Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Slovinsko

Posledná úprava: 05-12-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Slovinsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škôd od páchateľa 1.
1.1. Za akých podmienok môžem uplatniť nárok na náhradu škody v trestnom konaní proti páchateľovi? 1.1.
1.2. V ktorom momente konania by som mal uplatniť svoj nárok na náhradu škody? 1.2.
1.3. Ako by som mal predložiť svoj nárok a komu? 1.3.
1.4. Ako by som mal špecifikovať svoj nárok (uviesť celkovú sumu alebo určiť jednotlivé straty)? 1.4.
1.5. Môžem získať právnu pomoc pred začatím konania a/alebo počas konania? 1.5.
1.6. Aký dôkaz na podporu môjho nároku sa bude odo mňa vyžadovať? 1.6.
1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc na výkon rozsudku proti páchateľovi? 1.7.
2. Získanie odškodnenia od štátu alebo orgánu verejnej správy 2.
2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo orgánu verejnej správy? 2.1.
2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré boli poškodené v dôsledku určitého druhu trestného činu? 2.2.
2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy? 2.3.
2.4. Môžu príbuzní obetí alebo osoby závislé od obetí, ktoré zomreli v dôsledku trestného činu, získať odškodnenie? 2.4.
2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s trvalým bydliskom v určitej krajine? 2.5.
2.6. Môžem požiadať Slovinsko o odškodnenie, ak bol trestný čin spáchaný mimo Slovinska? Ak áno, za akých podmienok? 2.6.
2.7. Je nutné, aby bol trestný čin oznámený polícii? 2.7.
2.8. Je nutné počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť? 2.8.
2.9. Ak bol páchateľ zistený, je nutné pokúsiť sa najprv získať odškodné od páchateľa? 2.9.
2.10. Ak nebol páchateľ zistený alebo usvedčený, je stále možné žiadať odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím poskytnúť na podporu svojej žiadosti? 2.10.
2.11. Existuje nejaká časová lehota na predloženie žiadosti o odškodnenie? 2.11.
2.12. V prípade ktorých strát môžem získať odškodnenie? 2.12.
2.13. Ako sa vypočíta výška odškodnenia? 2.13.
2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna výška odškodnenia, ktorá sa môže priznať? 2.14.
2.15. Odpočíta sa od odškodnenia od štátu odškodnenie, ktoré som získal alebo môžem získať za rovnaké straty, ale z iných zdrojov (napríklad, z poistenia)? 2.15.
2.16. Existujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu získať odškodnenie? 2.16.
2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok? 2.17.
2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť? Existuje nejaká špeciálna linka alebo internetová stránka, ktorú môžem využiť? 2.18.
2.19. Môžem získať právnu pomoc na vypracovanie žiadosti? 2.19.
2.20. Kde mám zaslať žiadosť o odškodnenie? 2.20.
2.21. Existujú nejaké organizácie podporujúce obete trestných činov, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc? 2.21.

 

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škôd od páchateľa

1.1. Za akých podmienok môžem uplatniť nárok na náhradu škody v trestnom konaní proti páchateľovi? 

Podmienky uplatnenia finančných nárokov v trestnom konaní sú stanovené v článkoch 100 až 112 kapitoly 10 („Finančné nároky“) slovinského zákona o trestnom konaní (ZKP) (Úradný vestník č. 96/04 – úradná konsolidovaná verzia – a č. 101/05). Finančný nárok v trestnom konaní môže predložiť ktokoľvek, kto je oprávnený uplatniť takýto nárok na náhradu škody v súdnom konaní. Finančný nárok vyplývajúci z trestného činu sa prejednáva ako súčasť trestného konania na základe žiadosti nárokujúcej strany za predpokladu, že nadmerne nepredĺži súdne konanie. Finančný nárok sa môže týkať aj náhrady škody, vrátenia majetku alebo zrušenia osobitnej právnej transakcie.

1.2. V ktorom momente konania by som mal uplatniť svoj nárok na náhradu škody?

Finančný nárok sa môže uplatniť do konca súdneho konania na súde prvého stupňa. Ak oprávnená osoba neuplatnila finančný nárok v trestnom konaní do času podania žaloby, je informovaná o možnosti jeho uplatnenia do konca súdneho konania (článok 102 ods. 2 ZKP).

1.3. Ako by som mal predložiť svoj nárok a komu?

Poškodená strana môže uplatniť finančný nárok hneď po oznámení trestného činu (podľa článku 147 ods. 1 ZKP to spadá pod pôsobnosť štátneho prokurátora) alebo najneskôr dovtedy, kým prebieha súdne konanie, podaním osobitnej žiadosti alebo vykonaním prehlásenia na súde, na ktorom prebieha súdne konanie.

HoreHore

1.4. Ako by som mal špecifikovať svoj nárok (uviesť celkovú sumu alebo určiť jednotlivé straty)?

Nárokujúce strany podrobne opíšu svoj nárok na odškodnenie a predložia dôkazy. Podrobný opis finančného nároku znamená, že nárokujúca strana musí čo najpresnejšie definovať druh a výšku strát a formu náhrady škody.

1.5. Môžem získať právnu pomoc pred začatím konania a/alebo počas konania?

Počas celého súdneho konania má poškodená strana právo určiť povereného zástupcu, ktorý nemusí byť advokátom.

1.6. Aký dôkaz na podporu môjho nároku sa bude odo mňa vyžadovať?

Príslušný súd prejedná opis skutočností odporcu uvedený v žiadosti a preskúma okolnosti, ktoré sú dôležité pre rozhodnutie o finančnom nároku. Ak by sa preskúmaním finančného nároku nadmerne predĺžilo trestné konanie, súd môže jednoducho zhromaždiť akékoľvek informácie, ktoré by sa neskôr nedali zistiť alebo by sa dali zistiť veľmi ťažko (článok 104 ZKP).

1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc na výkon rozsudku proti páchateľovi?

Na základe žiadosti nárokujúcej strany môže súd prejednávajúci trestné konanie nariadiť predbežné zabezpečenie finančného nároku vyplývajúceho z trestného činu na základe ustanovení vzťahujúcich sa na výkon súdneho rozhodnutia.

HoreHore

2. Získanie odškodnenia od štátu alebo orgánu verejnej správy

2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo orgánu verejnej správy?

Článok 156 Kódexu povinností (Úradný vestník č. 83/01 a č. 32/04) stanovuje, že zodpovednosť za škody týkajúce sa smrti alebo fyzickej ujmy, ku ktorým došlo pri teroristickom čine alebo pri verejnej demonštrácii, nesie štát alebo tí, ktorí mali na základne platných predpisov zabrániť škodám. V zákone o náhrade škody obetiam trestného činu (ZOZKD) (Úradný vestník č. 101/05), ktorý v Slovinsku nadobudol platnosť 1. januára 2006, sa uvádza, že obete násilných úmyselných trestných činov a osoby od nich závislé majú právo na odškodnenie škôd, ktoré utrpeli. Stanovuje aj postup na uplatnenie nároku a stanovuje, ktoré orgány sú zodpovedné za rozhodnutia o týchto právach a ktoré orgány sa na uvedených rozhodnutiach zúčastňujú.

2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré boli poškodené v dôsledku určitého druhu trestného činu?

Článok 6 ZOZKD stanovuje vecné podmienky na priznanie odškodnenia. Jednou z podmienok je, že obeť bola poškodená násilným úmyselným činom trestnej povahy, ktorý môže byť podľa trestného zákonníka (Úradný vestník, konsolidovaná verzia) činom, ktorý sa pácha úmyselne, zahŕňa použitie sily alebo sexuálneho útoku a podlieha trestu odsúdenia na väzenie v dĺžke viac ako jeden rok.

2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy?

Áno. Obeť musela v dôsledku trestného činu utrpieť fyzickú ujmu, zhoršil sa jej zdravotný stav alebo musela znášať duševné utrpenie.

HoreHore

2.4. Môžu príbuzní obetí alebo osoby závislé od obetí, ktoré zomreli v dôsledku trestného činu, získať odškodnenie?

Áno. Ak obeť zomrela, nárok na odškodnenie si môžu uplatniť osoby od nej závislé (osoby vyživované zosnulým a osoby, ktoré majú právo na výživné podľa zákona).

2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s trvalým bydliskom v určitej krajine?

Priznanie odškodnenia podlieha formálnej podmienke, že obeť musí byť občanom Slovinska alebo občanom iného členského štátu EÚ.

2.6. Môžem požiadať Slovinsko o odškodnenie, ak bol trestný čin spáchaný mimo Slovinska? Ak áno, za akých podmienok?

Nie. Odškodnenie sa môže priznať iba vtedy, ak bol trestný čin spáchaný na území Slovinskej republiky, na palube slovinskej lode alebo palube slovinského lietadla, bez ohľadu na jeho miesto pobytu v čase, keď sa trestný čin stal.

2.7. Je nutné, aby bol trestný čin oznámený polícii?

Áno. Čin sa musí oznámiť polícii ako trestný čin a potom ho na žiadosť osoby, ktorá ho oznámila, musí potvrdiť polícia.

2.8. Je nutné počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť?

Nie. Obeť môže uplatniť nárok na odškodnenie bez ohľadu na to, či sa trestné konanie začalo alebo nie.

HoreHore

2.9. Ak bol páchateľ zistený, je nutné pokúsiť sa najprv získať odškodné od páchateľa?

Ak sa proti páchateľovi začalo trestné konanie, obeť musí uplatniť finančný nárok v súlade s právnymi predpismi, ktorými sa riadi trestné konanie, a informovať komisiu zodpovednú za rozhodnutia o odškodnení podľa ZOZKD.

2.10. Ak nebol páchateľ zistený alebo usvedčený, je stále možné žiadať odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím poskytnúť na podporu svojej žiadosti?

Obeť má právo na odškodnenie bez ohľadu na to, či páchateľ bol alebo nebol zistený a či sa trestné konanie začalo alebo nie.

2.11. Existuje nejaká časová lehota na predloženie žiadosti o odškodnenie?

Nárok sa musí uplatniť najneskôr do šiestich mesiacov po dátume spáchania daného trestného činu. Ak obeť nemôže v dôsledku fyzickej ujmy uplatniť nárok do uvedenej lehoty, musí ho uplatniť najneskôr do troch mesiacov po dátume, keď prestali platiť dôvody, ktoré jej bránili uplatniť nárok, a najneskôr do piatich rokov odo dňa spáchania trestného činu.

2.12. V prípade ktorých strát môžem získať odškodnenie?

Podľa ZOZKD sa nárok na odškodnenie môže uplatniť za nasledujúce ujmy:

Fyzická ujma alebo poškodenie zdravia, duševné utrpenie, strata živobytia, liečebné výdavky, náklady na pohreb a poškodenie majetku.

2.13. Ako sa vypočíta výška odškodnenia?

Faktormi zohľadňovanými pri výpočte výšky odškodnenia fyzickej ujmy alebo poškodenie zdravia sú: okolnosti individuálneho prípadu, miera bolesti vyplývajúca z ujmy alebo poškodenia zdravia a trvanie bolesti. Sadzbu pre tento druh odškodnenia stanovuje ZOZKD. V prípade uznania iných druhov odškodnenia sa ZOZKD odvoláva na vykonávacie predpisy, ktorými sa v Slovinsku uplatňujú uvedené práva.

HoreHore

2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna výška odškodnenia, ktorá sa môže priznať?

Podľa ZOZKD sa maximálna výška odškodnenia stanovuje pre jednotlivé druhy ujmy.

2.15. Odpočíta sa od odškodnenia od štátu odškodnenie, ktoré som získal alebo môžem získať za rovnaké straty, ale z iných zdrojov (napríklad, z poistenia)?

Odškodnenie stanovené pre jednotlivé druhy strát podľa ZOZKD sa znižuje o sumu akéhokoľvek odškodnenia, refundácie alebo iných foriem platby, ktoré nárokujúca strana získala pre ten istý druh strát na akomkoľvek inom základe.

2.16. Existujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu získať odškodnenie?

Pri stanovení výšky odškodnenia sa zohľadňuje aj konanie obete počas trestného činu a po ňom, jej prispenie k jeho pôvodu a rozsah straty. Ak sa podmienky preukážu, odškodné sa zodpovedajúcim spôsobom znižuje alebo vracia v súlade s ustanoveniami Kódexu povinností (Úradný vestník č. 83/01 a č. 32/04).

2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok?

Nie.

2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť? Existuje nejaká špeciálna linka alebo internetová stránka, ktorú môžem využiť?

Polícia a ministerstvo spravodlivosti poskytujú obetiam trestných činov, ktoré majú v úmysle žiadať odškodné, všetky potrebné informácie o rozsahu a podmienkach uplatňovania ich práv na základe ZOZKD.

HoreHore

2.19. Môžem získať právnu pomoc na vypracovanie žiadosti?

Áno. Obeť môže mať povereného zástupcu počas celého konania.

2.20. Kde mám zaslať žiadosť o odškodnenie?

Žiadosti sa musia podať písomne na príslušnom formulári na adrese:

Ministerstvo spravodlivosti English - slovenšcina

Župančičeva 3

1000 Ľubľana, Slovinsko

E-mail: gp.mp@gov.si

2.21. Existujú nejaké organizácie podporujúce obete trestných činov, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc?

Poškodené strany alebo obete trestných činov môžu získať potrebné informácie na adrese http://www.policija.si/ English - slovenšcina. Existuje aj mnoho mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú ďalšiu pomoc obetiam trestných činov - Beli obroč, Ključ, Društvo za nenasilno komuniciranje (Združenie pre nenásilnú komunikáciu), Ženska svetovalnica (Poradenská služba pre ženy).

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Slovinsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 05-12-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo