Kummissjoni Ewropea > NGE > Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità > Franza

L-aħħar aġġornament: 09-10-2006
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Franza

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. L-aġġornament qed jitħejja bħalissa u jkun disponibbli fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


 

LISTA TAL- KONTENUT

1. Ksib ta’ kumpens għad-danni mingħand dak li jagħmel ir-reat 1.
1.1. Taħt liema kondizzjonijiet nista’ nagħmel talba għad-danni fil-kawża kontra min jagħmel ir-reat ? (il-proċeduri kriminali)? 1.1.
1.2. F’liema waqt tal-proċedura għandi nressaq it-talba? 1.2.
1.3. Kif għandi nressaq it-talba, u lil min? 1.3.
1.4. Kif għandi nippreżenta t-talba tiegħi (nindika ammont globali u/jew nispeċifika d-danni wieħed wieħed)? 1.4.
1.5. Nista’ nikseb għajnuna legali qabel u /jew matul il-proċeduri? 1.5.
1.6. Liema provi nintalab nippreżenta biex insostni t-talba tiegħi? 1.6.
1.7. Jekk ningħata kumpens għad-danni mill-qorti, hemm xi assistenza speċjali li jiena, bħala vittma ta’ delitt, nista’ nagħmel użu minnha biex tiġi infurzata s-sentenza kontra dak li jagħmel ir-reat ? 1.7.
2. Ksib ta’ kumpens mingħand l-istat jew minn istituzzjoni pubblika 2.
2.1. Huwa possibbli li jinkiseb kumpens mingħand l-istat jew mingħand istituzzjoni pubblika? 2.1.
2.2. Il-possibbiltà hija limitata għall-vittmi li jkunu sofrew ċerti tipi ta’ delitti? 2.2.
2.3. Il-possibbiltà hija limitata għall-vittmi li jkunu sofrew ċerti tipi ta’ ħsarat? 2.3.
2.4. Jistgħu qraba jew dipendenti tal-vittmi li jkunu mietu kawża tad-delitt jiksbu kumpens? 2.4.
2.5. Il-possibbiltà tal-ksib ta’ kumpens hija limitata għall-persuni ta’ ċerta nazzjonalità jew għall-persuni li jgħixu f’ċertu pajjiż? 2.5.
2.6. Nista’ napplika għall-kumpens minn Franza jekk id-delitt twettaq f’pajjiż ieħor? Jekk iva, taħt liema kondizzjonijiet? 2.6.
2.7. Huwa neċessarju li wieħed ikun irrapporta d-delitt lill-pulizija? 2.7.
2.8. Huwa neċessarju li noqgħod nistenna r-riżultat ta’ l-investigazzjonijiet tal-pulizija jew tal-proċeduri kriminali qabel ma napplika? 2.8.
2.9. Jekk dak li għamel ir-reat ikun ġie identifikat, huwa neċessarju li l-ewwel jipprova jinkiseb kumpens mingħand dak li għamel ir-reat? 2.9.
2.10. Jekk dak li għamel ir-reat ma jkunx ġie identifikat jew ma jkunx instab ħati, ikun għadu possibbli li wieħed jikkwalifika għall-kumpens? Jekk iva, xi provi neħtieġ nipproduċi biex insostni l-applikazzjoni tiegħi għall-kumpens? 2.10.
2.11. Hemm xi terminu li matulu trid issir l-applikazzjoni għall-kumpens? 2.11.
2.12. Għal liema ħsarat nista’ niġi ikkumpensat? 2.12.
2.13. Kif jiġi kkalkulat il-kumpens? 2.13.
2.14. Jeżisti ammont minimu u/jew massimu li jista’ jiġi mogħti? 2.14.
2.15. Il-kumpens li nkun irċevejt, jew li nista’ nirċievi, għall-istess ħsarat imma minn sorsi oħrajn (bħall-assigurazzjoni), jitnaqqas mill-kumpens li nirċievi mill-istat? 2.15.
2.16. Hemm xi kriterji oħrajn li jistgħu jinfluwenzaw l-opportunità li nirċievi kumpens, jew il-mod kif jiġi ikkalkulat l-ammont tal-kumpens, bħall-imġiba tiegħi stess fir-rigward tal-fatt li kkaġuna l-ħsara? 2.16.
2.17. Nista’ nirċievi ħlas antiċipat tal-kumpens? Jekk iva, taħt liema kondizzjonijiet? 2.17.
2.18. Minn fejn nista’ nikseb il-formoli meħtieġa kif ukoll aktar tagħrif dwar kif għandi napplika? Hemm xi help line jew sit ta’ l-internet speċjali li nista’ nuża? 2.18.
2.19. Nista’ nikseb għajnuna legali biex nagħmel l-applikazzjoni? 2.19.
2.20. Fejn għandi nibgħat l-applikazzjoni? 2.20.
2.21. Hemm xi organizzazzjonijiet li jgħinu lill-vittmi minn fejn nista’ nirċievi iktar assistenza? 2.21.

 

1. Ksib ta’ kumpens għad-danni mingħand dak li jagħmel ir-reat

1.1. Taħt liema kondizzjonijiet nista’ nagħmel talba għad-danni fil-kawża kontra min jagħmel ir-reat ? (il-proċeduri kriminali)?

B'applikazzjoni ta' l-Artikolu 2 tal-kodiċi tal-proċedura kriminali, l-azzjoni ċivili għad-danni kaġunati minn reat, delitt jew kontravenzjoni tista' ssir minn kull min sofra b'mod personali mid-dannu direttament kaġunat mir-reat.

Għalhekk hu biżżejjed li tiġi ġustifikata l-eżistenza ta' preġudizzju maħluq mir-reat biex tkun tista' titlob għad-danni u l-interessi mingħajr limitu ta' l-ammonti mitluba (Artikolu 420-1 tal-kodiċi tal-proċedura kriminali).

1.2. F’liema waqt tal-proċedura għandi nressaq it-talba?

It-talba għad-danni u l-interessi tista' ssir mill-istadju ta' l-inkjesta u tul il-proċedimenti ta’ warajha. L-Artikoli 53-1 u 75 tal-kodiċi tal-proċedura kriminali jipprevedu li l-awtoritajiet tal-pulizija ġudizzjarja għandhom jinfurmaw, bil-mezzi kollha, lill-vittmi bid-drittijiet tagħhom u b'mod partikolari bid-dritt tagħhom li jiksbu kumpens għall-ħsara li sofrew. Iżda din it-talba tkun għada possibbli meta tibda l-kawża u wkoll matul l-udjenza.

1.3. Kif għandi nressaq it-talba, u lil min?

Bil-qbil tal-Prokuratur tar-Repubblika, it-talba għad-dannu u l-interessi tista' ssir mill-vittma, matul l-investigazzjoni tal-pulizija, quddiem uffiċjal jew aġent tal-pulizija ġudizzjarja, li jifformalizzaha f’rapport (procès-verbal). Barra minn hekk, tista' tintbagħat sempliċi fax jew ittra reġistrata b'dikjarazzjoni ta' riċevuta li tasal fil-Qorti mill-anqas 24 siegħa qabel id-data ta' l-udjenza. Iżda l-vittma tista’ ukoll tikkostitwixxi ruħha parti ċivili billi tidher personalment fl-udjenza.

FuqFuq

1.4. Kif għandi nippreżenta t-talba tiegħi (nindika ammont globali u/jew nispeċifika d-danni wieħed wieħed)?

It-talba tista' tiindika ammonti speċifiċi jekk hi tinvolvi danni korporali, materjali jew morali, jew b'ammont globali jekk hi tinvolvi preġudizzju morali. Madankollu hi għandha tkun akkumpanjata mill-evidenza dokumentarja meħtieġa.

1.5. Nista’ nikseb għajnuna legali qabel u /jew matul il-proċeduri?

Il-Liġi tad-9 ta' Settembru 2002 tipprevedi għajnuna legali mingħajr kondizzjoni fuq ir-riżorsi tal-vittmi għar-reati l-aktar gravi. Għall-oħrajn, din it-talba hi suġġetta għall-kondizzjoni fuq ir-riżorsi. Din l-għajnuna tingħata mill-bidu tal-proċedura peress li l-pulizija ġudizzjarja għandha tinforma lill-vittma, mill-istadju ta' l-inkjesta u tal-proċedimenti ta’ warajha, bid-dritt li tkun megħjuna minn avukat, eventwalment magħżul mill-President tal-Kamra ta' l-Avukati.

1.6. Liema provi nintalab nippreżenta biex insostni t-talba tiegħi?

Il-vittma għandha turi l-evidenza li tiġġustifika t-talba tagħha: ċertifikat tat-tabib, waqfien mix-xogħol u telf ta' qligħ, fatturi, stimi…

F'każ ta' ġrieħi, il-Qorti tista' tordna eżami minn espert biex jevalwa l-importanza tagħhom, kemm b'ordni tal-Qorti kif ukoll fuq talba tal-vittma. Fl-istennija tar-riżultat tar-riżultat ta' l-eżami ta’ l-espert, il-vittma tista' tikseb ħlas bil-quddiem (depożitu akkont tal-kumpens).

1.7. Jekk ningħata kumpens għad-danni mill-qorti, hemm xi assistenza speċjali li jiena, bħala vittma ta’ delitt, nista’ nagħmel użu minnha biex tiġi infurzata s-sentenza kontra dak li jagħmel ir-reat ?

L-assoċjazzjonijiet ta' għajnuna lill-vittmi spiss joffru servizz ta’ segwitu tal-vittmi wara li tkun ingħatat is-sentenza u jistgħu jorjentaw lill-vittmi fil-passi tagħhom.

FuqFuq

Barra minn hekk, jekk l-awtur ikun ikkundannat għal piena li tinkludi l-obbligu ta' kumpens lill-vittma, persuna delegata għall-approvazzjoni tikkuntattja lill-vittma sabiex issegwi l-modalitajiet tar-rimborż.         

2. Ksib ta’ kumpens mingħand l-istat jew minn istituzzjoni pubblika

2.1. Huwa possibbli li jinkiseb kumpens mingħand l-istat jew mingħand istituzzjoni pubblika?

Il-Liġi tas-6 ta' Lulju 1990 ħolqot sistema awtonoma ta' kumpens lill-vittmi bbażata fuq is-solidarjetà soċjali. Hi sserraħ fuq il-prinċipju ta' tiswija sħiħa tad-danni li jirriżultaw minn assalti fuq il-persuni. Il-persuna li tagħmel it-talba trid tiftaħ kawża quddiem il-Kummissjoni tal-Kumpens lill-vittmi tar-Reati fi ħdan il-Qorti tal-Prim Istanza li tinsab l-eqreb għad-domiċilju tagħha jew għall-post fejn ikun sar ir-reat u l-ammonti allokati jingħatawlha mill-Fond ta' Garanzija tal-Vittmi ta' atti Terroristiċi u ta' Reati oħra, li hu parti għall-proċedura u jista' jeżerċita azzjoni ta’ indennizz kontra l-awtur tal-fatti.

Id-dannu li għalih jintalab kumpens għandu jirriżulta minn fatt, volontarju jew le, li jippreżenta l-karatteristiċi materjali ta' reat. Madankollu, l-atti terroristiċi, l-inċidenti tat-traffiku, tal-kaċċa jew atti ta' qerda ta' annimali li jagħmlu l-ħsara mhumiex suġġetti għal-Liġi tas-6 ta' Lulju 1990 iżda għal sistemi ta' kumpens oħra.

2.2. Il-possibbiltà hija limitata għall-vittmi li jkunu sofrew ċerti tipi ta’ delitti?

It-tiswija sħiħa tal-preġudizzji li persuna tkun sofriet hi limitata għall-vittmi li jkunu sofrew assalt gravi għall-persuna u vjolenzi sesswali; il-vittmi ta' assalti ħfief għall-persuna u ta' ċerti assalti għall-proprjetà jistgħu jirċievu għajnuna ta' solidarjetà b'ammont limitat.

FuqFuq

2.3. Il-possibbiltà hija limitata għall-vittmi li jkunu sofrew ċerti tipi ta’ ħsarat?

Żewġ tipi ta' ħsara jistgħu jwasslu għall-kumpens quddiem il-C.I.V.I

 • L-assalti gravi kontra l-persuna huma previsti mill-Artikolu 706-3 tal-Kodiċi tal-proċedura kriminali. Il-fatt, li jippreżenta l-karatteristiċi materjali ta' reat, għandu jkun wassal għall-mewt, għal disabbiltà permanenti, għal inkapaċità totali ta' ħidma għal xahar jew aktar jew ikun reat sesswali.
 • L-assalti mhux gravi kontra l-persuna u l-assalti kontra l-proprjetà huma suġġetti għall-Artikolu 706-14 tal-Kodiċi tal-proċedura kriminali. Għaldaqstant, il-vittmi ta' stupru, ta' frodi, ta' ksur ta' fiduċja, ta' estorsjoni ta' fondi jew ta' qerda, degradazzjoni jew deterjorazzjoni ta' proprjetà, kif ukoll il-vittmi ta' assalt għall-persuna li minnu tirriżulta l-inkapaċità ta' ħidma għal perjodu ta' inqas minn xahar jistgħu jkunu kkumpensati taħt ċerti kondizzjonijiet: huma għandhom jiġġustifikaw b'mod kumulattiv l-impossibbiltà li jiksbu kumpens effettiv u biżżejjed għall-preġudizzju tagħhom b'mezz ieħor (assigurazzjoni...), is-sitwazzjoni materjali jew psikoloġika gravi li tirriżulta minn dan il-fatt, ir-riżorsi ta' kull xahar li huma inferjuri għal-limitu ta' 1223 Euro għas-sena 2003.
2.4. Jistgħu qraba jew dipendenti tal-vittmi li jkunu mietu kawża tad-delitt jiksbu kumpens?

Id-dritt għall-kumpens hu miftuħ għall-vittma diretta tar-reat u għall-persuni li jiddependu minnha.

2.5. Il-possibbiltà tal-ksib ta’ kumpens hija limitata għall-persuni ta’ ċerta nazzjonalità jew għall-persuni li jgħixu f’ċertu pajjiż?

Fil-fatt il-vittma għanda tissodisfa xi kondizzjonijiet ta' nazzjonalità. Għaldaqstant jistgħu jippretendu kumpens:

FuqFuq

 • il-vittmi ta' nazzjonalità Franċiża kemm jekk il-fatti jkunu twettqu fi Franza jew barra mill-pajjiż
 • il-vittmi li huma ċittadini ta' Stat Membru tal-Komunità Ewropea jew ta' pajjiż li jkun iffirma ma' Franza ftehim ta' reċiproċità (ċittadini ta' Stati li jkunu parti għall-konvenzjoni Ewropea li tirrigwarda d-danni għall-vittmi ta' reati vjolenti) jekk il-fatti jkunu twettqu fuq it-territorju Franċiż
 • il-vittmi barranin li mhumiex ċittadini ta' Stat Membru tal-Komunità Ewropea li jkollhom dritt li joqgħodu fi Franza fil-jum tal-fatti jew fil-jum li tkun saret it-talba, skond it-trattati jew il-ftehim internazzjonali, għall-fatti li jkunu twettqu fuq it-territorju Franċiż.
2.6. Nista’ napplika għall-kumpens minn Franza jekk id-delitt twettaq f’pajjiż ieħor? Jekk iva, taħt liema kondizzjonijiet?

Kif ġie indikat fid-domanda 2.5, il-vittmi ta' nazzjonalità Franċiża jistgħu jippretendu kumpens fil-qafas tal-Kummissjonijiet tal-Kumpens lill-vittmi tar-Reati anke jekk il-fatti jkunu twettqu barra mill-pajjiż u fl-istess kondizzjonijiet daqs li kieku twettqu fi Franza.

2.7. Huwa neċessarju li wieħed ikun irrapporta d-delitt lill-pulizija?

It-talba għall-kumpens quddiem il-Kummissjoni tal-Kumpens lill-vittmi tar-Reati għandha tkun akkumpanjata minn riċevuta ta' rapport u minn kull ċertifikat tal-proċedura kriminali li jkollu min jagħmel it-talba.

2.8. Huwa neċessarju li noqgħod nistenna r-riżultat ta’ l-investigazzjonijiet tal-pulizija jew tal-proċeduri kriminali qabel ma napplika?

Le, il-Kummissjoni tal-Kumpens lill-vittmi tar-Reati kienet maħluqa b'mod partikolari biex tevita lill-vittma l-istennija tar-riżultati tal-proċeduri kriminali.

FuqFuq

2.9. Jekk dak li għamel ir-reat ikun ġie identifikat, huwa neċessarju li l-ewwel jipprova jinkiseb kumpens mingħand dak li għamel ir-reat?

Le, l-azzjonijiet huma indipendenti u l-Kummissjoni tal-Kumpens lill-vittmi tar-Reati mhix marbuta mill-ammont tal-kumpens u l-interess li jkunu ingħataw qabel minn ġurisdizzjoni.

2.10. Jekk dak li għamel ir-reat ma jkunx ġie identifikat jew ma jkunx instab ħati, ikun għadu possibbli li wieħed jikkwalifika għall-kumpens? Jekk iva, xi provi neħtieġ nipproduċi biex insostni l-applikazzjoni tiegħi għall-kumpens?

Anke fin-nuqqas ta' kundanna kriminali kontra l-awtur tal-fatt, il-proċedura ta' kumpens quddiem il-Kummissjoni tal-Kumpens lill-vittmi tar-Reati tibqa' possibbli. Il-fatt li persuna tkun sofriet minn preġudizzju ta' fatt minn reat fil-qafas ta' l-Artikoli 706-3 jew 706-14 tal-kodiċi tal-proċedura kriminali hu biżżejjed biex tinbeda din il-proċedura.

2.11. Hemm xi terminu li matulu trid issir l-applikazzjoni għall-kumpens?

It-talba għall-kumpens għandha, inkella tista' tiġi eskluża, titressaq fi żmien tliet snin li jibdew jgħoddu mid-data tar-reat jew fis-sena ta' wara l-aħħar deċiżjoni tal-qorti li tkun ingħatat matul il-proċeduri kriminali.

Madankollu, il-Kummissjoni tal-Kumpens lill-vittmi tar-Reati tista' teħles lil min jagħmel it-talba mill-esklużjoni jekk dan ma jkunx seta' jitlob għad-drittijiet tiegħu fiż-żmien mitlub jew jekk ikun sofra minn aggravament tal-preġudizzju tiegħu jew għal kull raġuni leġittima oħra.

FuqFuq

2.12. Għal liema ħsarat nista’ niġi ikkumpensat?

Taħt l-Artikolu 706-4 tal-Kodiċi tal-proċedura kriminali, il-ħsara kollha li tirriżulta minn assalt kontra l-persuna għandha tkun ikkumpensata, kemm jekk tkun ta' natura patrimonjali jew le. Din tinkludi b'mod partikolari il-preġudizzju ekonomiku maħluq mit-tnaqqis tal-qligħ professjonali wara assalt, il-preġudizzju li jirriżulta mill-ansjetà u tat-tbatija li jkunu sofrew il-ġenituri li jkollhom wild li jkun ġie misruq jew stuprat, il-preġudizzju li jirriżulta mill-inkapaċità parzjal jew totali ta' ħidma li jsofru minnha l-persuni li jiddependu minn vittma li tkun mietet bħala riżultat ta' reat jew ukoll il-preġudizzju ekonomiku ta' minorenni li jkun tilef lill-ommu wara reat u li tkun responsabbli għat-trobbija u l-edukazzjoni tiegħu.

Min-naħa l-oħra, jekk il-preġudizzju ekonomiku li jkun inħoloq mit-tnaqqis tal-qligħ professjonali wara r-reat jkun jista' jiġi kkumpensat, it-tiswija tal-ħsara purament materjali mhix kontemplata taħt l-Artikolu 706-3 tal-Kodiċi tal-proċedura kriminali. Għaldaqstant jiġu miċħuda, per eżempju, it-talbiet ta' kumpens għall-ħsara fil-ħwejjeġ jew għat-telf jew id-degradazzjoni ta' ġojjelli.

2.13. Kif jiġi kkalkulat il-kumpens?

Biex jiġu kkalkulati l-ammonti li għandhom jingħataw lill-vittma, il-Kummissjoni tal-Kumpens lill-vittmi tar-Reati l-ewwel għandha tikkalkula l-preġudizzju globali ta’ min jagħmel it-talba skond ir-regoli tad-dritt komuni tar-responsabbiltà. Għaldaqstant, il-kumpens għandu jitnaqqas jew ikun irrifjutat fil-każ ta’ nuqqas tal-vittma li tippreżenta relazzjoni ta’ każwalità diretta u ċerta mad-dannu. Wara l-Kummissjoni tal-Kumpens lill-vittmi tar-Reati għandha tnaqqas il-kumpens mogħti taħt is-sistema tas-sigurtà soċjali. 

FuqFuq

2.14. Jeżisti ammont minimu u/jew massimu li jista’ jiġi mogħti?

Le, il-prinċipju hu l-kumpens sħiħ tal-preġudizzju suġġett għal-limitu msemmi fil-mistoqsijiet 2.2. u 2.3.

2.15. Il-kumpens li nkun irċevejt, jew li nista’ nirċievi, għall-istess ħsarat imma minn sorsi oħrajn (bħall-assigurazzjoni), jitnaqqas mill-kumpens li nirċievi mill-istat?

Kif kien indikat fil-mistoqsija 2.13, il- Kummissjoni tal-Kumpens lill-Vittmi tar-Reati tnaqqas mill-ammont stimat tal-preġudizzju globali ta’ min jagħmel it-talba il-kumpens mogħti mill-organizzazzjonijiet soċjali u l-kumpens ta’ kull natura riċecut jew li għandu jkun riċevut għall-istess preġudizzju (assigurazzjoni…).

2.16. Hemm xi kriterji oħrajn li jistgħu jinfluwenzaw l-opportunità li nirċievi kumpens, jew il-mod kif jiġi ikkalkulat l-ammont tal-kumpens, bħall-imġiba tiegħi stess fir-rigward tal-fatt li kkaġuna l-ħsara?

Kif kien indikat fil-mistoqsija 2.13, il-kumpens jista’ jitnaqqas jew ikun irrifjutat fil-każ ta’ nuqqas tal-vittma li tippreżenta relazzjoni ta’ każwalità mad-dannu.

2.17. Nista’ nirċievi ħlas antiċipat tal-kumpens? Jekk iva, taħt liema kondizzjonijiet?

Min jagħmel it-talba jista’ jitlob għal ħlas antiċipat. F’dan il-każ, il-President jiddeċiedi fi żmien xahar li jibda jgħodd minn meta titressaq it-talba.

FuqFuq

2.18. Minn fejn nista’ nikseb il-formoli meħtieġa kif ukoll aktar tagħrif dwar kif għandi napplika? Hemm xi help line jew sit ta’ l-internet speċjali li nista’ nuża?

L-assoċjazzjonijiet ta’ għajnuna għall-vittmi konvenzjonati mill-Ministeru tal-Ġustizzja, li l-lista tagħhom tista tinsab fuq is-sit ta’ l-internet tal-Ministère de la Justice français, fejn ipoġġu l-avukati speċjalizzati fl-għajnuna lill-vittmi, il-Kummissjonijiet tal-Kumpens lill-Vittmi tar-Reati fi ħdan il-Qrati tal-Prim Istanza ukoll jistgħu jagħtu tagħrif dwar dan is-suġġett.

Il-vittmi jistgħu jikkuntattjaw ukoll in-Numru Nazzjonali ta’ għajnuna lill-vittmi ta’ l-INAVEM (netwerk li jiġbor diversi assoċjazzjonijiet ta’ għajnuna lill-vittmi) : 0 810 09 86 09.

2.19. Nista’ nikseb għajnuna legali biex nagħmel l-applikazzjoni?

Il-Liġi tad-9 ta’ Settembru 2002 tipprevedi l-għajnuna legali mingħajr kondizzjoni tar-riżorsi għall-vittmi ta’ l-assalti l-aktar gravi. Fil-każi l-oħra, l-għajnuna legali hi suġġetta għall-kondizzjoni doppja tar-riżorsi u l-aċċettazzjoni ta’ l-azzjoni.

2.20. Fejn għandi nibgħat l-applikazzjoni?

It-talba għall-kumpens għandha ssir lill-Kummissjoni tal-Kumpens lill-Vittmi tar-Reati fi ħdan il-Qorti tal-Prim Istanza li tinsab l-eqreb għad-domiċilju tal-persuna li titlob jew għall-post fejn ikun sar ir-reat.

2.21. Hemm xi organizzazzjonijiet li jgħinu lill-vittmi minn fejn nista’ nirċievi iktar assistenza?

Xi assoċjazzjonijiet ta’ għajnuna lill-vittmi huma miġbura fi ħdan in-netwerk INAVEM français (numru nazzjonali ta’ għajnuna lill-vittmi : 0 810 09 86 09).  Mappa li permezz tagħha jistgħu jinstabu l-assoċjazzjonijiet li jinsabu l-eqreb lejn id-domiċilju ta’ min jagħmel it-talba tista’ tinsab fuq is-sit ta' l-internet tal-Ministère de la Justice français .

Aktar tagħrif

 • Hemm xi għażliet oħra biex jinkiseb kumpens min-naħa ta’ l-awtur tar-reat (“compensation orders” )?
  Ikkuntattja lill-uffiċjal tal-qorti li jimplimenta l-mezzi ta’ eżekuzzjoni forzata (sekwestru tas-salarju jew tal-kont) billi xi drabi jitlob l-għajnuna tal-Prokuratur tar-Repubblika (sejbien ġeografiku tad-debitur, aċċess għall-fajl FICOBA li jippermetti l-identifikazzjoni tal-kontijiet bankarji intestati lid-debitur…).

« Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Informazzjoni Ġenerali | Franza - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 09-10-2006

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit