Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Vācija

Pēdējo reizi atjaunots: 04-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vācija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kaitējuma atlīdzināšana, pieprasot zaudējumu kompensāciju nozieguma izdarītājam 1.
1.1. Kas var celt prasību par zaudējumu kompensāciju pret kriminālnoziedznieku un pie kādiem priekšnoteikumiem (krimināllietā)? 1.1.
1.2. Kurā procesa stadijā? 1.2.
1.3. Kā un kurš var celt šādas prasības? 1.3.
1.4. Kādā formā šādas prasību par zaudējumu kompensāciju ir jāiesniedz (jānorāda kopējā summa un/vai sīkāka informācija par atsevišķu kaitējumu)? 1.4.
1.5. Vai pirms procesa un/vai tā laikā tiek piešķirta palīdzība tiesas izdevumu segšanai? 1.5.
1.6. Kādi pierādījumi jāiesniedz prasības pieteikuma pamatošanai? 1.6.
1.7. Vai cietušajam kā kriminālnozieguma upurim pienākas īpaša palīdzība pret vainīgo vērstajā sprieduma izpildē, ja tiesa apmierina prasību par zaudējumu kompensāciju? 1.7.
2. Zaudējumu atlīdzība no valsts vai sabiedrisko iestāžu puses 2.
2.1. Vai pastāv iespēja, ka kaitējumu atlīdzina valsts vai sabiedriskās institūcijas? 2.1.
2.2. Vai šī iespēja attiecas tikai uz cietušajiem, kas ir kļuvuši par noteiktu kriminālnoziegumu upuriem? 2.2.
2.3. Vai šī iespēja attiecas tikai uz cietušajiem, kam nodarīts noteikta veida kaitējums? 2.3.
2.4. Vai atlīdzību var saņemt bojāgājušu nozieguma upuru radinieki vai apgādājamie? 2.4.
2.5. Vai iespēja saņemt atlīdzību attiecas tikai uz personām, kuras ir kādas noteiktas valsts pavalstnieki, vai personām, kuru pastāvīgās uzturēšanās vieta atrodas kādā noteiktā valstī? 2.5.
2.6. Vai nozieguma upuris var pieprasīt atlīdzību citā dalībvalstī, nevis tajā dalībvalstī, kur izdarīts noziegums? 2.6.
2.7. Vai par noziegumu ir jāiesniedz iesniegums policijā? 2.7.
2.8. Vai pirms prasības iesniegšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai krimināllietas izskatīšanas rezultāti? 2.8.
2.9. Vai tad, ja vainīgais ir identificēts, vispirms jāmēģina piedzīt zaudējumu atlīdzību no vainīgā? 2.9.
2.10. Vai arī tad, ja vainīgais nav identificēts vai viņa vaina nav pieradīta, vienalga pastāv iespēja saņemt atlīdzību? Ja jā, tad kādi pierādījumi ir jāiesniedz prasības pamatošanai? 2.10.
2.11. Vai prasību iesniegšanai par zaudējumu atlīdzību ir noteikti termiņi? 2.11.
2.12. Uz kādu kaitējumu šie nosacījumi attiecas? 2.12.
2.13. Kā tiek aprēķināta atlīdzība? 2.13.
2.14. Vai ir noteikta piešķiramās summas minimālā un/vai maksimālā robeža? 2.14.
2.15. Vai no valsts piešķirtās kompensācijas tiek atskaitītas citas atlīdzības summas, ko cietušais par to pašu kaitējumu ir saņēmis vai varētu saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas)? 2.15.
2.16. Vai eksistē kritēriji, kas ietekmē iespēju saņemt atlīdzību vai atlīdzības summas noteikšanas veidu, piemēram, upura rīcība saistībā ar notikumu, kura rezultātā tika nodarīts kaitējums? 2.16.
2.17. Vai ir iespējama atlīdzības izmaksāšana avansā? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem? 2.17.
2.18. Kur var saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par pieteikuma iesniegšanu? Vai eksistē diennakts tālruņa līnija vai interneta adrese, kur var griezties šādos gadījumos? 2.18.
2.19. Vai cietušais var prasības iesniegšanā izmantot tiesas izmaksu segšanai piešķirto palīdzību? 2.19.
2.20. Kam jādresē pieteikums? 2.20.
2.21. Vai pastāv upuru atbalsta organizācijas, kas var sniegt papildu palīdzību? 2.21.

 

1. Kaitējuma atlīdzināšana, pieprasot zaudējumu kompensāciju nozieguma izdarītājam

Sakarā ar pieteikumiem par zaudējumu kompensācijas pieprasīšanu no vainīgā, kas tiek iesniegti ārpus krimināllietas izskatīšanas procesa, skat. oficiālo instrukciju „Vēršanās tiesā“.

Ja gadījums skar vairāku valstu teritorijas, piemēram, ja noziegums ir izdarīts vienā dalībvalstī, kas nav tā pati valsts, kurā atrodas upura pastāvīgā uzturēšanās vieta, cietusī persona var pieprasīt zaudējumu atlīdzību no vainīgā, vēršoties tajā tiesā, kuras kompetencē ietilpst attiecīgās krimināllietas izskatīšana, ja vien to pieļauj valsts iekšējie tiesisko normatīvi.

1.1. Kas var celt prasību par zaudējumu kompensāciju pret kriminālnoziedznieku un pie kādiem priekšnoteikumiem (krimināllietā)?

Krimināllietā jebkurš nozieguma rezultātā cietušais vai viņa mantinieki var par nozieguma izraisītā mantiskā kaitējuma atlīdzināšanu celt pret apsūdzēto prasību, kuras izskatīšana ietilpst parastās tiesas kompetencē, ja tā iepriekš nav nodota citai tiesai.

1.2. Kurā procesa stadijā?

Pieteikumu var iesniegt jau izmeklēšanas stadijā, pirms krimināllietas nodošanas tiesai vai galvenās lietas izskatīšanas laikā, kamēr vēl nav sākusies noslēguma uzstāšanās.

1.3. Kā un kurš var celt šādas prasības?

Prasības pieteikumu var iesniegt rakstiski prokuratūrai vai pēc apsūdzības izvirzīšanas – tiesai, vai mutiski nodiktēt tiesas sekretāram, kā arī mutiski izteikt vēl galvenās izskatīšanas sēdes laikā. Par tā izskatīšanu atbild prokuratūra, kas veic izmeklēšanas darbības attiecībā pret apsūdzēto, vai tiesa, kurā tiek celta apsūdzība.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.4. Kādā formā šādas prasību par zaudējumu kompensāciju ir jāiesniedz (jānorāda kopējā summa un/vai sīkāka informācija par atsevišķu kaitējumu)?

Iesniegumā precīzi jānorāda prasības priekšmets un pamatojums. Ja tiek pieprasīta naudas summa, tā jāizsaka ar skaitļiem, taču no tā var atteikties, ja tās apmērus varēs noteikt tikai eksperts vai ja sāpju naudas apmērs tiek noteikts pēc tiesas ieskatiem.

1.5. Vai pirms procesa un/vai tā laikā tiek piešķirta palīdzība tiesas izdevumu segšanai?

Pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma viņam ir jāpiešķir palīdzība tiesas izdevumu segšanai, līdzko ir celta prasība, ja viņš personisku vai ekonomisku apstākļu dēļ ar procesu saistītas izmaksas nevar segt vispār, var nosegt tikai daļēji vai iemaksāt pa daļām. Bez tam, prasībai jābūt pietiekami perspektīvai un tā nedrīkst būt iesniegta nepamatoti.

1.6. Kādi pierādījumi jāiesniedz prasības pieteikuma pamatošanai?

Prasības pieteikumā ir jānorāda atbilstošie pierādījumi. Taču pierādījumu neminēšana lietas izskatīšanai nekaitē, jo tiesai, lai noskaidrotu patiesību, arī tāpat ir pienākums ievākt nepieciešamos pierādījumus, ņemot vērā visus faktus un pierādīšanas līdzekļus, kas ir nozīmīgi lēmuma pieņemšanai.

1.7. Vai cietušajam kā kriminālnozieguma upurim pienākas īpaša palīdzība pret vainīgo vērstajā sprieduma izpildē, ja tiesa apmierina prasību par zaudējumu kompensāciju?

Nē.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Zaudējumu atlīdzība no valsts vai sabiedrisko iestāžu puses

2.1. Vai pastāv iespēja, ka kaitējumu atlīdzina valsts vai sabiedriskās institūcijas?

Atlīdzību var piešķirt saskaņā ar Likumu par kompensācijām vardarbības upuriem.

2.2. Vai šī iespēja attiecas tikai uz cietušajiem, kas ir kļuvuši par noteiktu kriminālnoziegumu upuriem?

Atlīdzība pienākas tīšu, prettiesisku uzbrukumu, respektīvi, vardarbības upuriem. Par upuriem, kam ir tiesības uz atlīdzību, ir uzskatāmas arī personas, kuras ir cietušas no noziedzīga uzbrukuma ar visu sabiedrību apdraudošiem līdzekļiem, piemēram, sprāgstvielu eksplozijas, vai no uzbrukuma citai personai, vai uzbrukuma novēršanas laikā. Tiesības uz atlīdzību ir arī seksuālo noziegumu upuriem.

Personām, kas cietušas no noziegumiem, kas nav uzskatāmi par uzbrukumu personas fiziskajai integritātei, piemēram, ielaušanos vai krāpšanu, atlīdzība nepienākas.

2.3. Vai šī iespēja attiecas tikai uz cietušajiem, kam nodarīts noteikta veida kaitējums?

Priekšnoteikums, lai varētu izvirzīt prasību par atlīdzību, ir fizisks vai garīgs kaitējums noziedzīga uzbrukuma rezultātā. Ikmēneša pensijas tiek izmaksātas tikai ilgstoša veselības kaitējuma gadījumā. Ja nodarīti tikai materiāli zaudējumi, atlīdzība netiek piešķirta.

2.4. Vai atlīdzību var saņemt bojāgājušu nozieguma upuru radinieki vai apgādājamie?

Tiesības uz atlīdzības saņemšanu ir arī cietušās personas laulātajiem, bērniem un īpašos gadījumos – vecākiem. Šķirtie laulātie un vecvecāki var pretendēt uz atlīdzību tad, ja upuris viņus apgādāja vai būtu apgādājis.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.5. Vai iespēja saņemt atlīdzību attiecas tikai uz personām, kuras ir kādas noteiktas valsts pavalstnieki, vai personām, kuru pastāvīgās uzturēšanās vieta atrodas kādā noteiktā valstī?

Tiesības uz atlīdzību ir Vācijas pilsoņiem un ārvalstniekiem, kas likumīgi uzturas Vācijā. Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un ārvalstnieki, kuri jau ilgāk kā trīs gadus regulāri uzturas Vācijā, saņem atlīdzību pilnā apmērā. Ārvalstnieki, kuru regulārā uzturēšanās Vācijā vēl neilgst trīs gadus, saņem no ienākumiem neatkarīgas izmaksas vai galīgas izceļošanas gadījumā – vienreizēju pabalstu. Viesi un tūristi smaga kaitējuma gadījumā saņem vienreizēju pabalstu.

2.6. Vai nozieguma upuris var pieprasīt atlīdzību citā dalībvalstī, nevis tajā dalībvalstī, kur izdarīts noziegums?

Likuma par kompensācijām vardarbības upuriem pamatdoma ir piešķirt noziedzīgu uzbrukumu upuriem tiesības izvirzīt prasības pret valsti, jo tā, neskatoties uz visiem centieniem, tomēr nav spējusi viņus aizsargāt. Sakarā ar to, ka Likums par kompensācijām vardarbības upuriem darbojas pēc teritoriālā principa, atlīdzība tiek piešķirta tikai tad, ja noziedzīgais uzbrukums ir noticis likuma piemērošanas teritorijā.

2.7. Vai par noziegumu ir jāiesniedz iesniegums policijā?

Upurim ir jādara viss iespējamais, lai veicinātu nozieguma atklāšanu un noziedznieka notveršanu, un īpaši tas attiecas uz iesniegumu par noziegumu, kas adresēts par kriminālvajāšanu atbildīgajai iestādei (policijai vai prokuratūrai). Tomēr īpašos gadījumos (piemēram, seksuālas izmantošanas gadījumā vai ja noziegums noticis ģimenes ietvaros) no iesnieguma izņēmuma kārtā var atteikties.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.8. Vai pirms prasības iesniegšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai krimināllietas izskatīšanas rezultāti?

Pavalstu sociālās nodrošināšanas iestādēm, kuru kompetencē ietilpst Likuma par kompensācijām vardarbības upuriem īstenošana, neatkarīgi no policijas, prokuratūras vai tiesas veiktās izmeklēšanas rezultātiem jāpieņem autonoms lēmums par upura pieteikumu atlīdzības saņemšanai. Tādēļ šāds pieteikums neatkarīgi no policijas vai prokuratūras izmeklēšanas procedūras uzsākšanas un norises jāiesniedz iespējami drīz pēc noziedzīgā nodarījuma.

2.9. Vai tad, ja vainīgais ir identificēts, vispirms jāmēģina piedzīt zaudējumu atlīdzību no vainīgā?

Tiesības, kas izriet no Likuma par kompensācijām vardarbības upuriem kā sociālo kompensācijas tiesību sastāvdaļas, pastāv neatkarīgi no eventuālajām pretenzijām uz zaudējumu atlīdzību, kas vērstas pret vainīgo. Ja no vainīgā ir iespējams piedzīt atlīdzības samaksu, upura pretenzijas pret viņu Likumā par kompensācijām vardarbības upuriem paredzētās atlīdzības apmērā tiek nodotas attiecīgajai valsts institūcijai, kas veic izmaksas.

2.10. Vai arī tad, ja vainīgais nav identificēts vai viņa vaina nav pieradīta, vienalga pastāv iespēja saņemt atlīdzību? Ja jā, tad kādi pierādījumi ir jāiesniedz prasības pamatošanai?

Kā tas noradīts 2.8. punktā, atlīdzības piešķiršana nekādā veidā nav atkarīga no vainīgā notiesāšanas vai sodīšanas. Pieteikuma iesniedzējam – tāpat kā visās sociālo tiesību jomās – arī upuru atlīdzības saņemšanai jāpierāda visi prasību pamatojošie fakti, sevišķi, pret viņu vērsta vardarbības akta un tā izraisītā veselības kaitējuma esamība. Tieši gadījumos, kad vainīgais nav zināms vai neeksistē citi pierādījumi, pieteikuma iesniedzējs var izmantot savā labā būtiskus pierādījumu iesniegšanas atvieglojumus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.11. Vai prasību iesniegšanai par zaudējumu atlīdzību ir noteikti termiņi?

Prasības par zaudējumu atlīdzību iesniegšana nav piesaistīta nekādiem termiņiem. Izmaksas principā tiek veiktas, sākot no pieteikuma iesniegšanas mēneša. Taču atlīdzību var piešķirt arī par laiku pirms pieteikuma iesniegšanas, ja tas tiek iesniegts viena gada laikā pēc noziedzīgā nodarījuma.

2.12. Uz kādu kaitējumu šie nosacījumi attiecas?

Saskaņā ar Likumu par kompensācijām vardarbības upuriem kompensācijas tiek izmaksātas par noziedzīgā nodarījuma izraisīto veselības kaitējumu un ekonomiskajām sekām. Nemateriālie zaudējumi netiek atlīdzināti.

2.13. Kā tiek aprēķināta atlīdzība?

Vardarbības upuriem tiek apmaksāti visi veselības atjaunošanai vai uzlabošanai nepieciešamie ārstēšanas pasākumi (ieskaitot, piemēram, medicīniskās vai profesionālās rehabilitācijas pasākumus, aprūpi, ārstēšanos pie psihoterapeita utt.), nodrošināti iztikai nepieciešamie līdzekļi, kā arī pensijas izmaksas kā kompensācija par veselības kaitējumu un ekonomiskiem zaudējumiem. Diferencēto pensijas izmaksu apmērs ir atkarīgs no veselībai nodarītā kaitējuma apmēra, kā arī kaitējuma radītajiem ekonomiskajiem zaudējumiem.

2.14. Vai ir noteikta piešķiramās summas minimālā un/vai maksimālā robeža?

Ikmēneša pensija par veselībai nodarīto kaitējumu tiek izmaksāta kā fiksētas, no kaitējuma apmēra atkarīgas summas, kas reizi gadā tiek koriģētas. Zemākā līmeņa izmaksas patlaban ir 118 eiro mēnesī. Visas papildus noteiktās, pārējās pensijas, kas paredzētas ekonomisko seku kompensēšanai, apjoma ziņā ir atkarīgas no konkrētā vardarbības upura ienākumu situācijas. Maksimālā robeža nav noteikta ne ikmēneša izmaksām, ne atlīdzības kopsummai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.15. Vai no valsts piešķirtās kompensācijas tiek atskaitītas citas atlīdzības summas, ko cietušais par to pašu kaitējumu ir saņēmis vai varētu saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas)?

Atskaitītas tiek tikai izmaksas, ko upuris ir faktiski saņēmis par to pašu kaitējumu un kas ir izmaksātas ar tādu pašu mērķi.

2.16. Vai eksistē kritēriji, kas ietekmē iespēju saņemt atlīdzību vai atlīdzības summas noteikšanas veidu, piemēram, upura rīcība saistībā ar notikumu, kura rezultātā tika nodarīts kaitējums?

Atlīdzības piešķiršanu var atteikt, ja upuris ir vainīgs (līdzvainīgs) kaitējuma nodarīšanā vai pastāv citi iemesli uzskatīt, ka atlīdzības piešķiršana ir nepamatota.

2.17. Vai ir iespējama atlīdzības izmaksāšana avansā? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Ārstēšanas izmaksu kompensācija vai segšana var notikt nekavējoties. Pensijām avansa izmaksas nav paredzētas. Tomēr pieteikumi par kompensācijas piešķiršanu upuriem tiek izskatīti un lēmumi par tiem pieņemti prioritārā kārtībā.

2.18. Kur var saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par pieteikuma iesniegšanu? Vai eksistē diennakts tālruņa līnija vai interneta adrese, kur var griezties šādos gadījumos?

Principā pieteikumu var iesniegt bez noteiktas formas. Pieteikuma veidlapas var saņemt no pavalstu kompetentajām sociālās nodrošināšanas institūcijām, kas vardarbības upuriem sniedz arī ar prasību iesniegšanu saistītās konsultācijas. Bez tam, papildu informāciju var saņemt arī no citām sociālajām iestādēm, piemēram, sociālās apdrošināšanas, slimokasēm, apdrošināšanas sabiedrībām un policijas iestādēm. Federālā Veselības un sociālās drošības ministrija izdod brošūru par kaitējuma atlīdzināšanu noziegumu upuriem Vācijā, kuru pilsoņi un iestādes pēc pieprasījuma var saņemt bez maksas. Bez tam no Federālās ministrijas interneta mājas lapas ir iespējams lejupielādēt likumu tekstus un citu informāciju par kaitējuma atlīdzināšanu noziegumu upuriem. Arī par likuma prasību īstenošanu atbildīgās pavalstis izdod atbilstošas brošūras un publicē savās interneta mājas lapās atbilstošu papildinformāciju. Īpašs oficiālais tālruņa numurs vardarbības upuriem nav izveidots, taču viņi jebkurā laikā var saņemt palīdzību pa vispārējo policijas tālruni.

2.19. Vai cietušais var prasības iesniegšanā izmantot tiesas izmaksu segšanai piešķirto palīdzību?

Administratīvā procedūra, kuras ietvaros tiek pieņemts lēmums par zaudējumu atlīdzības pieprasījumu, ir bezmaksas. Arī par eventuālajām turpmākām procedūrām kompetentajās sociālajās tiesās nodevas iekasētas netiek.

2.20. Kam jādresē pieteikums?

Lēmumu par prasību saistībā upurim nodarītā kaitējuma atlīdzību pieņem pavalstu vietējās sociālās nodrošināšanas institūcijas. Taču pieteikumus var iesniegt arī jebkurā citā sociālo lietu iestādē.

2.21. Vai pastāv upuru atbalsta organizācijas, kas var sniegt papildu palīdzību?

Eksistē virkne privātu organizāciju, kuras ir izvirzījušas par savu uzdevumu palīdzēt vardarbības upuriem. Starp tām ir gan apvienības, kas darbojas tikai vietējā līmenī, gan tādas, kuru darbība ir organizēta visas valsts teritorijā.

Cita informācija

Vardarbības upuri var civiltiesiskā ceļā, kā arī kriminālprocesa (adhēzijas procesa) ietvaros pieprasīt no vainīgā finansiālu kompensāciju, kas ietver arī atlīdzību par nemateriālo kaitējumu.

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Vācija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 04-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste