Europese Commissie > EJN > Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven > Gibraltar

Laatste aanpassing: 10-04-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Gibraltar

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader 1.
1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader? 1.1.
1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen? 1.2.
1.3. Hoe moet ik het verzoek doen en bij wie? 1.3.
1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken (een totaalbedrag opgeven en/of individuele schadeclaims)? 1.4.
1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor of gedurende het proces? 1.5.
1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen? 1.6.
1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen? 1.7.
2. Verkrijgen van schadevergoeding van de staat of een overheidsinstelling 2.
2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de staat of een overheidsinstelling? 2.1.
2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven? 2.2.
2.3. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letsel hebben opgelopen? 2.3.
2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die zijn overleden als gevolg van het misdrijf schadevergoeding krijgen? 2.4.
2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen? 2.5.
2.6. Kan ik schadevergoeding van Gibraltar vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.6.
2.7. Is het nodig van het delict aangifte te hebben gedaan bij de politie? 2.7.
2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat ik een verzoek kan indienen? 2.8.
2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen? 2.9.
2.10. Als de dader niet bekend of veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen? 2.10.
2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend? 2.11.
2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen? 2.12.
2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend? 2.13.
2.14. Is er een minimum en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend? 2.14.
2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de staat? 2.15.
2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding beïnvloeden of hoe het bedrag van mijn schade wordt berekend, zoals mijn eigen gedrag in het voorval dat het letsel veroorzaakte? 2.16.
2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.17.
2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken? 2.18.
2.19. Kan ik juridische hulp krijgen bij het opstellen van het verzoek? 2.19.
2.20. Bij wie moet ik mijn verzoek indienen? 2.20.
2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven? 2.21.

 

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader

1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader?

Bij de veroordeling van de dader kan zowel de Magistrates’ Court als de Supreme Court van Gibraltar tegen hem een bevel tot schadevergoeding (compensation order) uitvaardigen. De rechter kan dergelijke bevelen uitvaardigen in de plaats van of naast eventuele andere maatregelen tegen de dader. Krachtens een bevel tot schadevergoeding moet de dader alle persoonlijke of andere schade vergoeden die voortvloeit uit het betrokken delict of uit enig ander delict waarmee de rechter bij de strafbepaling rekening heeft gehouden. Een bevel tot schadevergoeding kan worden uitgevaardigd op verzoek (normaliter van het openbaar ministerie) of op een andere wijze. Bij de Magistrates’ Court is een bevel tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 2 000 GBP, terwijl er voor procedures voor de Supreme Court geen bovengrens is vastgesteld.

1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen?

Een schadeclaim moet zo snel mogelijk worden ingediend, en bij voorkeur op het ogenblik van de indiening van een klacht bij de politie (d.w.z. wanneer het delict bij de politie wordt aangegeven). Aldus kan de officier van justitie de claim reeds voor het gerecht brengen wanneer een verdachte al bij zijn eerste verschijning voor het gerecht schuldig pleit.

1.3. Hoe moet ik het verzoek doen en bij wie?

In de praktijk moet een schadeclaim worden ingediend bij de politie op het ogenblik dat de klacht wordt ingediend (of op het ogenblik dat een getuigenverklaring wordt afgelegd, afhankelijk van de feiten van elk afzonderlijk geval). Indien dit niet mogelijk is, moet de schadeclaim zo snel mogelijk worden ingediend. Wanneer er materiële schade is, moet de claim vergezeld gaan van een volledige raming van de schade in monetaire termen. Wanneer er bijvoorbeeld schade is aan een voertuig, moet een door een garagehouder opgestelde raming van de reparatiekosten worden bijgevoegd. Het is belangrijk zo snel mogelijk een schadeclaim in te dienen daar het mogelijk is dat een verdachte reeds bij zijn eerste verschijning voor het gerecht schuldig pleit en onmiddellijk wordt veroordeeld, d.w.z. vooraleer een schadeclaim kon worden ingediend.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken (een totaalbedrag opgeven en/of individuele schadeclaims)?

Zie antwoord 1.3.

1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor of gedurende het proces?

Rechtsbijstand is gewoonlijk niet beschikbaar. Maar het slachtoffer kan op eigen kosten een advocaat een toezichtsopdracht geven (watching brief), d.w.z. hem gelasten de strafprocedure te volgen en ervoor te zorgen dat schadeclaims worden ingediend bij het openbaar ministerie.

1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen?

Zie antwoord 1.3.

1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen?

Een bevel tot schadevergoeding is een rechterlijk bevel. Het gerecht zal bijgevolg alle beschikbare maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het bevel wordt uitgevoerd. Het gerecht beschikt daartoe over meerdere middelen, zoals de uitvaardiging van een aanhoudingsbevel, de uitvaardiging van een bevel tot inhechtenisneming wanneer een betalingsbevel niet binnen de gestelde termijn is uitgevoerd, alsmede het toestaan in termijnen te betalen wanneer de dader slechts over beperkte middelen beschikt. Betalingen worden gewoonlijk aan het gerecht verricht en te gepasten tijde aan het slachtoffer overgemaakt.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Verkrijgen van schadevergoeding van de staat of een overheidsinstelling

2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de staat of een overheidsinstelling?

Wanneer een persoon bij zijn poging om een verdachte van een strafbaar delict te arresteren gewond raakt of wordt gedood, kan de Supreme Court van Gibraltar bevelen dat de staat een schadevergoeding moet betalen aan de gewonde persoon of, indien het slachtoffer is overleden, aan diens weduwe of kinderen. Deze schadevergoeding is beperkt tot maximaal 3 000 GBP. Een dergelijke schadevergoeding kan in voorkomend geval ook aan een weduwnaar worden toegekend.

2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven?

Zie antwoord 2.1.

2.3. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letsel hebben opgelopen?

Het recht op schadevergoeding, dat wordt geregeld in artikel 236 van de Criminal Procedure Ordinance (wetboek van strafvordering), is niet beperkt tot bepaalde soorten letsel.

2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die zijn overleden als gevolg van het misdrijf schadevergoeding krijgen?

Zie antwoord 2.1.

2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen?

In de geldende wetsbepalingen zijn daarover geen nadere voorschriften opgenomen. Het delict moet echter wel in Gibraltar zijn gepleegd.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.6. Kan ik schadevergoeding van Gibraltar vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee. In voorkomend geval kan echter een schadeclaim worden ingediend in het land waar het delict werd gepleegd.

2.7. Is het nodig van het delict aangifte te hebben gedaan bij de politie?

Ja. Het is belangrijk dat de politie en/of het openbaar ministerie ervan op de hoogte worden gebracht dat een dergelijke schadeclaim moet worden ingediend. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren.

2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat ik een verzoek kan indienen?

Schadeclaims worden gewoonlijk pas onderzocht wanneer de verdachte reeds is veroordeeld. In artikel 236 van de Criminal Procedure Ordinance wordt evenwel bepaald dat de Supreme Court vergoeding van de geleden schade kan bevelen zodra de verdachte een strafbaar delict ten laste wordt gelegd.

2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen?

Nee.

2.10. Als de dader niet bekend of veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen?

De verdachte moet een strafbaar delict ten laste worden gelegd. Hij moet niet zijn veroordeeld, maar hij moet wel bekend zijn en in beschuldiging zijn gesteld.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend?

Hoewel er in artikel 236 van de Criminal Procedure Ordinance geen termijn is vastgesteld, is het raadzaam schadeclaims zo snel mogelijk in te dienen.

2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen?

Er wordt een eenmalig bedrag van maximaal 3 000 GBP betaald. De Supreme Court stelt autonoom dit bedrag vast met inachtneming van alle omstandigheden van de zaak.

2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend?

Zie antwoord 2.12.

2.14. Is er een minimum en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Zie antwoord 2.12.

2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de staat?

De wet bevat daaromtrent geen nadere bepalingen. Het feit dat er schadevergoeding beschikbaar is van andere bronnen kan evenwel van invloed zijn op de beslissing van de Supreme Court of, en in welke mate, er schadevergoeding moet worden toegekend.

2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding beïnvloeden of hoe het bedrag van mijn schade wordt berekend, zoals mijn eigen gedrag in het voorval dat het letsel veroorzaakte?

De Supreme Court zal overeenkomstig artikel 236 van de Criminal Procedure Ordinance autonoom alle relevante factoren van de zaak onderzoeken.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee, er is geen bepaling die voorziet in deze mogelijkheid.

2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken?

Er zijn geen specifieke formulieren beschikbaar. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de griffie van de Supreme Court of bij de Royal Gibraltar Police. Het is raadzaam de schadeclaim door een advocaat te laten indienen.

2.19. Kan ik juridische hulp krijgen bij het opstellen van het verzoek?

Voor dit soort verzoeken kan er juridische hulp worden verstrekt indien de verzoeker voldoet aan de voorwaarden van de Legal Aid and Assistance Ordinance (wet op de rechtsbijstand en rechtshulp; zie thema: rechtsbijstand – Verenigd Koninkrijk (Gibraltar) - hoe rechtsbijstand krijgen?). Wanneer de verdachte voor de Supreme Court wordt gebracht, kan de schadeclaim worden ingesteld door de Royal Gibraltar Police of het openbaar ministerie (mits de politie of het OM in kennis is gesteld van deze schadeclaim). In dat geval kan de schadeclaim bij de Supreme Court worden ingediend zonder dat dit voor het slachtoffer of zijn familie kosten met zich meebrengt. Indien de zaak tegen de dader echter om wat voor reden dan ook niet voor de Supreme Court wordt gebracht, wordt het slachtoffer of zijn familie aangeraden op basis van artikel 236 zelf een schadeclaim in te dienen bij de Supreme Court.

2.20. Bij wie moet ik mijn verzoek indienen?

Het is de Supreme Court die een schadeloosstelling kan bevelen. Verzoeken moeten dus worden ingediend bij de Supreme Court of Gibraltar, 277 Main Street, Gibraltar.

2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven?

Er zijn momenteel geen organisaties voor slachtofferhulp die ondersteuning kunnen geven.

« Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Algemene informatie | Verenigd Koninkrijk - Algemene informatie »

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 10-04-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk