Európai Bizottság > EIH > Bűncselekmények áldozatainak kártalanítása > Skócia

Utolsó frissítés: 16-01-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bűncselekmények áldozatainak kártalanítása - Skócia

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Az elkövető által a sértett részére kártérítés formájában nyújtott kárenyhítés 1.
1.1. Milyen feltételek mellett nyújtható be kártérítési igény az elkövető ellen folytatott tárgyalás (a büntetőeljárás) során? 1.1.
1.2. Az eljárás mely szakaszában jelenthető be a kártérítési igény? 1.2.
1.3. Hogyan és kinek jelenthető be a kártérítési igény? 1.3.
1.4. Milyen formában kell előterjeszteni a kártérítési igényt (az összérték feltüntetésével és/vagy a károk részletes meghatározásával)? 1.4.
1.5. Az eljárás előtt és/vagy folyamán részesülhet-e a sértett jogsegélyben? 1.5.
1.6. Milyen bizonyítékot kell előterjeszteni a kártérítési igény alátámasztásához? 1.6.
1.7. Biztosítanak-e a bűncselekmény sértettjei számára különleges segítséget az elkövető terhére hozott ítélet végrehajtásához, amennyiben a bíróság javukra kártérítést ítél meg? 1.7.
2. Az állam, illetve valamely állami szerv által nyújtott kárenyhítés 2.
2.1. Van-e lehetőség arra, hogy a sértett az államtól vagy valamely állami szervtől kapjon kártérítést? 2.1.
2.2. Ez a lehetőség csak meghatározott típusú bűncselekmények sértettjeire korlátozódik? 2.2.
2.3. Ez a lehetőség csak meghatározott típusú sérelmet elszenvedett sértettekre korlátozódik? 2.3.
2.4. A bűncselekmények következtében elhalálozott sértettek rokonai vagy eltartott hozzátartozói jogosultak-e kártérítésre? 2.4.
2.5. A kárenyhítési lehetőség meghatározott állampolgárságú, illetve meghatározott országban lakóhellyel rendelkező személyekre korlátozódik? 2.5.
2.6. Folyamodhat-e a sértett kártérítésért Skóciában, amennyiben a bűncselekményt az Egyesült Királyság területén kívül kövtték el? Amennyiben igen, milyen feltételek mellett? 2.6.
2.7. A fentiekhez kötelező-e bejelenteni a bűncselekményt a rendőrségen? 2.7.
2.8. A kérelem benyújtásához meg kell-e várni a rendőrségi nyomozás vagy a büntetőeljárás végkimenetelét? 2.8.
2.9. Amennyiben az elkövető személyazonossága ismert, először vele szemben kell megkísérelni a kártérítési igény érvényesítését? 2.9.
2.10. Amennyiben az elkövető személyazonossága nem ismert, illetve az elkövetőt nem ítélték el, fennmarad-e a kártérítési jogosultság? Amennyiben igen, milyen bizonyítékot kell előterjeszteni a kérelem alátámasztásához? 2.10.
2.11. Elévül-e a kártérítési igény benyújtásának lehetősége? 2.11.
2.12. Milyen károk esetén kérhető kárenyhítés? 2.12.
2.13. Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása? 2.13.
2.14. Meg van-e szabva a kártérítésre megítélhető összeg alsó, illetve felső határa? 2.14.
2.15. Az állam által nyújtott kárenyhítés összegéből levonják-e az azonos kárért más forrásból (például biztosítás) már megkapott vagy járó kártérítés összegét? 2.15.
2.16. Van-e bármely más feltétel, amelynek teljesítése révén megnövelhető a kártérítéshez jutás esélye, illetve amely befolyásolhatja a kártérítés mértékének kiszámítását, például magának a sértettnek a sérelmet okozó eseménnyel kapcsolatos magatartása? 2.16.
2.17. Felvehető-e előleg a kártérítésből? Amennyiben igen, milyen feltételek mellett? 2.17.
2.18. Hol szerezhetők be a szükséges formanyomtatványok, illetve a kérelem benyújtásának módjára vonatkozó további információ? Van-e külön erre a célra igénybe vehető segélyvonal vagy honlap? 2.18.
2.19. A kérelem elkészítéséhez részesülhet-e a sértett jogsegélyben?  2.19.
2.20. Hova kell beküldeni a kérelmet? 2.20.
2.21. Létezik-e olyan sértetteket támogató szervezet, amelyhez a sértett további segítségért folyamodhat? 2.21.

 

1. Az elkövető által a sértett részére kártérítés formájában nyújtott kárenyhítés

1.1. Milyen feltételek mellett nyújtható be kártérítési igény az elkövető ellen folytatott tárgyalás (a büntetőeljárás) során?

Magánszemélyek nem igényelhetnek kártérítést a büntetőeljárás folyamán. A kártérítési végzés kiadása a bíróság hatáskörébe tartozik. Az 1995. évi (skóciai) büntetőeljárási törvény értelmében, amennyiben valamely személyt egy bűncselekményért elítélnek, a bíróság elrendelheti, hogy a bűncselekménynek minősülő cselekmények által közvetve vagy közvetlenül okozott személyi sérülésért, kárért vagy veszteségért kártérítést fizessen. A bíróság ilyen végzést az egyébként kirótt büntetés helyett vagy kiegészítéseképp is kiadhat. Döntése meghozatalakor a bíróság számos körülményt tekintetbe vesz, ideértve az ügyben hozott jogerős ítéletet és az érintett fizetőképeségét is.

1.2. Az eljárás mely szakaszában jelenthető be a kártérítési igény?

Nem alkalmazható – ezzel az eljárás megfelelő szakaszában a bíróság foglalkozik.

1.3. Hogyan és kinek jelenthető be a kártérítési igény?

Nem alkalmazható – ez a bíróság hatáskörébe tartozik.

1.4. Milyen formában kell előterjeszteni a kártérítési igényt (az összérték feltüntetésével és/vagy a károk részletes meghatározásával)?

Nem alkalmazható – ez a bíróság hatáskörébe tartozik. A megrongálódott dolgok értékével kapcsolatos információk rendszerint az ügyész birtokában vannak, aki megfelelő időben a bíróság elé terjeszti azokat.

back

Lap tetejeLap teteje

1.5. Az eljárás előtt és/vagy folyamán részesülhet-e a sértett jogsegélyben?

Igen, azonban a sértettnek magának kell eldöntenie, szüksége van-e arra, hogy ügyvéd képviselje. A részleteket ld. a „Ügyvédi segítség - Skócia”(Legal Aid - Skotland) címszó alatt.

1.6. Milyen bizonyítékot kell előterjeszteni a kártérítési igény alátámasztásához?

A bíróság az általa fontosnak ítélt információkat vagy bizonyítékokat bekéri az ügyésztől.

1.7. Biztosítanak-e a bűncselekmény sértettjei számára különleges segítséget az elkövető terhére hozott ítélet végrehajtásához, amennyiben a bíróság javukra kártérítést ítél meg?

A kártérítési végzés kimondja, hogy a kifizetést a bíróságon keresztül kell lebonyolítani. Rendszerint a bíróság ugyanolyan hatáskörrel rendelkezik a kártérítési összeg kifizetésének végrehajtatásában, mint a bírságok beszedésében. E hatáskör keretében egyebek mellett a bíróság részletfizetést rendelhet el, a végzést az elkövető lakóhelye szerinti bíróság elé utalhatja végrehajtásra, illetve, amennyiben ez szükséges, az elkövetőt ismételten előállíttathatja, hogy a bíróság előtt indokolja a kifizetés elmulasztását, indokolt esetben pedig meghatározott idejű őrizetbe vételt vagy börtönbüntetést róhat ki alternatív büntetésül.

back

Lap tetejeLap teteje

2. Az állam, illetve valamely állami szerv által nyújtott kárenyhítés

2.1. Van-e lehetőség arra, hogy a sértett az államtól vagy valamely állami szervtől kapjon kártérítést?

Igen, az állam létrehozott egy olyan rendszert, amely lehetővé teszi kártérítés fizetését az erőszakos bűncselekmény következtében testi és/vagy lelki sérelmet szenvedett személyek számára. A rendszert a Bűnügyi Kárenyhítési Igazgatóság (Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)) kezeli.

2.2. Ez a lehetőség csak meghatározott típusú bűncselekmények sértettjeire korlátozódik?

Kártérítésre az a sértett jogosult, akivel szemben erőszakos bűncselekményt követtek el. A törvény ugyan nem tartalmazza e fogalom meghatározását, de rendszerint a jogtalan támadás, a sértett megsebesítése, illetve a szexuális bűncselekmények tartoznak ide. Bizonyos esetekben az erőszakkal való fenyegetés szintén erőszakos bűncselekménynek tekinthető.

2.3. Ez a lehetőség csak meghatározott típusú sérelmet elszenvedett sértettekre korlátozódik?

Azok a sértettek jogosultak kártérítésre, akik fizikai vagy lelki sérelmet szenvedtek az esemény következtében. Azonban a sértett csak akkor jogosult a minimális kártérítésre, ha fizikai vagy lelki sérülése kellően súlyos.

2.4. A bűncselekmények következtében elhalálozott sértettek rokonai vagy eltartott hozzátartozói jogosultak-e kártérítésre?

Igen. Amennyiben a sértett bűncselekmény következtében hal meg, eltartott hozzátartozója vagy családtagja jogosult lehet halált okozó testi sértés miatt kártérítésre. A kártérítésre azok az eltartott hozzátartozók és családtagok jogosultak, akik a sértett halála idején a sértettel az alábbi kapcsolatban álltak:

back

Lap tetejeLap teteje

 • férj vagy feleség
 • tartós élettársi kapcsolat (nemtől függetlenül)
 • szülő
 • gyermek (kortól függetlenül)
 • elvált férj vagy feleség (ha az elhunyt pénzügyileg támogatta)
2.5. A kárenyhítési lehetőség meghatározott állampolgárságú, illetve meghatározott országban lakóhellyel rendelkező személyekre korlátozódik?

Nem, amennyiben az esemény Angliában, Walesben vagy Skóciában következett be. Észak-Írországra már más szabályok vonatkoznak. Érdeklődés esetén a CICA ad tájékoztatást arról, hogy valamely kérelem befogadható-e. A CICA elérhetőségét ld. alább.

2.6. Folyamodhat-e a sértett kártérítésért Skóciában, amennyiben a bűncselekményt az Egyesült Királyság területén kívül kövtték el? Amennyiben igen, milyen feltételek mellett?

Nem. Mindazonáltal, abban az országban, ahol a sértett a sérelmet elszenvedte, valószínűleg rendelkezésre áll egy hasonló kártérítési rendszer.

2.7. A fentiekhez kötelező-e bejelenteni a bűncselekményt a rendőrségen?

Igen. Alapvető, hogy a sértett a lehető legrövidebb időn belül bejelentse a bűncselekményt a rendőrségnek, és hivatalos feljelentést tegyen. A CICA kivételesen eltekinthet ettől olyan esetekben, amikor a sérelmet például iskolában, börtönben, idősek otthonában vagy pszichiátriai intézetben szenvedték el, feltéve, hogy az eseményt illetékes személynek bejelentették, és a sértett hozzájárult annak hivatalos kivizsgálásához.

back

Lap tetejeLap teteje

2.8. A kérelem benyújtásához meg kell-e várni a rendőrségi nyomozás vagy a büntetőeljárás végkimenetelét?

Nem. A CICA azonban rendszerint megvárja a tárgyalás lezárását, mielőtt meghozná döntését.

2.9. Amennyiben az elkövető személyazonossága ismert, először vele szemben kell megkísérelni a kártérítési igény érvényesítését?

Nem, azonban az elkövető által a sértett részére fizetett kártérítés összegét a CICA által megítélt összegből levonják.

2.10. Amennyiben az elkövető személyazonossága nem ismert, illetve az elkövetőt nem ítélték el, fennmarad-e a kártérítési jogosultság? Amennyiben igen, milyen bizonyítékot kell előterjeszteni a kérelem alátámasztásához?

Igen. Amint a CICA átveszi az igénylőlapot, felveszi a kapcsolatot a rendőrséggel, kórházakkal, orvosokkal és minden olyan szervezettel, amely a kártérítési igénnyel kapcsolatban tájékoztatást adhat. Az igénylőlap egyik rovatában a sértett hozzájárulását adhatja az ilyen jellegű kapcsolatfelvételhez.

2.11. Elévül-e a kártérítési igény benyújtásának lehetősége?

A CICA rendszerint csak azokat a kérelmeket bírálhatja el, amelyeket az esemény bekövetkeztétől számított két éven belül kap kézhez. Indokolt esetben és az igazságszolgáltatás érdekében a CICA kivételesen eltekinthet a fenti határidőtől. Az ilyen esetek azonban ritkák.

back

Lap tetejeLap teteje

2.12. Milyen károk esetén kérhető kárenyhítés?

A rendszer az alábbi esetekben engedélyezi pénzbeli kártérítés kifizetését:

 • az erőszakos bűncselekmény által okozott testi és lelki sérelem elismeréseként;
 • bizonyos körülmények között, az erőszakos bűncselekmény által okozott múltbeli vagy jövőbeni keresetkiesés vagy különleges kiadások kártérítéseként; és
 • erőszakos bűncselekmény következtében elhunyt közvetlen családtag után, ideértve néhány esetben a meggyilkolt személy keresetkiesésének megtérítését.
2.13. Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

A Bűnügyi Kárenyhítési Rendszer (Criminal Injuries Compensation Scheme) több mint 400 sérelem leírását sorolja fel, megjelölve azt a normatív kártérítési összeget, amelyet a CICA a sértett által elszenvedett fájdalom díjaként kifizethet. Amennyiben a sértett egynél több minősített sérelmet szenved el, a megítélt kártérítés a legsúlyosabb sérelem utáni díj teljes összege, kiegészítve a második legsúlyosabb sérelem utáni díj 30%-ával, és adott esetben a harmadik legsúlyosabb sérelem utáni díj 15%-ával. Néhány esetben további kártérítés fizethető keresetkiesés és a különleges kiadások után.

2.14. Meg van-e szabva a kártérítésre megítélhető összeg alsó, illetve felső határa?

A megítélt kártérítés összege 1000 fonttól 500 000 fontig terjedhet.

back

Lap tetejeLap teteje

2.15. Az állam által nyújtott kárenyhítés összegéből levonják-e az azonos kárért más forrásból (például biztosítás) már megkapott vagy járó kártérítés összegét?

A megítélt kártérítés összegéből mindenkor levonják az azonos kárért vagy károkért kapott kárenyhítés vagy kártérítés teljes összegét. Amennyiben a CICA által kifizetett kártérítést követően a sértett más forrásból kártérítésben vagy kárenyhítésben részesül, ez utóbbi összegét vissza kell fizetnie a CICÁ-tól kapott teljes összeg erejéig.

2.16. Van-e bármely más feltétel, amelynek teljesítése révén megnövelhető a kártérítéshez jutás esélye, illetve amely befolyásolhatja a kártérítés mértékének kiszámítását, például magának a sértettnek a sérelmet okozó eseménnyel kapcsolatos magatartása?

A CICA számos tényezőt mérlegel a kárenyhítés iránti igényre vonatkozó döntés meghozatala előtt. A sértettre és az esemény bekövetkeztének idejére vonatkozó adatok vizsgálata mellett azt is figyelembe veszi, hogy a sértett teljes mértékben együttműködött-e a rendőrséggel és a CICÁ-val, szerepel-e a bűnügyi nyilvántartásban, továbbá milyen magatartást tanúsított a sérelmet okozó esemény előtt, alatt és után.

2.17. Felvehető-e előleg a kártérítésből? Amennyiben igen, milyen feltételek mellett?

Bizonyos körülmények között felvehető előleg a kártérítésből, ezt időközi kifizetésnek nevezik. Például jövőbeni keresetkiesésre vonatkozó vagy jövőbeni orvosi vizsgálatokkal járó esetekben, amikor hosszabb időt vesz igénybe az ügy lezárása, a CICA mindent elkövet azért, hogy egy éven belül meghozza döntését arról, vajon a sértett jogosult-e kártérítésre. Pozitív döntés esetén a sértett ebben a szakaszban időközi kifizetésért folyamodhat. Az időközi kifizetés összegét azután a végleges kártérítés összegéből levonják.

back

Lap tetejeLap teteje

2.18. Hol szerezhetők be a szükséges formanyomtatványok, illetve a kérelem benyújtásának módjára vonatkozó további információ? Van-e külön erre a célra igénybe vehető segélyvonal vagy honlap?

A szükséges formanyomtatványok és az igénylés módjáról további felvilágosítás az Egyesült Királyság területéről telefonálók számára a 0800 358 3601, a külföldről telefonálók számára pedig a 00 44 141 331 2726 számon kaphatók. Ugyanez a tájékoztatás található a CICA honlapján English. E-mailben az alábbi címen lehet tudakozódni: enquiries.cica@gtnet.gov.uk.

2.19. A kérelem elkészítéséhez részesülhet-e a sértett jogsegélyben?

Amennyiben a sértett szükségesnek tartja, ügyvédhez vagy jogi tanácsadó szolgálathoz fordulhat jogsegélyért a kérelem elkészítésekor. A Sértettsegítő Rendszerek nem nyújthatnak jogi tanácsadást. Amennyiben a sértett úgy dönt, hogy jogi vagy egyéb térítésköteles tanácsadást kér az igénylőlap kitöltéséhez, a CICA nem térítheti meg a költségeket.

2.20. Hova kell beküldeni a kérelmet?

A kitöltött kérelmet az alábbi címre kell beküldeni:

The Criminal Injuries Compensation Authority (Bűnügyi Kárenyhítési Igazgatóság)

Tay House

300 Bath Street

Glasgow

G2 4LN

2.21. Létezik-e olyan sértetteket támogató szervezet, amelyhez a sértett további segítségért folyamodhat?

A „Victim Support” (Sértettsegítő) nevű független jótékonysági szervezet nyújt ingyenes és bizalmas erkölcsi és gyakorlati támogatást a sértettek számára. A szervezet segítséget nyújt az igénylőlap kitöltéséhez és tájékoztatást ad a Rendszerről. A legközelebbi sértetteket segítő szervezet telefonszáma az Egyesült Királyságbeli telefonkönyvekben megtalálható, vagy megtudakolható a sértettek segélyvonalán, a 0845 3030 900 (kizárólag az Egyesült Királyságon belüli telefonálók számára) telefonszámon, illetve a „Sértettsegítő” English (Victim Support”) című honlapon. Felvilágosítást nyújthat még bármelyik Állampolgári Tájékoztató Hivatal English (Citizens’ Advice Bureau) és a szociális jogi szervezetek is.

További információk

 • Bűnügyi Kárenyhítési Igazgatóság: CICA honlap English
 • Sértettsegítő szervezet: Bűncselekmény áldozata lettem - mit tegyek? (Helping people cope with crime) English
 • Állampolgári tájékoztatás: Állampolgári Tájékoztató Hivatal (Citizens advice bureau) English

« Bűncselekmények áldozatainak kártalanítása - Általános információk | Egyesült királyság - Általános információk »

back

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 16-01-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság