Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Francija

Pēdējo reizi atjaunots: 09-10-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Francija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kompensācijas saņemšana no likumpārkāpēja par nodarītajiem zaudējumiem 1.
1.1. Saskaņā ar kādiem nosacījumiem es varu iesniegt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu prāvā pret likumpārkāpēju (krimināllietā)? 1.1.
1.2. Kurā tiesvedības brīdī man jāiesniedz prasība? 1.2.
1.3. Kā man jāiesniedz prasība un kam? 1.3.
1.4. Kā man jāiesniedz prasība (jānorāda kopējā summa un/vai jānorāda atsevišķie zaudējumi)? 1.4.
1.5. Vai pirms tiesvedības un tiesvedības laikā es var saņemt juridisku palīdzību? 1.5.
1.6. Kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu prasību? 1.6.
1.7. Ja tiesa piespriež kaitējumu atlīdzināšanu, vai man kā noziegumā cietušajam ir pieejama kāda īpaša palīdzība, lai spriedums attiecībā uz likumpārkāpēju tiktu izpildīts? 1.7.
2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes 2.
2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes? 2.1.
2.2. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no dažiem noziegumu veidiem? 2.2.
2.3. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no dažiem kaitējumu veidiem? 2.3.
2.4. Vai kompensāciju var saņemt noziegumā bojāgājušo radinieki vai apgādājamie? 2.4.
2.5. Vai kompensāciju saņemt var tikai personas ar noteiktu pilsonību vai noteiktu valstu pastāvīgie iedzīvotāji? 2.5.
2.6. Vai es varu pieteikties kompensācijas saņemšanai Francijā, ja noziegums izdarīts citā valstī? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem? 2.6.
2.7. Vai par noziegumu jāziņo policijai? 2.7.
2.8. Vai pirms pieteikšanās jānogaida policijas izmeklēšanas vai krimināllietas tiesvedības rezultāts? 2.8.
2.9. Ja likumpārkāpējs ir identificēts, vai vispirms jāmēģina saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja? 2.9.
2.10. Ja likumpārkāpējs nav identificēts vai notiesāts, vai iespējams saņemt kompensāciju? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu? 2.10.
2.11. Vai pastāv laika ierobežojums, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu? 2.11.
2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju? 2.12.
2.13. Kā tiks aprēķināta kompensācija? 2.13.
2.14. Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt? 2.14.
2.15. Vai kompensācija par tiem pašiem zaudējumiem, ko esmu saņēmis vai varu saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas), tiks atskaitīta no valsts piešķirtās kompensācijas? 2.15.
2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju vai to, kā tiek aprēķināta kompensācijas summa, piemēram, mana izturēšanās notikumā, kas izraisījis kaitējumu? 2.16.
2.17. Vai varu saņemt kompensācijas avansu? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem? 2.17.
2.18. Kur varu saņemt vajadzīgās veidlapas un sīkāku informāciju par pieteikšanos? Vai ir kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko varu izmantot? 2.18.
2.19. Vai varu saņemt juridisku palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu? 2.19.
2.20. Kurp jānosūta pieteikums? 2.20.
2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt turpmāku palīdzību? 2.21.

 

1. Kompensācijas saņemšana no likumpārkāpēja par nodarītajiem zaudējumiem

1.1. Saskaņā ar kādiem nosacījumiem es varu iesniegt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu prāvā pret likumpārkāpēju (krimināllietā)?

Piemērojot kriminālprocesa kodeksa 2. pantu, civilprasību par kaitējumiem, kas nodarīti nozieguma, likumpārkāpuma vai pārkāpuma dēļ, var iesniegt ikviens, kam personīgi nodarīts kaitējums, ko tieši radījis pārkāpums.

Tādēļ ir pietiekami pierādīt tiesībpārkāpuma izraisīta zaudējuma esamību, lai varētu iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzību, nenosakot prasītās summas augstāko robežu (Kriminālprocesa kodeksa 420-1. pants).

1.2. Kurā tiesvedības brīdī man jāiesniedz prasība?

L Prasība par zaudējumu atlīdzību jāiesniedz izmeklēšanas un tiesas procesa ierosināšanas posmā. Kriminālprocesa kodeksa 53-1. un 75. pants paredz, ka kriminālpolicijas iestādēm, izmantojot visus pieejamos līdzekļus, jāinformē cietušie par viņu tiesībām, īpaši par viņu tiesībām saņemt kompensāciju par ciestajiem zaudējumiem. Tomēr prasību iespējams iesniegt arī izmeklēšanas laikā, kā arī tiesas sēdes laikā.

1.3. Kā man jāiesniedz prasība un kam?

Ar republikas prokurora piekrišanu prasību par zaudējumu atlīdzību cietušais policijas izmeklēšanas laikā var iesniegt kriminālpolicijas ierēdnim vai aģentam, kas sastāda protokolu. Turklāt prasību par zaudējumu atlīdzību var vienkārši nosūtīt pa faksu vai kā ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu, kas tiesai jāsaņem vismaz 24 stundas pirms tiesas sēdes dienas. Turklāt cietušais var prasīt zaudējumu atlīdzību, piedaloties tiesas sēdē kā civilprasītājs.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.4. Kā man jāiesniedz prasība (jānorāda kopējā summa un/vai jānorāda atsevišķie zaudējumi)?

Prasībā pa posteņiem jānorāda visi skaitļi attiecībā uz kaitējumu, ja tas saistīts ar miesas bojājumiem, materiāliem zaudējumiem vai morālu kaitējumu, vai kopējā summa, ja tas saistīts ar morālu kaitējumu. Prasībai jāpievieno visi apliecinošie dokumenti.

1.5. Vai pirms tiesvedības un tiesvedības laikā es var saņemt juridisku palīdzību?

2002. gada 9. septembra likums paredz, ka smagāko noziegumu upuriem piešķir juridisko palīdzību, nepārbaudot viņu materiālo stāvokli. Attiecībā uz citiem noziegumiem juridisko palīdzību piešķir, pārbaudot cietušā materiālo stāvokli. Palīdzību piešķir no tiesvedības sākuma brīža, jo kriminālpolicijai jāinformē cietušais, ka izmeklēšanas un tiesas procesa laikā viņam ir tiesības uz advokāta palīdzību; advokātu var iecelt advokātu kolēģijas priekšsēdētājs.

1.6. Kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu prasību?

Cietušajam jāiesniedz pierādījumi, kas apliecina viņa prasību: ārsta izziņa, slimības lapa un zudušie ienākumi, rēķini, aplēses utt.

Lietās, kas saistītas ar ievainojumiem, tiesa pēc pašas ierosmes vai cietušā lūguma var norīkot ekspertīzi, lai novērtētu ievainojumu smagumu. Kamēr nav saņemti ekspertīzes rezultāti, cietušais par saņemt pagaidu maksājumu (kompensācijas avansu).

1.7. Ja tiesa piespriež kaitējumu atlīdzināšanu, vai man kā noziegumā cietušajam ir pieejama kāda īpaša palīdzība, lai spriedums attiecībā uz likumpārkāpēju tiktu izpildīts?

Cietušo atbalsta organizācijas bieži nodrošina cietušo uzraudzību pēc tam, kad pasludināts spriedums, un var palīdzēt cietušajam viņa darbībās.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Turklāt, ja likumpārkāpējam piespriestais sods ietver arī pienākumu atlīdzināt kaitējumu, probācijas dienesta pārstāvis sazināsies ar cietušo, lai apspriestu atmaksas kārtību.

2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes

2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes?

Ar 1990. gada 6. jūlija likumu ir izveidota neatkarīga kompensāciju shēma cietušajiem, kas balstās uz nacionālo solidaritāti. Tā paredz pilnas kompensācijas principu attiecībā uz zaudējumiem, kas izriet no uzbrukumiem personai. Prasītājam jāvēršas Augstākā posma tiesas Noziegumos cietušajiem piešķiramo kompensāciju komisijā (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions), kas atrodas vistuvāk viņa dzīvesvietai vai nozieguma vietai, un piešķirtās summas viņam izmaksās Terorisma aktos un citos noziegumos cietušo garantijas fonds (Fonds de Garantie des victimes d’actes Terroristes et d’autres Infractions), kas ir tiesvedības puse un var celt prasību pret likumpārkāpēju.

Kaitējumam, par ko tiek prasīta kompensācija, voluntāri vai nevoluntāri jāizriet no nozieguma. Tomēr uz terora aktiem, satiksmes negadījumiem, negadījumiem medībās un kaitēkļu iznīcināšanas darbībām neattiecas 1990. gada 6. jūlija likums, bet gan citas kompensācijas sistēmas.

2.2. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no dažiem noziegumu veidiem?

Pilna kompensācija par nodarīto kaitējumu pienākas tikai tiem, kas cietuši smagos, pret personu vērstos uzbrukumos vai no seksuālas vardarbības; tie, kas cietuši no viegliem uzbrukumiem personai un noteikta veida īpašuma bojājumiem, var saņemt solidaritātes atbalstu, kura summa ir ierobežota.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.3. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no dažiem kaitējumu veidiem?

CIVI var iesniegt prasības par kompensāciju, ja nodarīts šāds divu veidu kaitējums:

 • uz smagiem uzbrukumiem personai attiecas Kriminālprocesa kodeksa 706-3. pants. fakts, kas ir pārkāpuma būtības pamatā, ir izraisījis nāvi, neatgriezenisku invaliditāti vai vismaz mēnesi ilgu pilnīgu darba nespēju, vai arī ir dzimumnoziegums;
 • uz viegliem uzbrukumiem personai un īpašuma bojājumiem attiecas Kriminālprocesa kodeksa 706-14. pants. Tādējādi tie, kas cietuši no zādzības, krāpšanas, uzticības ļaunprātīgas izmantošanas, līdzekļu izspiešanas vai īpašuma iznīcināšanas, postīšanas vai bojāšanas, kā arī tādu uzbrukumu upuri, kas radījuši pilnīgu darba nespēju, kura ilgst mazāk par vienu mēnesi, var saņemt kompensācijas ar noteiktiem nosacījumiem: viņiem vienlaikus jāpierāda, ka nav iespējams saņemt efektīvu un pietiekamu zaudējumu kompensāciju citā veidā (no apdrošināšanas utt.), ka noziedzīgās darbības rezultātā viņiem radies smags materiāls vai psiholoģisks stāvoklis, un ka prasītāja ikmēneša ienākumi nepārsniedz 2003. gadā noteikto ierobežojumu – 1223 euro.
2.4. Vai kompensāciju var saņemt noziegumā bojāgājušo radinieki vai apgādājamie?

Tiesības saņemt kompensāciju ir faktiskajam noziegumā cietušajam un viņa tiesību pārņēmējiem.

2.5. Vai kompensāciju saņemt var tikai personas ar noteiktu pilsonību vai noteiktu valstu pastāvīgie iedzīvotāji?

Cietušajam jāatbilst noteiktiem valstspiederības nosacījumiem. Kompensācijas prasību var iesniegt:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • cietušie, kas ir Francijas pilsoņi, neatkarīgi no tā, vai noziegums izdarīts Francijā vai ārvalstīs;
 • Eiropas Kopienas dalībvalstu pilsoņi vai tādas valsts pilsoņi, kura parakstījusi savstarpēju līgumu ar Franciju (tādu valstu pilsoņi, kas ir Eiropas Konvencijas par kompensācijām vardarbīgos noziegumos cietušajiem puse), ja noziegums izdarīts Francijas teritorijā;
 • cietušie, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalsts pilsoņi, kas nozieguma vai prasības iesniegšanas laikā likumīgi uzturējušies Francijā, saskaņā ar starptautiskiem līgumiem vai nolīgumiem, par noziegumiem, kas izdarīti Francijas teritorijā.
2.6. Vai es varu pieteikties kompensācijas saņemšanai Francijā, ja noziegums izdarīts citā valstī? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Kā norādīts 2.5. jautājumā, cietušie, kas ir Francijas pilsoņi, var pieprasīt kompensāciju Noziegumos cietušajiem piešķiramo kompensāciju komisijā pat tad, ja noziegums izdarīts ārvalstīs, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tad, ja tas būtu izdarīts Francijā.

2.7. Vai par noziegumu jāziņo policijai?

Kompensācijas prasībai, ko iesniedz Noziegumos cietušajiem piešķiramo kompensāciju komisijai, jāpievieno sūdzības saņemšanas apstiprinājums un visi dokumenti par krimināllietas izskatīšanu, kas ir prasītāja rīcībā.

2.8. Vai pirms pieteikšanās jānogaida policijas izmeklēšanas vai krimināllietas tiesvedības rezultāts?

Nē, Noziegumos cietušajiem piešķiramo kompensāciju komisija ir izveidota tieši tādēļ, lai nepieļautu, ka uzbrukumu upuriem jānogaida, līdz saņemti krimināllietas tiesvedības rezultāti.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.9. Ja likumpārkāpējs ir identificēts, vai vispirms jāmēģina saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja?

Nē, prasības ir neatkarīgas un Noziegumos cietušajiem piešķiramo kompensāciju komisijai nav saistoša kompensācijas un procentu summa, ko iepriekš piešķīrusi tiesa.

2.10. Ja likumpārkāpējs nav identificēts vai notiesāts, vai iespējams saņemt kompensāciju? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu?

Pat tad, ja nozieguma izdarītājs vēl nav saņēmis kriminālsodu, Noziegumos cietušajiem piešķiramo kompensāciju komisija var īstenot kompensācijas procedūru. Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 706-3. un 706-14. pantu, lai uzsāktu šo procedūru, pietiek ar vienkāršu faktu, ka nozieguma dēļ ir nodarīts kaitējums..

2.11. Vai pastāv laika ierobežojums, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu?

Kompensācijas prasība jāiesniedz trīs gadu laikā kopš pārkāpuma dienas, vai viena gada laikā, kopš krimināllietas tiesvedības laikā pieņemts pēdējais tiesiskais lēmums; pretējā gadījumā prasību noraida.

Tomēr Noziegumos cietušajiem piešķiramo kompensāciju komisija var neattiecināt šādu tiesību zaudēšanu uz prasītāju, ja viņš nav varējis īstenot savas tiesības noteiktajā termiņā vai viņa veselība ir pasliktinājusies ievainojuma dēļ, vai citu pamatotu iemeslu dēļ.

2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju?

Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 706-3. pantu, par visiem kaitējumiem, kas iziet no uzbrukuma personai, var piešķirt kompensāciju, neatkarīgi no tā, vai zaudējums ir mantisks vai nemantisks raksturs. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kas saistīti ar ekonomisku kaitējumu profesionālo ienākumu zuduma dēļ pēc uzbrukuma, vecāku nemiera un ciešanu nodarīto kaitējumu, ja viņu bērns ticis nolaupīts un izvarots, kaitējumu, kas izriet no neatgriezeniskas daļējas invaliditātes vai pilnīgas darbnespējas, kurš nodarīts miruša nozieguma upura tiesību pārņēmējiem, vai arī ekonomisku kaitējumu, kas nodarīts nepilngadīgajam, ja māte, kas bija atbildīga par bērna aprūpi un izglītību, ir mirusi nozieguma dēļ.

Lapas augšmalaLapas augšmala

No otras puses, par ekonomisko kaitējumu, kas radies profesionālo ienākumu zuduma dēļ pēc nozieguma, var piešķirt kompensāciju, tomēr Kriminālprocesa kodeksa 706-3. pants neparedz kompensāciju par tīri materiālu kaitējumu. Piemēram, tiek noraidītas prasības kompensēt apģērba bojājumus vai dārglietu zudumus vai bojājumus.

2.13. Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Lai noteiktu cietušajam piešķiramās summas, Noziegumos cietušajiem piešķiramo kompensāciju komisijai vispirms jāaprēķina prasītājam nodarītā kaitējuma kopējais apjoms saskaņā ar vispārējo saistību tiesību noteikumiem. Tādējādi kompensāciju var samazināt vai atteikt, ja cietušais nespēj norādīt uz tiešu un skaidru cēloņsakarību ar kaitējumu. Tādā gadījumā Noziegumos cietušajiem piešķiramo kompensāciju komisijai jāatvelk materiālie pabalsti, ko izmaksājis sociālās apdrošināšanas fonds.

2.14. Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Nē, tiek ievērots pilnas kaitējuma kompensācijas princips, uz ko attiecas 2.2. un 2.3. jautājumā minētie ierobežojumi.

2.15. Vai kompensācija par tiem pašiem zaudējumiem, ko esmu saņēmis vai varu saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas), tiks atskaitīta no valsts piešķirtās kompensācijas?

Kā norādīts 2.13. jautājumā, Noziegumos cietušajiem piešķiramo kompensāciju komisija no prasītāja kopējās aprēķinātās kaitējuma summas atvelk materiālos pabalstus, ko izmaksājušas sociālās organizācijas, un visas jebkāda veida kompensācijas, kuras saņemtas vai ir jāsaņem par to pašu kaitējumu (apdrošināšana utt.).

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju vai to, kā tiek aprēķināta kompensācijas summa, piemēram, mana izturēšanās notikumā, kas izraisījis kaitējumu?

Kā norādīts 2.13. jautājumā, kompensāciju var samazināt vai atteikt, ja cietušais nespēj norādīt uz tiešu un skaidru cēloņsakarību ar kaitējumu.

2.17. Vai varu saņemt kompensācijas avansu? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Prasītājam jāiesniedz lūgums par pagaidu maksājuma piešķiršanu. Tādā gadījumā priekšsēdētājs viena mēneša laikā kopš iesnieguma datuma pieņem lēmumu.

2.18. Kur varu saņemt vajadzīgās veidlapas un sīkāku informāciju par pieteikšanos? Vai ir kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko varu izmantot?

Informāciju par šo jautājumu var sniegt Tieslietu ministrijas apstiprinātas cietušo atbalsta organizācijas, ar kuru sarakstu var iepazīties Tieslietu ministrijas français tīmekļa vietnē, dežurējošie advokāti, kas specializējas palīdzībā cietušajiem un Augstākā posma tiesu Noziegumos cietušajiem piešķiramo kompensāciju komisijas.

Cietušie var arī zvanīt INAVEM (vairāku cietušo atbalsta organizāciju tīkla) valsts cietušo atbalsta tālrunim: 0 810 09 86 09.

2.19. Vai varu saņemt juridisku palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu?

2002. gada 9. septembra likums paredz, ka smagāko noziegumu upuriem piešķirama juridiskā palīdzība, nepārbaudot viņu materiālo stāvokli. Citos gadījumos uz juridisko palīdzību attiecas divējādi noteikumi — materiālā stāvokļa pārbaude un prasības pieņemamība.

2.20. Kurp jānosūta pieteikums?

Kompensācijas prasība jāiesniedz Augstākā posma tiesas Noziegumos cietušajiem piešķiramo kompensāciju komisijā, kas atrodas vistuvāk viņa dzīvesvietai vai nozieguma vietai.

2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt turpmāku palīdzību?

Vairākas cietušo atbalsta organizācijas ir apvienojušās INAVEM français (valsts cietušo atbalsta tālrunis: 0 810 09 86 09). Tieslietu ministrijas français tīmekļa vietnē var iepazīties ar karti, kurā var sameklēt prasītāja dzīvesvietai vistuvākās organizācijas.

Cita informācija

 • Vai ir kādas citas iespējas saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja (“compensation orders”)?
  Vērsieties pie tiesu izpildītāja, kas izmantos piespiedzu piedziņu (algas vai bankas konta konfiskāciju); reizēm būs jāsadarbojas ar republikas prokuroru (parādnieka ģeogrāfiskā atrašanā vieta, piekļuve FICOBA lietai, kas ļauj iepazīties ar parādnieku bankas kontiem, utt.).

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Francija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 09-10-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste