Europeiska Kommissionen > ERN > Ersättning till brottsoffer > Slovenien

Senaste uppdatering: 31-05-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Ersättning till brottsoffer - Slovenien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen 1.
1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen? 1.1.
1.2. När bör jag framställa yrkandet? 1.2.
1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem? 1.3.
1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa och/eller specificera de olika skadorna)? 1.4.
1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet? 1.5.
1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande? 1.6.
1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen? 1.7.
2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet 2.
2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet? 2.1.
2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott? 2.2.
2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador? 2.3.
2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning? 2.4.
2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område? 2.5.
2.6. Kan jag söka ersättning från Slovenien om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter? 2.6.
2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen? 2.7.
2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker? 2.8.
2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen? 2.9.
2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan? 2.10.
2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste ansöka? 2.11.
2.12. För vilka skador kan jag få ersättning? 2.12.
2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas? 2.13.
2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut? 2.14.
2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor att avräknas från den statliga ersättningen? 2.15.
2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning? 2.16.
2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Och i så fall under vilka omständigheter? 2.17.
2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller websida som jag kan använda? 2.18.
2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökan? 2.19.
2.20. Vart skickar jag ansökan 2.20.
2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information? 2.21.

 

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen

1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen?

I kapitel 10, artiklarna 100-112 i straffprocesslagen (ZKP, Sloveniens officiella tidning nr 96/04 – konsoliderad version och 101/05) fastställs under vilka omständigheter ett yrkande om skadestånd kan läggas fram inom ramen för ett straffrättsligt förfarande. Ett så kallat enskilt anspråk i anledning av brott får framställas av vem som helst som är berättigad att göra det i ett mål. Ett enskilt anspråk i anledning av brott prövas på begäran av den sökande inom ramen för det straffrättsliga förfarandet, förutsatt att förfarandet inte därigenom förlängs i alltför hög grad. Ett skadeståndsyrkande får avse ersättning för sveda och värk, återförande av egendom eller återkallande av en viss juridisk transaktion.

1.2. När bör jag framställa yrkandet?

Ett skadeståndsyrkande kan framställas ända fram till slutet av huvudförhandlingen till domstol i första instans. Om den skadelidande inte framställt något skadeståndsyrkande under det straffrättsliga förfarandet innan talan väckts informeras han eller hon om att detta kan ske fram till slutet av huvudförhandlingen (102/2 ZKP).

1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem?

Den skadelidande kan framställa skadeståndsyrkandet redan i samband med att brottet anmäls (enligt artikel 147 första stycket ZKP är detta riksåklagarens behörighetsområde) eller senare under förfarandet, genom en särskild ansökan eller genom införande i protokollet hos den domstol där förfarandet pågår.

Till börjanTill början

1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa och/eller specificera de olika skadorna)?

Den skadelidande ska lämna en detaljerad beskrivning och lägga fram bevis. En detaljerad beskrivning i skadeståndsyrkandet innebär att den skadelidande så exakt som möjligt ska fastställa skadans typ och omfattning och ersättningsform.

1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet?

Under hela det straffrättsliga förfarandet har den skadelidande rätt att utse någon som kan företräda honom eller henne, och det behöver inte vara en advokat.

1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande?

Den domstol som prövar saken hör den skadelidande om de omständigheter som gjorts gällande och undersöker sakförhållanden som är av relevans för prövningen av skadeståndsyrkandet. Om utredningen av skadeståndsyrkandet försenar det straffrättsliga förfarandet alltför mycket ska domstolen begränsa sig till att samla in de uppgifter som skulle vara omöjliga eller mycket svåra att samla in vid ett senare tillfälle (artikel 104, ZKP).

1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen?

På begäran av den skadelidande kan domstolen beordra ett tillfälligt säkrande av skadeståndsyrkandet inom ramen för det straffrättsliga förfarandet.

Till börjanTill början

2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet

2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet?

I artikel 156 i lagen om förpliktelser (Sloveniens officiella tidning nr 83/01 och 32/04) fastställs att för ersättning för dödsfall eller kroppsskada till följd av terroristdåd eller offentliga demonstrationer eller manifestationer ansvarar staten eller den som enligt gällande föreskrifter borde ha förhindrat skadan. Den 1 januari 2006 infördes lagen om ersättning till brottsoffer i Slovenien (Sloveniens officiella tidning, nr 101/05 ZOZKD), som behandlar rätt till ersättning för offer för uppsåtliga våldsdåd och deras anhöriga, förfarandet för beviljandet av ersättning och de instanser som beslutar och samarbetar i dessa förfaranden.

2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott?

I artikel 6 i lagen om ersättning till brottsoffer fastställs de materiella villkor som gäller för beviljande av ersättning. Bland annat ska offret ha utsatts för ett brottsligt avsiktligt våldsdåd, som enligt strafflagen (Sloveniens officiella tidning, konsoliderad version) kan vara ett dåd som utförs avsiktligt, inbegriper våld eller sexuellt tvång och har ett straffvärde som motsvarar fängelse i minst ett år.

2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador?

Ja, brottet ska ha lett till att offret åsamkats kroppsskada, försämrad hälsa eller psykiska skador.

Till börjanTill början

2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning?

Ja, om offret dör kan de anhöriga (personer som den avlidne försörjt och personer som enligt lag haft rätt till försörjning från den avlidne) beviljas ersättning.

2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område?

Ett formellt villkor för ersättning är att offret är slovensk medborgare eller medborgare i ett annat EU-land.

2.6. Kan jag söka ersättning från Slovenien om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter?

Nej, ersättning kan endast beviljas om brottet begåtts på slovenskt territorium, på en slovensk båt eller ett slovenskt flygplan, oavsett var transportmedlet befann sig när brottet begicks.

2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen?

Ja, händelsen måste anmälas hos polisen som ett brott och registreras.

2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker?

Nej, offret kan framställa sitt yrkande oberoende av om det straffrättsliga förfarandet har inletts eller inte.

2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen?

Om ett straffrättsligt förfarande har inletts mot gärningsmannen ska offret lämna in ett skadeståndsyrkande enligt straffprocesslagen och informera den kommitté som är behörig att besluta om ersättning enligt lagen om ersättning till brottsoffer.

Till börjanTill början

2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan?

Offret har rätt till ersättning oberoende av om gärningsmannen är känd och oberoende av om något straffrättsligt förfarande har inletts.

2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste ansöka?

Yrkandet ska lämnas in inom sex månader från den dag då brottet begicks. Om offret på grund av kroppsskada inte kan lämna in yrkandet inom den tidsfristen ska yrkandet lämnas in inom tre månader efter den dag han eller hon har återhämtat sig tillräckligt för att kunna lämna in yrkandet, dock inom fem år efter brottet.

2.12. För vilka skador kan jag få ersättning?

På grundval av lagen om ersättning till brottsoffer är det möjligt att bevilja ersättning för följande typer av skador:

kroppsskador eller skador på hälsan, psykiska besvär, förlorad inkomst, medicinska kostnader, begravningskostnader och förstörd egendom.

2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas?

Vid beräkningen av ersättningen för kroppsskada eller problem med hälsan beaktas enskilda omständigheter, smärtornas omfattning och varaktighet i samband med skadan eller hälsoproblemen. I lagen om ersättning till brottsoffer finns en tabell för detta. För andra typer av skador hänvisar lagen om ersättning till brottsoffer till de rättsakter som behandlar dessa rättigheter i Slovenien.

Till börjanTill början

2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut?

För enskilda typer av skador fastställs maximibelopp i lagen om ersättning till brottsoffer.

2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor att avräknas från den statliga ersättningen?

Ersättningen som beviljas för en enskild typ av skada enligt lagen om ersättning till brottsoffer ska minskas om annan ersättning betalas ut för samma skada till den skadelidande.

2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning?

Vid fastställande av beloppet ska även offrets agerande i och efter händelseförloppet beaktas liksom hur han eller hon kan ha bidragit till att händelsen inträffade. Hänsyn ska också tas till skadans omfattning. Om omständigheterna ger skäl därtill ska ersättningen sänkas eller avslås i enlighet med Skyldighetslagen (Sloveniens officiella tidning, nr 83/01 och 32/04).

2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Och i så fall under vilka omständigheter?

Nej.

2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller websida som jag kan använda?

Polisen och justitieministeriet kan ge brottsoffer all nödvändig information om möjligheter till och villkor för beviljande av ersättning i enlighet med lagen om ersättning till brottsoffer.

2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökan?

Ja, offret kan få ett ombud under hela förfarandet.

2.20. Vart skickar jag ansökan

Yrkandet ska skickas skriftligen till

Ministrstvo za pravosodje (Justitieministeriet)

Župančičeva 3

1000 Ljubljana

E-post: gp.mp@gov.si

Http://www.mp.gov.si English - slovenšcina

2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information?

Information till skadelidande och brottsoffer finns på adressen http://www.policija.si/ English - slovenšcina. Det finns också ett antal icke-statliga organisationer som erbjuder ytterligare hjälp till brottsoffer (društvo Beli obroč, Ključ, Društvo za nenasilno komuniciranje, ženska svetovalnica).

« Ersättning till brottsoffer - Allmän information | Slovenien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 31-05-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket