Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Ιρλανδία

Τελευταία ενημέρωση: 08-10-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Ιρλανδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από το δράστη 1.
1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να εγείρω αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά του δράστη; 1.1.
1.2. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωσή μου; 1.2.
1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωσή μου; 1.3.
1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωσή μου (πρέπει να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ή/και να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους ζημίες); 1.4.
1.5. Μπορώ να τύχω νομικής συμπαράστασης πριν ή/και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 1.5.
1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου; 1.6.
1.7. Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, διαθέτω ως θύμα εγκλήματος κάποια ειδική βοήθεια προκειμένου να επιτύχω την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη; 1.7.
2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο φορέα 2.
2.1. Υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης από το κράτος ή από δημόσιους φορείς; 2.1.
2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα παρέχεται μόνο στα θύματα ορισμένων αξιόποινων πράξεων; 2.2.
2.3. Μήπως η δυνατότητα αυτή υφίσταται μόνο για θύματα που έχουν υποστεί συγκεκριμένες ζημίες; 2.3.
2.4. Αν το θύμα έχει αποβιώσει, μπορούν οι συγγενείς και τα εξαρτώμενα από αυτό άτομα να επιδιώξουν αποζημίωση; 2.4.
2.5. Μήπως η δυνατότητα αποζημίωσης υφίσταται μόνο για άτομα συγκεκριμένης ιθαγένειας ή άτομα που διαμένουν σε συγκεκριμένη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στην Ιρλανδία αν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Είναι απαραίτητο να καταγγείλω την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι υποχρεωτικό να περιμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας πριν υποβάλω αίτηση αποζημίωσης; 2.8.
2.9. Αν ο δράστης είναι γνωστός, είναι απαραίτητο να επιχειρήσω πρώτα να αποζημιωθώ από αυτόν; 2.9.
2.10. Αν ο δράστης δεν είναι γνωστός ή δεν καταδικάστηκε, εξακολουθεί να υφίσταται δυνατότητα αποζημίωσης; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω με την αίτησή μου; 2.10.
2.11. Προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης; 2.11.
2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ; 2.12.
2.13. Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση; 2.13.
2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικαστεί; 2.14.
2.15. Θα εκπέσει από την αποζημίωση που θα λάβω από το κράτος τυχόν αποζημίωση που έχω λάβει ή μπορεί να λάβω για την ίδια ζημία, αλλά από άλλη πηγή (π.χ. ασφαλιστικό οργανισμό); 2.15.
2.16. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα να λάβω αποζημίωση ή τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της, π.χ. η συμπεριφορά μου σε σχέση με το ζημιογόνο γεγονός; 2.16.
2.17. Μπορεί να μου προκαταβληθεί τμήμα της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.17.
2.18. Από πού μπορώ να προμηθευτώ τα απαραίτητα έντυπα και να λάβω περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης; Υπάρχει κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω; 2.18.
2.19. Μπορώ να ζητήσω δικαστική συνδρομή για την υποβολή της αίτησης; 2.19.
2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια; 2.21.

 

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από το δράστη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιδίωξης αποζημίωσης από το δράστη εκτός του πλαισίου ποινικής δίκης, βλέπε “Προσφυγή στα δικαστήρια - Iρλανδία”.

Όσον αφορά διασυνοριακές υποθέσεις, για παράδειγμα αν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος κατοικίας του θύματος, επισημαίνεται ότι το θύμα μπορεί να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης κατά του δράστη στο δικαστήριο ενώπιον του οποίου διεξάγεται η ποινική δίκη, εφόσον το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία.

1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να εγείρω αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά του δράστη;

Σύμφωνα με το νόμο περί ποινικής δικαιοσύνης του 1993 (Criminal Justice Act, 1993) το δικαστήριο που καταδικάζει κάποιον για οποιαδήποτε αξιόποινη δράση μπορεί να επιδικάσει αποζημίωση (κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος ή όχι).

1.2. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωσή μου;

Η ιρλανδική νομοθεσία δεν διευκρινίζει το ζήτημα αυτό. Γενικά, η αξίωση πρέπει να περιέρχεται σε γνώση της κατηγορούσας αρχής κατά την έναρξη της ποινικής διαδικασίας.

1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωσή μου;

Η αξίωση πρέπει να περιέλθει σε γνώση της κατηγορούσας αρχής.

1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωσή μου (πρέπει να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ή/και να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους ζημίες);

Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται συγκεκριμένος τρόπος για να εκτεθεί η αξίωση, είναι σκόπιμο να αναλύεται λεπτομερώς.

1.5. Μπορώ να τύχω νομικής συμπαράστασης πριν ή/και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;

Η ιρλανδική νομοθεσία δεν προβλέπει εκπροσώπηση του ζημιωθέντος, αλλά η κατηγορούσα αρχή παρέχει νομική συμπαράσταση προς τον αιτούντα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου;

Οι ζημίες που προκαλούνται με τέλεση αξιόποινης πράξης απαιτείται συνήθως να αποδεικνύονται εγγράφως. Για τις ζημίες που οφείλονται σε βιαιοπραγία, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το δικαστήριο.

1.7. Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, διαθέτω ως θύμα εγκλήματος κάποια ειδική βοήθεια προκειμένου να επιτύχω την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη;

Το δικαστήριο θα ορίσει προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να καταβληθεί η αποζημίωση. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το δικαστήριο θα εκδώσει ένταλμα ή επιταγή κατάσχεσης σε βάρος του δράστη.

2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο φορέα

2.1. Υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης από το κράτος ή από δημόσιους φορείς;

Ναι. Αν είστε θύμα βίαιης εγκληματικής ενέργειας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης στο

Criminal Injuries Compensation Tribunal,

13 Lower Hatch Street,

Dublin 2.

Αριθμός τηλεφώνου +353-1-6610604.

2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα παρέχεται μόνο στα θύματα ορισμένων αξιόποινων πράξεων;

Στόχος του καθεστώτος αυτού είναι η χαριστική παροχή αποζημίωσης για έξοδα και ζημίες λόγω σωματικής βλάβης η οποία μπορεί να αποδοθεί ευθέως σε βίαιη εγκληματική ενέργεια ή προκλήθηκε ενώ το θύμα βοηθούσε (ή προσπαθούσε να βοηθήσει) να αποτραπεί αξιόποινη πράξη ή να σωθεί ανθρώπινη ζωή. Δεν καλύπτει σωματικές βλάβες που οφείλονται σε τροχαίο ατύχημα, εκτός αν το Criminal Injuries Compensation Tribunal κρίνει ότι έγινε ηθελημένη προσπάθεια να προκληθεί σωματική βλάβη στο θύμα. Το καθεστώς δεν καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες το θύμα και ο δράστης ζούσαν μαζί ως μέλη του ίδιου νοικοκυριού κατά τον χρόνο της σωματικής βλάβης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.3. Μήπως η δυνατότητα αυτή υφίσταται μόνο για θύματα που έχουν υποστεί συγκεκριμένες ζημίες;

Το καθεστώς καλύπτει σωματικές βλάβες που προκαλούνται από αξιόποινη πράξη.

2.4. Αν το θύμα έχει αποβιώσει, μπορούν οι συγγενείς και τα εξαρτώμενα από αυτό άτομα να επιδιώξουν αποζημίωση;

Αν το θύμα απεβίωσε, η άμεση οικογένειά του (και συγκεκριμένα τα πρόσωπα που εξαρτώντο από το θύμα κατά την έννοια του νόμου περί αστικής ευθύνης - Civil Liability Act) μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση.

2.5. Μήπως η δυνατότητα αποζημίωσης υφίσταται μόνο για άτομα συγκεκριμένης ιθαγένειας ή άτομα που διαμένουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Όχι. Αφής στιγμής πέσατε θύμα βίαιης εγκληματικής ενέργειας στην Ιρλανδία και υπέστητε ζημία, μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση.

2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στην Ιρλανδία αν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όχι. Το καθεστώς εφαρμόζεται μόνο στις σωματικές βλάβες που επήλθαν στην ιρλανδική επικράτεια ή σε ιρλανδικό πλοίο ή αεροσκάφος μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 1972.

2.7. Είναι απαραίτητο να καταγγείλω την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία;

Το συμβάν πρέπει να καταγγελθεί στην αστυνομία μόλις αυτό είναι πρακτικά δυνατόν. Πράγματι, αν η πράξη δεν καταγγελθεί στην αστυνομία σε εύλογο χρονικό διάστημα, κινδυνεύετε να χάσετε το δικαίωμα αποζημίωσης. Η προϋπόθεση αυτή μπορεί να μην εφαρμοστεί αν το Criminal Injuries Compensation Tribunal κρίνει ότι συνεργαστήκατε ικανοποιητικά με την αστυνομία κατά τη διερεύνηση του θέματος.

2.8. Είναι υποχρεωτικό να περιμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας πριν υποβάλω αίτηση αποζημίωσης;

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σε προθεσμία τριών μηνών. Εντούτοις, το Criminal Injuries Compensation Tribunal μπορεί να μην εφαρμόσει την προθεσμία αυτή, αν ο αιτών μπορεί να αιτιολογήσει την καθυστέρηση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.9. Αν ο δράστης είναι γνωστός, είναι απαραίτητο να επιχειρήσω πρώτα να αποζημιωθώ από αυτόν;

Όχι. Εντούτοις, αν το θύμα αποφασίσει να ασκήσει αστική αγωγή κατά του δράστη, το Criminal Injuries Compensation Tribunal μπορεί να αναμείνει την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, δεδομένου ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη τυχόν αποζημίωση που θα επιδικαστεί στο πλαίσιο της αστικής δίκης. Το ίδιο ισχύει αν το θύμα λάβει αποζημίωση στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας: και πάλι το Criminal Injuries Compensation Tribunal θα πρέπει να λάβει υπόψη την αποζημίωση αυτή.

2.10. Αν ο δράστης δεν είναι γνωστός ή δεν καταδικάστηκε, εξακολουθεί να υφίσταται δυνατότητα αποζημίωσης; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω με την αίτησή μου;

Το Δικαστήριο θα λάβει έκθεση της αστυνομίας για το συμβάν, η οποία θα πρέπει να αρκεί ώστε να αποδειχθεί ότι είστε θύμα αξιόποινης πράξης.

2.11. Προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης;

Βλέπε 2.8 ανωτέρω

2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ;

Πραγματική απώλεια εισοδήματος, πραγματικές ιατρικές (και οδοντιατρικές) δαπάνες, εύλογες δαπάνες μετακίνησης (από και προς το γιατρό, το νοσοκομείο κλπ), δαπάνες για φάρμακα, γυαλιά όρασης, καθώς και ψυχική οδύνη (αν η βλάβη επήλθε πριν την 1η Απριλίου 1986). Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν επιδικάζεται αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Για σωματικές βλάβες με μακροπρόθεσμες συνέπειες, μπορείτε να ζητήσετε, εκτός των προαναφερθέντων, εκτιμώμενη μελλοντική απώλεια εισοδήματος, εκτιμώμενες μελλοντικές ιατρικές (και οδοντιατρικές) δαπάνες, εκτιμώμενες μελλοντικές δαπάνες λόγω αναπηρίας π.χ. μελλοντική φροντίδα, ειδικό εξοπλισμό κλπ και μελλοντική απώλεια δυνατότητας προσπορισμού εισοδήματος.

2.13. Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Δεδομένου ότι το καθεστώς δεν προβλέπει αποζημίωση για ψυχική οδύνη, το Criminal Injuries Compensation Tribunal θα χρειαστεί αποδεικτικά στοιχεία για τις ζημίες που έχετε υποστεί προκειμένου να υπολογίσει την αποζημίωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Tribunal θα έλθει σε επαφή με τους αρμόδιους οργανισμούς προκειμένου να θεμελιώσει την αίτησή σας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικαστεί;

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση αν η ζημία είναι μικρότερη από 63,49 ευρώ.

2.15. Θα εκπέσει από την αποζημίωση που θα λάβω από το κράτος τυχόν αποζημίωση που έχω λάβει ή μπορεί να λάβω για την ίδια ζημία, αλλά από άλλη πηγή (π.χ. ασφαλιστικό οργανισμό);

Η αποζημίωση από άλλες πηγές λαμβάνεται υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημίωσης.

2.16. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα να λάβω αποζημίωση ή τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της, π.χ. η συμπεριφορά μου σε σχέση με το ζημιογόνο γεγονός;

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί και απαγορεύσεις όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες καταβάλλεται αποζημίωση.

Πρώτον, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν καταβάλλεται αποζημίωση:

 • Αν η ζημία είναι μικρότερη των 63,49 ευρώ
 • Αν το θύμα και ο δράστης ζούσαν μαζί ως μέλη του ίδιου νοικοκυριού κατά τον χρόνο της σωματικής βλάβης
 • Αν η σωματική βλάβη οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα, εκτός αν το Tribunal κρίνει ότι οφείλεται σε ηθελημένη προσπάθεια να προκληθεί σωματική βλάβη στο θύμα
 • Αν ο αιτών δεν έχει παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στο Tribunal.

Δεύτερον, το Tribunal μπορεί να μειώσει την αποζημίωση ή να μην επιδικάσει καν αποζημίωση στις ακόλουθες περιπτώσεις.

 • Αν κρίνει ότι το θύμα ήταν εν όλω ή εν μέρει υπεύθυνο για το συμβάν επειδή προκάλεσε το δράστη ή για άλλο λόγο
 • Αν αυτό επιβάλλεται λόγω της συμπεριφοράς, του χαρακτήρα και του τρόπου ζωής του θύματος. Εδώ λαμβάνεται υπόψη το ποινικό μητρώο του θύματος, εφόσον υπάρχει.
2.17. Μπορεί να μου προκαταβληθεί τμήμα της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η αποζημίωση καταβάλλεται συνήθως εφάπαξ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Tribunal μπορεί να ορίσει την προκαταβολή ενός ποσού (interim payment) και να αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης μέχρις ότου καταστεί σαφέστερο ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της σωματικής βλάβης.

2.18. Από πού μπορώ να προμηθευτώ τα απαραίτητα έντυπα και να λάβω περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης; Υπάρχει κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Μπορείτε να ζητήσετε το έντυπο της αίτησης από το Criminal Injuries Compensation Tribunal είτε στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση 13 Lower Hatch Street Dublin 2, Ireland είτε καλώντας τον αριθμό 00353-1-6610604. Δεν υπάρχει κάποια ειδική ανοικτή γραμμή ή δικτυακός τόπος.

2.19. Μπορώ να ζητήσω δικαστική συνδρομή για την υποβολή της αίτησης;

Το Tribunal δεν καλύπτει δικαστική δαπάνη. Θα πρέπει να αποφασίσετε ο ίδιος αν κρίνετε ότι χρειάζεστε νομική εκπροσώπηση. Το προσωπικό του Tribunal είναι πρόθυμο να σας συμβουλεύσει όσο καλύτερα μπορεί για τους τρόπους ικανοποίησης της αξίωσής σας.

2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση;

Στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω, στην απάντηση 2.18.

2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια;

Μπορείτε να έλθετε σε επαφή με τον οργανισμό στήριξης των θυμάτων στη διεύθυνση

Haliday House, 32 Arran Quay,

Dublin 7.

τηλέφωνο: +353-1-8780870

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@victimsupport.ie

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Oasis - Πληροφορίες για τις Δημόσιες Υπηρεσίες English

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Ιρλανδία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 08-10-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο