Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Grieķija

Pēdējo reizi atjaunots: 17-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Grieķija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kompensācijas iegūšana no likumpārkāpēja kompensācijas par zaudējumiem veidā 1.
1.1. Kādos gadījumos es varu pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem tiesas procesa ietvaros pret likumpārkāpēju (krimināllietās)? 1.1.
1.2. Kurā procesa brīdī man prasība būtu jāiesniedz? 1.2.
1.3. Kādā veidā man būtu jāiesniedz prasība un kam? 1.3.
1.4. Kādā veidā man vajadzētu iesniegt savu prasību (norādīt zaudējumu kopīgo summu un/vai sīkāk norādīt individuālos zaudējumus)? 1.4.
1.5. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms un/vai pēc lietas izskatīšanas? 1.5.
1.6. Kādus pierādījumus man pieprasīs uzrādīt manas prasības uzturēšanai? 1.6.
1.7. Ja tiesa man ir piešķīrusi kompensāciju par zaudējumiem, vai man ir pieejama īpaša palīdzība kā noziedzīgā nodarījumā cietušajam sprieduma izpildes nodrošināšanai pret likumpārkāpēju? 1.7.
2. Līdz šim laikam nepastāv šāds valsts vai cita veida dienests. 2.
2.1. Vai ir iespējams iegūt kompensāciju no valsts vai ar valsts institūcijas palīdzību? 2.1.
2.2. Vai šī iespēja pastāv tikai upuriem, kuri cietuši no noteiktiem noziedzīga nodarījuma veidiem? 2.2.
2.3. Vai šī iespēja pastāv tikai upuriem, kuri pārcietuši noteikta veida traumas? 2.3.
2.4. Vai to upuru, kuri noziedzīga nodarījuma rezultātā ir miruši, radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju? 2.4.
2.5. Vai iespēja saņemt kompensāciju ir tikai personām ar noteiktu pilsonību vai personām, kas dzīvo noteiktā valstī? 2.5.
2.6. Vai es varu pieprasīt kompensāciju no dalībvalsts, ja noziegums ir noticis citā valstī? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem? 2.6.
2.7. Vai ir nepieciešams paziņot par noziegumu policijai? 2.7.
2.8. Vai pirms pieprasīšanas ir nepieciešams sagaidīt policijas izmeklēšanas vai nozieguma tiesvedības rezultātus? 2.8.
2.9. Ja likumpārkāpēja personība ir noteikta, vai vispirms ir jāmēģina iegūt kompensāciju no likumpārkāpēja? 2.9.
2.10. Ja likumpārkāpēja personība nav noteikta vai viņš nav notiesāts, vai vēl ir iespējams iegūt kompensāciju? Ja tā, tad kādus pierādījumus man ir jāiesniedz manas prasības uzturēšanai? 2.10.
2.11. Vai pastāv laika ierobežojums kompensācijas pieprasījuma iesniegšanai? 2.11.
2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju? 2.12.
2.13. Kā kompensācija tiks aprēķināta? 2.13.
2.14. Vai var tikt piešķirta minimālā un/vai maksimālā summa? 2.14.
2.15. Vai kompensācija par zaudējumiem, kuru es esmu saņēmis vai varu saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas) tiks atskaitīta no valsts izsniegtās kompensācijas? 2.15.
2.16. Vai pastāv kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt kompensācijas saņemšanas iespēju, vai attiecībā uz to, kā tiek aprēķināta kompensācijas summa, piemēram, mana izturēšanās notikumā, kas izraisīja traumu? 2.16.
2.17. Vai es varu iegūt avansu no kompensācijas? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem? 2.17.
2.18. Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt pieprasījumu? Vai pastāv kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot? 2.18.
2.19. Vai es varu iegūt juridisko palīdzību prasības sastādīšanai? 2.19.
2.20. Uz kurieni man ir jāsūta pieteikums? 2.20.
2.21. Vai pastāv kādas upuru atbalsta organizācijas, kuras var sniegt turpmāku palīdzību? 2.21.

 

1. Kompensācijas iegūšana no likumpārkāpēja kompensācijas par zaudējumiem veidā

Lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni ‘Lietas ierosināšana tiesā’, lai uzzinātu, kā pieprasīt kompensāciju ārpus krimināllietas ietvariem.

Ja runa ir par pārrobežu lietām, t.i., ja noziedzīgais nodarījums ir izdarīts citā valstī nekā tajā, kur dzīvo cietušais, lūdzu, ņemiet vērā, ka cietušais var saukt likumpārkāpēju tās pašas tiesas priekšā, kura izskata lietas kriminālo aspektu, ja nacionālā tiesību sistēma to atļauj.

1.1. Kādos gadījumos es varu pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem tiesas procesa ietvaros pret likumpārkāpēju (krimināllietās)?

Civilprasību par zaudējumu, kas radušies noziedzīga nodarījuma rezultātā, kompensāciju un atlīdzināšanu, kā arī par finansiālu gandarījumu sakarā ar morālo kaitējumu vai garīgām ciešanām krimināltiesā var iesniegt tās personas, kurām šādas tiesības ir paredzētas Grieķijas Civillikumā (Grieķijas Kriminālprocesa kodeksa, turpmāk tekstā GKK, 63. pants). Galvenais priekšnosacījums prasības par zaudējumu kompensāciju iesniegšanai krimināltiesā ir šādu tiesību pastāvēšana saskaņā ar Civillikumu. Jāpiezīmē, ka Grieķijas Civillikuma 914. pants nosaka, „Persona, kas nelikumīgi un savas vainas dēļ ir nodarījusi kaitējumu citai personai, kaitējums ir jākompensē.” Prasību par zaudējumu kompensāciju, kas jau ir iesniegta civiltiesā, var iesniegt arī krimināltiesā, ja civilprocesā nav pasludināts galīgais spriedums. Ja ir izmantotas šīs tiesības, prasības izskatīšanu vairs nevar turpināt civiltiesā, izņemot gadījumu, ja krimināltiesa atdod lietu atpakaļ civiltiesai par summu, attiecībā uz kuru tā uzskata, ka prasība vēl joprojām nav apmierināta, ar nosacījumu, ka pieprasītā summa ir lielāka par EUR 44.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.2. Kurā procesa brīdī man prasība būtu jāiesniedz?

Puses, kam ir tiesības pieprasīt zaudējumu kompensāciju, jebkurā brīdī var lūgt apmierināt savu prasību par zaudējumu kompensāciju krimināltiesās līdz brīdim, kad ir sākusies pierādījumu izskatīšana atklātā tiesas sēdē. Viss, kas tām ir jāizdara, ir saskaņā ar Grieķijas Civillikuma noteikumiem jāiesniedz prasība pret apsūdzēto termiņā, kas noteikts GKK 167. pantā, citiem vārdiem runājot, vismaz 5 dienas pirms lietas izskatīšanas. Izņēmuma gadījumos personas, kam saskaņā ar Civillikumu ir tiesības uz finansiālu gandarījumu sakarā ar morālo kaitējumu vai garīgām ciešanām, var iesniegt prasību krimināltiesā līdz brīdim, kad sākas pierādījumu izskatīšana, bez pirmstiesas izmeklēšanas.

1.3. Kādā veidā man būtu jāiesniedz prasība un kam?

Paziņojumu, ka prasība tiek iesniegta, var nodot jebkuram iepriekšējās izmeklēšanas virsniekam, prokuroram [iesniedzot prasības pieteikumu], izmeklēšanas tiesnesim vai pat pirmo reizi tiesai, kas izskata krimināllietu. Pēdējā gadījumā lietas pret likumpārkāpēju vai civillikumam pakļauto pusi ierosināšanas termiņš, kas beidzas piecas dienas pirms lietas izskatīšanas datuma, ir svarīgs.

1.4. Kādā veidā man vajadzētu iesniegt savu prasību (norādīt zaudējumu kopīgo summu un/vai sīkāk norādīt individuālos zaudējumus)?

Ja prasība par zaudējumu kompensāciju neattiecas uz morālo kaitējumu vai garīgām ciešanām, bet gan uz zaudējumiem, kas radušies cietušajam, uz šo gadījumu attiecas tie noteikumi, kas piemērojami jebkurai citai lietai, kas iesniegta civiltiesā. (skatīt nodaļu ar nosaukumu „Griešanās pēc palīdzības tiesās” ).

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.5. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms un/vai pēc lietas izskatīšanas?

Uz prasībām par zaudējumu kompensāciju attiecas arī noteikumi, kas piemērojami jebkurai citai lietai, kura iesniegta civillietu tiesā (skatīt nodaļu ar nosaukumu „Juridiskā palīdzība”).

1.6. Kādus pierādījumus man pieprasīs uzrādīt manas prasības uzturēšanai?

Visus tāda paša veida pierādījumus, kas tiek prasīti, lai pierādītu jebkuru citu prasību (skatīt nodaļu ar nosaukumu „Pierādījumi”).

1.7. Ja tiesa man ir piešķīrusi kompensāciju par zaudējumiem, vai man ir pieejama īpaša palīdzība kā noziedzīgā nodarījumā cietušajam sprieduma izpildes nodrošināšanai pret likumpārkāpēju?

Līdz šim laikam nepastāv šāds valsts vai cita veida dienests.

2. Līdz šim laikam nepastāv šāds valsts vai cita veida dienests.

2.1. Vai ir iespējams iegūt kompensāciju no valsts vai ar valsts institūcijas palīdzību?

Līdz šim Grieķijas likumdošana nepiedāvā iespēju iegūt kompensāciju no valsts par zaudējumiem, kas radušies kādas trešās puses kriminālsodāmas rīcības rezultātā. Vienīgais gadījums, kad valstij saskaņā ar Civillikumu ir jāmaksā kompensācija par zaudējumiem, ir minēts Civillikuma ievaddaļas 105. pantā. Tas regulē gadījumus, kad pretlikumīgas darbības vai nolaidību ir pieļāvušas valsts institūcijas, pašvaldības, kopienas vai citas korporatīvas valsts varas institūcijas, kas realizē tām uzticētās valsts pilnvaras. Visas turpmākās atbildes attiecas tikai uz šo gadījumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.2. Vai šī iespēja pastāv tikai upuriem, kuri cietuši no noteiktiem noziedzīga nodarījuma veidiem?

Kā minēts iepriekš, šī iespēja attiecas tikai uz civiltiesību pārkāpumiem, ko pieļāvušas valsts institūcijas, pašvaldības, kopienas vai citas korporatīvas valsts varas institūcijas, realizējot tām deleģētās valsts pilnvaras.

2.3. Vai šī iespēja pastāv tikai upuriem, kuri pārcietuši noteikta veida traumas?

Var kompensēt jebkuru traumu, kas iegūta no šādām darbībām.

2.4. Vai to upuru, kuri noziedzīga nodarījuma rezultātā ir miruši, radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā, upura mantinieki var pieprasīt zaudējumu kompensāciju un apgādājamie var pieprasīt kompensāciju par piedzīvotajām garīgajām ciešanām.

2.5. Vai iespēja saņemt kompensāciju ir tikai personām ar noteiktu pilsonību vai personām, kas dzīvo noteiktā valstī?

Šo iespēju neierobežo pilsonība vai dzīvesvieta.

2.6. Vai es varu pieprasīt kompensāciju no dalībvalsts, ja noziegums ir noticis citā valstī? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem?

Atbilde ir ‘jā’ ar iepriekšminētajiem nosacījumiem un ja valsts institūcija realizēja savas pilnvaras citā valstī.

2.7. Vai ir nepieciešams paziņot par noziegumu policijai?

Nē, nav nepieciešams par noziegumu paziņot policijai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.8. Vai pirms pieprasīšanas ir nepieciešams sagaidīt policijas izmeklēšanas vai nozieguma tiesvedības rezultātus?

Nē.

2.9. Ja likumpārkāpēja personība ir noteikta, vai vispirms ir jāmēģina iegūt kompensāciju no likumpārkāpēja?

Likumpārkāpējs ir kopīgi ar valsti pakļauts īpašiem noteikumiem par valdības pakļautību.

2.10. Ja likumpārkāpēja personība nav noteikta vai viņš nav notiesāts, vai vēl ir iespējams iegūt kompensāciju? Ja tā, tad kādus pierādījumus man ir jāiesniedz manas prasības uzturēšanai?

-

2.11. Vai pastāv laika ierobežojums kompensācijas pieprasījuma iesniegšanai?

Uz visām prasībām un to atsaukšanu attiecas vieni un tie paši laika ierobežojumi

2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju?

Jūs varat saņemt kompensāciju par jebkādiem zaudējumiem, pat ja ir nodarīts morāls kaitējums.

2.13. Kā kompensācija tiks aprēķināta?

Tāpat kā visos citos kompensācijas gadījumos [skatīt šīs tēmas 1.4. jautājumu].

2.14. Vai var tikt piešķirta minimālā un/vai maksimālā summa?

Nav šādu ierobežojumu. Kompensācijas līmenis ir atkarīgs no zaudējumu veida.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.15. Vai kompensācija par zaudējumiem, kuru es esmu saņēmis vai varu saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas) tiks atskaitīta no valsts izsniegtās kompensācijas?

Šajā gadījumā tiek piemēroti noteikumi, kas attiecas uz visiem citiem kompensācijas gadījumiem.

2.16. Vai pastāv kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt kompensācijas saņemšanas iespēju, vai attiecībā uz to, kā tiek aprēķināta kompensācijas summa, piemēram, mana izturēšanās notikumā, kas izraisīja traumu?

Kā visos citos gadījumos, kas saistīti ar kompensācijām, ja uzskatīta, ka upura uzvedība veicināja zaudējumu rašanos vai radušos zaudējumu apjomu [veicinoša nolaidība], piešķirtās kompensācijas apjoms tiks attiecīgi samazināts.

2.17. Vai es varu iegūt avansu no kompensācijas? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem?

Kā visos citos gadījumos, kas saistīti ar kompensācijām, saskaņā ar vispārīgi piemērojamiem noteikumiem [skatīt nodaļu ar nosaukumu „Pagaidu pasākumi un piesardzības pasākumi”] jūs varat lūgt izmaksāt daļu no kompensācijas pat pirms ir izskatīta galvenā lieta, pieprasot, lai tiktu piešķirts pagaidu pabalsts.

2.18. Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt pieprasījumu? Vai pastāv kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Šim nolūkam nekā tāda nav.

2.19. Vai es varu iegūt juridisko palīdzību prasības sastādīšanai?

Jūs varat lūgt juridisko palīdzību tādos pašos termiņos un ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā jebkurā citā tiesu lietā [skatīt nodaļu ar nosaukumu „Juridiskā palīdzība”].

2.20. Uz kurieni man ir jāsūta pieteikums?

Pieteikumi ir jāiesniedz tiesā un nevis kādā citā speciālā dienestā.

2.21. Vai pastāv kādas upuru atbalsta organizācijas, kuras var sniegt turpmāku palīdzību?

Nē. Šādas organizācijas vēl nedarbojas.

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Grieķija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 17-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste