Europeiska Kommissionen > ERN > Ersättning till brottsoffer > Litauen

Senaste uppdatering: 23-11-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Ersättning till brottsoffer - Litauen

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen 1.
1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen? 1.1.
1.2. När bör jag framställa yrkandet? 1.2.
1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem? 1.3.
1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en totalsumma eller/och specificera de olika skadorna)? 1.4.
1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet? 1.5.
1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande? 1.6.
1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen? 1.7.
2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet 2.
2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet? 2.1.
2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott? 2.2.
2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador? 2.3.
2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning? 2.4.
2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst land? 2.5.
2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Litauen om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, på vilka villkor? 2.6.
2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen? 2.7.
2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker? 2.8.
2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen? 2.9.
2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan? 2.10.
2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste jag göra ansökan? 2.11.
2.12. För vilka skador kan jag få ersättning? 2.12.
2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas? 2.13.
2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut? 2.14.
2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen? 2.15.
2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan? 2.16.
2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, på vilka villkor? 2.17.
2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda? 2.18.
2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökan? 2.19.
2.20. Vart skickar jag ansökan? 2.20.
2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information? 2.21.

 

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen

1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen?

En person som har lidit materiell eller ideell skada på grund av en brottslig handling har rätt att framställa enskilt anspråk under det straffrättsliga förfarandet mot den misstänkte eller åtalade, eller mot personer som bär ett ekonomiskt ansvar för den misstänktes eller åtalades handlingar. Sådana anspråk undersöks av domstolen i samband med brottmålet.

En person som har lidit materiell eller ideell skada på grund av en brottslig handling, men som inte framställer enskilt anspråk under det straffrättsliga förfarandet, kan föra talan om skadestånd i ett civilrättsligt förfarande.

1.2. När bör jag framställa yrkandet?

En framställan om enskilt anspråk kan göras under förundersökningen eller domstolsförhandlingen, men endast fram till bevisprövningen.

1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem?

En framställan om enskilt anspråk bör göras genom en ansökan till den allmänne åklagaren, eller till domstolen om ärendet kommer att behandlas i domstol.

1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en totalsumma eller/och specificera de olika skadorna)?

Ersättningskraven ska vara så omfattande som möjligt med angivelse av de enskilda skadorna (förlust av eller skada på tillgångar, läkarkostnader eller andra kostnader samt den inkomst som personen i fråga skulle ha tjänat om den inte hade lidit skada på grund av brottet) och det konkreta beloppet för ideella skador uttryckt som en penningsumma (t.ex. för fysiska skador, psykiskt lidande, obehag, psykisk chock, depression, förnedring, skadat anseende, nedsatt förmåga att vara socialt aktiv).

Till börjanTill början

1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet?

I ersättningsmål som föranleds av ett brott, även i mål där frågan om skadeersättning avgörs som ett led i brottmålet, har de skadelidande parterna rätt till rättshjälp oberoende av deras tillgångar eller inkomst (ekonomiska situation). I andra mål kan rättshjälp beviljas för en person som har lidit skada till följd av ett brott om dennes tillgångar eller inkomst inte överstiger ett visst fastställt belopp.

1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande?

Det krävs skriftliga bevis som stöd för det belopp som krävs i ersättning (handlingar från en vårdinrättning som intygar skadan, räkningar och kvitton som visar utgifter, handlingar som bekräftar graden av invaliditet eller arbetsoförmåga, löneintyg från arbetsgivaren osv.). Domstolen kan begära en rättsmedicinsk undersökning för att fastställa omfattningen av hälsoskadan.

1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen?

Ett domstolsbeslut om ersättning för skador som har trätt i kraft kan verkställas av kronofogden.

2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet

2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet?

Ja. Man kan få ersättning från statliga medel för skador som uppstått till följd av ett våldsbrott.

Till börjanTill början

2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott?

Ja. Man kan endast få ersättning för skador som uppstått till följd av ett våldsbrott. Ett våldsbrott är en handling som omfattas av straffprocesslagen och som har resulterat i att en person avsiktligen har dödats eller lidit allvarlig eller måttlig hälsoskada, eller om en persons rätt till sexuellt självbestämmande eller integritet har kränkts.

2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador?

Ersättning för skada kan beviljas om en person avsiktligen har dödats eller lidit allvarlig eller måttlig hälsoskada. Ersättning beviljas inte för mindre allvarliga hälsoskador. Om en persons rätt till sexuellt självbestämmande eller integritet har kränkts kan ersättning beviljas oavsett hur allvarlig hälsoskadan är.

2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning?

Ja. Äkta makar och närstående till offer som har avlidit till följd av ett våldsbrott är berättigade till ersättning.

Till närstående räknas minderåriga barn och handikappade föräldrar till brottsoffret, andra arbetsoförmögna personer som försörjdes av offret eller som var berättigade till stöd vid tidpunkten för offrets död och barn till offret som fötts efter offrets död.

2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst land?

Om ett våldsbrott har begåtts i Litauen är det endast medborgare i Litauen eller någon annan EU-medlemsstat, personer som är permanent lagligen bosatta i Litauen eller någon annan EU-medlemsstat och personer från länder utanför EU med vilka Litauen har ingått internationella avtal som är berättigade till ersättning.

Till börjanTill början

2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Litauen om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, på vilka villkor?

Nej. Man kan dock få ersättning för skador om våldsbrottet har begåtts ombord på ett fartyg eller flyg försett med litauiska flaggan eller ett officiellt litauiskt emblem.

2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen?

Ja, förutom i fall där ett straffrättsligt förfarande kan inledas utan ett ersättningskrav från offret eller ett uttalande från deras företrädare, och polisen eller en annan myndighet som deltar i förundersökningen har mottagit information om brottet och har inlett en förundersökning.

2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker?

Ja, förutom när det gäller förskott för materiella skador där offret har avlidit eller lidit en allvarlig hälsoskada på grund av brottet.

2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen?

Ja, förutom när det gäller förskott för materiella skador där offret har avlidit eller lidit en allvarlig hälsoskada på grund av brottet.

2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan?

Om de rättsliga förhandlingarna har inletts gällande ett våldsbrott som har lett till att offret har avlidit eller lidit en allvarlig hälsoskada (där gärningsmannen inte har identifierats och förundersökningen inte har avbrutits), kan ersättning för de skador som uppstått på grund av våldsbrottet utdömas (i form av ett förskott). I ansökan måste man specificera vilken institution som utför förundersökningen eller vilken domstol som prövar brottmålet. Ansökan måste även omfatta handlingar som intygar beloppen på de materiella skadorna.

Till börjanTill början

2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste jag göra ansökan?

Krav på ersättning för skador som uppstått på grund av ett våldsbrott måste lämnas inom tre år från det att brottet begicks, förutom i fall när denna frist har förlängts på grund av särskilda omständigheter.

2.12. För vilka skador kan jag få ersättning?

Ersättning kan utdömas för materiella skador (förlust av eller skada på tillgångar, läkarkostnader eller andra kostnader samt den inkomst som personen i fråga skulle ha tjänat om den inte hade lidit skada på grund av brottet) och för ideella skador uttryckt som en penningsumma (t.ex. för fysiska skador, psykiskt lidande, obehag, psykisk chock, depression, förnedring, skadat anseende, nedsatt förmåga att vara socialt aktiv).

2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas?

Ersättning utbetalas för skadestånd som utdömts av domstol som fortfarande är utestående, men inte över det fastställda maximibeloppet. Efter ett beslut om att bevilja en förskottsbetalning (om rättegången ännu inte har avslutats) beräknas ersättningen för materiella skador på grundval av de handlingar som lämnas in som underlag till det begärda ersättningsbeloppet (räkningar och kvitton som visar utgifterna).

2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut?

Det finns varken ett minimi- eller maximibelopp för det skadestånd som en domstol kan döma gärningsmannen att betala.

Till börjanTill början

De maximala belopp för ersättning som utbetalas av staten är följande:

Ersättning för materiella skador inte överstigande:

 1. LTL 9 750 om en person har avlidit till följd av ett våldsbrott,
 2. LTL 6 500 om en person har utsatts för allvarlig hälsoskada, eller om en persons rätt till sexuellt självbestämmande eller integritet har kränkts,
 3. LTL 3 250 om en person har utsatts för måttlig hälsoskada.

Ersättning för ideella skador inte överstigande:

 1. LTL 3 900 om en person har avlidit till följd av ett våldsbrott,
 2. LTL 2 600 om en person har utsatts för allvarlig hälsoskada, eller om en persons rätt till sexuellt självbestämmande eller integritet har kränkts,
 3. LTL 1 300 om en person har utsatts för måttlig hälsoskada.
2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen?

Ja. Ersättningen minskas om den sökande har mottagit eller är berättigad till annan ersättning från statsbudgeten, försäkringskassan, den obligatoriska sjukförsäkringen eller från ett försäkringsbolag.

2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan?

Ersättning utbetalas inte om:

 1. ersättningskravet gäller skador som uppstått till följd av ett våldsbrott som begåtts med den skadelidande partens samtycke, förutom om samtycket givits under fysiskt eller psykiskt tvång, om offret är minderårigt eller i bräckligt tillstånd eller om andra liknande omständigheter förelåg, eller om den skadelidande partens samtycke givits för en laglig handling (eller underlåtelse att handla) och våldsbrottet begicks i strid mot reglerna för att utföra en sådan handling (eller för underlåtelsen att handla),
 2. ersättningskravet gäller skador som uppstått till följd av ett våldsbrott där gärningen provocerades fram av den skadelidande parten genom dennes olagliga eller otillbörliga uppförande,
 3. den skadelidande parten har lidit skada till följd av nödvärn eller andra omständigheter som innebär friskrivelse från kriminellt ansvar enligt lagen.

Följande personer är inte berättigade till ersättning:

Till börjanTill början

 1. Gärningsmän till ett våldsbrott som begär ersättning för skador som uppstått på grund av brottet.
 2. Personer som direkt bidragit till uppkomsten av eller avsevärt försvårat skadan genom sitt uppsåtliga agerande efter våldsbrottet.
 3. Personer som vägrar att vittna, avger falska vittnesmål eller på annat sätt inte bistår domstolen som undersöker ärendet eller håller förhandlingarna, förutom i fall där en person enligt lag inte är skyldig att vittna.
 4. Personer som missbrukar sin rätt till ersättning för skador som uppstått på grund av ett våldsbrott eller där ersättningen på något annat sätt skulle strida mot rättsstatsprincipen.
2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, på vilka villkor?

Ersättning kan betalas ut i förskott under en straffrättsligt förfarande för materiella skador som uppkommit på grund av ett brott som orsakat dödsfall eller allvarlig skada.

2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda?

Information och ansökningshandlingar finns på justitieministeriets webbplats:

http://www.tm.lt/default.aspx?item=smurt English - lietuviu kalba

Tfn: (+370 5) 266 2949

Fax: (+370 5) 262 5940

E-post: tminfo@tic.lt

2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökan?

I ersättningsmål som föranleds av ett brott, även i mål där frågan om skadeersättning avgörs som ett led i brottmålet, har de skadelidande parterna rätt till rättshjälp oberoende av deras tillgångar eller inkomst (ekonomiska situation). I andra mål kan rättshjälp beviljas för en person som har lidit skada till följd av ett brott om dennes tillgångar eller inkomst inte överstiger ett visst fastställt belopp. Justitieministeriet kan hjälpa till med utformningen av ansökan för ersättning för skador som uppkommit till följd av ett våldsbrott.

2.20. Vart skickar jag ansökan?

Ansökningar ska skickas till justitieministeriet:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino pr. 30/1

LT-01104, Vilnius

Litauen

Tfn: (+370 5) 266 2980

Fax:(+370 5) 262 5940

E-post: tminfo@tic.lt

2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information?

Det finns icke-statliga organisationer vars syfte är att tillhandahålla information och stöd till brottsoffer.

« Ersättning till brottsoffer - Allmän information | Litauen - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 23-11-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket