Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Lietuva

Pēdējo reizi atjaunots: 11-05-2009
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Lietuva

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kompensācijas saņemšana no likumpārkāpēja par nodarītajiem zaudējumiem. 1.
1.1. Saskaņā ar kādiem nosacījumiem es varu iesniegt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu prāvā pret likumpārkāpēju (krimināllietā)? 1.1.
1.2. Kurā tiesvedības stadijā man jāiesniedz prasība? 1.2.
1.3. Kā man jāiesniedz prasība un kam? 1.3.
1.4. Kā man jānorāda prasības apmērs (jānorāda kopējā summa un/vai jānorāda atsevišķie zaudējumi)? 1.4.
1.5. Vai pirms un/vai tiesvedības laikā es varu saņemt juridisku palīdzību? 1.5.
1.6. Kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu prasību? 1.6.
1.7. Ja tiesa ir piespriedusi kaitējuma atlīdzināšanu, vai man kā noziegumā cietušajam ir pieejama kāda īpaša palīdzība, lai spriedums attiecībā pret likumpārkāpēju tiktu izpildīts? 1.7.
2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes. 2.
2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes? 2.1.
2.2. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no dažiem noziegumu veidiem? 2.2.
2.3. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no dažiem kaitējuma veidiem? 2.3.
2.4. Vai kompensāciju var saņemt noziegumā bojāgājušo radinieki vai apgādājamie? 2.4.
2.5. Vai kompensāciju var saņemt tikai personas ar noteiktu pilsonību vai noteiktu valstu pastāvīgie iedzīvotāji? 2.5.
2.6. Vai es varu pieteikties kompensācijas saņemšanai Lietuvā, ja noziegums izdarīts citā valstī? Ja jā, tad saskaņā ar kādiem nosacījumiem? 2.6.
2.7. Vai par noziegumu jāziņo policijai? 2.7.
2.8. Vai pirms pieteikšanās jānogaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts? 2.8.
2.9. Ja likumpārkāpējs ir identificēts, vai vispirms jāmēģina saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja? 2.9.
2.10. Ja likumpārkāpējs nav identificēts vai notiesāts, vai iespējams saņem kompensāciju? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu? 2.10.
2.11. Vai pastāv laika ierobežojums, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu? 2.11.
2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju? 2.12.
2.13. Kā tiks aprēķināta kompensācija? 2.13.
2.14. Vai ir noteikta minimālā un/vai maksimālā summa, ko var piešķirt? 2.14.
2.15. Vai kompensācija par tiem pašiem zaudējumiem, ko esmu saņēmis vai varu saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas), tiks atskaitīta no valsts piešķirtās kompensācijas? 2.15.
2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju vai to, kā tiek aprēķināta kompensācijas summa, piemēram, mana rīcība notikumā, kas izraisīja kaitējuma nodarīšanu? 2.16.
2.17. Vai varu saņemt kompensācijas avansu? Ja jā, tad saskaņā ar kādiem nosacījumiem? 2.17.
2.18. Kur varu saņemt vajadzīgās veidlapas un sīkāku informāciju par pieteikšanos? Vai ir kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko varu izmantot? 2.18.
2.19. Vai varu saņemt juridisku palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu? 2.19.
2.20. Kur jānosūta pieteikums? 2.20.
2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt turpmāku palīdzību? 2.21.

 

1. Kompensācijas saņemšana no likumpārkāpēja par nodarītajiem zaudējumiem.

1.1. Saskaņā ar kādiem nosacījumiem es varu iesniegt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu prāvā pret likumpārkāpēju (krimināllietā)?

Persona, kurai krimināli sodāmu darbību rezultātā nodarīts materiālais zaudējums vai morālais kaitējums, kriminālprocesa laikā ir tiesīga iesniegt civilprasību pret aizdomās turēto personu, apsūdzēto personu vai personām, kas finansiāli atbildīgas par aizdomās turētās personas vai apsūdzētās personas veiktajām darbībām. Šādas prasības tiesa izskata vienlaicīgi ar krimināllietu.

Persona, kurai krimināli sodāmu darbību rezultātā nodarīts materiālais zaudējums vai morālais kaitējums, taču kura kriminālprocesa laikā nav iesniegusi civilprasību, ir tiesīga iesniegt prasību civilprocesuālajā kārtībā.

1.2. Kurā tiesvedības stadijā man jāiesniedz prasība?

Civilprasība jāiesniedz pirmstiesas izmeklēšanas laikā vai lietas iztiesāšanas laikā tiesā, bet ne vēlāk kā līdz pierādījumu izskatīšanas sākumam.

1.3. Kā man jāiesniedz prasība un kam?

Civilprasības jāiesniedz ģenerālprokuroram vai tiesai, ja lietu izskata tiesā, iesniedzot attiecīgu pieteikumu.

1.4. Kā man jānorāda prasības apmērs (jānorāda kopējā summa un/vai jānorāda atsevišķie zaudējumi)?

Prasībās par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu jānorāda pēc iespējas aptverošāka informācija, norādot īpašos zaudējumus (īpašumu zaudēšana vai sabojāšana, radītie medicīniskie un citi izdevumi, jebkuri ienākumi, kurus attiecīgā persona varētu gūt, ja tā nebūtu cietusi krimināli sodāmu darbību rezultātā) un pieprasītā morālā kaitējuma apmēru, kas izteikts naudas izteiksmē (personiskās fiziskās ciešanas, emocionālās ciešanas, radītais diskomforts, emocionālais šoks, depresija, degradēšana, reputācijas graušana, iespēju samazināšanās dzīvot sociāli aktīvu dzīvi).

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.5. Vai pirms un/vai tiesvedības laikā es varu saņemt juridisku palīdzību?

Lietās par kompensācijas izmaksāšanu par kaitējumu, kas nodarīts krimināli sodāmu darbību rezultātā, tostarp lietās, kurās par kaitējuma atlīdzināšanu izlemj arbitrāžā kā daļu no krimināllietas, cietusī puse ir tiesīga saņemt juridisku palīdzību neatkarīgi no tās īpašumiem vai ienākumiem (finansiālā situācija). Citos gadījumos juridisku palīdzību drīkst sniegt, ja krimināli sodāmu darbību rezultātā cietušās personas īpašumi un ienākumi nepārsniedz noteikto summu.

1.6. Kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu prasību?

Jāiesniedz rakstiski pierādījumi, kas pamato prasībā norādītā kaitējuma apmēru (medicīnas iestādes izsniegti dokumenti, kas apliecina veselībai nodarīto kaitējumu; rēķini un receptes, kas apliecina radušos izdevumus; dokumenti, kas apstiprina invaliditātes pakāpi vai darbnespēju; darba devēja izziņa par ienākumu apmēru utt.). Tiesa drīkst uzdot veikt kriminālistikas analīzi, lai noteiktu veselībai nodarītā kaitējuma apmēru.

1.7. Ja tiesa ir piespriedusi kaitējuma atlīdzināšanu, vai man kā noziegumā cietušajam ir pieejama kāda īpaša palīdzība, lai spriedums attiecībā pret likumpārkāpēju tiktu izpildīts?

Tiesas sprieduma par kaitējuma atlīdzināšanu, kas stājies likumīgā spēkā, izpildei var vērsties pie tiesu izpildītāja.

2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes.

2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes?

Jā, kaitējumu, kas nodarīts noziedzīgā nodarījumā, var kompensēt no valsts fondiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.2. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no dažiem noziegumu veidiem?

Jā, kompensāciju saņemt var tikai par tādu kaitējumu, kas nodarīts noziedzīgā nodarījumā. Par noziedzīgu nodarījumu uzskatāma jebkura kriminālkodeksā paredzētā darbība kā rezultātā persona ar nodomu tikusi nogalināta, personas veselībai nodarīts smags vai vidējs kaitējums, vai personas tiesības uz seksuālo pašnoteikšanos vai neaizskaramību ir aizskartas.

2.3. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no dažiem kaitējuma veidiem?

Kompensāciju par nodarīto kaitējumu drīkst piešķirt gadījumos, kad persona ar nodomu tikusi nogalināta vai tās veselībai nodarīts smags vai vidējs kaitējums. Kompensāciju par nodarīto kaitējumu neizmaksā, ja personas veselībai nodarīts mazs kaitējums. Ja tikušas aizskartas personas tiesības uz seksuālo pašnoteikšanos vai neaizskaramību, kompensāciju izmaksā neatkarīgi no veselībai nodarītā kaitējuma apmēra.

2.4. Vai kompensāciju var saņemt noziegumā bojāgājušo radinieki vai apgādājamie?

Jā, noziegumā bojāgājušo laulātie draugi vai apgādājamie ir tiesīgi saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu.

Par apgādājamajiem uzskatāmi cietušās personas nepilngadīgie bērni, vecāki invalīdi un citi nespējīgie apgādājamie, kurus uzturēja cietušais vai kuriem bija tiesības saņemt palīdzību no cietušā līdz tā nāves dienai, kā arī cietušo personu bērni, kas piedzimuši pēc to nāves.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.5. Vai kompensāciju var saņemt tikai personas ar noteiktu pilsonību vai noteiktu valstu pastāvīgie iedzīvotāji?

Ja noziedzīgs nodarījums izdarīts Lietuvā, Lietuvas Republikas vai citu ES dalībvalstu pilsoņi, Lietuvas Republikas vai citu ES dalībvalstu pastāvīgie tiesiskie iedzīvotāji un personas, kas dzīvo valstīs, kas nav ES dalībvalstis, taču ar kurām Lietuva noslēgusi starptautiskos nolīgumus, ir tiesīgas saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu.

2.6. Vai es varu pieteikties kompensācijas saņemšanai Lietuvā, ja noziegums izdarīts citā valstī? Ja jā, tad saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Nē. Tomēr kaitējumu drīkst atlīdzināt, ja noziedzīgs nodarījums izdarīts uz kuģa vai lidmašīnā, kas kuģo vai lido zem Lietuvas karoga vai valsts ģerboņa.

2.7. Vai par noziegumu jāziņo policijai?

Jā, izņemot gadījumus, kad kriminālprocesu var uzsākt bez cietušās personas prasības vai tās pārstāvju paziņojuma un policija vai cita pirmstiesas izmeklēšanas iestāde ir saņēmusi informāciju par noziegumu un ir uzsākusi pirmstiesas izmeklēšanu.

2.8. Vai pirms pieteikšanās jānogaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts?

Jā, izņemot gadījumus, kad kompensācijas avansu saņem par materiālajiem zaudējumiem, ja nozieguma rezultātā cietusī persona ir mirusi vai tās veselībai nodarīts smags kaitējums.

2.9. Ja likumpārkāpējs ir identificēts, vai vispirms jāmēģina saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja?

Jā, izņemot gadījumus, kad kompensācijas avansu saņem par materiālajiem zaudējumiem, ja noziegumā cietusī persona ir mirusi vai tās veselībai nodarīts liels kaitējums.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.10. Ja likumpārkāpējs nav identificēts vai notiesāts, vai iespējams saņem kompensāciju? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu?

Ja ir uzsākts kriminālprocess saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, kas izraisījis personas nāvi vai tās veselībai nodarīts smags kaitējums (ja vainīgais nav identificēts un pirmstiesas izmeklēšana nav apturēta), kompensāciju par kaitējumu, kas nodarīts noziedzīgā nodarījumā drīkst piešķirt (avansā). Pieteikumā jānorāda institūcija, kas veic pirmstiesas izmeklēšanu, vai tiesa, kas iztiesā attiecīgo krimināllietu. Pieteikumam jāpievieno dokumenti, kas apstiprina materiālo zaudējumu apmēru.

2.11. Vai pastāv laika ierobežojums, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu?

Prasības par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, kas nodarīts noziedzīga nodarījuma dēļ, jāiesniedz trīs gadu laikā no dienas, kad noticis noziegums, izņemot gadījumus, kad šis termiņš nokavēts īpašu iemeslu dēļ.

2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju?

Kompensāciju drīkst piešķirt par materiālajiem zaudējumiem – īpašuma zaudēšana vai sabojāšana, radītie medicīniskie un citi izdevumi, jebkuri ienākumi, kurus attiecīgā persona būtu guvusi, ja tā nebūtu cietusi krimināli sodāmu darbību rezultātā, kā arī par morālo kaitējumu – ciešanām, emocionālajām ciešanām, radīto diskomfortu, emocionālo šoku, depresiju, degradēšanu, reputācijas graušanu, iespēju samazināšanos dzīvot sociāli aktīvu dzīvi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.13. Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Kompensāciju izmaksā par tiesas noteikto kaitējumu, kas vēl joprojām ir būtisks, nepārsniedzot noteikto kompensācijas maksimālo summu. Ja pieņemts lēmums piešķirt kompensācijas maksājumu avansā (ja kriminālprocess vēl nav izbeigts), izmaksājamās kompensācijas summu par nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem aprēķina, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, kas apstiprina par nodarīto kaitējumu pieprasītās summas apmēru (rēķini un kvītis, kas atspoguļo izdevumus).

2.14. Vai ir noteikta minimālā un/vai maksimālā summa, ko var piešķirt?

Kompensācijas par nodarīto kaitējumu summas minimālais vai maksimālais apmērs, ko tiesa var piespriest noziegumā vainīgajai personai samaksāt, nav noteikts.

Kompensācijas par nodarīto kaitējumu, ko izmaksā valsts, maksimālais apmērs ir šāds.

Kompensācija par nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, kas nepārsniedz:

 1. LTL 9750, ja noziedzīgs nodarījums izraisījis personas nāvi;
 2. LTL 6500, ja personas veselībai nodarīts smags kaitējums vai aizskartas personas tiesības uz seksuālo pašnoteikšanos vai neaizskaramību;
 3. LTL 3250, ja personas veselībai nodarīts vidējs kaitējums.

Kompensācijas, ko noteikusi tiesa, par morālo kaitējumu, kas nepārsniedz:

 1. LTL 3900, ja noziedzīgs nodarījums izraisījis personas nāvi;
 2. LTL 2600, ja personas veselībai nodarīts smags kaitējums vai aizskartas personas tiesības uz seksuālo pašnoteikšanos vai neaizskaramību;
 3. LTL 1300, ja personas veselībai nodarīts vidējs kaitējums.
2.15. Vai kompensācija par tiem pašiem zaudējumiem, ko esmu saņēmis vai varu saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas), tiks atskaitīta no valsts piešķirtās kompensācijas?

Jā. Izmaksājamās kompensācijas par nodarīto kaitējumu apmēru atbilstoši samazina, ja pieteicējs ir saņēmis vai ir tiesīgs saņemt cita veida kompensāciju no valsts budžeta līdzekļiem, valsts sociālās aizsardzības fonda, obligātās veselības apdrošināšanas fonda vai apdrošinātāja.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju vai to, kā tiek aprēķināta kompensācijas summa, piemēram, mana rīcība notikumā, kas izraisīja kaitējuma nodarīšanu?

Kompensāciju par kaitējuma nodarīšanu neizmaksā, ja:

 1. kompensācija pieprasīta par kaitējumu, kas nodarīts noziedzīga nodarījuma dēļ, bet tas tika darīts ar cietušās puses piekrišanu, izņemot gadījumus, kad piekrišanas saņemšanai uz cietušo personu izdarīts fiziskais vai morālais spiediens, cietušais ir mazgadīga persona vai persona neveselā stāvoklī, vai pastāvēja citi līdzīgi apstākļi, vai cietušās puses piekrišana tika dota likumiskai darbībai (vai bezdarbībai), bet noziedzīgs nodarījums izdarīts, laužot noteikumus par šādas darbības (vai bezdarbības) izpildi;
 2. kompensācija pieprasīta par kaitējumu, kas nodarīts noziedzīga nodarījuma dēļ, kuru izraisījusi cietušās puses pretlikumīga vai aizskaroša rīcība;
 3. persona cietusi pašaizsardzības dēļ vai citu apstākļu dēļ tai nodarīts kaitējums, kas nodrošina tās atbrīvošanu no kriminālatbildības saskaņā ar likumdošanu.

Saņemt kompensāciju par kaitējuma nodarīšanu nav tiesīgas šādas personas:

 1. noziedzīgā nodarījumā vainīgā persona, kas pieprasa kompensāciju par kaitējumu, kas nodarīts tās izdarītā nozieguma rezultātā;
 2. personas, kas tieši līdzdarbojušās kaitējuma nodarīšanā vai tā būtiskā pasliktināšanā, ar savu apzinātu rīcību, pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas;
 3. personas, kas atteikušās liecināt, sniegušas nepatiesu liecību vai kā citādi atteikušās sadarboties ar tiesu, kas veic attiecīgās lietas izskatīšanu vai vada tiesvedības procesu, izņemot likumdošanas aktos noteiktos gadījumus, kādos personas nedrīkst sniegt liecību;
 4. personas, kas ļaunprātīgi izmanto savas tiesības pieprasīt kompensāciju par kaitējumu, kas nodarīts noziedzīgā nodarījumā, vai, ja pieprasītā kompensācija par nodarīto kaitējumu ir jebkādā veidā pretrunā ar likuma varu.
2.17. Vai varu saņemt kompensācijas avansu? Ja jā, tad saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Kompensācijas avansu var izmaksāt, kamēr nav izbeigts kriminālprocess par nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, kas radušies noziedzīga nodarījuma dēļ, kas izraisījis personas nāvi vai nodarījis smagu kaitējumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.18. Kur varu saņemt vajadzīgās veidlapas un sīkāku informāciju par pieteikšanos? Vai ir kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko varu izmantot?

Informācijas un pieteikuma veidlapas pieejamas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē:

http://www.tm.lt/default.aspx?item=smurt English - lietuviu kalba

Tālr.: (+370 5) 266 2949

Fakss: (+370 5) 262 5940

E-pasts: tminfo@tic.lt

2.19. Vai varu saņemt juridisku palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu?

Lietās par kompensācijas izmaksāšanu par kaitējumu, kas nodarīts krimināli sodāmu darbību rezultātā, tostarp lietās, kurās par kaitējuma atlīdzināšanu izlemj arbitrāžā kā daļu no krimināllietas, cietusī puse ir tiesīga saņemt juridisku palīdzību neatkarīgi no tās īpašumiem vai ienākumiem (finansiālā situācija). Pārējos gadījumos, juridisko palīdzību var sniegt, ja noziedzīgā nodarījumā cietušās personas īpašumi un ienākumi nepārsniedz noteikto summu. Tieslietu ministrija var palīdzēt sastādīt pieteikumu kompensācijas saņemšanai par kaitējumu, kas nodarīts noziedzīgā nodarījumā.

2.20. Kur jānosūta pieteikums?

Pieteikumi jānosūta Tieslietu ministrijai:

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija

Gedimino pr. 30/1

LT-01104, Vilnius

Lietuva

Tālr.: (+370 5) 266 2980

Fakss:(+370 5) 262 5940

E-pasts: tminfo@tic.lt

2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt turpmāku palīdzību?

Noziegumā cietušajiem palīdz nevalstiskās organizācijas, sniedzot informāciju un atbalstu.

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Lietuva - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 11-05-2009

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste