Euroopan komissio > EOV > Korvaukset rikoksen uhreille > Liettua

Uusin päivitys: 16-11-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Korvaukset rikoksen uhreille - Liettua

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Korvaus vahingonkorvauksen muodossa tekijältä 1.
1.1. Millä edellytyksillä voin rikosoikeudenkäynnissä esittää vahingonkorvausvaatimuksen tekijää vastaan? 1.1.
1.2. Missä vaiheessa minun tulee esittää vahingonkorvausvaatimus? 1.2.
1.3. Kuinka minun tulee esittää vaatimukseni ja kenelle? 1.3.
1.4. Kuinka minun tulee esittää vaatimukseni? (Tuleeko minun vaatia tiettyä määrää ja/tai yksilöidä aiheutunut vahinko?) 1.4.
1.5. Voinko saada lainopillista apua ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana? 1.5.
1.6. Mitä näyttöä minun on esitettävä vaatimukseni tueksi? 1.6.
1.7. Jos vaatimukseni hyväksytään tuomioistuimessa, onko olemassa tahoa, joka auttaisi rikoksen uhrille tuomitun vahingonkorvauksen perimisessä tekijältä? 1.7.
2. Korvaus valtiolta tai valtion viranomaiselta 2.
2.1. Onko mahdollista saada korvausta valtiolta tai valtion viranomaiselta? 2.1.
2.2. Onko mahdollisuus rajoitettu vain tietyntyyppisten rikosten uhreiksi joutuneille? 2.2.
2.3. Onko mahdollisuus rajoitettu uhreihin, jotka ovat kärsineet tietyntyyppisen vahingon? 2.3.
2.4. Voivatko rikoksen johdosta kuolleen uhrin sukulaiset tai muut läheiset saada korvausta? 2.4.
2.5. Onko oikeus korvaukseen rajoitettu henkilöihin, joilla on tietty kansalaisuus tai jotka asuvat tietyssä valtiossa? 2.5.
2.6. Voinko hakea korvausta Liettuasta, jos vahinko on aiheutunut toisessa valtiossa? Jos voin, niin missä tilanteissa? 2.6.
2.7. Onko rikos ilmoitettava poliisille? 2.7.
2.8. Onko minun odotettava esitutkinnan valmistumista tai rikosoikeudellisen menettelyn päättymistä ennen kuin voin tehdä hakemuksen? 2.8.
2.9. Jos rikoksentekijä on tunnistettu, onko korvausta yritettävä hakea ensin tekijältä? 2.9.
2.10. Jos rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu, onko minulla silti oikeus hakea korvausta? Jos on, mitä näyttöä minun tulee esittää hakemuksen tueksi? 2.10.
2.11. Onko hakemus tehtävä tietyn ajan kuluessa? 2.11.
2.12. Minkälaiset vahingot voidaan korvata? 2.12.
2.13. Kuinka korvaus lasketaan? 2.13.
2.14. Onko maksettaville korvauksille olemassa vähimmäis- tai enimmäismäärää? 2.14.
2.15. Vähennetäänkö valtion suorittamasta korvauksesta korvaus, jonka samasta vahingosta olen saanut tai voin saada muusta lähteestä, esimerkiksi vakuutuksesta? 2.15.
2.16. Onko olemassa muita perusteita, jotka vaikuttavat mahdollisuuteeni saada korvausta tai korvauksen määrään, esim. oma käyttäytymiseni vahingon aiheuttaneen teon yhteydessä? 2.16.
2.17. Voinko saada ennakkoa hakemalleni korvaukselle? Jos voin, niin millä edellytyksillä? 2.17.
2.18. Mistä voin saada tarvittavat lomakkeet ja lisätietoja korvauksen hakemisesta? Onko tätä varten erityinen Internet-osoite tai neuvontapuhelin? 2.18.
2.19. Voinko saada lainopillista apua hakemuksen tekemiseen? 2.19.
2.20. Mihin lähetän hakemuksen? 2.20.
2.21. Onko järjestöjä, jotka tukevat rikoksen uhria ja voivat antaa lisätietoja? 2.21.

 

1. Korvaus vahingonkorvauksen muodossa tekijältä

1.1. Millä edellytyksillä voin rikosoikeudenkäynnissä esittää vahingonkorvausvaatimuksen tekijää vastaan?

Henkilöllä, jolle on aiheutunut aineellisia menetyksiä tai aineettomia vahinkoja rikoksen johdosta, on oikeus esittää rikosoikeudenkäynnin aikana siviilioikeudellinen vahingonkorvausvaatimus epäiltyä tai syytettyä vastaan tai niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat taloudellisesti vastuussa epäillyn tai syytetyn teoista. Tuomioistuin käsittelee tällaiset vahingonkorvausvaatimukset rikosasian käsittelyn yhteydessä.

Henkilö, jolle on aiheutunut rikoksesta aineellisia menetyksiä tai aineettomia vahinkoja mutta joka ei esitä siviilioikeudellista vahingonkorvausvaatimusta rikosoikeudenkäynnin aikana, on oikeus esittää vahingonkorvausvaatimus siviilioikeudenkäynnissä.

1.2. Missä vaiheessa minun tulee esittää vahingonkorvausvaatimus?

Siviilioikeudellinen vahingonkorvausvaatimus voidaan esittää esitutkinnan tai tuomioistuinkäsittelyn aikana, mutta ainoastaan todisteiden tutkinnan alkuun saakka.

1.3. Kuinka minun tulee esittää vaatimukseni ja kenelle?

Siviilioikeudelliset vahingonkorvausvaatimukset on esitettävä hakemuksessa, joka osoitetaan yleiselle syyttäjälle, tai jos asia käsitellään tuomioistuimessa, itse tuomioistuimelle.

1.4. Kuinka minun tulee esittää vaatimukseni? (Tuleeko minun vaatia tiettyä määrää ja/tai yksilöidä aiheutunut vahinko?)

Vahingonkorvausvaatimusten on oltava mahdollisimman tyhjentäviä, ja niissä on esitettävä yksityiskohtaisesti menetykset (omaisuuden menetys tai vahingoittuminen, sairaanhoitokulut ja muut kulut sekä tulot, jotka asianomainen henkilö olisi ansainnut, mikäli hänelle ei olisi aiheutunut vahinkoa rikoksesta) ja vaatimuksen kohteena olevat konkreettiset aineettomat vahingot, jotka ilmaistaan rahamääräisinä (henkilökohtainen fyysinen kipu, henkinen kärsimys, vaiva, henkinen järkytys, masennus, nöyryytys, maineelle aiheutunut vahinko ja sosiaalisen aktiivisuuden heikentyminen).

Sivun alkuunSivun alkuun

1.5. Voinko saada lainopillista apua ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana?

Vahingonkärsijöillä on oikeus saada oikeusapua heidän varallisuudestaan tai tuloistaan (taloudellisesta tilanteestaan) riippumatta rikosten aiheuttamissa korvausasioissa ja myös asioissa, joissa vahingonkorvauskysymys sovitellaan osana rikosasian käsittelyä. Muissa asioissa oikeusapua voidaan myöntää, jos rikoksesta kärsineen henkilön varallisuus ja tulot eivät ylitä tiettyä vahvistettua määrää.

1.6. Mitä näyttöä minun on esitettävä vaatimukseni tueksi?

Vahingonkorvauksen määrän tueksi on esitettävä kirjalliset todisteet (sairaanhoitolaitoksen asiakirjat terveydelle aiheutuneista vahingoista, laskut ja kuitit, joista kulut käyvät ilmi, asiakirjat, joissa vahvistetaan vamman tai työkyvyttömyyden taso, työnantajan todistus ansiotasosta jne.). Tuomioistuin voi tilata oikeuslääketieteellisen tutkimuksen terveydellisten vahinkojen laajuuden vahvistamiseksi.

1.7. Jos vaatimukseni hyväksytään tuomioistuimessa, onko olemassa tahoa, joka auttaisi rikoksen uhrille tuomitun vahingonkorvauksen perimisessä tekijältä?

Ulosottomies voi panna täytäntöön tuomioistuimen vahingonkorvauspäätöksen, joka on tullut voimaan.

2. Korvaus valtiolta tai valtion viranomaiselta

2.1. Onko mahdollista saada korvausta valtiolta tai valtion viranomaiselta?

On. Väkivaltarikoksen aiheuttama vahinko voidaan korvata valtion varoista.

Sivun alkuunSivun alkuun

2.2. Onko mahdollisuus rajoitettu vain tietyntyyppisten rikosten uhreiksi joutuneille?

On. Korvausta voi saada ainoastaan väkivaltarikoksen aiheuttamasta vahingosta. Väkivaltarikoksina pidetään kaikkia rikoslaissa säädettyjä tekoja, joissa henkilö on surmattu tahallisesti, henkilön terveydelle on aiheutunut vakavaa tai vakavaa lievempää vahinkoa tai henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai loukkaamattomuutta on loukattu.

2.3. Onko mahdollisuus rajoitettu uhreihin, jotka ovat kärsineet tietyntyyppisen vahingon?

Vahingonkorvaus voidaan myöntää, mikäli henkilö on surmattu tahallisesti tai hänen terveydelleen on aiheutunut vakavaa tai vakavaa lievempää vahinkoa. Vahingonkorvausta ei makseta, mikäli henkilön terveydelle on aiheutunut vähäistä vahinkoa. Mikäli henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai loukkaamattomuutta on loukattu, korvaus voidaan myöntää riippumatta siitä, millaista vahinkoa terveydelle on aiheutunut.

2.4. Voivatko rikoksen johdosta kuolleen uhrin sukulaiset tai muut läheiset saada korvausta?

Voivat. Väkivaltarikoksen vuoksi surmansa saaneen uhrin puoliso ja läheiset, joiden elatuksesta uhri vastasi, ovat oikeutettuja vahingonkorvaukseen.

Korvaukseen oikeutettuina läheisinä pidetään uhrin alaikäisiä lapsia, invalidisoituneita vanhempia ja muita toimintakyvyttömiä huollettavia, jotka olivat uhrin elätettävinä tai joilla oli oikeus saada elatusta uhrin kuoleman aikaan, sekä uhrin lapsia, jotka syntyvät hänen kuolemansa jälkeen.

Sivun alkuunSivun alkuun

2.5. Onko oikeus korvaukseen rajoitettu henkilöihin, joilla on tietty kansalaisuus tai jotka asuvat tietyssä valtiossa?

Mikäli väkivaltarikos tehtiin Liettuassa, vahingonkorvaukseen ovat oikeutettuja Liettuan tasavallan tai EU:n muiden jäsenvaltioiden kansalaiset, Liettuassa tai EU:n muissa jäsenvaltioissa vakinaisesti ja laillisesti asuvat henkilöt sekä sellaisista EU:n ulkopuolisista maista kotoisin oleva henkilöt, joiden kanssa Liettua on tehnyt asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

2.6. Voinko hakea korvausta Liettuasta, jos vahinko on aiheutunut toisessa valtiossa? Jos voin, niin missä tilanteissa?

Et voi. Vahingonkorvausta voidaan kuitenkin myöntää, mikäli väkivaltarikos tehtiin Liettuan lipun alla purjehtivalla laivalla tai Liettuan virallisin tunnuksin rekisteröidyssä lentokoneessa.

2.7. Onko rikos ilmoitettava poliisille?

On, paitsi silloin, kun rikosoikeudenkäynti voidaan aloittaa ilman uhrin esittämää vaatimusta tai hänen edustajansa esittämää lausuntoa ja poliisiviranomainen tai esitutkinnasta vastaava muu viranomainen on saanut tiedon rikoksesta ja aloittanut esitutkinnan.

2.8. Onko minun odotettava esitutkinnan valmistumista tai rikosoikeudellisen menettelyn päättymistä ennen kuin voin tehdä hakemuksen?

Kyllä, paitsi tapauksissa, joissa rikoksen vuoksi kuolleelle tai vakavaa terveydellistä vahinkoa kärsineelle uhrille aiheutuneista aineellisista menetyksistä päätetään maksaa ennakkoa.

Sivun alkuunSivun alkuun

2.9. Jos rikoksentekijä on tunnistettu, onko korvausta yritettävä hakea ensin tekijältä?

Kyllä, paitsi jos rikoksen vuoksi kuolleelle tai vakavaa terveydellistä vahinkoa kärsineelle uhrille aiheutuneista aineellisista menetyksistä päätetään maksaa ennakkoa.

2.10. Jos rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu, onko minulla silti oikeus hakea korvausta? Jos on, mitä näyttöä minun tulee esittää hakemuksen tueksi?

Henkilön kuolemaan johtaneen tai hänelle vakavaa terveydellistä vahinkoa aiheuttaneen väkivaltarikoksen aiheuttamista vahingoista voidaan maksaa korvausta (ennakkoa), jos väkivaltarikoksen osalta on aloitettu oikeudenkäynti (vaikka rikoksentekijää ei olisi tunnistettu, mutta edellyttäen, että esitutkintaa ei ole keskeytetty). Esitutkinnan suorittava laitos tai rikosasiaa käsittelevä tuomioistuin on määritettävä hakemuksessa. Hakemukseen on myös liitettävä asiakirjat, jotka osoittavat aineellisten vahinkojen määrän.

2.11. Onko hakemus tehtävä tietyn ajan kuluessa?

Väkivaltarikoksia koskevat vahingonkorvaushakemukset on esitettävä kolmen vuoden kuluessa rikoksen teosta. Määräaikaa voidaan pidentää erityisistä, painavista syistä.

2.12. Minkälaiset vahingot voidaan korvata?

Korvausta voidaan myöntää aineellisista vahingoista – omaisuuden menetyksestä tai vahingoittumisesta, sairaanhoitokuluista ja muista kuluista sekä sellaisten tulojen menetyksistä, jotka asianomainen henkilö olisi ansainnut, mikäli hänelle ei olisi aiheutunut vahinkoa väkivaltarikoksesta – sekä aineettomista vahingoista – kivusta, henkisestä kärsimyksestä, vaivasta, henkisestä järkytyksestä, masennuksesta, nöyryytyksestä, maineelle aiheutuneesta vahingosta ja sosiaalisen aktiivisuuden heikentymisestä.

Sivun alkuunSivun alkuun

2.13. Kuinka korvaus lasketaan?

Korvaus maksetaan tuomioistuimen vahvistamista vahingoista, jotka ovat yhä korvaamatta ja jotka eivät ylitä vahvistettua enimmäismäärää. Aineellisista menetyksistä maksettavan korvauksen määrä lasketaan vaatimuksen kohteena olevien vahinkojen määrän osoittavien asiakirjojen (kuluja koskevien laskujen ja kuittien) perusteella ennakkoon maksettavaa korvausta koskevan päätöksen jälkeen (mikäli rikosoikeudenkäynti ei ole vielä päättynyt).

2.14. Onko maksettaville korvauksille olemassa vähimmäis- tai enimmäismäärää?

Vahingonkorvauksille, joita tuomioistuin voi määrätä rikoksentekijän maksettavaksi, ei ole vahvistettu vähimmäis- tai enimmäismäärää.

Valtion maksamien vahingonkorvauksien enimmäismäärät on vahvistettu seuraavasti:

Korvaukset aineellisista menetyksistä ovat enintään:

 1. 9 750 Liettuan litiä, mikäli henkilö on saanut surmansa väkivaltarikoksen vuoksi;
 2. 6 500 Liettuan litiä, mikäli henkilön terveydelle on aiheutunut vakavaa vahinkoa tai henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai loukkaamattomuutta on loukattu;
 3. 3 250 Liettuan litiä, mikäli henkilön terveydelle on aiheutunut vakavaa lievempää vahinkoa.

Tuomioistuimen myöntämät korvaukset aineettomista vahingoista ovat enintään:

 1. 3 900 Liettuan litiä, mikäli henkilö on saanut surmansa väkivaltarikoksen vuoksi;
 2. 2 600 Liettuan litiä, mikäli henkilön terveydelle on aiheutunut vakavaa vahinkoa tai henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai loukkaamattomuutta on loukattu;
 3. 1 300 Liettuan litiä, mikäli henkilön terveydelle on aiheutunut vakavaa lievempää vahinkoa.
2.15. Vähennetäänkö valtion suorittamasta korvauksesta korvaus, jonka samasta vahingosta olen saanut tai voin saada muusta lähteestä, esimerkiksi vakuutuksesta?

Kyllä. Maksettavan vahingonkorvauksen määrää supistetaan, mikäli hakija on saanut tai hänellä on oikeus saada muuta korvausta valtion talousarviosta, valtion sosiaaliturvarahastosta, pakollisesta sairausvakuutusrahastosta tai vakuutuksenantajalta.

Sivun alkuunSivun alkuun

2.16. Onko olemassa muita perusteita, jotka vaikuttavat mahdollisuuteeni saada korvausta tai korvauksen määrään, esim. oma käyttäytymiseni vahingon aiheuttaneen teon yhteydessä?

Vahingonkorvausta ei makseta, jos:

 1. korvausta vaaditaan vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vahingonkärsijän suostumuksella tehdystä väkivaltarikoksesta, paitsi silloin kun suostumus annettiin fyysisen tai henkisen pakon alaisena, uhri oli nuori tai haavoittuvassa tilassa tai muussa vastaavanlaisessa tilanteessa tai kun vahingonkärsijän suostumus annettiin lailliseen tekoon (tai teon laiminlyöntiin), ja väkivaltarikos tehtiin tällaisen teon (tai teon laiminlyönnin) suorittamista koskevien säännösten vastaisesti;
 2. korvausta vaaditaan sellaisesta väkivaltarikoksesta aiheutuneista vahingoista, joka tehtiin vahingonkärsijän yllytyksestä hänen oman laittoman tai väkivaltaisen käytöksensä vuoksi;
 3. vahinko on aiheutettu hätävarjelun tai muun sellaisen oikeuttamisperusteen vallitessa, joka lain mukaan vapauttaa tekijän rikosoikeudellisesta vastuusta.

Vahingonkorvaukseen eivät ole oikeutettuja myöskään seuraavat henkilöt:

 1. väkivaltarikoksen tekijät, jotka vaativat korvausta tekemänsä rikoksen aiheuttamista vahingoista;
 2. henkilöt, jotka osallistuivat suoraan vahingontekoon tai lisäsivät vahinkoja merkittävästi tarkoituksellisella käytöksellään väkivallanteon jälkeen;
 3. henkilöt, jotka kieltäytyvät esiintymästä todistajina, antavat väärän todistajanlausunnon tai eivät muutoin auta asian tutkinnasta tai oikeuskäsittelystä vastaavaa tuomioistuinta, paitsi lainsäädännössä erikseen määrätyissä tapauksissa, joissa henkilö ei ole velvollinen esiintymään todistajana;
 4. henkilöt, jotka käyttävät väärin oikeuttaan saada korvausta väkivaltarikoksen aiheuttamista vahingoista, tai joiden vahinkojen korvaaminen olisi muutoin laillisuusperiaatteen vastaista.
2.17. Voinko saada ennakkoa hakemalleni korvaukselle? Jos voin, niin millä edellytyksillä?

Korvausta voidaan maksaa ennakkoon, mikäli henkilön kuolemaan tai vakavaan vammaan johtaneen väkivaltarikoksen aiheuttamia aineellisia menetyksiä koskeva rikosoikeudenkäynti on yhä kesken.

Sivun alkuunSivun alkuun

2.18. Mistä voin saada tarvittavat lomakkeet ja lisätietoja korvauksen hakemisesta? Onko tätä varten erityinen Internet-osoite tai neuvontapuhelin?

Tietoja ja hakulomakkeita on saatavilla oikeusministeriön Internet-sivustolla:

http://www.tm.lt/default.aspx?item=smurt English - lietuviu kalba

Puh: (+370 5) 266 2949

Faksi: (+370 5) 262 5940

Sähköpostiosoite: tminfo@tic.lt

2.19. Voinko saada lainopillista apua hakemuksen tekemiseen?

Rikosten aiheuttamissa korvausasioissa, kuten asioissa, joissa vahingonkorvauskysymys sovitellaan osana rikosasian käsittelyä, vahingonkärsijöillä on oikeus saada oikeusapua heidän varallisuudestaan tai tuloistaan (taloudellisesta tilanteestaan) riippumatta. Muissa asioissa oikeusapua voidaan myöntää, jos rikoksesta kärsineen henkilön varallisuus ja tulot eivät ylitä tiettyä vahvistettua määrää. Apua väkivaltarikoksen aiheuttamien vahinkojen korvaushakemusten laadintaan voi saada oikeusministeriöstä.

2.20. Mihin lähetän hakemuksen?

Hakemukset on lähetettävä Liettuan oikeusministeriöön:

Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerija

Gedimino pr. 30/1

LT-01104, Vilnius

Lietuva

Puh: (+370 5) 266 2980

Faksi:(+370 5) 262 5940

Sähköpostiosoite: tminfo@tic.lt

2.21. Onko järjestöjä, jotka tukevat rikoksen uhria ja voivat antaa lisätietoja?

Eräät kansalaisjärjestöt tarjoavat tietoa ja tukea rikoksen uhreille.

« Korvaukset rikoksen uhreille - Yleistä | Liettua - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 16-11-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta