Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms > Slovėnija

Naujausia redakcija: 05-12-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Slovėnija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kompensacija, gaunama iš nusikaltėlio už padarytą žalą 1.
1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo? 1.1.
1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turėčiau pateikti ieškinį? 1.2.
1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti ieškinį? 1.3.
1.4. Kaip turėčiau nurodyti ieškinio vertę (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)? 1.4.
1.5. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) ją nagrinėjant? 1.5.
1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti norėdamas pagrįsti savo ieškinį? 1.6.
1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti žalą, ar yra kokia nors speciali pagalba, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu? 1.7.
2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos 2.
2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos? 2.1.
2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas aukos atžvilgiu buvo padarytas? 2.2.
2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus? 2.3.
2.4. Ar nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją? 2.4.
2.5. Ar galimybė asmenims gauti kompensaciją ribojama atsižvelgiant į jų pilietybę arba gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje? 2.5.
2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos Slovėnijoje, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis? 2.6.
2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai? 2.7.
2.8. Ar prieš pateikiant prašymą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų? 2.8.
2.9. Jeigu nusikaltėlis nustatomas, ar reikia pirmiausia mėginti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio? 2.9.
2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo prašymą? 2.10.
2.11. Ar yra nustatyti prašymo išmokėti kompensaciją pateikimo terminai? 2.11.
2.12. Kokie nuostoliai kompensuojami? 2.12.
2.13. Kaip skaičiuojamas kompensacijos dydis? 2.13.
2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis? 2.14.
2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybės kompensacijos? 2.15.
2.16. Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti įtakos kompensacijos dydžiui? 2.16.
2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis? 2.17.
2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie prašymo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti? 2.18.
2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prašymui pateikti? 2.19.
2.20. Kur turiu siųsti prašymą gauti kompensaciją? 2.20.
2.21. Ar yra paramos nusikaltimų aukoms organizacijų, kurios gali suteikti papildomą pagalbą? 2.21.

 

1. Kompensacija, gaunama iš nusikaltėlio už padarytą žalą

1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo?

Turtinio ieškinio pateikimo baudžiamojoje byloje sąlygos nustatytos Slovėnijos baudžiamojo proceso kodekso (ZKP) Oficialusis leidinys (Official Gazette), Nr. 96/04 - oficiali suvestinė redakcija - ir Nr. 101/05 10 skyriaus (Turtiniai ieškiniai) 100-112 straipsniuose. Turtinį ieškinį baudžiamojoje byloje gali pateikti visi asmenys, kurie turi teisę pareikšti tokį ieškinį teismo procese. Dėl padaryto nusikaltimo pateiktas turtinis ieškinys ieškovo prašymu nagrinėjamas baudžiamojoje byloje, jeigu dėl to nevilkinamas bylos nagrinėjimas. Turtinis ieškinys taip pat gali būti susijęs su žalos atlyginimu, turto grąžinimu arba konkretaus teisinio sandorio atšaukimu.

1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turėčiau pateikti ieškinį?

Turtinį ieškinį galima pateikti iki teisminio bylos nagrinėjimo pabaigos pirmosios instancijos teisme. Jeigu tokią teisę turintis asmuo turtinio ieškinio baudžiamojoje byloje nepateikė iki kaltinamosios išvados pateikimo, jam pranešama apie galimybę pateikti ieškinį iki teismo proceso pabaigos (ZKP 102 straipsnio 2 dalis).

1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti ieškinį?

Nukentėjusioji šalis turtinį ieškinį gali pateikti tuoj po to, kai yra pranešta apie nusikaltimą (pagal ZKP 147 straipsnio 1 dalį ši pareiga priklauso valstybės prokuroro kompetencijai), arba vėliausiai iki bylos nagrinėjimo pabaigos, pateikdama specialų prašymą arba bylą nagrinėjančiame teisme padarydama pareiškimą.

viršųviršų

1.4. Kaip turėčiau nurodyti ieškinio vertę (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)?

Ieškovai privalo išsamiai aprašyti savo ieškinį ir pateikti įrodymus. Išsamus turtinio ieškinio aprašymas reiškia, kad ieškovas turi tiksliai apibūdinti nuostolių rūšį, dydį ir kompensacijos formą.

1.5. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) ją nagrinėjant?

Nagrinėjant bylą nukentėjusioji šalis turi teisę paskirti įgaliotą atstovą, kuris nebūtinai turi būti advokatas.

1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti norėdamas pagrįsti savo ieškinį?

Atitinkamas teismas išklauso atsakovo paaiškinimus apie prašyme pateiktus faktus ir tiria aplinkybes, kurios yra svarbios priimant sprendimą dėl turtinio ieškinio. Jeigu dėl turtinio ieškinio tyrimo labai pailgės baudžiamosios bylos nagrinėjimas, teismas gali paprasčiausiai surinkti visą informaciją, kurios vėliau bus neįmanoma nustatyti arba ją nustatyti bus labai sunku (ZKP 104 straipsnis).

1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti žalą, ar yra kokia nors speciali pagalba, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu?

Ieškovo prašymu baudžiamąją bylą nagrinėjantis teismas gali priimti nutartį dėl turtinio ieškinio, pareikšto įvykdžius nusikaltimą, laikino užtikrinimo. Teismas šią nutartį priima pagal vykdymo procesui taikomas nuostatas.

viršųviršų

2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos

2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos?

Prievolių kodekso (Oficialusis leidinys (Official Gazette), Nr. 83/01 ir 32/04) 156 straipsnyje nustatyta, kad atsakomybė už žalą, susijusią su mirtimi arba fiziniais sužalojimais, atsiradusią dėl teroro akto arba viešoje demonstracijoje, priklauso valstybei arba tiems, kurie pagal taikomas taisykles turėjo neleisti žalai atsirasti. Kompensacijos nusikaltimų aukoms įstatyme (ZOZKD) (Oficialusis leidinys (Official Gazette), Nr. 101/05), kuris Slovėnijoje įsigaliojo 2006 m. sausio 1 d., nustatyta, kad smurtinių tyčinių nusikaltimų aukos ir jų išlaikytiniai turi teisę gauti žalos atlyginimą. Įstatyme taip pat yra nustatyta ieškinių pateikimo tvarka ir nurodyta, kurios institucijos yra atsakingos už sprendimų dėl šių teisių priėmimą ir dalyvauja sprendimų priėmimo procese.

2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas aukos atžvilgiu buvo padarytas?

ZOZKD 6 straipsnyje yra nustatytos esminės kompensacijos priteisimo sąlygos. Viena iš sąlygų yra ta, kad auka patyrė baudžiamojo pobūdžio smurtinį tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Baudžiamąjį kodeksą (Oficialusis leidinys (Official Gazette), suvestinė redakcija) gali būti tyčia padarytas nusikaltimas, kurio metu buvo naudojama jėga arba seksualinė prievarta, ir už jį yra baudžiama laisvės atėmimu daugiau nei vieneriems metams.

viršųviršų

2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus?

Taip. Dėl padaryto nusikaltimo auka turi būti patyrusi fizinius sužalojimus, turi būti pakenkta jos sveikatai arba sukeltos psichologinės kančios.

2.4. Ar nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip. Jeigu auka mirė, jos išlaikytiniai (mirusio asmens išlaikyti asmenys ir asmenys, kurie pagal įstatymą turi teisę į išlaikymą) gali reikalauti kompensacijos.

2.5. Ar galimybė asmenims gauti kompensaciją ribojama atsižvelgiant į jų pilietybę arba gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje?

Kompensacija priteisiama laikantis formalios sąlygos, kad auka turi būti Slovėnijos pilietis arba kitos ES valstybės narės pilietis.

2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos Slovėnijoje, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis?

Ne. Kompensacija gali būti priteisiama tik jeigu nusikaltimas buvo padarytas Slovėnijos Respublikos teritorijoje, Slovėnijai priklausančiame laive arba lėktuve, nepaisant jų buvimo vietos nusikaltimo padarymo metu.

2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip. Apie veiksmą, kuris yra nusikaltimas, privaloma pranešti policijai, ir asmens, pranešančio apie veiksmą, prašymu ji turi tai patvirtinti.

viršųviršų

2.8. Ar prieš pateikiant prašymą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų?

Ne. Auka gali pateikti ieškinį neatsižvelgdama į tai, ar pradėta baudžiamoji byla.

2.9. Jeigu nusikaltėlis nustatomas, ar reikia pirmiausia mėginti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio?

Jeigu prieš nusikaltėlį pradedama baudžiamoji byla, auka turi pateikti turtinį ieškinį laikydamasi baudžiamąjį procesą reglamentuojančių įstatymų reikalavimų ir informuoti komisiją, kuri pagal ZOZKD yra atsakinga už sprendimų dėl kompensacijos priėmimą.

2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo prašymą?

Auka turi teisę gauti kompensaciją nepaisant to, ar nusikaltėlis buvo nustatytas ir ar buvo pradėta nagrinėti baudžiamoji byla.

2.11. Ar yra nustatyti prašymo išmokėti kompensaciją pateikimo terminai?

Ieškinys turi būti pateiktas ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo nusikaltimo padarymo datos. Jeigu dėl fizinių sužalojimų auka per nurodytą galutinį terminą negali pateikti ieškinio, ji turi pateikti šį ieškinį ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo datos, kai išnyko priežastys, trukdžiusios aukai pateikti ieškinį, ir ne vėliau kaip per penkerius metus nuo nusikaltimo padarymo datos.

2.12. Kokie nuostoliai kompensuojami?

Pagal ZOZKD kompensacijos galima reikalauti už šių rūšių nuostolius:

viršųviršų

fizinį sužalojimą arba sutrikdytą sveikatą, psichologines kančias, išlaikymo praradimą, gydymo išlaidas, laidojimo išlaidas ir turto sunaikinimą.

2.13. Kaip skaičiuojamas kompensacijos dydis?

Veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama skaičiuojant kompensacijos už fizinį sužalojimą arba sutrikdytą sveikatą dydį: individualios bylos aplinkybės, dėl sužalojimo arba sutrikdytos sveikatos atsiradusio skausmo laipsnis ir skausmo trukmė. ZOZKD yra nustatyta šios rūšies kompensacijos skalė. Priteisiant kompensaciją už kitų rūšių nuostolius, ZOZKD yra nurodytos įgyvendinimo taisyklės, reglamentuojančios šias teises Slovėnijoje.

2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis?

Pagal ZOZKD maksimalus kompensacijos dydis yra nustatytas atskirų rūšių nuostoliams.

2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybės kompensacijos?

Pagal ZOZKD atskirų rūšių nuostoliams nustatyta kompensacija gali būti sumažinama bet kokios kompensacijos, atlyginimo ir kitų išmokų formų, kurias ieškovas už tuos pačius nuostolius gavo kokiu nors kitu pagrindu, dydžiu.

2.16. Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti įtakos kompensacijos dydžiui?

Nustatant kompensacijos dydį taip pat atsižvelgiama į aukos elgesį darant nusikaltimą ir padarius nusikaltimą, jos prisidėjimą prie nusikaltimo ir nuostolių dydį. Jeigu yra taikomos sąlygos, kompensacija atitinkamai sumažinama arba išmokama papildoma kompensacija pagal Prievolių kodeksą (Oficialusis leidinys (Official Gazette), Nr. 83/01 ir 32/04).

viršųviršų

2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis?

Ne.

2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie prašymo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti?

Visą reikalingą informaciją apie aukų teisių pagal ZOZKD taikymo sritį ir vykdymo sąlygas nusikaltimų aukoms, kurios ketina prašyti kompensacijos, suteikia policija ir Teisingumo ministerija.

2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prašymui pateikti?

Taip. Auka bylos nagrinėjimo metu gali turėti įgaliotąjį atstovą.

2.20. Kur turiu siųsti prašymą gauti kompensaciją?

Rašytiniai prašymai, užpildyti naudojant atitinkamą formą, turi būti pateikiami:

Ministry of Justice English - slovenšcina

Župančičeva 3

1000 Ljubljana, Slovenia

E. paštas gp.mp@gov.si.

2.21. Ar yra paramos nusikaltimų aukoms organizacijų, kurios gali suteikti papildomą pagalbą?

Sužalojimus patyrusios šalys arba nusikaltimų aukos joms reikalingą informaciją gali rasti internete http://www.policija.si/ English - slovenšcina. Taip pat yra nevyriausybinių organizacijų, kurios siūlo papildomą pagalbą nusikaltimų aukoms - Beli obroč, Ključ, Društvo za nenasilno komuniciranje (asociacija „Bendravimas be smurto“), Ženska svetovalnica (Moterų konsultavimo tarnyba).

« Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija | Slovėnija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 05-12-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė