Europeiska Kommissionen > ERN > Ersättning till brottsoffer > Rumänien

Senaste uppdatering: 10-12-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Ersättning till brottsoffer - Rumänien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen 1.
1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen? 1.1.
1.2. När bör jag framställa yrkandet? 1.2.
1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem? 1.3.
1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa eller/och specificera de olika skadorna)? 1.4.
1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet? 1.5.
1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande? 1.6.
1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen? 1.7.
2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet 2.
2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet? 2.1.
2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för visa särskilda typer av brott? 2.2.
2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador? 2.3.
2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följda av brottet få ersättning? 2.4.
2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område? 2.5.
2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Sverige om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter? 2.6.
2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen? 2.7.
2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker? 2.8.
2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen? 2.9.
2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan? 2.10.
2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste göra ansökan? 2.11.
2.12. För vilka skador kan jag få ersättning? 2.12.
2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas? 2.13.
2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut? 2.14.
2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen? 2.15.
2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan? 2.16.
2.17. Kan jag få ersättning i förskott? 2.17.
2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda? 2.18.
2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen? 2.19.
2.20. Vart skickar jag ansökningen? 2.20.

 

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen

1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen?

I en brottmålsrättegång kan brottsoffret erhålla ersättning från gärningsmannen genom att delta i rättegången som en civilrättslig part.

Syftet med skadeståndstalan är att fastställa ersättningsansvaret för gärningsmannen och för eventuella andra parter.

Vid en brottmålsrättegång kan en skadeståndstalan inledas inom ramen för brottmålet, varvid den skadelidande uppträder som civilrättslig part.

Ersättningen görs genom att åtgärda skadan eller, om detta inte är möjligt, genom att betala ett pengabelopp. Skadestånd kan även beviljas för förlorad inkomst.

Den skadelidande parten får agera som civilrättslig part mot den misstänkte eller den tilltalade och mot den ersättningsansvarige. Talan kan väckas under förundersökningen, samt inför domstolen till dess att stämningen läses upp.

Det faktum att den skadelidande parten agerar som civilrättslig part fråntar inte honom eller henne rätten att delta i samma rättegång som skadelidande part.

Skadeståndstalan är undantagen från stämpelavgift.

Domstolen kan också på eget initiativ ta upp och pröva ersättningsfrågan, om den skadelidande parten saknar möjlighet eller har begränsad förmåga att utöva sina rättigheter.

1.2. När bör jag framställa yrkandet?

Den skadelidande parten får inleda en skadeståndstalan mot den misstänkte eller den tilltalade och mot den ersättningsansvarige.

Till börjanTill början

Den civilrättsliga parten får väcka talan under förundersökningen, samt inför domstolen till dess att stämningen läses upp.

1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem?

Under förundersökningen ska yrkandet lämnas in till åklagarmyndigheten och under rättegången ska det lämnas in till domstolen.

1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa eller/och specificera de olika skadorna)?

Enligt de civilrättsliga bestämmelserna ska den person som yrkar på skadestånd ange dess belopp.

1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet?

Var och en som är part i en rättegång är berättigad till rättshjälp.

Följande kategorier av brottsoffer kan beviljas rättshjälp efter ansökan:

 • Offer för mordförsök, mord av första graden, överlagt mord, grov misshandel, överlagd grov misshandel, våldtäkt, sexuell aktivitet med minderårig eller sexuellt utnyttjande.
 • Make eller maka, barn och personer som mottar underhåll av ett offer för mord, mord av första graden eller överlagt mord, eller uppsåtliga brott som har lett till offrets död.

Kostnadsfri rättshjälp ges till offer för brott som begåtts i Rumänien eller, om brottet begicks utanför Rumänien, om offret är rumänsk medborgare eller en utländsk medborgare lagligen bosatt i Rumänien och om det brottmålsrättegången äger rum i Rumänien.

På begäran ges kostnadsfri rättshjälp ges på vissa villkor till offer för andra brott, om månadsinkomsten per familjemedlem i offrets familj inte är högre än landets minimilön brutto för det år när offret lämnade in yrkandet om rättshjälp.

Till börjanTill början

Den kostnadsfria rättshjälpen ges endast om offret underrättar åklagarmyndigheten eller domstolen senast 60 dagar efter det datum då brottet begicks eller efter det datum då offret insåg att brottet hade begåtts eller efter det datum då offret blivit myndigt.

Offer som inte ännu fyllt 18 år eller som omyndigförklarats behöver inte underrätta åklagarmyndigheten eller domstolen. Detta kan skötas av det juridiska ombudet.

1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande?

Omständigheterna i målet fastställs genom följande bevis: förklaringar av den misstänkte, den tilltalade, den skadelidande, den civilrättsliga parten och ersättningsansvarige, samt vittnesmål, skriftliga handlingar, ljud- eller videoinspelningar, fotografier, materiell bevisning, resultat av tekniska undersökningar, kriminaltekniska rapporter och sakkunnigutlåtanden.

Bevis som erhållits på olagligt sätt får inte användas i brottmålsrättegången.

Skadeståndsyrkanden avgörs enligt civilrättsliga regler även om de framställs inom ramen för ett brottsmål. Därför får den civilrättsliga parten lämna in bevis enligt civilrättsliga regler till stöd för sina yrkanden (skriftliga bevis, kontrollrapporter, vittnesbevis, expertrapporter, undersökningar på plats, intervjuer).

1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen?

Den del av domen i ett brottmål som rör skadestånd och rättegångskostnader som ska återbetalas till parterna verkställs i enlighet med civilrättsliga bestämmelser.

Till börjanTill början

Utmätningen utförs av den behörige tjänstemannen på ansökan av målsäganden i svarandens bostad eller hemvist eller bostaden eller hemvisten för den tredje part vars tillgångar ska utmätas. När det gäller utbetalning av underhåll för barn och av skadestånd för ersättning vid dödsfall, fysiska men och hälsoproblem, och när skadeståndet dras från svarandens lön eller andra regelbundna inkomster, beslutar domstolen på eget initiativ att utmätningen ska verkställas omedelbart efter att avgörandet blivit verkställt enligt lag.

Om flera borgenärer har ansökt om verkställighet innan det belopp som har erhållits genom utmätningen hade frigjorts eller utdelats, fördelar domstolstjänstemannen ut beloppet enligt följande rangordning, om inte annat anges i lag: skadeståndsyrkanden avseende rättegångskostnader, löner, underhållsskyldighet, budgetkrav (creanţele bugetare), statliga lån, ersättning för skador på offentlig egendom som orsakats av olagliga handlingar, banklånskostnader, böter till staten eller till den lokala budgeten, övriga skadeståndsyrkanden. För yrkanden som tillhör samma kategori fördelas det erhållna beloppet bland kärandena i proportion till storleken på var och ens skadeståndsyrkande, om inte annat anges i lag.

2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet

2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet?

Ja, du kan erhålla ekonomisk ersättning från staten enligt rättsakt nr 211/2004 om åtgärder för skydd av brottsoffer.

Till börjanTill början

2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för visa särskilda typer av brott?

Ersättning ges efter ansökan till följande typer av offer:

 • Offer för mordförsök, mord av första graden, överlagt mord, grov misshandel, våldtäkt, sexuell aktivitet med minderårig eller sexuellt utnyttjande.
 • Make/maka och barn till, samt personer som har mottagit underhåll av ett offer för mord, mord av första graden eller överlagt mord, eller uppsåtliga brott som har lett till offrets död.

Ersättning ges till offer om brottet begicks i Rumänien och offret är rumänsk medborgare. Ersättning ges också till utländska medborgare lagligen bosatta i Rumänien eller enligt internationella konventioner som Rumänien undertecknat om brottet begicks i Rumänien och offret inte är rumänsk medborgare och inte är bosatt i Rumänien.

2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador?

Ekonomisk ersättning tilldelas offer för nedanstående skador orsakade av brott. När det gäller offer för mordförsök, mord av första graden, överlagt mord, grov misshandel, våldtäkt, sexuell aktivitet med minderårig och sexuellt utnyttjande, ges ersättning för följande skador:

 • Sjukvårdskostnader och andra medicinska kostnader för offret.
 • Materiella skador som en följd av att offret på grund av brottet har förlorat sina tillgångar, eller att dessa har förstörts, skadats eller gjorts oanvändbara.
 • Inkomstförluster till följd av brottet.

När det gäller make/maka och barn till, samt personer som har mottagit underhåll av ett offer för mord, mord av första graden eller överlagt mord, eller uppsåtliga brott som har lett till offrets död, ges ersättning för följande:

Till börjanTill början

 • Begravningskostnader.
 • Underhåll som offret går miste om som en följd av brottet.

Ersättningen ges upp till ett tak motsvarande tio gånger minimilönen brutto i Rumänien under det år då offret lämnade in yrkandet om ersättning.

Skadestånd från gärningsmannen och ersättning som offret erhåller från ett försäkringsbolag för skador orsakade av brottet dras av från det ersättningsbelopp som staten tilldelar offret.

2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följda av brottet få ersättning?

Se svaret på fråga 2.2.

2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område?

Se svaret på fråga 2.2.

2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Sverige om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter?

Enligt lag nr 211/2004 ges ekonomisk ersättning till offer för brott som begåtts i Rumänien.

2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen?

För att ersättning ska kunna beviljas måste han eller hon har underrättat åklagarmyndigheten eller domstolen senast 60 dagar efter den dag då brottet begicks eller efter den dag då offret insåg att brottet hade begåtts, eller efter den dag då offret förklarades myndig.

Till börjanTill början

Offer som inte ännu fyllt 18 år eller som omyndigförklarats behöver inte underrätta åklagarmyndigheten eller domstolen om att ett brott har begåtts. Deras juridiska ombud får underrätta åklagarmyndigheten om detta.

2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker?

Enligt lagen om åtgärder för skydda brottsoffer fordras inget domstolsbeslut, hänskjutande till rättegång eller beslut om att avsluta förundersökningen eller lägga ner åtalet. Det belopp som mottagits som ekonomisk ersättning ska emellertid återlämnas om offret inte uppfyller villkoren för att motta pengarna.

Ersättning beviljas inte om

 • det fastställs att händelsen inte ägt rum, inte omfattas av straffrättsliga bestämmelser eller begicks i självförsvar mot ett angrepp av offret,
 • offret har blivit dömd för delaktighet i en grupp som ägnar sig åt organiserad brottslighet,
 • offret är dömd för mordförsök, mord av första graden, överlagt mord, grovt vållande till kroppsskada, grov misshandel, våldtäkt, sexuell aktivitet med minderårig eller sexuellt utnyttjande, eller om
 • domstolen till gärningsmannens försvar finner förmildrande omständigheter för överträdelsen av de lagliga gränserna för självförsvar mot offrets angrepp eller förmildrande omständigheter avseende provokationen.

Mottagaren av ekonomisk ersättning eller en förskottsutbetalning av ekonomisk ersättning ska återlämna beloppet om det visas att ett av de två fallen ovan är för handen.

Till börjanTill början

2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen?

Ja, den ekonomiska ersättningen som ges av staten är av underordnad betydelse och täcker fall där ersättningen inte kan erhållas av gärningsmannen.

Om gärningsmannen är känd får ersättning utbetalas till offret om följande villkor är uppfyllda:

 • Offret har ansökt om ekonomisk ersättning senast ett år efter verkställandet av den fällande eller frikännande domen och efter tilldömandet av ersättning eller efter upphävandet av det straffrättsliga förfarandet, eller efter det datum då åklagaren beslutade att lägga ner åtalet eller förundersökningen, eller efter det datum då det beslutades att inte anställa rättegång.
 • Offret uppträder som civilrättslig part i brottmålsrättegången, med undantag för fall då det har beslutats att åtal inte ska väckas.
 • Gärningsmannen är insolvent eller har flytt.
 • Offret har inte erhållit fullständig ersättning av ett försäkringsbolag för de skador som han eller hon har åsamkats.

Om offret har varit oförmögen att ansöka om ersättning ska ettårsperioden räknas från den dag då denna situation upphör eller från den dag då slutligt beslut fattas om att pröva talan om ersättning (om domstolen har beslutat att ersättningstalan ska särskiljas från det straffrättsliga förfarandet).

Offer som är under arton år gamla eller har omyndigförklarats behöver inte agera som civilrättslig part.

Till börjanTill början

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Ansökan om ersättning ska innehålla uppgifter om offrets efternamn, förnamn, medborgarskap, födelsedatum och födelseort, hemort eller vistelseort, datum, platsen för och omständigheterna kring det brott som orsakade skadan, den typ av skada som brottet gav upphov till, åklagarmyndigheten eller domstolen och det datum då fallet rapporterades till dem, numret på och datumet för domstolsbeslutet eller brottsmålsärendet, när det gäller make/maka, barn eller den person som har mottagit underhåll av den avlidna personen, handlingar som intygar detta, utdrag ur straffregistret, belopp som betalts som ersättning av gärningsmannen eller ersättning som offret erhållit från ett försäkringsbolag för den skada som åsamkats genom att brottet har begåtts, yrkat ersättningsbelopp.
 • Kopior på handlingar som styrker informationen i ansökan och eventuella övriga relevanta handlingar som offret är i besittning av bör bifogas yrkandet.
2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan?

Ja, brottsoffer kan få ersättning i fall när gärningsmannen inte har identifierats eller dömts. Om gärningsmannen är okänd får offret ansöka om ersättning inom tre år efter att brottets har begåtts om han eller hon inte har erhållit fullständig ersättning för skadan från ett försäkringsbolag.

2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste göra ansökan?

Om gärningsmannen är känd kan ekonomisk ersättning utbetalas till offret om följande villkor är uppfyllda:

Till börjanTill början

 • Offret har yrkat på ekonomisk ersättning senast ett år efter verkställandet av den fällande eller frikännande domen och efter tilldömandet av ersättning eller efter upphävandet av det straffrättsliga förfarandet, eller efter det datum då åklagaren beslutade att lägga ner åtalet eller förundersökningen, eller efter det datum då det beslutades att åtal inte skulle väckas.
 • Offret uppträder som civilrättslig part i brottmålsrättegången, med undantag för fall då det har beslutats att åtal inte ska väckas.
 • Gärningsmannen är insolvent eller har flytt.
 • Offret har inte erhållit fullständig ersättning av ett försäkringsbolag för de skador som han eller hon har åsamkats.

Om offret har varit oförmögen att yrka på ersättning ska ettårsperioden räknas från den dag då denna situation upphör eller från den dag då beslutet att godkänna civilmålet förklaras som oåterkalleligt (om domstolen har beordrat att civilmålet ska särskiljas från det straffrättsliga förfarandet).

Offer som är under arton år gamla eller har omyndigförklarats behöver inte agera som civilrättslig part.

Om gärningsmannen är okänd får offret ansöka om ersättning inom tre år efter att brottets har begåtts om han eller hon inte har erhållit fullständig ersättning för skadan från ett försäkringsbolag.

Om offret är minderårigt och hans eller hennes juridiska ombud inte har ansökt om ersättning inom tidsfristen, räknas fristen från offrets artonde födelsedag.

2.12. För vilka skador kan jag få ersättning?

Se svaret på fråga 2.3.

Till börjanTill början

2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas?

Se svaret på fråga 2.3.

2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut?

Se svaret på fråga 2.3.

2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen?

Se svaret på fråga 2.3.

2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan?

Se svaren på frågorna 2.8., 1.5. och 2.9.

2.17. Kan jag få ersättning i förskott? 

Offret får ansöka om en förskottsutbetalning av ersättningen med ett belopp på upp till tio gånger Rumäniens minimala bruttolön för det år då offret ansöker om förskottsutbetalningen.

Ansökan om förskott kan göras i ersättningsyrkandet eller genom ett särskilt yrkande som kan lämnas in när som helst efter kallelsen från åklagarmyndigheten eller domstolen men inte senare än 30 dagar efter den dag då yrkandet om ersättning lämnades in.

Förskottet beviljas om offret befinner sig i en svår ekonomisk situation.

Ett brottsoffers ansökan om förskottsutbetalning av ersättning behandlas inom 30 dagar från den dag då ansökan inkom av två domare i den kommitté som ansvarar för tilldelning av ersättning till brottsoffer.

Om ansökan om ersättning avslås ska brottsoffret återbetala förskottet om inte yrkandet om inte avslaget grundade sig enbart på att gärningsmannen är insolvent eller har flytt.

2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda?

Åklagare och poliser ska informera brottsoffer om villkoren och förfarandena för ersättning från staten. Den domare, offentlige åklagare, eller polistjänsteman som offret kontaktar ska informera offret skriftligt eller muntligt och på ett språk som han eller hon förstår.

2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen?

Se svaren på fråga 2.18 och 1.5.

2.20. Vart skickar jag ansökningen?

Ansökan om ersättning ska lämnas in till behörig domstol på den ort där brottsoffret är bosatt. Ansökan behandlas av två domare i den kommitté som ansvarar för tilldelning av ersättning till brottsoffer vid varje domstol.

« Ersättning till brottsoffer - Allmän information | Rumänien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 10-12-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket