Euroopan komissio > EOV > Korvaukset rikoksen uhreille > Irlanti

Uusin päivitys: 19-09-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Korvaukset rikoksen uhreille - Irlanti

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Korvaus vahingonkorvauksen muodossa tekijältä 1.
1.1. Millä edellytyksillä voin rikosoikeudenkäynnissä esittää vahingonkorvausvaatimuksen tekijää vastaan? 1.1.
1.2. Missä vaiheessa minun tulee esittää vahingonkorvausvaatimus? 1.2.
1.3. Kuinka minun tulee esittää vaatimukseni ja kenelle? 1.3.
1.4. Kuinka minun tulee esittää vaatimukseni? (Tuleeko minun vaatia tiettyä määrää ja/tai yksilöidä aiheutunut vahinko?) 1.4.
1.5. Voinko saada lainopillista apua ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana? 1.5.
1.6. Mitä näyttöä minun on esitettävä vaatimukseni tueksi? 1.6.
1.7. Jos vaatimukseni hyväksytään tuomioistuimessa, onko olemassa tahoa, joka auttaisi rikoksen uhrille tuomitun vahingonkorvauksen perimisessä tekijältä? 1.7.
2. Korvaus valtiolta tai valtion viranomaiselta 2.
2.1. Onko mahdollista saada korvausta valtiolta tai valtion viranomaiselta? 2.1.
2.2. Onko mahdollisuus rajoitettu vain tietyntyyppisten rikosten uhreiksi joutuneille? 2.2.
2.3. Onko mahdollisuus rajoitettu uhreihin, jotka ovat kärsineet tietyntyyppisen vahingon? 2.3.
2.4. Voivatko rikoksen johdosta kuolleen uhrin sukulaiset tai muut läheiset saada korvausta? 2.4.
2.5. Onko oikeus korvaukseen rajoitettu henkilöihin, joilla on tietty kansalaisuus tai jotka asuvat tietyssä valtiossa? 2.5.
2.6. Voinko hakea korvausta Irlannista, jos rikos on tehty toisessa valtiossa? Jos voin, niin missä tilanteissa? 2.6.
2.7. Onko rikos ilmoitettava poliisille? 2.7.
2.8. Onko minun odotettava esitutkinnan valmistumista tai rikosoikeudellisen menettelyn päättymistä ennen kuin voin tehdä hakemuksen? 2.8.
2.9. Jos rikoksentekijä on tunnistettu, onko korvausta yritettävä hakea ensin tekijältä? 2.9.
2.10. Jos rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu, onko minulla silti oikeus hakea korvausta? Jos on, mitä näyttöä minun tulee esittää hakemuksen tueksi? 2.10.
2.11. Onko hakemus tehtävä tietyn ajan kuluessa? 2.11.
2.12. Minkälaiset vahingot voidaan korvata? 2.12.
2.13. Kuinka korvaus lasketaan? 2.13.
2.14. Onko maksettaville korvauksille olemassa vähimmäis- tai enimmäismäärää? 2.14.
2.15. Vähennetäänkö valtion suorittamasta korvauksesta korvaus, jonka samasta vahingosta olen saanut tai voin saada muusta lähteestä, esimerkiksi vakuutuksesta? 2.15.
2.16. Onko olemassa muita perusteita, jotka vaikuttavat mahdollisuuteeni saada korvausta tai korvauksen määrään, esim. oma käyttäytymiseni vahingon aiheuttaneen teon yhteydessä? 2.16.
2.17. Voinko saada ennakkoa hakemalleni korvaukselle? Jos voin, niin millä edellytyksillä? 2.17.
2.18. Mistä voin saada tarvittavat lomakkeet ja lisätietoja korvauksen hakemisesta? Onko tätä varten erityinen internet-osoite tai neuvontapuhelin? 2.18.
2.19. Voinko saada lainopillista apua hakemuksen tekemiseen? 2.19.
2.20. Mihin lähetän hakemuksen? 2.20.
2.21. Onko järjestöjä, jotka tukevat rikoksen uhria ja voivat antaa lisätietoja? 2.21.

 

1. Korvaus vahingonkorvauksen muodossa tekijältä

Jos rikoksentekij�lt� haetaan korvausta rikosoikeudellisen menettelyn ulkopuolella, ks. aiheesta Asian vireillepano tuomioistuimessa - Irlanti annettuja tietoja.

Valtioiden rajat ylitt�v�ss� tilanteessa (esimerkiksi kun rikos tehd��n muussa j�senvaltiossa kuin siin�, jossa uhri asuu) kannattaa muistaa, ett� uhri voi nostaa korvauskanteen rikoksentekij�� vastaan siin� tuomioistuimessa, jossa rikosasiakin k�sitell��n, jos t�m� on mahdollista asiaan sovellettavan kansallisen lains��d�nn�n mukaan.

1.1. Millä edellytyksillä voin rikosoikeudenkäynnissä esittää vahingonkorvausvaatimuksen tekijää vastaan?

Rikoslain (Criminal Justice Act, 1993) mukaan tuomioistuin voi antaa vahingonkorvausta koskevan määräyksen (hakemuksesta tai muutoin) rikosta koskevan tuomion yhteydessä riippumatta siitä, millainen rikos tai rikoksentekijä on kyseessä.

1.2. Missä vaiheessa minun tulee esittää vahingonkorvausvaatimus?

Irlannin lainsäädännössä ei ole täsmällisiä säännöksiä tästä kysymyksestä. Yleensä syyttäjälle tulisi ilmoittaa vaatimuksesta rikosoikeudellisen menettelyn alkaessa.

1.3. Kuinka minun tulee esittää vaatimukseni ja kenelle?

Vaatimuksesta on syytä ilmoittaa syyttäjälle.

1.4. Kuinka minun tulee esittää vaatimukseni? (Tuleeko minun vaatia tiettyä määrää ja/tai yksilöidä aiheutunut vahinko?)

Tähän tarkoitukseen ei ole saatavilla vakiomuotoista lomaketta, joten vaatimus on syytä eritellä yksityiskohtaisesti.

Sivun alkuunSivun alkuun

1.5. Voinko saada lainopillista apua ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana?

Irlannin lainsäädännössä ei ole säännöksiä vahinkoa kärsineen osapuolen edustamisesta, mutta syyttäjä toimii korvausasiassa asianomistajan puolesta.

1.6. Mitä näyttöä minun on esitettävä vaatimukseni tueksi?

Rikosvahingosta vaaditaan yleensä asiakirjanäyttöä. Tuomioistuin tekee päätöksen väkivaltarikoksesta johtuvasta vahingosta.

1.7. Jos vaatimukseni hyväksytään tuomioistuimessa, onko olemassa tahoa, joka auttaisi rikoksen uhrille tuomitun vahingonkorvauksen perimisessä tekijältä?

Tuomioistuin asettaa määräajan vahingonkorvauksen maksamiselle. Maksun laiminlyönti johtaa suoritus- tai ulosmittausmääräyksen antamiseen rikoksentekijää vastaan.

2. Korvaus valtiolta tai valtion viranomaiselta

2.1. Onko mahdollista saada korvausta valtiolta tai valtion viranomaiselta?

Kyll�. V�kivaltarikoksen uhri voi esitt�� asiaa koskevan hakemuksen rikosvahinkolautakunnalle:

Criminal Injuries Compensation Tribunal
13 Lower Hatch Street
Dublin 2
Ireland.
Puhelin: (+353)-(0)1-6610604.
2.2. Onko mahdollisuus rajoitettu vain tietyntyyppisten rikosten uhreiksi joutuneille?

Lakisääteisen korvausjärjestelmän tarkoituksena on tarjota vapaaehtoista (ex gratia) korvausta sellaisten henkilövahingoista johtuvien kustannusten ja menetysten kattamiseen, jotka liittyvät suoraan väkivaltarikokseen tai jotka ovat aiheutuneet vahingonkärsijälle, kun hän on auttanut (tai yrittänyt auttaa) estämään rikoksen tai pelastamaan ihmishengen. Korvausjärjestelmä ei kata liikennerikoksista johtuvia henkilövahinkoja, jollei rikosvahinkolautakunta katso näytetyksi, että uhrin päälle on ajettu tahallisesti. Korvausjärjestelmä ei myöskään kata henkilövahinkoja, jotka on aiheutettu vahingonaiheuttajan ja vahingonkärsijän asuessa samassa taloudessa.

Sivun alkuunSivun alkuun

2.3. Onko mahdollisuus rajoitettu uhreihin, jotka ovat kärsineet tietyntyyppisen vahingon?

Korvausjärjestelmä kattaa rikoksesta aiheutuvat henkilövahingot.

2.4. Voivatko rikoksen johdosta kuolleen uhrin sukulaiset tai muut läheiset saada korvausta?

Jos rikoksen uhri on kuollut, läheisimmät perheenjäsenet voivat hakea korvausta. Tarkkaan ottaen tämä koskee vahingonkorvauslaissa (Civil Liability Act) tarkoitettuja uhrin huollon alaisia henkilöitä.

2.5. Onko oikeus korvaukseen rajoitettu henkilöihin, joilla on tietty kansalaisuus tai jotka asuvat tietyssä valtiossa?

Ei. Kuka tahansa, joka on joutunut väkivaltarikoksen uhriksi Irlannissa ja kärsinyt vahinkoa, voi hakea korvausta.

2.6. Voinko hakea korvausta Irlannista, jos rikos on tehty toisessa valtiossa? Jos voin, niin missä tilanteissa?

Korvausta ei tällöin voi hakea Irlannista. Korvausjärjestelmää sovelletaan ainoastaan henkilövahinkoihin, jotka on aiheutettu Irlannin valtion alueella, irlantilaisella laivalla tai ilma-aluksella 30. syyskuuta 1972 jälkeen.

2.7. Onko rikos ilmoitettava poliisille?

Rikoksesta pitäisi ilmoittaa poliisille mahdollisimman pian. Jos tapausta ei ilmoiteta poliisille kohtuullisessa ajassa, rikosuhri voi itse asiassa menettää kelpoisuutensa korvauksen hakemiseen. Tästä vaatimuksesta voidaan luopua, jos rikosvahinkolautakunta katsoo näytetyksi, että rikosuhri on tehnyt riittävästi yhteistyötä kyseistä rikosta koskevassa poliisitutkinnassa.

Sivun alkuunSivun alkuun

2.8. Onko minun odotettava esitutkinnan valmistumista tai rikosoikeudellisen menettelyn päättymistä ennen kuin voin tehdä hakemuksen?

Hakemus on tehtävä kolmen kuukauden määräajassa. Rikosvahinkolautakunta voi kuitenkin luopua tästä vaatimuksesta tietyissä olosuhteissa, jos hakija pystyy esittämään riittävät perusteet viivästykselle.

2.9. Jos rikoksentekijä on tunnistettu, onko korvausta yritettävä hakea ensin tekijältä?

Ei. Jos rikosuhri päättää nostaa siviilikanteen vahingonaiheuttajaa vastaan, rikosvahinkolautakunta voi kuitenkin odottaa kyseisen oikeudenkäynnin päättymistä, sillä siviilikanneteitse saatu korvaus otetaan huomioon lautakunnassa. Sama pätee myös, jos rikosuhrille määrätään korvaus rikosoikeudenkäynnin yhteydessä. Rikosvahinkolautakunta ottaa tämänkin huomioon korvausta laskiessaan.

2.10. Jos rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu, onko minulla silti oikeus hakea korvausta? Jos on, mitä näyttöä minun tulee esittää hakemuksen tueksi?

Rikosvahinkolautakunta hankkii tapauksesta poliisin pöytäkirjan. Tämän pitäisi riittää osoitukseksi vahingonkärsijän asemasta.

2.11. Onko hakemus tehtävä tietyn ajan kuluessa?

Ks. edell� kohta 2.8

2.12. Minkälaiset vahingot voidaan korvata?

Todelliset ansionmenetykset, todelliset sairaanhoitokustannukset (myös hammaslääkärikulut), kohtuulliset matkakustannukset (esimerkiksi edestakaiset matkat lääkärin vastaanotolle ja sairaalaan), lääkkeet, silmälasit sekä (jos henkilövahinko tapahtui ennen 1. huhtikuuta 1986) kipu ja särky. Edellä mainitun päivämäärän jälkeen aiheutettujen vahinkojen osalta kivusta ja särystä ei myönnetä korvausta. Jos henkilövahingon vaikutukset ovat pitkäaikaisia, uhri voi edellä mainittujen vahinkojen lisäksi vaatia korvausta tulevasta ansionmenetyksestä, arvioiduista tulevista sairaanhoitokustannuksista (myös hammaslääkärikuluista) ja vammautumisesta aiheutuvista kustannuksista, kuten esimerkiksi tulevaisuudessa tarvittavasta hoidosta ja erikoisvälineistä sekä ansiomahdollisuuksien heikentymisestä.

Sivun alkuunSivun alkuun

2.13. Kuinka korvaus lasketaan?

Koska kipua ja särkyä ei järjestelmän mukaan korvata, rikosvahinkolautakunta edellyttää, että menetyksistä esitetään asiakirjanäyttöä korvauksen laskemisen perustaksi. Useimmiten rikosvahinkolautakunta tarkistaa hakemuksen oikeellisuuden ottamalla yhteyttä asianmukaisiin viranomaisiin tai laitoksiin.

2.14. Onko maksettaville korvauksille olemassa vähimmäis- tai enimmäismäärää?

Korvausta ei makseta, jos korvattava määrä olisi pienempi kuin 63,49 euroa.

2.15. Vähennetäänkö valtion suorittamasta korvauksesta korvaus, jonka samasta vahingosta olen saanut tai voin saada muusta lähteestä, esimerkiksi vakuutuksesta?

Muista lähteistä saadut korvaukset otetaan huomioon päätettäessä korvauksen määrästä.

2.16. Onko olemassa muita perusteita, jotka vaikuttavat mahdollisuuteeni saada korvausta tai korvauksen määrään, esim. oma käyttäytymiseni vahingon aiheuttaneen teon yhteydessä?

Olosuhteet, joissa korvausta maksetaan, ovat tiettyjen rajoitusten alaisia.

Ensinnäkin on mainittava, ettei korvausta ei makseta lainkaan, jos

 • korvattava määrä olisi pienempi kuin 63,49 euroa;
 • vahingonaiheuttaja ja vahingonkärsijä asuivat samassa taloudessa, kun henkilövahinko aiheutettiin;
 • henkilövahinko johtui liikennerikoksesta (mutta tätä rajoitusta ei sovelleta, jos rikosvahinkolautakunta katsoo näytetyksi, että uhrin päälle on ajettu tahallisesti);
 • hakija ei ole avustanut rikosvahinkolautakuntaa kohtuudella edellytettävällä tavalla.

Toiseksi rikosvahinkolautakunta saattaa alentaa korvauksen määrää tai evätä korvaushakemuksen kokonaan, jos

Sivun alkuunSivun alkuun

 • se katsoo näytetyksi, että vahinkotapahtuma oli joko yllytyksen vuoksi tai muutoin osittain tai kokonaan vahingonkärsijän syytä;
 • alennus on perusteltu vahingonkärsijän käyttäytymisen, luonteen tai elämäntavan vuoksi. Vahingonkärsijän rikosrekisteritiedot otetaan huomioon tässä tarkastelussa.
2.17. Voinko saada ennakkoa hakemalleni korvaukselle? Jos voin, niin millä edellytyksillä?

Tavallisesti vahingonkorvaus maksetaan kertasuorituksena. Tietyissä tapauksissa rikosvahinkolautakunta voi maksaa tietyn summan ennakkoon ja lykätä lopullista korvausta koskevan päätöksen antamista, kunnes saadaan selvyys siitä, millaisia pidempiaikaisia vaikutuksia henkilövahingolla todennäköisesti on.

2.18. Mistä voin saada tarvittavat lomakkeet ja lisätietoja korvauksen hakemisesta? Onko tätä varten erityinen internet-osoite tai neuvontapuhelin?

Hakemuslomaketta voi pyyt�� rikosvahinkolautakunnalta kirjeitse osoitteesta:

Criminal Injuries Compensation Tribunal
13 Lower Hatch Street
Dublin 2
Ireland
tai puhelimitse numerosta (+353)-(0)1-6610604. Erityist� internet-osoitetta tai neuvontapuhelinta ei ole.
2.19. Voinko saada lainopillista apua hakemuksen tekemiseen?

Rikosvahinkolautakunta ei maksa oikeusapukuluja. On hakijan oman harkinnan varassa, käyttääkö hän lainopillista avustajaa. Rikosvahinkolautakunnan henkilökunta neuvoo hakijaa mahdollisuuksien mukaan korvausvaatimuksen tekemisessä.

2.20. Mihin lähetän hakemuksen?

Edell� kohdassa 2.18 ilmoitettuun osoitteeseen.

2.21. Onko järjestöjä, jotka tukevat rikoksen uhria ja voivat antaa lisätietoja?

Rikosuhrien tukij�rjest� "Victim Support" osoitteessa:

Haliday House, 32 Arran Quay
Dublin 7, Ireland.
Puhelin: (+353)-(0)1-8780870.
S�hk�postiosoite: info@victimsupport.ie

Lisätietoja

 • Oasis - Tietoa julkishallinnon palveluista English

« Korvaukset rikoksen uhreille - Yleistä | Irlanti - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-09-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta