Europa-Kommissionen > ERN > Erstatning til ofre for forbrydelser > Irland

Seneste opdatering : 16-11-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Erstatning til ofre for forbrydelser - Irland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Erstatning fra skadevolderen 1.
1.1. Hvem kan gøre erstatningskrav gældende over for skadevolderen, og på hvilke betingelser (som led i en straffesag)?Hvad er betingelserne for, at jeg kan fremsætte et krav om skadeserstatning i retssagen mod skadevolderen (i straffesager)? 1.1.
1.2. På hvilket tidspunkt i processen skal kravet fremsættes? 1.2.
1.3. Hvordan og til hvem skal kravet fremsættes? 1.3.
1.4. Hvordan skal jeg fremstille mit krav (med angivelse af et totalbeløb og/eller en specifikation af de individuelle tab)? 1.4.
1.5. Er der mulighed for at få gratis retshjælp før og/eller under sagen? 1.5.
1.6. Hvilke beviser skal fremlægges til støtte for kravet? 1.6.
1.7. Hvis jeg har fået tilkendt skadeserstatning af domstolen, er der så en særlig tjeneste til rådighed for mig som offer til at tvangsfuldbyrde retsafgørelsen mod skadevolderen? 1.7.
2. Erstatning fra staten eller offentlige myndigheder 2.
2.1. Er det muligt at opnå erstatning fra staten eller offentlige myndigheder? 2.1.
2.2. Er muligheden begrænset til ofre for særlige typer af forbrydelser? 2.2.
2.3. Er denne mulighed begrænset til ofre, der har lidt bestemte skader? 2.3.
2.4. Kan slægtninge eller pårørende til ofre, der døde ved forbrydelsen, opnå erstatning? 2.4.
2.5. Er muligheden for at opnå erstatning begrænset til personer af en bestemt nationalitet eller personer, der bor i et bestemt land? 2.5.
2.6. Kan offeret kræve erstatning i Irland, hvis forbrydelsen blev begået i en anden stat? I bekræftende fald, på hvilke betingelser? 2.6.
2.7. Er det nødvendigt at have meldt forbrydelsen til politiet? 2.7.
2.8. Er det nødvendigt at afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan søge om erstatning? 2.8.
2.9. Hvis skadevolderen er blevet fundet, skal man så først forsøge at få erstatning af denne? 2.9.
2.10. Hvis skadevolderen ikke er blevet fundet eller dømt, er det så stadig muligt at opnå erstatning? I bekræftende fald, hvilke beviser skal jeg så fremlægge til støtte for min ansøgning? 2.10.
2.11. Findes der en tidsbegrænsning for ansøgning om erstatning? 2.11.
2.12. Hvilke skader kan jeg opnå erstatning for? 2.12.
2.13. Hvordan beregnes erstatningen? 2.13.
2.14. Findes der et minimums- eller maksimumsbeløb, der kan blive tilkendt? 2.14.
2.15. Vil en erstatning, jeg har modtaget eller vil modtage for de samme tab, men fra andre kilder (for eksempel fra en forsikring), blive trukket fra statens erstatning? 2.15.
2.16. Findes der andre kriterier, der kan have indflydelse på mine muligheder for at få erstatning, eller på hvordan erstatningsbeløbet udregnes, såsom min egen adfærd i forhold til hændelsen, der voldte skaden? 2.16.
2.17. Kan jeg opnå et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser? 2.17.
2.18. Hvor kan jeg finde de nødvendige formularer og yderligere oplysninger om, hvordan man søger om erstatning? Findes der en telefonisk hjælpetjeneste eller et websted, jeg kan bruge? 2.18.
2.19. Kan jeg få juridisk hjælp til at udfylde ansøgningen? 2.19.
2.20. Hvortil sender jeg ansøgningen? 2.20.
2.21. Findes der nogen støtteorganisationer for ofre, der kan hjælpe mig yderligere? 2.21.

 

1. Erstatning fra skadevolderen

Se nærmere i "Sagsanlæg ved domstolene - Irland" om, hvordan man kan kræve erstatning fra skadevolderen, når dette ikke sker som led i en straffesag.

I situationer, som går på tværs af grænserne, kan ofret i forbindelse med en forbrydelse, som er begået uden for ofrets medlemsstats område, sagsøge gerningsmanden og kræve erstatning ved den ret, hvor straffesagen er anlagt, såfremt dette i henhold til national lovgivning er muligt.

1.1. Hvem kan gøre erstatningskrav gældende over for skadevolderen, og på hvilke betingelser (som led i en straffesag)?Hvad er betingelserne for, at jeg kan fremsætte et krav om skadeserstatning i retssagen mod skadevolderen (i straffesager)?

Ifølge strafferetsplejeloven (Criminal Justice Act) af 1993 kan domstolen, når den afsiger dom over en skadevolder for en forbrydelse, (efter anmodning eller på eget initiativ) tilkende ofret erstatning.

1.2. På hvilket tidspunkt i processen skal kravet fremsættes?

Irsk lovgivning indeholder ingen udtrykkelige bestemmelser herom. Generelt set skal anklagemyndigheden oplyses om kravet ved indledningen af straffesagen.

1.3. Hvordan og til hvem skal kravet fremsættes?

Anklagemyndigheden skal underrettes om kravet.

1.4. Hvordan skal jeg fremstille mit krav (med angivelse af et totalbeløb og/eller en specifikation af de individuelle tab)?

Da der ikke findes nogen standardformular, skal der forelægges en detaljeret opgørelse.

TopTop

1.5. Er der mulighed for at få gratis retshjælp før og/eller under sagen?

Irsk lovgivning indeholder ingen bestemmelse om, at den skadelidte skal være repræsenteret, men anklagemyndigheden vil optræde på sagsøgerens vegne.

1.6. Hvilke beviser skal fremlægges til støtte for kravet?

Sædvanligvis kræves der dokumentation for skade i straffesager. Domstolen tager stilling til, hvilken skadeserstatning der kan tilkendes i forbindelse med et overfald.

1.7. Hvis jeg har fået tilkendt skadeserstatning af domstolen, er der så en særlig tjeneste til rådighed for mig som offer til at tvangsfuldbyrde retsafgørelsen mod skadevolderen?

Domstolen sætter en frist for, hvornår skadeserstatningen skal betales. Hvis vedkommende ikke betaler, kan der idømmes fængselsstraf eller afsiges udlægskendelse mod skadevolderen.

2. Erstatning fra staten eller offentlige myndigheder

2.1. Er det muligt at opnå erstatning fra staten eller offentlige myndigheder?

Ja. Hvis man er offer for en voldsforbrydelse, kan man rette henvendelse til

Criminal Injuries Compensation Tribunal

13 Lower Hatch Street,

Dublin 2.

Tlf.: +353-1-6610604.

2.2. Er muligheden begrænset til ofre for særlige typer af forbrydelser?

Ordningen har til formål at yde frivillig erstatning for udgifter og tab som følge af personskade, der direkte kan tilskrives en voldshandling, eller som er påført, medens den skadelidte hjalp (eller forsøgte at hjælpe) til med at forhindre en forbrydelse eller redde menneskeliv. Ordningen dækker ikke skader, som skyldes en færdselsforseelse, medmindre nævnet finder det bevist, at der var tale om forsæt til at køre skadelidte ned. Ordningen dækker ikke situationer, hvor skadelidte og skadevolder boede sammen som medlemmer af samme husstand, da skaden blev forvoldt.

TopTop

2.3. Er denne mulighed begrænset til ofre, der har lidt bestemte skader?

Ordningen dækker personskade til ofre for forbrydelser.

2.4. Kan slægtninge eller pårørende til ofre, der døde ved forbrydelsen, opnå erstatning?

Hvis ofret er afgået ved døden, kan ofrets nærmeste familie (dvs. personer, over for hvem ofret havde forsørgerpligt i henhold til irsk lovgivning om civilt erstatningsansvar) søge om erstatning.

2.5. Er muligheden for at opnå erstatning begrænset til personer af en bestemt nationalitet eller personer, der bor i et bestemt land?

Nej. Hvis man har været offer for en voldsforbrydelse i Irland og har lidt skade, kan man søge om erstatning.

2.6. Kan offeret kræve erstatning i Irland, hvis forbrydelsen blev begået i en anden stat? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej. Ordningen vedrører kun skader, der er forvoldt i den irske stat eller om bord på et irsk skib eller luftfartøj efter 30. september 1972.

2.7. Er det nødvendigt at have meldt forbrydelsen til politiet?

Forbrydelsen skal meldes til politiet så hurtigt som muligt. Hvis der ikke snarest er sket politianmeldelse, kan det medføre afvisning af erstatningsansøgningen.

Dette krav kan fraviges, hvis nævnet finder, at skadelidte har samarbejdet i tilstrækkeligt omfang med politiet om efterforskningen.

2.8. Er det nødvendigt at afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan søge om erstatning?

Ansøgningsfristen er på tre måneder. Nævnet kan dog under visse omstændigheder dispensere fra denne frist, hvis ansøgeren kan give en rimelig begrundelse for forsinkelsen.

TopTop

2.9. Hvis skadevolderen er blevet fundet, skal man så først forsøge at få erstatning af denne?

Nej. Men hvis ofret beslutter at anlægge civilt søgsmål over for skadevolderen, kan nævnet vente, indtil sagen er afsluttet, da der skal tages hensyn til eventuel erstatning, som tilkendes ved retssagen. Det samme gælder, hvis ofret får tilkendt erstatning i en strafferetssag. Nævnet vil også tage hensyn hertil.

2.10. Hvis skadevolderen ikke er blevet fundet eller dømt, er det så stadig muligt at opnå erstatning? I bekræftende fald, hvilke beviser skal jeg så fremlægge til støtte for min ansøgning?

Nævnet indhenter en politirapport om tilfældet, hvilket skulle være tilstrækkeligt til at vise, at man har været offer for en forbrydelse.

2.11. Findes der en tidsbegrænsning for ansøgning om erstatning?

Se 2.8 ovenfor.

2.12. Hvilke skader kan jeg opnå erstatning for?

Tabt arbejdsfortjeneste, lægeudgifter (herunder tandbehandling), rimelige transportudgifter (til og fra læge, hospital osv.), medicin, briller og svie og smerte (hvis skaden er forvoldt før 1. april 1986). Efter det tidspunkt ydes der ikke erstatning for svie og smerte. For personskader med varigt mén kan man ud over det ovenfor nævnte også få erstatning for anslået fremtidig tabt arbejdsfortjeneste, anslåede fremtidige lægeudgifter (herunder tandbehandling), anslåede fremtidige udgifter i forbindelse med invaliditet, f.eks. fremtidig pleje, særligt udstyr osv. og fremtidigt tab af erhvervsevne.

TopTop

2.13. Hvordan beregnes erstatningen?

Da der ikke ydes erstatning for svie og smerte, har nævnet brug for dokumentation for tabet til at kunne beregne erstatningen. I de fleste tilfælde vil nævnet tage kontakt med de relevante instanser ved behandlingen af ansøgningen.

2.14. Findes der et minimums- eller maksimumsbeløb, der kan blive tilkendt?

Der udbetales ingen erstatning, hvis det erstatningsberettigede beløb er på under 63,49 EUR.

2.15. Vil en erstatning, jeg har modtaget eller vil modtage for de samme tab, men fra andre kilder (for eksempel fra en forsikring), blive trukket fra statens erstatning?

Erstatning fra andre kilder tages med i betragtningerne ved afgørelsen om erstatning.

2.16. Findes der andre kriterier, der kan have indflydelse på mine muligheder for at få erstatning, eller på hvordan erstatningsbeløbet udregnes, såsom min egen adfærd i forhold til hændelsen, der voldte skaden?

Der er en række begrænsninger for tilkendelsen af erstatning.

For det første tilkendes der ikke erstatning i følgende tilfælde:

 • hvis det erstatningsberettigede beløb er på under 63,49 EUR
 • hvis skadelidte og skadevolder boede sammen som medlemmer af samme husstand, da skaden blev forvoldt
 • hvis skaden skyldes en færdselsforseelse, medmindre nævnet finder det bevist, at der var tale om forsæt til at køre skadelidte ned
 • hvis ansøgeren ikke har ydet nævnet den assistance, der med rimelighed kan forlanges.

For det andet kan nævnet nedsætte erstatningen eller beslutte ikke at tilkende erstatning overhovedet i følgende tilfælde:

TopTop

 • hvis nævnet finder det bevist, at skadelidte selv var helt eller delvis skyld i den skadevoldende handling enten ved at optræde provokerende eller på anden måde
 • hvis skadelidtes adfærd, karakter eller livsførelse gør det berettiget. Hvis der er registreret tidligere lovovertrædelser på skadelidtes straffeattest, tages der hensyn til disse.
2.17. Kan jeg opnå et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Erstatningen udbetales sædvanligvis som en enkelt betaling. I visse tilfælde kan nævnet udbetale et foreløbigt beløb og udskyde den endelige opgørelse af erstatningsbeløbet, indtil der er skabt klarhed over, hvilke langsigtede virkninger skaden kan forventes at få.

2.18. Hvor kan jeg finde de nødvendige formularer og yderligere oplysninger om, hvordan man søger om erstatning? Findes der en telefonisk hjælpetjeneste eller et websted, jeg kan bruge?

Ansøgningsformularen kan fås ved henvendelse til Criminal Injuries Compensation Tribunal, 13 Lower Hatch Street Dublin 2, Irland enten skriftligt eller telefonisk på 00353-1-6610604. Der findes ikke nogen særlig telefonisk hjælpetjeneste eller noget websted.

2.19. Kan jeg få juridisk hjælp til at udfylde ansøgningen?

Nævnet betaler ikke udgifter til advokatbistand. Det er et personligt anliggende, om man mener, at man har brug for advokatbistand. Medarbejderne ved nævnet rådgiver gerne efter bedste evne om, hvordan man bør forholde sig for at opnå erstatning.

2.20. Hvortil sender jeg ansøgningen?

Se 2.18 ovenfor.

2.21. Findes der nogen støtteorganisationer for ofre, der kan hjælpe mig yderligere?

Victim Support kan kontaktes på følgende adresse:

Haliday House, 32 Arran Quay,

Dublin 7.

Tlf.: +353-1-8780870

E-mail: info@victimsupport.ie

Yderligere oplysninger

 • Oasis - Information on Public Service English

« Erstatning til ofre for forbrydelser - Generelle oplysninger | Irland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 16-11-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige