Komisja Europejska > EJN > Odszkodowania dla ofiar przestępstw > Grecja

Ostatnia aktualizacja: 18-07-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Grecja

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Uzyskiwanie rekompensaty w postaci odszkodowania od przestępcy 1.
1.1. Na jakich warunkach mogę wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie w procesie przeciwko przestępcy (w postępowaniu karnym)? 1.1.
1.2. Na jakim etapie postępowania powinienem/-am wystąpić z roszczeniem? 1.2.
1.3. W jaki sposób powinienem/-am wystąpić z roszczeniem i do kogo? 1.3.
1.4. W jaki sposób powinienem/-am przedstawić roszczenie (wskazać całkowitą kwotę i/lub podać poszczególne straty)? 1.4.
1.5. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed i/lub podczas postępowania? 1.5.
1.6. Jakie dowody będą wymagane na poparcie mojego roszczenia? 1.6.
1.7. Jeżeli sąd zasądzi na moją korzyść odszkodowanie, czy będę mógł/mogła skorzystać ze szczególnej pomocy jako ofiara przestępstwa w zakresie wykonania orzeczenia przeciwko przestępcy? 1.7.
2. Uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego 2.
2.1. Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego? 2.1.
2.2. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar pewnych rodzajów przestępstw? 2.2.
2.3. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar, które poniosły pewnego rodzaju szkody? 2.3.
2.4. Czy odszkodowanie mogą otrzymać krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu ofiar zmarłych w wyniku przestępstwa? 2.4.
2.5. Czy możliwość uzyskania odszkodowania jest ograniczona do osób pewnych narodowości lub osób zamieszkujących w określonym kraju? 2.5.
2.6. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od Grecji, jeżeli przestępstwo popełniono w innym państwie? Jeśli tak, to na jakich warunkach? 2.6.
2.7. Czy trzeba zgłosić przestępstwo policji? 2.7.
2.8. Czy trzeba poczekać na wynik dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego przed złożeniem wniosku o odszkodowanie? 2.8.
2.9. Jeżeli zidentyfikowano przestępcę, czy trzeba najpierw spróbować uzyskać odszkodowanie od przestępcy? 2.9.
2.10. Jeżeli nie zidentyfikowano przestępcy ani nie skazano go, czy można nadal kwalifikować się do uzyskania odszkodowania? Jeśli tak, to jakie dowody trzeba przedstawić na poparcie wniosku? 2.10.
2.11. Czy istnieje termin dla złożenia wniosku o odszkodowanie? 2.11.
2.12. Za jakie szkody mogę uzyskać odszkodowanie? 2.12.
2.13. W jaki sposób oblicza się odszkodowanie? 2.13.
2.14. Czy istnieje dolna lub górna granica kwoty odszkodowania, jaką można zasądzić? 2.14.
2.15. Czy odszkodowanie od państwa zostanie pomniejszone o odszkodowanie, które uzyskałem/-am lub mogę uzyskać za te same szkody, ale z innych źródeł (np. ubezpieczenia)? 2.15.
2.16. Czy istnieją jakieś inne kryteria, które mogą wpłynąć na moje szanse uzyskania odszkodowania lub sposób obliczenia odszkodowania, np. moje zachowanie w związku z wydarzeniem, które spowodowało szkodę? 2.16.
2.17. Czy mogę uzyskać zaliczkę na poczet odszkodowania? Jeśli tak, to na jakich warunkach? 2.17.
2.18. Gdzie mogę otrzymać potrzebne formularze i dalsze informacje na temat sposobu składania wniosku? Czy istnieje specjalny telefon zaufania lub strona internetowa, z których mógłbym/mogłabym skorzystać? 2.18.
2.19. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przy składaniu wniosku? 2.19.
2.20. Gdzie należy wysłać wniosek? 2.20.
2.21. Czy istnieją jakieś organizacje wsparcia dla ofiar przestępstw, które mogą udzielić dalszej pomocy? 2.21.

 

1. Uzyskiwanie rekompensaty w postaci odszkodowania od przestępcy

Proszę odwiedzić stronę internetową „Wszczynanie postępowania”, aby dowiedzieć się, w jaki sposób dochodzić odszkodowania poza postępowaniem karnym.

Jeżeli chodzi o sprawy transgraniczne, np. gdy przestępstwo popełniono w innym kraju niż kraj zamieszkania ofiary, należy zwrócić uwagę na fakt, iż ofiara może postawić przestępcę przed tym samym sądem, który rozpoznaje aspekt karny sprawy, jeżeli dopuszcza to prawo krajowe.

1.1. Na jakich warunkach mogę wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie w procesie przeciwko przestępcy (w postępowaniu karnym)?

Z roszczeniem cywilnym o odszkodowanie i przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego w wyniku przestępstwa oraz o zadośćuczynienie finansowe za straty moralne i cierpienie psychiczne mogą wystąpić do sądu karnego osoby, którym przysługuje takie prawo na mocy greckiego Kodeksu Cywilnego (art. 63 greckiego Kodeksu Postępowania Karnego, dalej zwanego CCP). Zasadniczym warunkiem wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie do sądu karnego jest istnienie prawa na mocy Kodeksu Cywilnego. Należy zauważyć, że art. 914 greckiego Kodeksu Cywilnego stanowi, iż „Osoba, która niezgodnie z prawem i z własnej winy przyniosła uszczerbek innej osobie jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania”. Roszczenie o odszkodowanie, które wniesiono już do sądu cywilnego, można również wnieść do sądu karnego, jeżeli nie wydano jeszcze prawomocnego orzeczenia w postępowaniu cywilnym. W przypadku skorzystania z tego prawa, roszczenia nie można kontynuować przed sądami cywilnymi, chyba że sąd karny skieruje sprawę z powrotem do sądu cywilnego w zakresie kwoty, na jaką zdaniem sądu roszczenia nadal nie uregulowano, pod warunkiem że żądana kwota przekracza 44 €.

Do góryDo góry

1.2. Na jakim etapie postępowania powinienem/-am wystąpić z roszczeniem?

Strony uprawnione do występowania z roszczeniem o odszkodowanie mogą zawsze dochodzić zaspokojenia roszczenia o odszkodowanie w sądach karnych do czasu wszczęcia postępowania dowodowego w trybie jawnym. W tym celu wystarczy wytoczyć powództwo przeciwko oskarżonemu zgodnie z przepisami greckiego Kodeksu Postępowania Cywilnego w terminie określonym w art. 167 CCP, innymi słowy przynajmniej 5 dni przed rozprawą. W wyjątkowych przypadkach osoby, którym przysługuje zadośćuczynienie finansowe zgodnie z prawem cywilnym na skutek strat moralnych czy cierpienia psychicznego, mogą wystąpić z roszczeniem do sądu karnego do momentu wszczęcia postępowania dowodowego bez postępowania przedprocesowego.

1.3. W jaki sposób powinienem/-am wystąpić z roszczeniem i do kogo?

Powiadomienie o wniesieniu roszczenia można skierować do dowolnego urzędnika odpowiedzialnego za dochodzenie wstępne, prokuratora [poprzez złożenie pozwu], sędziego śledczego czy nawet po raz pierwszy do sądu rozpoznającego sprawę karną. W tym ostatnim przypadku ważny jest termin doręczenia powiadomienia o wytoczeniu powództwa przestępcy czy stronie odpowiedzialnej w prawie cywilnym, który wygasa pięć dni przed datą rozprawy.

1.4. W jaki sposób powinienem/-am przedstawić roszczenie (wskazać całkowitą kwotę i/lub podać poszczególne straty)?

Jeżeli roszczenie o odszkodowanie nie wiąże się z odszkodowanie za straty moralne czy cierpienie psychiczne, ale za stratę poniesioną przez ofiarę, w tym przypadku mają zastosowanie również przepisy stosujące się do dowolnego powództwa wytaczanego przed sądem cywilnym (patrz fragment zatytułowany „Kierowanie sprawy do sądu”).

Do góryDo góry

1.5. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed i/lub podczas postępowania?

W przypadku roszczeń o odszkodowanie zastosowanie mają przepisy stosujące się do dowolnego powództwa wytaczanego przed sądem cywilnym (patrz fragment zatytułowany „Pomoc prawna”).

1.6. Jakie dowody będą wymagane na poparcie mojego roszczenia?

Wszystkie dowody wymagane w celu udowodnienia każdego innego roszczenia (patrz fragment zatytułowany „Dowody”).

1.7. Jeżeli sąd zasądzi na moją korzyść odszkodowanie, czy będę mógł/mogła skorzystać ze szczególnej pomocy jako ofiara przestępstwa w zakresie wykonania orzeczenia przeciwko przestępcy?

Jak dotąd nie ma takich usług publicznych ani innych.

2. Uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego

2.1. Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego?

Ogólnie rzecz biorąc, jak dotąd prawo greckie nie przewiduje sposobu uzyskania odszkodowania od państwa za szkodę poniesioną w wyniku działań przestępczych strony trzeciej. Jedyny przypadek, w którym państwo ponosi odpowiedzialność cywilną i jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania to art. 105 Ustawy wprowadzającej Kodeks Cywilny. Reguluje on przypadki popełniania czynów niedozwolonych lub zaniedbań przez organy publiczne, władze miejskie, lokalne czy inne grupy organów prawa publicznego przy wykonywaniu nadanych im uprawnień publicznych. Wszystkie poniższe odpowiedzi dotyczą wyłącznie tego przypadku.

Do góryDo góry

2.2. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar pewnych rodzajów przestępstw?

Jak wspomniano powyżej, możliwość ta dotyczy tylko czynów niedozwolonych popełnianych przez organy publiczne, władze miejskie, lokalne czy inne grupy organów prawa publicznego przy wykonywaniu nadanych im uprawnień publicznych.

2.3. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar, które poniosły pewnego rodzaju szkody?

Odszkodowanie można uzyskać za wszelkie szkody poniesione w wyniku takich czynów.

2.4. Czy odszkodowanie mogą otrzymać krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu ofiar zmarłych w wyniku przestępstwa?

Tak, spadkobiercy ofiary mogą dochodzić odszkodowania, a osoby pozostające na utrzymaniu mogą wystąpić o odszkodowanie za doznane cierpienia psychiczne.

2.5. Czy możliwość uzyskania odszkodowania jest ograniczona do osób pewnych narodowości lub osób zamieszkujących w określonym kraju?

Możliwość ta nie jest ograniczona względami narodowości czy zamieszkania.

2.6. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od Grecji, jeżeli przestępstwo popełniono w innym państwie? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Odpowiedź brzmi „tak”, na wskazanych powyżej warunkach oraz wówczas, gdy organ publiczny wykonywał swoje uprawnienia w innym państwie.

2.7. Czy trzeba zgłosić przestępstwo policji?

Nie, zgłoszenie przestępstwa policji nie jest konieczne.

Do góryDo góry

2.8. Czy trzeba poczekać na wynik dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego przed złożeniem wniosku o odszkodowanie?

Nie.

2.9. Jeżeli zidentyfikowano przestępcę, czy trzeba najpierw spróbować uzyskać odszkodowanie od przestępcy?

Przestępca ponosi odpowiedzialność solidarnie z państwem, z zastrzeżeniem pewnych przepisów dotyczących odpowiedzialności ministerialnej.

2.10. Jeżeli nie zidentyfikowano przestępcy ani nie skazano go, czy można nadal kwalifikować się do uzyskania odszkodowania? Jeśli tak, to jakie dowody trzeba przedstawić na poparcie wniosku?

-

2.11. Czy istnieje termin dla złożenia wniosku o odszkodowanie?

Takie same terminy mają zastosowanie do wszystkich roszczeń oraz ich przedawnienia.

2.12. Za jakie szkody mogę uzyskać odszkodowanie?

Można uzyskać odszkodowanie za każda stratę, nawet moralną.

2.13. W jaki sposób oblicza się odszkodowanie?

W taki sam sposób, jak we wszystkich innych sprawach o odszkodowanie [patrz pytanie 1.4 w tej sprawie].

2.14. Czy istnieje dolna lub górna granica kwoty odszkodowania, jaką można zasądzić?

Nie ma takich ograniczeń. Wysokość odszkodowania zależy od rodzaju szkody.

2.15. Czy odszkodowanie od państwa zostanie pomniejszone o odszkodowanie, które uzyskałem/-am lub mogę uzyskać za te same szkody, ale z innych źródeł (np. ubezpieczenia)?

W tym przypadku stosuje się przepisy mające zastosowanie do wszystkich innych przypadków odszkodowania.

Do góryDo góry

2.16. Czy istnieją jakieś inne kryteria, które mogą wpłynąć na moje szanse uzyskania odszkodowania lub sposób obliczenia odszkodowania, np. moje zachowanie w związku z wydarzeniem, które spowodowało szkodę?

Tak jak w innych przypadkach dotyczących odszkodowania, jeżeli uważa się, że zachowanie ofiary przyczyniło się do wystąpienia lub rozmiaru poniesionej szkody [przyczynienie się pozwanego do powstania szkody], wysokość zasądzonego odszkodowania ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

2.17. Czy mogę uzyskać zaliczkę na poczet odszkodowania? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Tak jak we wszystkich innych przypadkach dotyczących odszkodowania, zgodnie z przepisami mającymi ogólne zastosowanie [patrz fragment zatytułowany „Zarządzenia tymczasowe i zabezpieczenie roszczeń”], można ubiegać się o wypłatę części odszkodowania nawet przed rozpoznaniem głównej sprawy, poprzez wnioskowanie o przyznanie środka tymczasowego.

2.18. Gdzie mogę otrzymać potrzebne formularze i dalsze informacje na temat sposobu składania wniosku? Czy istnieje specjalny telefon zaufania lub strona internetowa, z których mógłbym/mogłabym skorzystać?

Nie istnieje nic takiego.

2.19. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przy składaniu wniosku?

Na takich samych warunkach, na jakich można się ubiegać o pomoc prawną we wszelkich innych sprawach sądowych [patrz fragment zatytułowany „Pomoc prawna”].

2.20. Gdzie należy wysłać wniosek?

Wniosek należy złożyć do sądu, a nie do specjalnego organu.

2.21. Czy istnieją jakieś organizacje wsparcia dla ofiar przestępstw, które mogą udzielić dalszej pomocy?

Nie. Organizacje takie jeszcze nie istnieją.

« Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Informacje ogólne | Grecja - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 18-07-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania