Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Ιταλία

Τελευταία ενημέρωση: 10-10-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Ιταλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από τον δράστη 1.
1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση για ζημίες στην ποινική δίκη κατά του δράστη; 1.1.
1.2. Σε ποιο χρονικό σημείο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωσή μου; 1.2.
1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωση μου; 1.3.
1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωση μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό της ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επιμέρους αξιώσεις μου; 1.4.
1.5. Μπορώ να επιδιώξω νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 1.5.
1.6. Την αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου; 1.6.
1.7. Στην περίπτωση που το δικαστήριο μου επιδικάσει την αποζημίωση, μου παρέχεται ειδική συνδρομή, ως θύμα εγκλήματος, για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη; 1.7.
2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό 2.
2.1. Είναι δυνατόν να στραφώ και να επιδιώξω αποζημίωση κατά του δημοσίου ή άλλου δημόσιου οργανισμού (νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου); 2.1.
2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα ορισμένων εγκλημάτων; 2.2.
2.3. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα εγκλημάτων που υπέστησαν ορισμένες μόνον ζημίες; 2.3.
2.4. Αν το θύμα έχει πεθάνει, μπορούν οι οικείοι και τα εξαρτώμενα από αυτό πρόσωπα να επιδιώξουν αποζημίωση; 2.4.
2.5. Η δυνατότητα επιδíωξης αποζημίωσης περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή στα πρόσωπα που διαμένουν σε ορισμένη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στο κράτος μέλος, αν το αδίκημα τελέσθηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει το αδίκημα στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών πριν επιδιώξω την αξίωσή μου; 2.8.
2.9. Αν ο δράστης έχει προσδιορισθεί, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη; 2.9.
2.10. Αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή δεν έχει ακόμη καταδικασθεί, υπάρχει ακόμη δυνατότητα να δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω; 2.10.
2.11. Υπάρχει προθεσμία για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης; 2.11.
2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ; 2.12.
2.13. Πώς θα προσδιορισθεί η αξίωσή μου; 2.13.
2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικασθεί; 2.14.
2.15. Η αποζημίωση που ήδη δέχθηκα ή που είναι πιθανόν να δεχθώ για τις ίδιες ζημίες, αλλά από άλλες πηγές (π.χ. ασφαλιστικός οργανισμός) θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος; 2.15.
2.16. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση ή το ποσό της, όπως, π.χ. η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία; 2.16.
2.17. Μπορώ να πάρω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.17.
2.18. Από πού μπορώ να προμηθευτώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; Υπάρχει μήπως κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω; 2.18.
2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για να κάνω την αίτηση; 2.19.
2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια; 2.21.

 

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από τον δράστη

1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση για ζημίες στην ποινική δίκη κατά του δράστη;

Με την άσκηση πολιτικής αγωγής: στην ιταλική νομοθεσία, η νομιμοποίηση της πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο ποινικής δίκης ρυθμίζεται στον τίτλο V (άρθρα 74 και 75) του βιβλίου I του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σχετικά με τα υποκείμενα της δίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Κώδικα, για την άσκηση πολιτικής αγωγής με αίτημα την αποκατάσταση της ζημίας και την επιδίκαση αποζημίωσης στο πλαίσιο της ποινικής δίκης, νομιμοποιείται το πρόσωπο που υπέστη τη ζημία ή οι διάδοχοι ή οι κληρονόμοι του, οι οποίοι μπορούν να στραφούν κατά του κατηγορουμένου, καθώς και του αστικώς υπεύθυνου (του προσώπου που είναι υπεύθυνο, σύμφωνα με το αστικό δίκαιο, για τις πράξεις τρίτου).

Ως πρόσωπα που νομιμοποιούνται για την άσκηση πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο ποινικής δίκης, με βάση το προαναφερθέν άρθρο 74 του Κ.Π.Δ., νοούνται είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ανεξάρτητα από την άσκηση αστικής αγωγής για αποζημίωση ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου.

Η νομιμοποίηση για την άσκηση πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο ποινικής δίκης, βάσει ειδικών διατάξεων, εκτείνεται και στα πρόσωπα που δεν υπέστησαν άμεσα ζημία από το αδίκημα, αλλά στα οποία αναγνωρίζεται το εν λόγω δικαίωμα από τον νόμο λόγω των συμφερόντων που αντιπροσωπεύουν (για παράδειγμα ο ειδικός επίτροπος, ο δικαστικός επίτροπος, και διάφορες μορφές ενώσεων και κοινοπραξιών).

Η άσκηση πολιτικής αγωγής είναι απαράδεκτη στο πλαίσιο ποινικής δίκης κατά ανηλίκων σύμφωνα με το άρθρο 10 του Προεδρικού Διατάγματος 448/98.

Οι προϋποθέσεις για την άσκηση πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο ποινικής δίκης ορίζονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στον τίτλο V (άρθρα 76-82 Κ.Π.Δ.) του βιβλίου I, σχετικά με τα υποκείμενα της δίκης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η πολιτική αγωγή μπορεί να ασκηθεί μόνο από πρόσωπα που έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα και δικαιοπρακτική ικανότητα.

Εφόσον δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν πολιτική αγωγή μέσω προσώπων νομίμως εξουσιοδοτημένων με βάση τους κανόνες του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 77).

1.2. Σε ποιο χρονικό σημείο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωσή μου;

Η άσκηση της πολιτικής αγωγής πρέπει να γίνει, επί ποινή ακυρότητας, προτού το δικαστήριο προβεί σε διαπίστωση της νομιμοποίησης των συμμετεχόντων στη δίκη (προκαταρτική συνεδρίαση ή συζήτηση). Εάν η πολιτική αγωγή ασκηθεί μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, ο πολιτικώς ενάγων δεν έχει τη δυνατότητα να υποβάλει κατάλογο μαρτύρων, πραγματογνωμόνων ή τεχνικών συμβούλων.

Εφόσον έχει ήδη επιληφθεί το αστικό δικαστήριο, η σχετική αγωγή μπορεί να διαβιβασθεί στο ποινικό δικαστήριο, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας στη δίκη ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου· στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος διάδικος διακόπτει την αστική αγωγή και το ποινικό δικαστήριο αποφαίνεται επί του αστικού μέρους της υπόθεσης. Η άσκηση πολιτικής αγωγής κατά την ποινική δίκη συνεπάγεται αναστολή της πολιτικής δίκης, έως ότου τελεσιδικήσει η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου (άρθρο 75 Κ.Π.Δ.).

1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωση μου;

Το δικόγραφο της πολιτικής αγωγής πρέπει να αναφέρει, επί ποινή απαράδεκτου, όλες τις υποκειμενικές και αντικειμενικές προϋποθέσεις της δίκης στην οποία αναφέρεται, και οι οποίες απαριθμούνται ρητά στο άρθρο 78 του Κ.Π.Δ., και μπορεί να κατατεθεί είτε στη Γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου είτε απευθείας στο ακροατήριο. Εφόσον υποβάλλεται εκτός της συνεδρίασης του δικαστηρίου, η δήλωση άσκησης πολιτικής αγωγής πρέπει να κοινοποιείται, επιμελεία του πολιτικώς ενάγοντος, στους άλλους διαδίκους και παράγει αποτελέσματα για καθένα εξ αυτών από την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η κοινοποίηση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωση μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό της ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επιμέρους αξιώσεις μου;

Η δήλωση άσκησης πολιτικής αγωγής κατατίθεται στη γραμματεία του δικάζοντος δικαστηρίου ή υποβάλλεται κατά τη συνεδρίαση και πρέπει να περιέχει, επί ποινή απαράδεκτου, τα ακόλουθα:

α. τα στοιχεία του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία της ένωσης ή του φορέα που ασκεί πολιτική αγωγή, καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου αντιπροσώπου του·

β. τα στοιχεία του κατηγορουμένου κατά του οποίου ασκείται η πολιτική αγωγή ή άλλα ατομικά στοιχεία που χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό του·

γ. το όνομα και το επώνυμο του δικαστικού πληρεξούσιου και αναφορά της πληρεξουσιότητας που του έχει δοθεί·

δ. έκθεση των λόγων που δικαιολογούν την αξίωση·

ε. υπογραφή του δικαστικού πληρεξούσιου.

1.5. Μπορώ να επιδιώξω νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;

Ναι. Ο νέος νόμος αριθ. 206 της 3ης Αυγούστου 2004, ορίζει ότι στις ποινικές, πολιτικές, διοικητικές και λογιστικές δίκες, το κράτος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα της υπεράσπισης των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών ή άλλων ανάλογων πράξεων, καθώς και των οικογενειών τους.

1.6. Την αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου;

Κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη της ζημίας που επήλθε συνεπεία της συμπεριφοράς του κατηγορουμένου.

1.7. Στην περίπτωση που το δικαστήριο μου επιδικάσει την αποζημίωση, μου παρέχεται ειδική συνδρομή, ως θύμα εγκλήματος, για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη;

Όχι.

2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό

2.1. Είναι δυνατόν να στραφώ και να επιδιώξω αποζημίωση κατά του δημοσίου ή άλλου δημόσιου οργανισμού (νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου);

Ναι.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα ορισμένων εγκλημάτων;

Σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων (για παράδειγμα: τρομοκρατικές και παρόμοιες ενέργειες, οργανωμένο έγκλημα, τοκογλυφία, εμπορία ανθρώπων). Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, ο νέος νόμος αριθ. 206 της 3ης Αυγούστου 2004, καλύπτοντας σχετικό νομοθετικό κενό, ορίζει ότι οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται σε όλα τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών και παρόμοιων εγκλημάτων που διαπράττονται στην εθνική επικράτεια ή εκτός αυτής, εφόσον εμπλέκονται Ιταλοί πολίτες, καθώς και στα επιζώντα μέλη των οικογενειών τους, διευρύνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων στα θύματα τρομοκρατίας ακόμη και εκτός της εθνικής επικράτειας.

2.3. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα εγκλημάτων που υπέστησαν ορισμένες μόνον ζημίες;

Ναι, για παράδειγμα σε περίπτωση θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών, όλοι όσοι υπέστησαν μόνιμη αναπηρία που αντιστοιχεί σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80% της ικανότητάς τους για εργασία, λόγω τρομοκρατικών ενεργειών και άλλων παρόμοιων εγκλημάτων, αναγνωρίζεται δικαίωμα καταβολής συνταξιοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν σε δέκα έτη, ώστε να αυξηθούν, κατά την αντίστοιχη χρονική διάρκεια, τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, καθώς και καταβολή αποζημίωσης αποχώρησης ή άλλου είδους καταβολή αντίστοιχου ποσού. Όσοι υπέστησαν μόνιμη αναπηρία που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 80% της ικανότητάς τους για εργασία λόγω τρομοκρατικών ενεργειών και άλλων παρόμοιων εγκληματικών πράξεων, εξομοιώνονται, με όλες τις σχετικές έννομες συνέπειες, με ανάπηρους πολέμου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 915 της 23ης Δεκεμβρίου 1978.

Όσοι έχουν υποστεί μόνιμη αναπηρία ίση ή ανώτερη του 80% της ικανότητάς τους για εργασία, λόγω τρομοκρατικών ενεργειών για άλλων ανάλογων εγκλημάτων, έχουν επίσης δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης· το ύψος της σύνταξης υπολογίζεται με βάση τις τελευταίες αποδοχές του δικαιούχου και επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2. Τα ίδια κριτήρια τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 ισχύουν και για τον καθορισμό του ύψους της σύνταξης που δικαιούνται οι επιζώντες συγγενείς του θύματος τρομοκρατικής ή άλλης παρόμοιας ενέργειας, και επιπλέον η εν λόγω σύνταξη δεν υπόκειται σε μειώσεις από τον νόμο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όποιος υπέστη, συνεπεία τραυματισμού ή σωματικής βλάβης από τρομοκρατικές ή άλλες παρόμοιες ενέργειες, μόνιμη αναπηρία που υπερβαίνει το ένα τέταρτο της ικανότητάς του για εργασία, καθώς και οι επιζώντες συγγενείς του, περιλαμβανομένων των ενηλίκων τέκνων, δικαιούνται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, εκτός των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, ειδικό μη επιστρεπτέο ισόβιο επίδομα ύψους 1033 € τον μήνα, που υπόκειται σε αυτόματη αναπροσαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 503 της 30ής Δεκεμβρίου 1992, όπως τροποποιήθηκε. Σε περίπτωση θανάτου, οι επιζώντες δικαιούχοι σύνταξης λαμβάνουν την ανωτέρω σύνταξη επί δύο έτη, περιλαμβανομένου του δέκατου τρίτου μισθού· αυτό το δικαίωμα περιορίζεται στον επιζώντα σύζυγο, τα ανήλικα και ενήλικα τέκνα, καθώς και τους γονείς και αδελφούς, εφόσον ζούσαν με το θύμα και εξαρτώντο από αυτό. Τα ποσοστά της αναπηρίας που αναγνωρίζονται και αποζημιώνονται με βάση τα κριτήρια και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του σχετικού νόμου, επανεκτιμώνται λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη φυσική επιδείνωση και την αναγνώριση τυχόν σωματικής ή ηθικής βλάβης.

Επιπλέον, στα θύματα τρομοκρατικών και άλλων παρόμοιων ενεργειών, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη με έξοδα του κράτους. Συνταξιούχοι που είναι θύματα τρομοκρατικών και άλλων παρόμοιων ενεργειών, καθώς και οι επιζώντες συγγενείς τους δικαιούνται μόνιμη αναπροσαρμογή των συντάξεών τους σύμφωνα με τα επίπεδα που αντιστοιχούν στον κλάδο απασχόλησής τους και στον χρόνο υπηρεσίας τους.

2.4. Αν το θύμα έχει πεθάνει, μπορούν οι οικείοι και τα εξαρτώμενα από αυτό πρόσωπα να επιδιώξουν αποζημίωση;

Ναι, βλέπε επίσης την απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση.

2.5. Η δυνατότητα επιδíωξης αποζημίωσης περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή στα πρόσωπα που διαμένουν σε ορισμένη χώρα;

Το δικαίωμα επιδίκασης αποζημίωσης έχουν οι Ιταλοί πολίτες, οι αλλοδαποί και οι απάτριδες.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στο κράτος μέλος, αν το αδίκημα τελέσθηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ο νέος νόμος αριθ. 206 της 3ης Αυγούστου 2004, με τον οποίο καλύπτεται σχετικό νομοθετικό κενό, ορίζει ότι οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται σε όλα τα θύματα τρομοκρατικών και άλλων παρόμοιων ενεργειών, που τελούνται στην εθνική επικράτεια ή στο εξωτερικό, εφόσον εμπλέκονται Ιταλοί πολίτες, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, επεκτείνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής της διάταξης και στις ζημίες που υπέστησαν τα θύματα τρομοκρατίας και εκτός εθνικού εδάφους.

2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει το αδίκημα στην αστυνομία;

Ναι.

2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών πριν επιδιώξω την αξίωσή μου;

Όχι.

2.9. Αν ο δράστης έχει προσδιορισθεί, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη;

Όχι.

2.10. Αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή δεν έχει ακόμη καταδικασθεί, υπάρχει ακόμη δυνατότητα να δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω;

Ναι, όσον αφορά τα αδικήματα που αναφέρονται στο παρόν σημείο. Η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να θεμελιώνεται με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

2.11. Υπάρχει προθεσμία για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Αν η αίτηση υποβάλλεται στο πλαίσιο ποινικής δίκης με την άσκηση πολιτικής αγωγής, οι προθεσμίες είναι εκείνες που προβλέπονται για τη σχετική πράξη, και οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις άλλες περιπτώσεις, ισχύουν οι νόμιμες προθεσμίες που προβλέπονται για την παραγραφή.

2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ;

Για θάνατο και μόνιμη αναπηρία στα ποσοστά που προβλέπει η νομοθεσία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.13. Πώς θα προσδιορισθεί η αξίωσή μου;

Βλέπε την απάντηση στην ερώτηση 2.3.

2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικασθεί;

Ναι, αλλά είναι διαφορετικό ανάλογα με τη φύση του αδικήματος.

Όσον αφορά τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, ο νέος νόμος αριθ. 206 της 3ης Αυγούστου 2004, καλύπτοντας σχετικό νομοθετικό κενό, ορίζει ότι οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται σε όλα τα θύματα τρομοκρατικών και άλλων παρόμοιων ενεργειών, που τελούνται στην εθνική επικράτεια ή στο εξωτερικό, εφόσον εμπλέκονται Ιταλοί πολίτες, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, επεκτείνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής της διάταξης στις ζημίες που υπέστησαν τα θύματα τρομοκρατίας ακόμη και εκτός εθνικού εδάφους.

Ο νόμος έχει επίσης «προσαρμόσει» το ύψος του χορηγούμενου ποσού που προβλεπόταν για τα θύματα τρομοκρατίας.

Η αποζημίωση η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο του νόμου αριθ. 302 της 20ής Οκτωβρίου 1990, όπως τροποποιήθηκε, προβλέπεται τώρα ότι φθάνει τις 200.000 € κατ’ ανώτατο όριο, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας που επήλθε - 2000 € ανά ποσοστιαία μονάδα αναπηρίας.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ακόμη και πριν από την προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση, μπορούν να προσφέρουν στο θύμα τρομοκρατικών και άλλων παρόμοιων εγκληματικών ενεργειών ή στους κληρονόμους του, ένα ποσό ως οριστική εκκαθάριση, το οποίο, εφόσον γίνει αποδεκτό, αποκλείει οποιαδήποτε άλλη προσφυγή, και αποτελεί πλήρη συμβιβασμό.

2.15. Η αποζημίωση που ήδη δέχθηκα ή που είναι πιθανόν να δεχθώ για τις ίδιες ζημίες, αλλά από άλλες πηγές (π.χ. ασφαλιστικός οργανισμός) θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος;

Ναι.

2.16. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση ή το ποσό της, όπως, π.χ. η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία;

Όσον αφορά τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, ο ζημιωθείς δεν πρέπει να έχει συμμετοχή στη διάπραξη των ζημιογόνων ενεργειών ή των αδικημάτων που συνδέονται μ’ αυτές.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.17. Μπορώ να πάρω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όσον αφορά τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 13 της 4ης Φεβρουαρίου 2003 και ενσωματώθηκαν στον νόμο αριθ. 56 της 2ας Απριλίου 2003, προβλέπεται η καταβολή ισόβιου επιδόματος στους δικαιούχους (βάσει του προεδρικού διατάγματος 510 της 28ης Ιουλίου 1999), ακόμη και χωρίς την ύπαρξη σχετικής απόφασης, εφόσον πληρούνται σαφώς οι προϋποθέσεις για την εν λόγω καταβολή, όπως προκύπτει αναμφισβήτητα από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τον τρομοκρατικό ή ανατρεπτικό χαρακτήρα της ενέργειας ή τη σύνδεσή της με το οργανωμένο έγκλημα, και εφόσον υπάρχει σαφής αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της εν λόγω ενέργειας και του γεγονότος που προκάλεσε τον θάνατο ή την αναπηρία.

Επίσης, με την εν λόγω νομοθεσία αυξάνεται το προσωρινό επίδομα που παρέχεται σε θύματα τρομοκρατικών ενεργειών και οργανωμένου εγκλήματος στο 90%, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα επέκτασης του ισόβιου επιδόματος που προβλέπεται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία, στους Ιταλούς πολίτες, τους αλλοδαπούς και τους απάτριδες, καθώς και τους κληρονόμους τους, πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης, στις περιπτώσεις που, από τις σχετικές έρευνες, αποδεικνύεται σαφώς ότι το είδος των ενεργειών που προκάλεσαν τη ζημία είχαν χαρακτήρα τρομοκρατικό ή ανατρεπτικό ή οργανωμένου εγκλήματος.

2.18. Από πού μπορώ να προμηθευτώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; Υπάρχει μήπως κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Το Υπουργείο Εσωτερικών.

2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για να κάνω την αίτηση;

Ναι, αλλά οι δαπάνες βαρύνουν τον αιτούντα.

2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση;

Στο Υπουργείο Εσωτερικών.

2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια;

Στα θύματα τρομοκρατικών και άλλων παρόμοιων ενεργειών καθώς και στις οικογένειές τους παρέχεται ψυχολογική συνδρομή με έξοδα του κράτους.

Πρόσθετες πληροφορίες

Υπάρχουν άλλες δυνατότητες για την εξασφάλιση αποζημίωσης από τον δράστη (διαταγές καταβολής αποζημίωσης);

Όχι.

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Ιταλία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 10-10-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο