Europeiska Kommissionen > ERN > Ersättning till brottsoffer > Luxemburg

Senaste uppdatering: 08-11-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Ersättning till brottsoffer - Luxemburg

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen 1.
1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen? 1.1.
1.2. När bör jag framställa yrkandet? 1.2.
1.3. Hur bör jag framställa yrkandet och till vem? 1.3.
1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en totalsumma eller/och specificera de olika skadorna)? 1.4.
1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet? 1.5.
1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande? 1.6.
1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen? 1.7.
2. Ersättning av staten eller av en statlig myndighet 2.
2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller av en statlig myndighet? 2.1.
2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott? 2.2.
2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador? 2.3.
2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning? 2.4.
2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller till personer som bor i ett visst område? 2.5.
2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Luxemburg om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter? 2.6.
2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen? 2.7.
2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker? 2.8.
2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen? 2.9.
2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan? 2.10.
2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste göra ansökan? 2.11.
2.12. För vilka skador kan jag få ersättning? 2.12.
2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas? 2.13.
2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut? 2.14.
2.15. Kommer ersättningen som jag får eller kan få för samma skador men från annat håll (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen? 2.15.
2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan? 2.16.
2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, under vilka omständigheter? 2.17.
2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbplats som jag kan använda? 2.18.
2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen? 2.19.
2.20. Vart skickar jag ansökningen? 2.20.

 

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen

 • När det gäller ett krav på skadestånd där talan inte förs i det straffrättsliga förfarandet, se ”Väckande av talan vid domstol”.
 • När det gäller gränsöverskridande fall, t.ex. när brottet har begåtts i en annan medlemsstat än den som brottoffret bor i, kan brottsoffret kräva skadestånd av gärningsmannen vid den domstol som handlägger brottmålet, förutsatt att detta är möjligt enligt nationell lag.
1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen?

Alla som har vållats skada till följd av brott kan kräva skadestånd. Brottsoffret kan välja mellan att framställa ett yrkande om skadestånd i brottmålet eller avvakta utgången av brottmålet och sedan väcka talan om skadestånd vid civil domstol.

Ett skadeståndsanspråk som framställs i samband med brottmålet kallas enskilt anspråk (constitution de partie civile).

1.2. När bör jag framställa yrkandet?

Ett brottsoffer som har orsakats skada kan framställa ett enskilt anspråk när som helst under förundersökningen eller rättegången, förutsatt att det muntliga förfarandet inte har avslutats.

Ett brottsoffer har också möjlighet att väcka allmänt åtal genom en direkt talan vid den behöriga brottmålsdomstolen. Följande följer av rättspraxis: ”För att kunna väcka talan direkt vid en brottmålsdomstol räcker det att man kan göra gällande att man personligen har vållats skada av en överträdelse som hör under allmänt åtal, dvs. det ska visas att man kan vara ett offer för överträdelsen, vilket det sedan ankommer på domstolen att bedöma".

Till börjanTill början

Det ska emellertid påpekas att det inte går att väcka allmänt åtal genom en talan om enskilt anspråk om överträdelsen är att anse som ett brott. Vidare kan allmänt åtal inte väckas om överträdelsen t.ex. är preskriberad.

1.3. Hur bör jag framställa yrkandet och till vem?

Ett brottsoffer som vill väcka talan vid en brottmålsdomstol ska framställa ett enskilt anspråk till förundersökningsdomaren. Förundersökningsdomaren noterar i ett beslut att kravet ingivits och han fastställer även i detta beslut det belopp som målsäganden ska ställa som säkerhet för att täcka rättegångskostnaderna. En talan om enskilt anspråk kan inte tas inte upp till prövning förrän denna säkerhet har ställts.

Om det allmänna åtalet har väckts av åklagaren (eller någon annan målsägande) kan brottsoffret framställa ett enskilt anspråk när som helst under förundersökningen eller rättegången. Det finns inga särskilda formkrav, men vanligtvis sker det skriftligen. Det bör påpekas att ett brottsoffer som framställer ett enskilt anspråk sedan allmänt åtal väckts inte behöver ställa någon säkerhet.

1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en totalsumma eller/och specificera de olika skadorna)?

Syftet med en talan om enskilt anspråk är att erhålla ersättning för den skada som brottsoffret lidit. Brottsoffret måste därför redogöra för omständigheterna kring skadan och lägga fram all relevant bevisning.

1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet?

Brottsoffer som uppfyller de villkor som anges i lagen kan få rättshjälp.

Till börjanTill början

1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande?

Brottsoffret måste lägga fram alla bevis som kan styrka skadans omfattning. Beroende på omständigheterna i målet måste brottsoffret även styrka att det finns ett orsakssamband mellan skadan och brottet.

1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen?

Domstolarna hjälper inte till med verkställigheten när det gäller en civil talan som förts i samband med brottmålet. Brottsoffret får i stället vända sig till en exekutionstjänsteman för att få domen verkställd.

Det bör dock påpekas att det ibland händer att en domstol som villkor för en villkorlig dom kräver att brottsoffer får full ersättning. Gärningsmannen riskerar då att gå miste om den förmån som en villkorad dom innebär, om han inte ersätter brottsoffren.

2. Ersättning av staten eller av en statlig myndighet

2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller av en statlig myndighet?

Genom en lag av den 12 mars 1984 om ersättning till vissa brottsoffer för personskada i samband med brott infördes ett system för statlig ersättning till brottsoffer.

2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott?

Lagen av den 12 mars 1984 är endast tillämplig om brottsoffret har åsamkats personskada till följd av ett uppsåtligt brott. Skador som uppkommit på grund av överträdelser som har begåtts av oaktsamhet omfattas således inte.

Till börjanTill början

2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador?

För att man ska kunna göra anspråk på ersättning måste brottet ha ”orsakat personskada som lett till död, bestående invaliditet eller total arbetsoförmåga under minst en månad” och skadan ska ”bestå i en allvarlig störning av levnadsvillkoren på grund av förlorade eller minskade inkomster, ökade kostnader, oförmåga att utöva yrkesverksamhet eller en fysisk eller psykisk kränkning”.

2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning?

Närstående kan få ersättning om de är att betrakta som brottsoffer. Lagen omfattar uttryckligen det fall att brottet vållat död och medfört en allvarlig störning av brottsoffrets levnadsvillkor.

Det krävs dock att föräldern eller den närstående lidit personlig skada. Lagen är inte tillämplig om exempelvis en förälder övertar brottsoffrets rättigheter.

2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller till personer som bor i ett visst område?

Brottsoffer kan göra anspråk på ersättning om vederbörande 1) stadigvarande bor i Luxemburg, 2) är medborgare i en annan medlemsstat i EU eller 3) när brottet begicks lagligen uppehöll sig i Luxemburg och var medborgare i en stat som skulle ha beviljat en luxemburgsk medborgare ersättning om denne hade utsatts för ett brott på den medlemsstatens territorium under motsvarande omständigheter och vid samma tidpunkt.

Till börjanTill början

2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Luxemburg om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter?

Lagen är endast tillämplig om skada har vållats i Luxemburg.

2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen?

Det finns inga krav på detta i lagen.

2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker?

Justitiministern kan fatta beslut innan det har meddelats dom i målet.

Om en ansökan framställs till justitieministern innan dom har meddelats i målet, kan denne vilandeförklara ärendet till dess att dom eller slutligt beslut i brottmålet har vunnit laga kraft.

2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen?

Ersättning enligt lagen av den 12 mars 1984 kan endast utbetalas om den person som vållats skada inte kan få ändamålsenlig och tillräcklig ersättning på något annat sätt.

2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan?

Gärningsmannen behöver inte vara identifierad för att lagen om ersättning ska kunna tillämpas. Om man ansöker om ersättning med stöd av lagen måste man dock kunna bevisa att skada verkligen har vållats och att det inte är möjligt att få ersättning på något annat sätt.

Till börjanTill början

2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste göra ansökan?

Ansökan om ersättning ska göras inom ett år från det att brottet begicks. Om allmänt åtal har väckts är fristen förlängd till ett år efter det att dom eller slutligt beslut har vunnit laga kraft. Det bör understrykas att fristen inte förlängs om civilmålet avgörs först efter brottmålet (t.ex. därför att rätten har förordnat om en sakkunnig för att fastställa omfattningen av den skada som brottsoffret har lidit).

2.12. För vilka skador kan jag få ersättning?

Ersättning utbetalas endast för personskada.

2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas?

Ansökan handläggs av en kommission bestående av en domare, en högre tjänsteman från justitieministeriet och en medlem av advokatsamfundet. Kommissionen ska kalla och låta sökanden yttra sig, om denne inställer sig. Kommissionen ska, utan att det inverkar på tillämpningen av bestämmelserna i artikel 1 sista stycket i lagen om ersättning, i sitt yttrande ta ställning till om ersättning bör utgå samt storleken på denna, vilken fastställs med beaktande av i synnerhet i vilken utsträckning brottet har påverkat sökandens levnadsvillkor.

2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut?

Maximibeloppet fastställs årligen i en förordning.

2.15. Kommer ersättningen som jag får eller kan få för samma skador men från annat håll (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen?

Om brottsoffret efter det att ersättning enligt lagen har utbetalats erhåller annan ersättning för sin skada, kan justitieministern på grundval av ett yttrande från kommissionen i enlighet med artikel 2 i lagen om ersättning och under de förutsättningar som anges där besluta att ersättningen ska återbetalas helt eller delvis.

Till börjanTill början

2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan?

Ersättningen kan falla bort eller sättas ned på grund av brottsoffrets uppträdande i samband med händelsen som orsakade skadan eller dennes förhållande till gärningsmannen.

2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, under vilka omständigheter?

Det är möjligt att ansöka om förskott.

2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbplats som jag kan använda?

Justitieministeriets webbplats français

2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen?

Ja. En person som har bristfälliga ekonomiska resurser kan ansöka om rättshjälp vid prövning såväl i som utanför domstol och i såväl tvister som andra rättsliga ärenden (s.k. rättsvård).

2.20. Vart skickar jag ansökningen?

Ansökningen ska skickas till ordföranden för advokatsamfundet på hemvistorten (Luxemburg eller Diekirch). Formulär kan erhållas från advokatsamfundet Deutsch - English - français.

« Ersättning till brottsoffer - Allmän information | Luxemburg - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 08-11-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket