna bör specificeras som belopp och relevanta fakturor eller kostnadsberäkningar som styrker kravet bifogas. Dessa kommer sedan att granskas av domstolens sakkunniga.

1.5. Kan man få rättshjälp före eller under förfarandet?

Ja, man kan få rättshjälp när som helst efter det att brottmålsförfarandet inletts och alltid när man vill ha ett ombud därför att man tycker att det är inte tillräckligt att låta åklagarmyndigheten föra talan i tvistemålet.

1.6. Vilka bevis ska presenteras till stöd för yrkandet?

Se under punkt 1.4. Vid ansökan om rättshjälp ska uppgifter om inkomster och tillgånger kunna styrkas.

1.7. Kan man, om yrkandet bifalls av domstolen, få någon särskild hjälp som brottsoffer för att verkställa domen gentemot gärningsmannen?

Nej, förfarandet är det sedvanliga för verkställighet av domar (när det rör sig om civilrättsligt skadeståndsansvar i samband med brott är förfarandet detsamma som för verkställighet av tvistemålsdomar, även om domen meddelas av en brottmålsdomare och verkställs av en brottmålsdomstol).

Till börjanTill början

2. Ersättning av staten eller en offentlig myndighet

2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en offentlig myndighet?

Ja, det går att få ersättning enligt lag 35/95 av den 11 december 1995 om bistånd till offer för våldsbrott och sexualbrott.

2.2. Är möjligheten begränsad till offer för vissa bestämda brott?

Ja, den är begränsad till offer för uppsåtliga våldsbrott som har begåtts i Spanien och offer för sexualbrott.

2.3. Är möjligheten begränsad till offer som har lidit vissa särskilda slags skador?

Ja, det anges att ovannämnda brott ska ha haft dödlig utgång eller orsakat allvarlig kroppsskada eller allvarlig skada på fysisk eller psykisk hälsa.

2.4. Kan släktingar eller andra närstående till offer som har avlidit till följd av brottet få ersättning?

Ja, offrets make eller sambo samt barn som är ekonomiskt beroende av denne kan få ersättning. I annat fall tillfaller ersättningen föräldrarna om dessa är ekonomiskt beroende av offret (artikel 2.3 i lag 35/1995).

2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett bestämt land?

Ja, möjligheten är begränsad till spanska medborgare, medborgare i någon annan av EU:s medlemsstater, personer som stadigvarande vistas i Spanien och medborgare i länder som Spanien har ett ömsesidigt avtal med på detta område (artikel 2.1 i lag 35/1995).

Till börjanTill början

2.6. Kan offret kräva ersättning i Spanien om brottet har begåtts i ett annat land? Om så är fallet, under vilka förutsättningar?

Om brottet har begåtts i ett annat land än Spanien ska ersättning krävas i det land där brottmålsförfarandet pågår, vilket normalt är det land i vilket brottet begicks.

2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen?

Ja, eftersom anmälan ingår i den dokumentation som ska läggas fram till stöd för ansökan (artikel 10.2 i lag 35/95).

2.8. Är det nödvändigt att avvakta utgången av polisundersökningen eller brottmålsförfarandet innan ansökan görs?

Ja, det ska finnas ett slutgiltigt rättsligt avgörande i brottmålet, antingen i form av en fällande dom, en dom i den tilltalades frånvaro, ett beslut om att avskriva målet på grund av att gärningsmannen avlidit eller på de grunder som anges i artiklarna 641.2 och 637.3 i Ley de Enjuciamiento Criminal, brottmålslagen (artikel 9 i lag 3/1995).

2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen?

Lagen kräver inte detta.

2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller frihetsberövad, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning ska i så fall bifogas?

Ja, det är möjligt att få ersättning och beviskraven är desamma som när gärningsmannen är känd (artikel 9 i lag 35/1995).

Till börjanTill början

2.11. Finns det någon tidsbegränsning för ansökan om ersättning?

Ja, ansökan ska framställas senast ett år efter brottet (artikel 7 i lag 35/1995).

2.12. För vilka skador kan man få ersättning?

Dödsfall, allvarliga kroppsskador eller allvarlig skada på fysisk eller psykisk hälsa (artikel 4 i lag 35/1995).

2.13. Hur beräknas ersättningen?

Ersättningen kan inte överstiga det belopp som fastställts i domen.

Detta belopp fastställs med hänsyn till lagstadgad minimilön genom tillämpning av de parametrar och procentsatser som anges i artikel 6 i lag 35/1995.

2.14. Finns det något minimi- eller maximibelopp som kan betalas ut?

Ja, ersättningen beräknas på det sätt som beskrivits i föregående punkt.

2.15. Ska ersättning som offret får eller kan få för samma skador från andra källor (t.ex. en försäkring) avräknas från den statliga ersättningen?

Det bistånd som ges på grundval av ovannämnda lag kan endast förenas med ekonomisk ersättning från ett försäkringssystem om det belopp som utbetalas från ett privat försäkringssystem är mindre än det belopp som har fastställts i avgörandet (artikel 5 i lag 35/1995).

2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka möjligheten att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. offrets uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan?

Nej.

2.17. Kan man få ersättning i förskott? Om så är fallet, under vilka förutsättningar?

Ja, om det kan bevisas att offret eller de efterlevande (om offret har avlidit) har ekonomiska svårigheter (artikel 10 i lag 35/1995).

2.18. Var kan man få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur man ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbplats som man kan använda?

När polisen eller domstolen får ett yttrande eller en anmälan från offret ska de informera om ovannämnda lag och de ersättningsmöjligheter som den erbjuder.

2.19. Kan man få rättshjälp för att göra ansökan?

Rättshjälp är inte nödvändigt eftersom det inte krävs advokat eller juridiskt ombud. Kravet kan framställas av offret eller dennes företrädare.

2.20. Vart ska ansökan skickas?

Till ekonomi- och finansministeriet (ministerio de Economía y Hacienda).

2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och kan ge mer hjälp?

Det finns verksamhet vid domstolarna som ger hjälp till brottsoffer (artikel 16 i lag 35/1995).

Ytterligare information

Finns det andra möjligheter att få ersättning från gärningsmannen (”Compensation orders”) ?

Ja, man kan väcka talan om civilrättsligt ansvar vid en civil domstol.

 • Upplysningar om den hjälp som stödverksamheten för brottsoffer (Oficinas de Asistencia à las víctimas de delitos) kan erbjuda, både på det nationella planet och i vissa autonoma regioner, kan fås på följande adress:

« Ersättning till brottsoffer - Allmän information | Spanien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 23-05-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket