Europa-Kommissionen > ERN > Erstatning til ofre for forbrydelser > Ungarn

Seneste opdatering : 16-11-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Erstatning til ofre for forbrydelser - Ungarn

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Erstatning fra skadevolderen 1.
1.1. Hvem kan gøre erstatningskrav gældende over for skadevolderen, og på hvilke betingelser (som led i en straffesag)? 1.1.
1.2. I hvilken fase af sagen? 1.2.
1.3. Hvordan gøres dette krav gældende, og over for hvem? 1.3.
1.4. I hvilken form skal erstatningskravet indgives (skal der angives et samlet beløb og/eller anføres nærmere oplysninger om de enkelte skader)? 1.4.
1.5. Er der mulighed for at få gratis retshjælp før og/eller under sagen? 1.5.
1.6. Hvilke beviser skal fremlægges til støtte for kravet? 1.6.
1.7. Hvis erstatningskravet tages til følge af retten, har offeret så krav på særlig bistand som offer for en forbrydelse ved domsfuldbyrdelsen over for skadevolderen? 1.7.
2. Erstatning fra staten eller offentlige myndigheder 2.
2.1. Er det muligt at få erstatning fra staten eller offentlige myndigheder? 2.1.
2.2. Er denne mulighed begrænset til ofre for bestemte forbrydelser? 2.2.
2.3. Er denne mulighed begrænset til ofre, der har lidt bestemte skader? 2.3.
2.4. Kan afdøde ofres nære slægtninge eller underholdsberettigede få erstatning? 2.4.
2.5. Er muligheden for erstatning begrænset til personer med et bestemt statsborgerskab eller til personer, der bor i et bestemt land? 2.5.
2.6. Kan offeret kræve erstatning i Ungarn, hvis forbrydelsen blev begået i en anden stat? I bekræftende fald, på hvilke betingelser? 2.6.
2.7. Skal der indgives anmeldelse til politiet? 2.7.
2.8. Er det nødvendigt at afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag, før kravet kan gøres gældende? 2.8.
2.9. Hvis skadevolderen er blevet fundet, skal man så først forsøge at få erstatning af denne? 2.9.
2.10. Hvis skadevolderen ikke er blevet fundet eller domfældt, er der så alligevel mulighed for at få erstatning? Hvilke beviser skal der i bekræftende fald forelægges til støtte for kravet? 2.10.
2.11. Skal der i forbindelse med erstatningskravet overholdes visse frister? 2.11.
2.12. Hvilke skader gives der erstatning for? 2.12.
2.13. Hvordan beregnes erstatningen? 2.13.
2.14. Er der minimums/maksimumsgrænser for erstatningens størrelse? 2.14.
2.15. Modregnes den erstatning, som offeret har fået eller kunne få fra andre kilder (f.eks. forsikringer), i erstatningen fra staten? 2.15.
2.16. Er der andre kriterier, som kan have indflydelse på muligheden for at få erstatning eller på beregningen af erstatningen, f.eks. offerets adfærd i forbindelse med den handling, der giver anledning til erstatningskravet? 2.16.
2.17. Kan der udbetales et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser? 2.17.
2.18. Hvor kan man rekvirere de nødvendige formularer og yderligere informationer om ansøgningsproceduren? Er der en telefonisk hotline eller et websted? 2.18.
2.19. Kan offeret få hjælp til indgivelse af ansøgningen? 2.19.
2.20. Hvem skal ansøgningen stiles til? 2.20.
2.21. Er der foreninger for bistand til ofre, som kan tilbyde yderligere hjælp? 2.21.

 

1. Erstatning fra skadevolderen

1.1. Hvem kan gøre erstatningskrav gældende over for skadevolderen, og på hvilke betingelser (som led i en straffesag)?

I medfør af lov XIX af 1998 om straffesager kan offeret (som privat part) søge sig fyldestgjort for sit civile krav mod skadevolderen for skader, der er opstået direkte som følge af den handling, der ligger til grund for tiltalen - med andre ord er en sigtet i en straffesag kun ansvarlig for de skader, der skyldes straffeovertrædelsen.

1.2. I hvilken fase af sagen?

Offeret kan indgive et civilt krav fra datoen for indledningen af straffesagen til (senest) datoen for retsmødet med henblik på afsigelse af dom i første instans.

1.3. Hvordan gøres dette krav gældende, og over for hvem?

Det er offeret, der kan indgive et civilt krav, eller hvis den pågældende dør, dennes arvinger. I visse sager kan anklageren fremsætte kravet.

Offeret kan indgive et civilt krav til undersøgelsesmyndigheden eller anklagerens kontor, inden der er rejst tiltale, og til retten, efter at der er rejst tiltale.

1.4. I hvilken form skal erstatningskravet indgives (skal der angives et samlet beløb og/eller anføres nærmere oplysninger om de enkelte skader)?

Der findes ingen retlige bestemmelser for, hvordan kravet skal indgives, eller dets størrelse. Ud over erstatning for de reelle skader kan en privat part kræve erstatning for tabt fortjeneste, renter, uforudsete udgifter og advokatgebyret.

TopTop

1.5. Er der mulighed for at få gratis retshjælp før og/eller under sagen?

Under behandlingen af et civilt krav skal den private part informeres om følgerne af kravet.

Retskontoret (der henhører under justitsministeriet) tilbyder bistand til ofre med råd og vejledning til offeret på dettes anmodning, inden straffesagen indledes.

1.6. Hvilke beviser skal fremlægges til støtte for kravet?

Det er den private part, der skal fremlægge beviser for de skader, kravet vedrører. Under retssagen kan den private part med rettens tilladelse stille direkte spørgsmål til tiltalte og vidnet.

1.7. Hvis erstatningskravet tages til følge af retten, har offeret så krav på særlig bistand som offer for en forbrydelse ved domsfuldbyrdelsen over for skadevolderen?

På den private parts anmodning kan der foretages udlæg for at sikre det civile krav. Der kan også foretages udlæg i aktiver, der ikke vedrører straffesagen. De nærmere regler for at sikre fyldestgørelse af civile krav, som retten har tilkendt offeret, er fastsat i lov LIII af 1994 om fuldbyrdelse.

2. Erstatning fra staten eller offentlige myndigheder

2.1. Er det muligt at få erstatning fra staten eller offentlige myndigheder?

Ja, i medfør af lov CXXXV af 2005 om støtte til ofre for forbrydelser og erstatning fra staten kan der kræves erstatning fra retskontorets tjeneste for støtte til ofre.

TopTop

2.2. Er denne mulighed begrænset til ofre for bestemte forbrydelser?

Ja. Der udbetales kun skadeserstatning til fysiske personer, der har været ofre for en forsætlig voldsforbrydelse mod deres person.

2.3. Er denne mulighed begrænset til ofre, der har lidt bestemte skader?

Der udbetales kun skadeserstatning, hvis offeret er afgået ved døden eller har fået alvorlige vedvarende fysiske eller helbredsmæssige skader som følge af forbrydelsen.

2.4. Kan afdøde ofres nære slægtninge eller underholdsberettigede få erstatning?

Ja, der kan udbetales skadeserstatning til en fysisk person, som på tidspunktet for forbrydelsen er nærmeste slægtning, adoptivforælder, plejeforælder, adopteret barn, plejebarn, ægtefælle eller samlever til den døde eller skadede part, og som lever i samme husstand som den person, der er død eller har fået fysiske eller helbredsmæssige skader som følge af en forsætlig voldsforbrydelse. Der kan også udbetales skadeserstatning til en fysisk person, der i henhold til loven, en retsafgørelse, myndighedernes afgørelse eller en gyldig aftale skal forsørges af den døde eller skadede part.

2.5. Er muligheden for erstatning begrænset til personer med et bestemt statsborgerskab eller til personer, der bor i et bestemt land?

Følgende kan få erstatning: ungarske statsborgere, EU-statsborgere, fordrevne personer, der har lovligt ophold på Republikken Ungarns område, ofre for menneskehandel, personer, der har ret til skadeserstatning i henhold til en international overenskomst eller en gensidighedsaftale mellem den pågældendes stat og Ungarn, samt personer, der har ophold i eller har deres sædvanlige eller retlige bopæl i en EU-medlemsstat. Der kan også udbetales erstatning til ofre, der har ungarsk opholdstilladelse eller immigrationstilladelse. 

TopTop

2.6. Kan offeret kræve erstatning i Ungarn, hvis forbrydelsen blev begået i en anden stat? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Ja, der kan ansøges i alle EU-medlemsstater, hvis forbrydelsen skete i Ungarn. I så tilfælde udbetales der erstatning, hvis ansøgeren opfylder kravene i lov CXXXV af 2005 om støtte til ofre for forbrydelser og erstatning fra staten.

2.7. Skal der indgives anmeldelse til politiet?

Ja. Hvis der ikke er indledt strafferetlig efterforskning, kan ansøgningen om erstatning ikke godkendes.

2.8. Er det nødvendigt at afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag, før kravet kan gøres gældende?

Nej, der kan indgives en ansøgning om erstatning under straffesagen.

2.9. Hvis skadevolderen er blevet fundet, skal man så først forsøge at få erstatning af denne?

Nej.

2.10. Hvis skadevolderen ikke er blevet fundet eller domfældt, er der så alligevel mulighed for at få erstatning? Hvilke beviser skal der i bekræftende fald forelægges til støtte for kravet?

Et offer har ret til erstatning, selv om skadevolderen ikke er blevet fundet.

Hvis tiltalte er blevet frikendt, udbetales der kun erstatning, hvis frifindelsen skyldtes, at den pågældende var mindreårig eller mentalt handicappet, eller vold og trusler, fejl, retsbeskyttelse, nødværge, ordre fra en overordnet, skadevolderens død, fristudløb, benådning, eller hvis den fare, handlingen udgjorde for samfundet, er ophørt eller er blevet ubetydelig, eller hvis frifindelsen skyldes andre forhold, der er omhandlet i straffelov IV af 1978.

TopTop

2.11. Skal der i forbindelse med erstatningskravet overholdes visse frister?

Ja.

Ansøgninger om erstatning skal indgives inden tre måneder fra datoen, hvor forbrydelsen fandt sted. Der er tre undtagelser herfra:

Hvis ansøgningen ikke blev indgivet som følge af uundgåelige problemer, kan den indgives inden tre måneder fra det tidspunkt, hvor disse problemer ophørte.

Hvis en handling, der tidligere er blevet undersøgt som en del af en forvaltningssag, senere viser sig at være en straffesag, kan ansøgningen indgives inden tre måneder fra tidspunktet for indledningen af straffesagen.

Hvis årsagsforbindelsen mellem offerets fysiske eller helbredsmæssige skader og forbrydelsen først bliver tydelige på et senere tidspunkt, kan ansøgningen indgives inden tre måneder fra dette tidspunkt.

2.12. Hvilke skader gives der erstatning for?

For at erstatningens størrelse kan fastsættes, skal ansøgningen indeholde en specifikation af omfanget af de materielle skader som følge af forbrydelsen, indtægtstab (med bevis herfor) og andre udgifter, der skyldes forbrydelsen eller er afholdt for at afhjælpe skader forårsaget af forbrydelsen.

2.13. Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningen udbetales som et engangsbeløb eller et månedligt beløb.

Erstatning udbetalt som et engangsbeløb:

 • 100 % af skaden indtil fem gange grundbeløbet
 • for skader på mellem fem og ti gange grundbeløbet er engangsbeløbet lig med fem gange grundbeløbet plus

75 % af den del af skaden, der overstiger fem gange grundbeløbet.

TopTop

 • I tilfælde af skader på over ti gange grundløbet, udbetales der 8,75 gange grundbeløbet plus 50 % af den del af skaden, der overstiger ti gange grundbeløbet, dog højst 15 gange grundbeløbet.

Hvis offeret som følge af forbrydelsen forventes at miste sin arbejdsevne i mere end seks måneder, kan den pågældende kræve et beløb som delvis erstatning for faldet i regelmæssige indtægter. Dette beløb er som følger:

 • 75 % af det bekræftede indtægtsfald, hvis offeret er under 18 år eller afhængig af andres forsøgerpligt
 • 50 % af det bekræftede indtægtsfald, hvis offeret ikke er afhængig af andres forsørgerpligt.
2.14. Er der minimums/maksimumsgrænser for erstatningens størrelse?

Ja.

Der fastsættes i loven et grundbeløb, der udgør 43 % af den gennemsnitlige bruttomånedsløn, som det ungarske statistiske kontor året forinden har bekendtgjort for det foregående år (i 2006: 62 651 HUF).

Offeret kan kræve fuldstændig eller delvis dækning for materielle tab som følge af forbrydelsen i form af et engangsbeløb. Dette beløb kan højst være på femten gange grundbeløbet.

Det højeste beløb, der kan udbetales månedligt som erstatning, svarer til grundbeløbet. Dette kan højst udbetales i tre år.

2.15. Modregnes den erstatning, som offeret har fået eller kunne få fra andre kilder (f.eks. forsikringer), i erstatningen fra staten?

Ja.

2.16. Er der andre kriterier, som kan have indflydelse på muligheden for at få erstatning eller på beregningen af erstatningen, f.eks. offerets adfærd i forbindelse med den handling, der giver anledning til erstatningskravet?

Ja.

TopTop

En anden betingelse for at få erstatning fra staten vedrører offerets midler. Ansøgerens indtægtsforhold vurderes derfor. En ansøger, hvis nettoindtægt (individuel indtægt, hvis den pågældende er medlem af en husstand) ikke overstiger to gange grundbeløbet, er berettiget til erstatning. (I 2006 var tærsklen på 125 302 HUF).

I henhold til loven udbetales der under visse forhold ingen erstatning som følge af offerets adfærd: visse handlinger eller undladelser udelukker den pågældende fra at få skadeserstatning, selv om vedkommendes nettoindtægt ligger under tærsklen. Offeret har ikke ret til erstatning, hvis der allerede er opnået dækning for skaderne, eller hvis den pågældendes krav til et forsikringsselskab, hvorfra der kan forventes fuld eller delvis dækning af skaderne, ikke er blevet gjort gældende, hvis offeret fremprovokerede forbrydelsen eller bidrog til skaderne, hvis offeret ikke samarbejder med myndighederne i forbindelse med straffesagen eller skadeserstatningssagen, eller hvis offeret begik en forbrydelse i forbindelse med den forbrydelse, der afstedkom skaderne.

2.17. Kan der udbetales et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej.

2.18. Hvor kan man rekvirere de nødvendige formularer og yderligere informationer om ansøgningsproceduren? Er der en telefonisk hotline eller et websted?

Den krævede formular kan downloades fra internettet:

http://www.im.hu/ Deutsch - English - français - magyar

Formularen kan også fås via retskontorets regionale organer. Yderligere oplysninger om disse fås på følgende gratisnummer: 06-80-244-444.

2.19. Kan offeret få hjælp til indgivelse af ansøgningen?

Retskontorets regionale tjenester for støtte til ofre kan hjælpe med at udfylde ansøgningen.

2.20. Hvem skal ansøgningen stiles til?

Ansøgningen kan sendes til retskontorets regionale tjenester for støtte til ofre.

2.21. Er der foreninger for bistand til ofre, som kan tilbyde yderligere hjælp?

Der findes en række civile organisationer i Republikken Ungarn, der tilbyder hjælp til ofre for forbrydelser. Nogle yder bistand til særlige kategorier af ofre (f.eks. kvinder), mens andre hjælper personer, der er ofre for specifikke forbrydelser (f.eks. i forbindelse med hjemmet).

« Erstatning til ofre for forbrydelser - Generelle oplysninger | Ungarn - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 16-11-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige