Europeiska Kommissionen > ERN > Ersättning till brottsoffer > Grekland

Senaste uppdatering: 16-11-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Ersättning till brottsoffer - Grekland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen 1.
1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen? 1.1.
1.2. När bör jag framställa yrkandet? 1.2.
1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem? 1.3.
1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa eller/och specificera de olika skadorna)? 1.4.
1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet? 1.5.
1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande? 1.6.
1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att från gärningsmannen driva in utdömt skadestånd? 1.7.
2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet 2.
2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet? 2.1.
2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott? 2.2.
2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har åsamkats vissa typer av skador? 2.3.
2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning? 2.4.
2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område? 2.5.
2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Grekland om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter? 2.6.
2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen? 2.7.
2.8. Måste jag avvakta utgången av polisutredningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker? 2.8.
2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från denne? 2.9.
2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan? 2.10.
2.11. Finns det någon tidsbegränsning för ansökan? 2.11.
2.12. För vilka skador kan jag få ersättning? 2.12.
2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas? 2.13.
2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut? 2.14.
2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen? 2.15.
2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan? 2.16.
2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, under vilka omständigheter? 2.17.
2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det något särskilt journummer eller någon webbsida som jag kan använda? 2.18.
2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökan? 2.19.
2.20. Vart skickar jag ansökan? 2.20.
2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information? 2.21.

 

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen

För information om hur ni kan yrka på ersättning annat än i brottmål hänvisas till webbsidan ”Väckande av talan vid domstol”.

Fall kan vara gränsöverskridande, dvs. brottet kan ha begåtts i ett annat land än där offret har sin bostad. I sådana fall bör ni tänka på att offret kan stämma gärningsmannen vid samma domstol som ansvarar för brottmålet, om detta är tillåtet i den nationella lagstiftningen.

1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen?

De som enligt civilrätten är berättigade kan vid brottmålsdomstol väcka talan om ersättning och skadestånd för brott, ersättning för ideell skada eller sveda och värk (artikel 63 i straffprocesslagen). En förutsättning för att kunna driva ett tvistemål i en brottmålsdomstol är att detta är tillåtet enligt civilrätten. Det bör nämligen noteras att följande föreskrivs i artikel 914 i civillagen: ”Den som olagligt och brottsligt skadar annan skall ersätta denne”. Har talan i tvistemål redan väckts vid allmän domstol kan den också väckas vid brottmålsdomstol, om den allmänna domstolen inte meddelat något avgörande. Om den sökande utnyttjar denna möjlighet, kan målet i allmän domstol inte drivas vidare. Det senare gäller dock inte om brottmålsdomstolen till allmän domstol överlåter de punkter där den anser att yrkandet inte är behandlat. Detta förutsätter dock att det yrkade beloppet överstiger 44,00 euro.

Till börjanTill början

1.2. När bör jag framställa yrkandet?

Den som har rätt att väcka talan i tvistemål kan alltid yrka på ersättning vid en brottmålsdomstol, även under förhandlingar men bara fram till bevisupptagningen. Det räcker att man lämnat in en stämningsansökan mot den åtalade enligt reglerna vid tvistemål och inom den tidsfrist som anges i artikel 167 i straffprocesslagen, dvs. minst fem dagar innan rättegång inleds. Den som civilrättsligt har rätt till ersättning för ideell skada eller sveda och värk kan undantagsvis lämna sitt yrkande till en brottmålsdomstol, dock bara fram till bevisupptagningen. I detta fall krävs ingen särskild skriftlig förundersökning.

1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem?

Tvistemålstalan kan väckas hos tjänstemän som arbetar med förundersökningen, åklagare (stämningsansökan), undersökningsdomare och första gången även vid den domstol som utreder brottmålet. I det senare fallet bör ni tänka på tidsfristen för stämningsansökan mot den åtalade eller den civilrättsligt ansvarige, som är minst fem dagar innan rättegång inleds.

1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa eller/och specificera de olika skadorna)?

Samma regler som för andra mål i allmän domstol gäller för tvistemål som avser den kärandes skada och inte ersättning för ideell skada eller sveda och värk (se webbsidan ”Väckande av talan vid domstol”).

Till börjanTill början

1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet?

För tvistemål gäller samma regler som för andra mål i allmän domstol (se webbsidan ”Rättshjälp”).

1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande?

Alla bevismedel som krävs för bevisning i alla andra mål (se webbsidan ”Upptagande av bevisning och bevisföring”).

1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att från gärningsmannen driva in utdömt skadestånd?

På detta område finns ännu inte något statligt eller annat organ.

2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet

2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet?

Generellt sett är det i grekisk lagstiftning ännu inte möjligt att kräva staten på ersättning för skador som ni tillfogats genom en annan persons brottsliga handling. Civilrättsligt är staten bara skadeståndsskyldig enligt artikel 105 i civillagens tillämpningslag. Här regleras överträdelser eller tjänstefel och svaren nedan avser denna artikel.

2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott?

Denna möjlighet finns som sagt bara för överträdelser som statliga myndigheter, kommuner eller andra juridiska personer enligt offentlig rätt gör sig skyldiga till i samband med myndighetsutövning.

Till börjanTill början

2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har åsamkats vissa typer av skador?

Ersättning kan utgå för alla typer av skador som vållats i detta sammanhang.

2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning?

Ja. Offrets arvingar kan kräva ersättning, liksom släktingar för sin sveda och värk.

2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område?

Möjligheten är inte begränsad vad gäller nationalitet eller hemvist.

2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Grekland om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter?

Ja, men på ovannämnda villkor och förutsatt att det statliga organet utövat myndighet i det andra landet.

2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen?

Nej, brottet måste inte ha anmälts till polisen.

2.8. Måste jag avvakta utgången av polisutredningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker?

Nej.

2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från denne?

Staten har solidariskt ansvar även för den skyldige, dock med reservation för bestämmelserna om ministrars ansvar.

Till börjanTill början

2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan?

-

2.11. Finns det någon tidsbegränsning för ansökan?

Ni kan få ersättning för alla typer av åsamkade skador, även för ideell skada.

2.12. För vilka skador kan jag få ersättning?

Ni kan få ersättning för alla typer av åsamkade skador, även för ideell skada.

2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas?

På samma sätt som för annan ersättning [se svaret på fråga 1.4].

2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut?

Ingen begränsning finns. Ersättningens storlek är enbart relaterad till skadans omfattning.

2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen?

Ja, liksom i andra ersättningsfall.

2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan?

Liksom i andra ersättningsfall gäller att om det bedöms att offrets uppträdande bidragit till att skadan uppkom eller till dess omfattning [gemensamt ansvar], fastställs ersättningens storlek i enlighet därmed.

2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, under vilka omständigheter?

Redan innan ärendet behandlas i domstol kan ni liksom i andra fall yrka på att en del av ersättningen utbetalas och yrka på säkerhetsåtgärder. Detta följer gällande villkor [se webbsidan ”Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder”].

2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det något särskilt journummer eller någon webbsida som jag kan använda?

Finns ej.

2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökan?

På samma villkor och med samma förutsättningar som ni kan begära rättshjälp i andra rättsliga ärenden [se webbsidan ”Rättshjälp”].

2.20. Vart skickar jag ansökan?

Denna skall skickas till en domstol och inte till någon myndighet.

2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information?

Nej, sådana organisationer finns ännu inte.

« Ersättning till brottsoffer - Allmän information | Grekland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 16-11-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket