Europeiska Kommissionen > ERN > Ersättning till brottsoffer > Tyskland

Senaste uppdatering: 22-05-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Ersättning till brottsoffer - Tyskland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen 1.
1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen? 1.1.
1.2. När bör jag framställa yrkandet? 1.2.
1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem? 1.3.
1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa eller/och specificera de olika skadorna) ? 1.4.
1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet? 1.5.
1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande? 1.6.
1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen? 1.7.
2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet 2.
2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet? 2.1.
2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott? 2.2.
2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador? 2.3.
2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning? 2.4.
2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område? 2.5.
2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Sverige om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter? 2.6.
2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen? 2.7.
2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker? 2.8.
2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen? 2.9.
2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan? 2.10.
2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste jag göra ansökan? 2.11.
2.12. För vilka skador kan jag få ersättning? 2.12.
2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas? 2.13.
2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut? 2.14.
2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen? 2.15.
2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan? 2.16.
2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, på vilka villkor? 2.17.
2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda? 2.18.
2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen? 2.19.
2.20. Vart skickar jag ansökningen? 2.20.
2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information? 2.21.

 

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen

Upplysningar om hur man begär ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen finns under rubriken ”Väckande av talan vid domstol”.

Vid gränsöverskridande situationer, till exempel om brottet begicks i en annan medlemsstat än den där offret är bosatt, kan skadeståndstalan väckas i samma domstol som handlägger brottmålet om nationell rätt medger detta.

1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen?

I brottmål kan varje person som lidit skada eller förlust till följd av en brottslig handling (eller en arvinge till denna person) yrka ersättning av den tilltalade om ersättningsanspråken uppkommit till följd av den brottsliga handlingen, omfattas av den aktuella domstolens behörighetsområde och inte har tagits upp i domstol på annat håll.

1.2. När bör jag framställa yrkandet?

Yrkandet kan framställas redan vid brottsutredningen, innan målet har tagits upp i domstol, eller annars under huvudförhandlingarna fram till dess att slutpläderingen inleds.

1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem?

Yrkandet kan framställas skriftligen – till allmänna åklagarmyndigheten (Statsanwaltschaft) och, efter det att åtal har väckts, till domstolen – eller muntligen vid domstolens registerenhet. Yrkandet kan framställas muntligen ännu under huvudförhandlingen. Behöriga i denna fråga är den åklagarmyndighet som driver utredningen mot den tilltalade eller den domstol där åtal har väckts.

Till börjanTill början

1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa eller/och specificera de olika skadorna) ?

Av yrkandet måste framgå vad yrkandet gäller och grunderna för yrkandet. I regel ska det anges hur det yrkade beloppet räknats fram. En sådan beräkning behövs dock inte om ersättningensnivån ska fastställas av en sakkunnig eller om det överlåts på domstolen att fastställa ersättning för sveda och värk.

1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet?

Den sökande ska på begäran beviljas rättshjälp så snart åtal har väckts om han eller hon på grund av sina personliga eller ekonomiska omständigheter inte kan betala rättegångskostnaderna, endast kan betala delar av dessa eller endast kan betala genom avbetalningar. Dessutom måste de rättsliga åtgärderna ha rimliga utsikter till framgång och vara välgrundade.

1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande?

Yrkandet om ersättning bör stödjas av relevant bevisning. Det gör dock inget om bevisning saknas, eftersom domstolens prövning automatiskt ska omfatta alla fakta och bevis som är av betydelse för att kunna fatta beslut.

1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen?

Nej.

2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet

2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet?

Ersättning kan beviljas enligt den tyska lagen om ersättning till våldsbrottsoffer (Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten).

Till börjanTill början

2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott?

Ersättning kan endast utgå till offer för ett uppsåtligt och olagligt angrepp, det vill säga ett våldsbrott. Personer som skadas i ett angrepp som innebär allmän fara, till exempel ett bombdåd, eller i samband med ett angrepp mot en annan person eller i samband med ett försök att avvärja ett angrepp räknas också som offer för våldsbrott och har rätt att kräva ersättning. Också den som utsatts för sexualbrott kan begära och få ersättning.

Ersättning utgår dock inte till offer för brott som inte kan räknas som våld mot en persons fysiska integritet, till exempel inbrott eller bedrägeri.

2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador?

En förutsättning för ersättning är att våldet har lett till fysiskt eller mentalt men. Ersättning i form av månatlig livränta utbetalas endast om brottet resulterat i permanenta men för hälsan. Rent ekonomiska förluster ersätts inte.

2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning?

Även brottsoffrets make/maka, barn och i vissa fall föräldrar har rätt till ersättning. Frånskilda makar samt far- och morföräldrar kan få ersättning om brottsoffret haft ansvar för deras försörjning.

2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område?

Tyska medborgare och utländska medborgare som är lagligen bosatta i Tyskland kan söka och få ersättning. EU-medborgare och andra utländska medborgare som varit lagligen bosatta i Tyskland i mer än tre år erhåller full ersättning. Utländska medborgare som ännu inte har varit bosatta i Tyskland i tre år erhåller ersättning enligt schablon eller, om de lämnar landet slutgiltigt, ett engångsbelopp. Besökare och turister som lidit svår skada kan erhålla ett engångsbelopp för sveda och värk.

Till börjanTill början

2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Sverige om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter?

Den tyska lagen om ersättning till våldsbrottsoffer bygger på principen att våldsoffer har rätt att kräva ersättning av staten, som trots ansträngningar inte har kunnat skydda dem. Eftersom lagen i fråga bygger på territorialitetsprincipen beviljas ersättning endast om våldsanvändningen har skett inom det territorium som omfattas av lagen.

2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen?

Brottsoffret måste efter bästa förmåga bidra till att lösa brottet och lagföra gärningsmannen, vilket särskilt innebär att anmäla brottet till den myndighet som ansvarar för att åtala brott (polis- eller åklagarmyndighet). I vissa fall (sexualbrott och övergrepp inom familjen) gäller dock inte denna anmälningsplikt.

2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker?

De tyska delstatsmyndigheter (Versorgungsämte) som ansvarar för tillämpningen av den tyska lagen om ersättning till våldsbrottsoffer fattar egna beslut om ansökningarna om ersättning, oavsett vad polis, åklagarmyndigheter och domstolar kommer fram till i sina utredningar. Sådana ansökningar ska därför göras så snart som möjligt efter den händelse som givit upphov till skadan, oavsett om en utredning har inletts av polisen eller åklagarmyndigheten eller hur en sådan utredning fortlöper.

2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen?

Ersättning enligt lagen om ersättning till våldsbrottsoffer ska ses som en del av en rätt till ersättning på sociala grunder, som inte är beroende av eventuella ersättningsanspråk mot den berörda gärningsmannen. Om ersättningsanspråk kan riktas mot gärningsmannen övertar den statliga myndighet som betalat ut ersättningen offrets anspråk mot denne, i den omfattning som ersättning betalats ut enligt lagen om ersättning till våldsbrottsoffer.

Till börjanTill början

2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan?

Som redan påpekats under punkt 2.8 fattas beslut om ersättning helt oberoende av om gärningsmannen döms eller straffas. Enligt socialförsäkringslagstiftningen är det generellt så att sökanden måste bevisa alla de sakförhållanden som ansökan grundar sig på. Detta gäller även i fråga om brottsofferersättning. Vederbörande måste i första hand bevisa att han eller hon varit offer för ett våldsbrott och styrka de skador som uppstått till följd av detta. I fall där gärningsmannen är okänd eller annan bevisning inte finns tillgänglig tillämpas dock avsevärda lättnader när det gäller kraven på vad den sökande måste bevisa.

2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste jag göra ansökan?

Det finns ingen tidsfrist för att lämna in ansökningar om brottsofferersättning. Ersättning utgår i princip från den månad då ansökan lämnas in. Ersättning kan dock även beviljas för tid som föregår ansökan, om ansökan lämnas in inom ett år från det att brottet begicks.

2.12. För vilka skador kan jag få ersättning?

Enligt lagen om ersättning till våldsbrottsoffer utbetalas kompensation för de hälsomässiga och ekonomiska sviterna av den skada som lidits. Immateriella skador ersätts inte.

2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas?

Brottsoffer erhåller den hälsovård som behövs för att återställa eller förbättra deras hälsa (inklusive rehabiliteringsinsatser, vårdtjänster, psykoterapeutisk behandling etc.) samt ersättning för levnadsomkostnader och fortlöpande livränteutbetalningar som ska kompensera för fysiska skador och ekonomiska förluster. Nivån på livränteutbetalningarna är anpassad till hur omfattande skadorna är och den inkomstförslust som skadorna har orsakat.

Till börjanTill början

2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut?

Den månatliga livränta som utgör ersättning för personskador utbetalas i fasta belopp som fastställs utifrån skadans omfattning. De fasta beloppen justeras årligen. Lägsta månadsutbetalning är för närvarande 118 euro. Nivån på all annan ersättning som därutöver utbetalas som kompensation för de ekonomiska förlusterna är beroende av brottsoffrets inkomst. Det finns ingen övre gräns för den månatliga eller den totala ersättningen.

2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen?

Den enda ersättning som avräknas är sådan som brottsoffret faktiskt erhåller för samma skada och som dessutom är avsedd för samma ändamål.

2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan?

Ersättning kan nekas om brottsoffret själv medverkat till skadan eller om det på andra grunder skulle vara oskäligt att utbetala ersättning.

2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, på vilka villkor?

Ersättning för hälsovård utbetalas antingen direkt eller så kan kostnaderna för sådan behandling övertas. Det finns ingen möjlighet att erhålla förskott på livränteutbetalningar. Ansökningar om brottsofferersättning behandlas dock med förtur.

Till börjanTill början

2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda?

Ansökan kan i princip göras utan formulär. Ansökningsformulär finns dock vid de delstatsmyndigheter (Versorgungsbehörden) som ansvarar för ersättningen till brottsoffer. De ger också råd till brottsoffer om hur de ska gå till väga med sina ansökningar. Ytterligare information kan erhållas vid exempelvis andra sociala myndigheter, socialförsäkringsinstitut, sjukförsäkringskassor, försäkringsbolag och polismyndigheter. Det federala hälsovårds- och socialförsäkringsministeriet publicerar en broschyr om brottsofferersättning i Tyskland som medborgare och myndigheter kan erhålla gratis. Dessutom kan lagtext och information om brottsofferersättning laddas ner från det federala ministeriets hemsida. Delstaterna, som ansvarar för tillämpningen av lagen om våldsbrottsofferersättning, publicerar också broschyrer på området och lägger ut information på sina hemsidor. Det finns inget särskilt officiellt telefonnummer som brottsoffer kan ringa, men de kan när som helst få hjälp genom att ringa polisens allmänna larmnummer.

2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen?

Det administrativa förfarandet för att pröva en ansökan om ersättning kostar inget för den sökande. Inte heller eventuella efterföljande processer i de behöriga socialförsäkringsdomstolarna medför några kostnader för den sökande.

2.20. Vart skickar jag ansökningen?

Beslut om brottsofferersättning fattas av den behöriga socialförsäkringsmyndigheten i den berörda delstaten. Ansökningarna kan dock lämnas in vid vilket annat socialförsäkringskontor som helst.

2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information?

Det finns en rad privata organisationer som hjälper brottsoffer. Bland dessa finns organisationer som bara är verksamma på lokal nivå och andra som är organiserade på nationell nivå.

Ytterligare information

Brottsoffer kan föra talan mot gärningsmannen om ekonomisk ersättning som även täcker immateriella förluster både på civilrättslig och på straffrättslig väg (i det senare fallet genom ett så kallat adhesionsförfarande).« Ersättning till brottsoffer - Allmän information | Tyskland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 22-05-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket