Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Lotyšsko

Posledná úprava: 19-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Lotyšsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škôd od páchateľa 1.
1.1. Za akých podmienok môžem uplatniť nárok na náhradu škody v súdnom konaní (trestnom konaní) proti páchateľovi? 1.1.
1.2. V ktorom momente konania by som mal uplatniť svoj nárok na náhradu škody? 1.2.
1.3. Ako by som mal predložiť svoj nárok a komu? 1.3.
1.4. Ako by som mal špecifikovať svoj nárok (uviesť celkovú sumu a/alebo určiť jednotlivé straty)? 1.4.
1.5. Môžem získať právnu pomoc pred začatím konania a/alebo počas konania? 1.5.
1.6. Aký dôkaz na podporu môjho nároku sa bude odo mňa vyžadovať? 1.6.
1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc na výkon rozsudku proti páchateľovi? 1.7.
2. Získanie odškodnenia od štátu alebo orgánu verejnej správy 2.
2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo orgánu verejnej správy? 2.1.
2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré boli poškodené v dôsledku určitého druhu trestného činu? 2.2.
2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy? 2.3.
2.4. Môžu príbuzní obetí alebo osoby závislé od obetí, ktoré zomreli v dôsledku trestného činu, získať odškodnenie? 2.4.
2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s trvalým bydliskom v určitej krajine? 2.5.
2.6. Môžem požiadať o odškodnenie v inom členskom štáte, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok? 2.6.
2.7. Je nutné, aby bol trestný čin oznámený polícii? 2.7.
2.8. Je nutné počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť? 2.8.
2.9. Ak bol páchateľ zistený, je nutné pokúsiť sa najprv získať odškodné od páchateľa? 2.9.
2.10. Ak nebol páchateľ zistený alebo usvedčený, je stále možné žiadať odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím poskytnúť na podporu svojej žiadosti? 2.10.
2.11. Existuje nejaká časová lehota na predloženie žiadosti o odškodnenie? 2.11.
2.12. V prípade ktorých strát môžem získať odškodnenie? 2.12.
2.13. Ako sa vypočíta výška odškodnenia? 2.13.
2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna výška odškodnenia, ktorá sa môže priznať? 2.14.
2.15. Odpočíta sa od odškodnenia od štátu odškodnenie, ktoré som získal alebo môžem získať za rovnaké straty, ale z iných zdrojov (napríklad z poistenia)? 2.15.
2.16. Existujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu získať odškodnenie, napríklad moje vlastné správanie vo vzťahu k udalosti, ktorá spôsobila ujmu, alebo ako sa vypočíta výška odškodnenia? 2.16.
2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok? 2.17.
2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť? Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo internetová stránka, ktorú môžem využiť? 2.18.
2.19. Môžem získať právnu pomoc na vypracovanie žiadosti? 2.19.
2.20. Kde mám zaslať žiadosť o odškodnenie? 2.20.
2.21. Existujú nejaké organizácie podporujúce obete trestných činov, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc? 2.21.

 

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škôd od páchateľa

1.1. Za akých podmienok môžem uplatniť nárok na náhradu škody v súdnom konaní (trestnom konaní) proti páchateľovi?

Zákon o trestnom konaní stanovuje pravidlá uplatňovania nárokov na náhradu škody obeťami trestných činov. Odškodnenie je procesným prvkom trestného zákona a vypláca ho obžalovaný dobrovoľne alebo na základe súdneho príkazu. Ak sa obeť domnieva, že priznané odškodnenie nepokrýva všetky utrpené ujmy, má právo uplatniť nárok na náhradu škody v rámci konania stanoveného v zákone o trestnom konaní. V priznanom odškodnení sa zohľadňuje výška akejkoľvek náhrady škody poskytnutej počas trestného konania. Ak sa nárok na náhradu škody neuplatní alebo neprejedná počas trestného konania, nárok sa môže uplatniť v rámci občianskoprávneho konania. Obete uplatňujúce nároky na náhradu škody v rámci týchto konaní sú oslobodené od poplatkov štátu.

V prípade, že ujmu utrpela maloletá osoba, obeť zastupuje:

 1. jej matka, otec alebo opatrovník;
 2. jeden z jej starých rodičov alebo dospelý súrodenec, ak maloletá osoba žila s jedným z týchto príbuzných a tento príbuzný sa staral o túto maloletú osobu;
 3. zástupca inštitúcie na ochranu práv detí;
 4. zástupca mimovládnej organizácie, ktorého úlohou je obhajovať práva detí.
1.2. V ktorom momente konania by som mal uplatniť svoj nárok na náhradu škody?

Obete majú právo uplatniť nárok na náhradu škody v akomkoľvek štádiu v priebehu trestného konania až do začatia súdneho vyšetrovania.

HoreHore

Ak sa nárok na náhradu škody neuplatní alebo neprejedná v priebehu trestného konania, nárok sa môže uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti podanej súdu.

1.3. Ako by som mal predložiť svoj nárok a komu?

Obete majú právo uplatniť nárok na náhradu škody v akomkoľvek štádiu počas trestného konania až do začatia súdneho vyšetrovania. Žiadosti možno podať písomne alebo ústne orgánu, ktorý vedie konanie – štátnej inštitúcii/úradníkovi, ktorá(ý) má na starosti začatie a vedenie konania a prijatie rozhodnutí o priebehu konania, a je zodpovedná(ý) za priebeh konania a jeho výsledok (súd, sudca, prokurátor alebo vyšetrovací orgán). Žiadosti podané ústne zaregistruje v registri prípadov úradník, ktorý vedie konanie. Prokurátor zaregistruje žiadosti podané počas vyšetrovania pred začatím súdneho konania spolu s výškou uplatňovanej náhrady škody v dokumente o ukončení konania pred začatím súdneho konania.

Ak sa nárok na náhradu škody neuplatní alebo neprejedná v priebehu trestného konania, nárok sa môže uplatniť v rámci občianskoprávneho konania prostredníctvom písomnej žiadosti podanej súdu. Žiadosti musia byť v súlade so všeobecnými ustanoveniami zákona o občianskoprávnom konaní týkajúcimi sa uplatňovania nárokov.

1.4. Ako by som mal špecifikovať svoj nárok (uviesť celkovú sumu a/alebo určiť jednotlivé straty)?

Obeť musí v žiadosti o náhradu škody uviesť celkovú výšku uplatňovaného odškodnenia a odôvodniť túto výšku (pozri otázku 1.3.).

HoreHore

1.5. Môžem získať právnu pomoc pred začatím konania a/alebo počas konania?

Štát zabezpečuje poskytnutie právnej pomoci v prípadoch, keď obeť trestného činu potrebuje právnu pomoc, aby presadila svoje práva a povinnosti, vypracovala žiadosť a požiadala o odškodnenie počas konania.

Štát poskytuje právnu pomoc aj osobám, ktoré podali žalobu vo veci náhrady škody v rámci občianskoprávneho konania (pozri tému Právna pomoc).

(pozri oddiel 2).

1.6. Aký dôkaz na podporu môjho nároku sa bude odo mňa vyžadovať?

Žiadosť obete o náhradu škody alebo nárok obete uplatňovaný v rámci občianskoprávneho konania musí obsahovať všetky príslušné dôkazy, ktorými sa preukazuje nárok.

1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc na výkon rozsudku proti páchateľovi?

Strana uplatňujúca rozsudok je oslobodená od platby výdavkov na exekútora, ktoré súvisia s vykonaním rozsudku, v prípade, že nárok sa týka invalidity alebo iného poškodenia fyzického zdravia v dôsledku osobnej ujmy, alebo ak dotknutá osoba zomrela. V tomto prípade náklady na vykonanie rozsudku pokrýva štát.

V občianskoprávnych veciach môžu obete žiadať právnu pomoc od štátu do vykonania rozsudku.

2. Získanie odškodnenia od štátu alebo orgánu verejnej správy

2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo orgánu verejnej správy?

Zákon o odškodnení obetí štátom stanovuje možnosť získať odškodnenie od štátu. Podľa tohto zákona majú fyzické osoby uznané za obete podľa zákona o trestnom konaní právo získať odškodnenie od štátu v prípade morálnej ujmy v dôsledku úmyselných trestných činov, fyzickej ujmy alebo materiálnych strát, ak daný trestný čin smeroval proti životu alebo fyzickému zdraviu osoby alebo bol sexuálnym trestným činom.

HoreHore

Právo získať právnu pomoc od štátu má akákoľvek osoba uznaná za znevýhodnenú alebo chudobnú, alebo osoba, ktorá vzhľadom na svoje osobné pomery, majetkové pomery a výšku príjmu nie je schopná zabezpečiť si svoju vlastnú obhajobu.

Aby obeť získala odškodnenie od štátu, musí si uplatniť nárok na náhradu škody od štátu na úrade pre právnu pomoc podaním vyplnenej žiadosti o odškodnenie od štátu, ktorej formulár schválila vláda.

Ak trestné konanie prebieha v čase podania žiadosti o odškodnenie od štátu, obeť musí k žiadosti o odškodnenie od štátu pripojiť správu úradníka vedúceho konanie, v ktorej sú uvedené tieto skutočnosti:

 1. čas a miesto spáchania násilného trestného činu;
 2. klasifikácia násilného trestného činu, dátum začatia trestného konania a číslo prípadu;
 3. informácie o osobe uznanej v tomto prípade za obeť (meno, priezvisko, osobné identifikačné číslo, adresa, kontaktné informácie);
 4. opis ujmy, ktorá vznikla v dôsledku násilného trestného činu (stupeň fyzickej ujmy alebo údaje dosvedčujúce spáchanie sexuálneho trestného činu);
 5. dátum a kód správy znalca a meno znalca;
 6. informácie týkajúce sa podozrivého alebo obžalovaného v trestnom konaní, ak uvedenie takýchto informácií nebráni stanoveniu skutočností prípadu.
2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré boli poškodené v dôsledku určitého druhu trestného činu?

Odškodnenie od štátu sa vypláca obetiam trestných činov iba vtedy, ak:

 • trestný čin smeroval proti životu alebo fyzickému zdraviu osoby a dotknutá osoba zomrela;
 • trestný čin smeroval proti životu alebo fyzickému zdraviu osoby a obeť utrpela závažnú fyzickú ujmu;
 • trestný čin smeroval proti životu alebo fyzickému zdraviu osoby a obeť utrpela miernu fyzickú ujmu (táto možnosť sa vzťahuje na obete uznané za takéto obete po 1. júli 2007);
 • trestný čin bol svojim charakterom sexuálnym trestným činom.
2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy?

Nárok na odškodnenie od štátu sa vzťahuje na fyzické osoby, ktoré sú obeťami trestných činov (rozhodnutie musí prijať úradník vedúci konanie, v ktorom potvrdí, že osoba je obeťou trestného činu) a ktoré utrpeli ujmu v dôsledku úmyselného trestného činu. Ujma zahŕňa fyzické utrpenie, materiálnu stratu a tiež morálnu ujmu.

HoreHore

2.4. Môžu príbuzní obetí alebo osoby závislé od obetí, ktoré zomreli v dôsledku trestného činu, získať odškodnenie?

Ak trestný čin smeroval proti životu alebo fyzickému zdraviu osoby a dotknutá osoba zomrela, za obeť trestného činu možno uznať pozostalého partnera, príbuzného v priamej vzostupnej alebo zostupnej línii, adoptívneho rodiča alebo prvostupňového príbuzného vo vedľajšej línii.

2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s trvalým bydliskom v určitej krajine?

Odškodnenie od štátu môže získať akákoľvek osoba uznaná za obeť na základe rozhodnutia prijatého úradníkom, ktorý vedie konanie.

Pokiaľ ide o nároky na odškodnenie v cezhraničných prípadoch, pozri oddiel 2.6.

2.6. Môžem požiadať o odškodnenie v inom členskom štáte, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok?

Osoby s trvalým bydliskom v inom členskom štáte EÚ môžu požiadať o náhradu škôd, ktoré vznikli v dôsledku násilného trestného činu spáchaného na území Lotyšska. Obeť s trvalým bydliskom v Lotyšsku, ktorá utrpela ujmu v dôsledku trestného činu spáchaného v inom členskom štáte EÚ, má právo požiadať o odškodnenie od štátu podaním žiadosti príslušnému orgánu v danom členskom štáte EÚ priamo alebo za pomoci úradu pre právnu pomoc.

2.7. Je nutné, aby bol trestný čin oznámený polícii?

Postavenie obete sa priznáva rozhodnutím úradníka, ktorý vedie konanie, alebo člena tímu, ktorý vedie vyšetrovanie.

HoreHore

Na poskytnutie odškodnenia od štátu sa k žiadosti musia pripojiť tieto dokumenty:

 1. správa úradníka, ktorý vedie konanie, ak trestné konanie nebolo v čase podania žiadosti ukončené;
 2. konečné rozhodnutie úradníka, ktorý vedie konanie, ak v prípade, že sa podáva žiadosť o odškodnenie, bolo ukončené trestné konanie, alebo rozhodnutie úradníka, ktorý vedie konanie, nadobudlo účinnosť s cieľom ukončiť trestné konanie z dôvodov, ktoré nezbavujú príslušnú osobu obvinenia.

Ak teda chcete získať odškodnenie od štátu, trestný čin sa musí oznámiť polícii.

2.8. Je nutné počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť?

Nie, obeť násilného trestného činu má právo na odškodnenie od štátu aj vtedy, ak nebol zistený páchateľ alebo spolupáchateľ, alebo aj keď nie sú trestne zodpovední podľa trestného zákonníka. Odškodnenie od štátu možno získať aj počas prebiehajúceho trestného konania.

2.9. Ak bol páchateľ zistený, je nutné pokúsiť sa najprv získať odškodné od páchateľa?

Nie, odškodnenie od štátu možno získať bez ohľadu na to, či obeť trestného činu dostala odškodnenie od páchateľa alebo spolupáchateľa. V prípade, že obeť trestného činu dostala odškodnenie od páchateľa alebo spolupáchateľa a táto skutočnosť je preukázaná dokladom, ktorý potvrdzuje uskutočnenie platby, výška splatného odškodnenia od štátu sa znižuje o sumu odškodnenia, ktorá už bola zaplatená.

HoreHore

2.10. Ak nebol páchateľ zistený alebo usvedčený, je stále možné žiadať odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím poskytnúť na podporu svojej žiadosti?

Áno, obeť trestného činu má právo získať odškodnenie od štátu, ak páchateľ alebo spolupáchateľ neboli zistení, alebo nie sú trestne zodpovední podľa trestného zákonníka. V takýchto prípadoch sa musí k žiadosti o odškodnenie od štátu pripojiť správa úradníka, ktorý vedie konanie, alebo rozhodnutie súdu o zbavení osoby trestnej zodpovednosti.

2.11. Existuje nejaká časová lehota na predloženie žiadosti o odškodnenie?

Žiadosti o odškodnenie od štátu sa musia predložiť Správe pre právnu pomoc do jedného roka odo dňa, kedy bola príslušná osoba uznaná za obeť.

V prípade, že trestný čin smeroval proti fyzickému zdraviu osoby a obeť utrpela miernu fyzickú ujmu, úradu pre právnu pomoc môžu podať žiadosť o odškodnenie od štátu iba osoby, ktoré boli uznané za obete takýchto trestných činov po 1. júli 2007.

2.12. V prípade ktorých strát môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie od štátu sa vyplatí, ak trestný čin smeroval proti životu alebo fyzickému zdraviu osoby a táto osoba zomrela, ak obeť utrpela závažnú alebo miernu fyzickú ujmu alebo ak trestný čin bol sexuálnym trestným činom.

2.13. Ako sa vypočíta výška odškodnenia?

Odškodnenie sa platí:

HoreHore

 1. vo výške 100 % v prípade, že príslušná osoba zomrela;
 2. vo výške 70 % v prípade, že obeť utrpela závažnú fyzickú ujmu alebo ak bol na obeti spáchaný sexuálny trestný čin;
 3. vo výške 50 % v prípade, že obeť utrpela miernu fyzickú ujmu.

Osobe uznanej za obeť trestného činu sa vyplatí odškodnenie od štátu vo výške 50 % sumy odškodnenia od štátu stanovenej v paragrafe 7 ods. 2 zákona o odškodňovaní obetí štátom.

V prípade, že obeť násilného trestného činu získala odškodnenie od páchateľa alebo spolupáchateľa a táto skutočnosť je preukázaná dokladom, ktorý potvrdzuje uskutočnenie platby, výška splatného odškodnenia od štátu sa znižuje o sumu, ktorá už bola zaplatená.

2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna výška odškodnenia, ktorá sa môže priznať?

Do 1. januára 2008 sa maximálna výška odškodnenia od štátu vyplácaná jednej obeti násilného trestného činu rovná päťnásobku minimálnej mesačnej mzdy. Po 1. januári 2008 sa maximálna výška odškodnenia od štátu vyplácaná jednej obeti násilného trestného činu bude rovnať desaťnásobku minimálnej mesačnej mzdy stanovenej v Lotyšskej republike.

2.15. Odpočíta sa od odškodnenia od štátu odškodnenie, ktoré som získal alebo môžem získať za rovnaké straty, ale z iných zdrojov (napríklad z poistenia)?

Odškodnenie od štátu sa vypláca obetiam podľa cieľov stanovených v právnych predpisoch; akékoľvek poistné plnenie, ktoré osoba získala od poisťovne, nemá vplyv na výšku splatného odškodnenia od štátu.

HoreHore

2.16. Existujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu získať odškodnenie, napríklad moje vlastné správanie vo vzťahu k udalosti, ktorá spôsobila ujmu, alebo ako sa vypočíta výška odškodnenia?

Časť splatného odškodnenia od štátu uvedená v časti 2.13 sa znižuje o 50 %, ak bola osoba uznaná za obeť trestného činu, ktorým:

 • bola spáchaná vražda v náhlom stave intenzívneho duševného rozrušenia v reakcii na násilný čin obete alebo značné urážky zo strany obete;
 • bola spáchaná vražda v dôsledku činu, ktorý presahuje hranice nutnej sebaobrany;
 • bola spáchaná vražda v dôsledku činu, ktorý presahuje podmienky sebaovládania;
 • bola spôsobená úmyselná závažná alebo mierna fyzická ujma v náhlom stave intenzívneho duševného rozrušenia v reakcii na násilný čin obete alebo značné urážky zo strany obete;
 • bola spôsobená úmyselná závažná alebo mierna fyzická ujma v dôsledku činu, ktorý presahuje hranice nutnej sebaobrany v prípade, že takáto ujma nebola dôsledkom činu sebaobrany proti ohrozeniu života obete alebo hrozbe jej znásilnenia;
 • bola spôsobená úmyselná fyzická ujma v dôsledku činu, ktorý presahuje podmienky sebaovládania.
2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok?

V Lotyšsku sa nevypláca žiadny preddavok na odškodnenie od štátu.

2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť? Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo internetová stránka, ktorú môžem využiť?

Formuláre žiadosti a informácie o tom, ako ich vyplniť, sú k dispozícii bezplatne:

HoreHore

 • na úrade pre právnu pomoc;
 • na úrade miestnej samosprávy správneho regiónu, v ktorom príslušná osoba žije alebo má legálny pobyt;
 • na internetovej stránke úradu pre právnu pomoc (Juridiskās palīdzības administrācija) www.jpa.gov.lv latviešu valoda. Bezplatná telefónna linka pre miestnych obyvateľov je 8001801.
2.19. Môžem získať právnu pomoc na vypracovanie žiadosti?

Vzhľadom na skutočnosť, že formulár žiadosti o odškodnenie je zostavený tak, aby ho mohli vyplniť osoby bez vedomostí v oblasti práva, právna pomoc na vyplnenie formulára nie je k dispozícii.

Praktická pomoc (informácie) pri vypĺňaní formulára je k dispozícii po zavolaní na bezplatné telefónne číslo pre miestnych obyvateľov 8001801, alebo osobne na úrade pre právnu pomoc.

2.20. Kde mám zaslať žiadosť o odškodnenie?

Vyplnené formuláre žiadosti a pripojené dokumenty možno zaslať poštou úradu pre právnu pomoc alebo podať osobne.

Úrad pre právnu pomoc sa nachádza na adrese Brīvības gatve 214, Riga LV 1039.

Žiadosť možno podať aj osobne v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00.

2.21. Existujú nejaké organizácie podporujúce obete trestných činov, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc?

Mimovládne organizácie:

 • Centrum pre podporu obetí;
 • Informačné centrum pre ženy „Marta“.

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Lotyšsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 19-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo