Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Γαλλία

Τελευταία ενημέρωση: 11-03-2008
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γαλλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από το δράστη αξιόποινης πράξης 1.
1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να εγείρω αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά του δράστη αξιόποινης πράξης; 1.1.
1.2. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωσή μου; 1.2.
1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωσή μου; 1.3.
1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωσή μου; 1.4.
1.5. Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής (ευεργέτημα πενίας) πριν ή/και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 1.5.
1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου; 1.6.
1.7. Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, διαθέτω ως θύμα εγκλήματος κάποια ειδική βοήθεια προκειμένου να επιτύχω την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη; 1.7.
2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο φορέα 2.
2.1. Υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης από το κράτος ή από δημόσιο φορέα; 2.1.
2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα παρέχεται μόνο στα θύματα ορισμένων αξιόποινων πράξεων; 2.2.
2.3. Μήπως η δυνατότητα αυτή υφίσταται μόνο για θύματα που έχουν υποστεί συγκεκριμένες ζημίες; 2.3.
2.4. Αν το θύμα έχει αποβιώσει, μπορούν οι στενοί συγγενείς ή τα εξαρτώμενα από αυτό άτομα να επιδιώξουν αποζημίωση; 2.4.
2.5. Μήπως η δυνατότητα αποζημίωσης υφίσταται μόνο για άτομα συγκεκριμένης ιθαγένειας ή άτομα που διαμένουν σε συγκεκριμένη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στη Γαλλία αν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Είναι απαραίτητο να καταγγείλω την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι υποχρεωτικό να περιμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας πριν υποβάλω αίτηση αποζημίωσης; 2.8.
2.9. Αν ο δράστης της αξιόποινης πράξης είναι γνωστός, είναι απαραίτητο να επιχειρήσω πρώτα να αποζημιωθώ από αυτόν; 2.9.
2.10. Αν ο δράστης δεν είναι γνωστός ή δεν καταδικάστηκε, εξακολουθεί να υφίσταται δυνατότητα αποζημίωσης; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω με την αίτησή μου; 2.10.
2.11. Προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης; 2.11.
2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ; 2.12.
2.13. Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση; 2.13.
2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικαστεί; 2.14.
2.15. Θα εκπεστεί από την αποζημίωση που θα λάβω από το κράτος τυχόν αποζημίωση που έχω λάβει ή μπορεί να λάβω για την ίδια ζημία, αλλά από άλλη πηγή (π.χ. ασφαλιστικό οργανισμό); 2.15.
2.16. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα να λάβω αποζημίωση ή τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της, π.χ. η συμπεριφορά μου σε σχέση με το ζημιογόνο γεγονός; 2.16.
2.17. Μπορεί να μου προκαταβληθεί τμήμα της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.17.
2.18. Από πού μπορώ να προμηθευτώ τα απαραίτητα έντυπα και να λάβω περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης; Υπάρχει κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω; 2.18.
2.19. Μπορώ να ζητήσω δικαστική συνδρομή για την υποβολή της αίτησης; 2.19.
2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια; 2.21.

 

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από το δράστη αξιόποινης πράξης

1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να εγείρω αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά του δράστη αξιόποινης πράξης;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κώδικα ποινικής δικονομίας, αστική αγωγή αποκατάστασης της ζημίας που οφείλεται σε κακούργημα, πλημμέλημα ή πταίσμα μπορεί να ασκήσει κάθε πρόσωπο που έχει υποστεί προσωπική ζημία η οποία μπορεί να αποδοθεί ευθέως στην αξιόποινη πράξη.

Αρκεί συνεπώς να αιτιολογηθεί η ύπαρξη βλάβης οφειλόμενης στην αξιόποινη πράξη για να ζητηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας δεν υπόκειται σε κανένα ανώτατο όριο (άρθρο 420-1 του κώδικα ποινικής δικονομίας).

1.2. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωσή μου;

Η αίτηση αποζημίωσης μπορεί να υποβληθεί ήδη από το στάδιο της προανάκρισης και της ποινικής δίωξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 53-1 και 75 του κώδικα ποινικής δικονομίας, οι αστυνομικές αρχές είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν με κάθε μέσο τα θύματα για τα δικαιώματά τους, και ιδίως για το δικαίωμά τους να ζητήσουν αποκατάσταση της βλάβης που έχουν υποστεί. Αλλά η αίτηση είναι δυνατόν να υποβληθεί και κατά την ανάκριση, ή ακόμα και κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο.

1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωσή μου;

Το θύμα μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα, να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της αστυνομικής προανάκρισης σε αξιωματικό ή απλό στέλεχος της δικαστικής αστυνομίας που συντάσσει σχετικό πρακτικό. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και με απλή τηλεομοιοτυπία ή συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, η οποία πρέπει να παραληφθεί από το δικαστήριο 24 τουλάχιστον ώρες πριν τη δικάσιμο. Αλλά το θύμα μπορεί να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής εμφανιζόμενο προσωπικά στο δικαστήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωσή μου;

Η αίτηση μπορεί να αναλύει κάθε κονδύλιο ζημίας, αν αφορά σωματική βλάβη, υλικές ζημίες και ηθική βλάβη, ή να αναφέρει ένα συνολικό ποσό, αν πρόκειται για ηθική βλάβη. Πρέπει, εντούτοις, να συνοδεύεται από όλα τα αποδεικτικά μέσα.

1.5. Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής (ευεργέτημα πενίας) πριν ή/και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;

Ο νόμος της 29ης Σεπτεμβρίου 2002 προβλέπει την παροχή νομικής συνδρομής στα θύματα των σοβαρότερων αξιόποινων πράξεων, ανεξαρτήτως του ύψους των εισοδημάτων τους. Για τις υπόλοιπες αξιόποινες πράξεις, προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση είναι τα εισοδήματα να μην υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό. Αυτή η συμπαράσταση καλύπτει όλα τα στάδια από την έναρξη της διαδικασίας, εφόσον η δικαστική αστυνομία οφείλει να ενημερώσει το θύμα, ήδη από το στάδιο της προανάκρισης και της ποινικής δίωξης, για το δικαίωμά του να ζητήσει παράσταση δικηγόρου τον οποίο μπορεί να διορίσει ενδεχομένως ο πρόεδρος του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου;

Το θύμα πρέπει να προσκομίσει τα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται το αίτημά του: ιατρικό πιστοποιητικό, αναρρωτική άδεια και απώλεια εισοδήματος, τιμολόγια, προσφορές…

Σε περίπτωση τραυματισμού, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση του θύματος, πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της βλάβης. Μέχρις ότου γίνει γνωστό το αποτέλεσμα της πραγματογνωμοσύνης, μπορεί να καταβληθεί στο θύμα προκαταβολή της αποζημίωσης.

1.7. Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, διαθέτω ως θύμα εγκλήματος κάποια ειδική βοήθεια προκειμένου να επιτύχω την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη;

Οι οργανισμοί στήριξης των θυμάτων αναλαμβάνουν στις περισσότερες περιπτώσεις την παρακολούθηση των θυμάτων μετά την απαγγελία της ποινής και μπορούν να καθοδηγήσουν το θύμα στις ενέργειές του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εξάλλου, αν ο δράστης καταδικαστεί σε ποινή που περιλαμβάνει την υποχρέωση αποζημίωσης του θύματος, εκπρόσωπος της υπηρεσίας επανένταξης καταδικασθέντων για αξιόποινες πράξεις θα έλθει σε επαφή με το θύμα προκειμένου να εξετάσει τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης.

2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο φορέα

2.1. Υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης από το κράτος ή από δημόσιο φορέα;

Ο νόμος της 6ης Ιουλίου 1990 θέσπισε ένα αυτόνομο καθεστώς αποζημίωσης των θυμάτων βασισμένο στην εθνική αλληλεγγύη, το οποίο προβλέπει την αρχή της πλήρους αποκατάστασης των ζημιών που οφείλονται σε σωματικές βλάβες. Το θύμα πρέπει να προσφύγει στην Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (επιτροπή αποζημίωσης θυμάτων αξιοποίνων πράξεων) του Tribunal de Grande Instance της κατοικίας του ή του τόπου του αδικήματος και το ποσό που του επιδικάζεται καταβάλλεται από το Fonds de Garantie des victimes d'actes Terroristes et d'autres Infractions (εγγυητικό ταμείο για τα θύματα τρομοκρατικών πράξεων και άλλων αδικημάτων), το οποίο συμμετέχει στη διαδικασία και μπορεί να ασκήσει πλαγιαστική αγωγή κατά του δράστη.

Η ζημία για την οποία ζητείται αποζημίωση πρέπει να οφείλεται σε πράξη, ηθελημένη ή όχι, που παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά αξιόποινης πράξης. Εντούτοις, οι τρομοκρατικές ενέργειες, τα τροχαία ατυχήματα, τα κυνηγετικά ατυχήματα ή η θανάτωση επιβλαβών ζώων δεν εμπίπτουν στο νόμο της 6ης Ιουλίου 1990, αλλά σε άλλα συστήματα αποζημίωσης.

2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα παρέχεται μόνο στα θύματα ορισμένων αξιόποινων πράξεων;

Πλήρης αποζημίωση για την επελθούσα βλάβη χορηγείται μόνο στα θύματα βαριάς σωματικής βλάβης ή σεξουαλικής βίας. Στα θύματα ελαφράς σωματικής βλάβης και ορισμένων αδικημάτων κατά της περιουσίας μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση αλληλεγγύης η οποία υπόκειται σε ανώτατο όριο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.3. Μήπως η δυνατότητα αυτή υφίσταται μόνο για θύματα που έχουν υποστεί συγκεκριμένες ζημίες;

Η C.I.V.I μπορεί να αποζημιώσει δύο είδη ζημιών:

 • βαριές σωματικές βλάβες που προβλέπονται στο άρθρο 706-3 του κώδικα ποινικής δικονομίας. Το συμβάν, το οποίο πρέπει να μπορεί να χαρακτηριστεί ποινικό αδίκημα, πρέπει να έχει επιφέρει το θάνατο, μόνιμη ανικανότητα, πλήρη ανικανότητα προς εργασία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα ή να αποτελεί σεξουαλικό αδίκημα.
 • ελαφρές σωματικές βλάβες και αδικήματα κατά περιουσιακών αγαθών που προβλέπονται στο άρθρο 706-14 του κώδικα ποινικής δικονομίας. Έτσι, τα θύματα κλοπής, απάτης, κατάχρησης εμπιστοσύνης, εκβίασης ή καταστροφής, υποβάθμισης ή χειροτέρευσης της κατάστασης περιουσιακού στοιχείου, καθώς και τα θύματα σωματικής βλάβης που επέφερε πλήρη ανικανότητα προς εργασία για χρονικό διάστημα μικρότερο του μήνα μπορούν να λάβουν αποζημίωση υπό ορισμένες προϋποθέσεις: οφείλουν να αποδείξουν, σωρευτικώς, ότι είναι αδύνατον να επιτύχουν την αποτελεσματική και επαρκή αποζημίωσή τους με άλλο τρόπο (ασφάλεια...), ότι λόγω του ζημιογόνου γεγονότος βρίσκονται σε σοβαρή υλική ή ψυχολογική κατάσταση και ότι το μηνιαίο εισόδημά τους είναι κατώτερο από το όριο το οποίο ανερχόταν το 2003 σε 1223 ευρώ.
2.4. Αν το θύμα έχει αποβιώσει, μπορούν οι στενοί συγγενείς ή τα εξαρτώμενα από αυτό άτομα να επιδιώξουν αποζημίωση;

Δικαίωμα αποζημίωσης έχει το άμεσο θύμα της αξιόποινης πράξης και οι καθολικοί του διάδοχοι.

2.5. Μήπως η δυνατότητα αποζημίωσης υφίσταται μόνο για άτομα συγκεκριμένης ιθαγένειας ή άτομα που διαμένουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Πράγματι, το θύμα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά την ιθαγένειά του. Αποζημίωση μπορούν να ζητήσουν:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • τα θύματα γαλλικής ιθαγένειας, ανεξαρτήτως του αν το αδίκημα τελέστηκε στη Γαλλία ή στο εξωτερικό
 • τα θύματα υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή κράτους που έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαιότητας με τη Γαλλία (υπήκοοι των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην ευρωπαϊκή σύμβαση για την αποζημίωση των θυμάτων βίαιων εγκληματικών ενεργειών), εφόσον το αδίκημα τελέστηκε στη γαλλική επικράτεια
 • οι αλλοδαποί που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και διέμεναν νόμιμα στη Γαλλία όταν τελέστηκε το αδίκημα ή υποβλήθηκε η αίτηση, επιφυλασσομένων των διατάξεων διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών, εφόσον το αδίκημα τελέστηκε στη γαλλική επικράτεια.
2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στη Γαλλία αν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όπως αναφέρθηκε στην ερώτηση 2.5, τα θύματα γαλλικής ιθαγένειας μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση στο πλαίσιο των επιτροπών αποζημίωσης θυμάτων (Commissions d'Indemnisation des Victimes d'Infractions) ακόμα και αν η αξιόποινη πράξη έχει τελεσθεί στην αλλοδαπή και δικαιούνται να το πράξουν υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που θα ίσχυαν αν το αδίκημα είχε διαπραχθεί στη Γαλλία.

2.7. Είναι απαραίτητο να καταγγείλω την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία;

Η αίτηση αποζημίωσης από την Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη παραλαβής της μήνυσης και από κάθε άλλο έγγραφο της ποινικής δικογραφίας το οποίο βρίσκεται στην κατοχή του αιτούντα.

2.8. Είναι υποχρεωτικό να περιμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας πριν υποβάλω αίτηση αποζημίωσης;

Όχι. Η Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions συστήθηκε ακριβώς για να μην χρειάζεται το θύμα να αναμένει το αποτέλεσμα της ποινικής δίκης.

2.9. Αν ο δράστης της αξιόποινης πράξης είναι γνωστός, είναι απαραίτητο να επιχειρήσω πρώτα να αποζημιωθώ από αυτόν;

Όχι. Οι αγωγές είναι ανεξάρτητες και η Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions δεν δεσμεύεται από το ποσό της αποζημίωσης που μπορεί να έχει επιδικαστεί προηγουμένως από δικαστήριο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.10. Αν ο δράστης δεν είναι γνωστός ή δεν καταδικάστηκε, εξακολουθεί να υφίσταται δυνατότητα αποζημίωσης; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω με την αίτησή μου;

Η διαδικασία αποζημίωσης από την Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions μπορεί να κινηθεί ακόμα και αν ο δράστης δεν καταδικαστεί. Για να κινηθεί αυτή η διαδικασία αρκεί το απλό γεγονός ότι επήλθε ζημία λόγω αξιόποινης πράξης που υπάγεται στα άρθρα 706-3 ή 706-14 του κώδικα ποινικής δικονομίας.

2.11. Προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης;

Η αίτηση αποζημίωσης πρέπει, επί ποινή παραγραφής, να υποβληθεί εντός τριών ετών από την ημερομηνία του αδικήματος ή εντός έτους από την τελευταία δικαστική απόφαση που εκδόθηκε μετά την άσκηση ποινικής δίωξης.

Εντούτοις, η Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions μπορεί να μην λάβει υπόψη την πάροδο της προθεσμίας αν ο αιτών δεν ήταν σε θέση να ασκήσει την αξίωσή του εντός της προθεσμίας ή αν η βλάβη που είχε υποστεί επιδεινώθηκε ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο.

2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ;

Σύμφωνα με το άρθρο 706-3 του κώδικα ποινικής δικονομίας, μπορούν να αποζημιωθούν όλα τα κονδύλια της ζημίας που προκλήθηκε από σωματική βλάβη, είτε είναι περιουσιακής είτε μη περιουσιακής φύσεως. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για την οικονομική ζημία που προκαλείται από τη μείωση των επαγγελματικών εισοδημάτων λόγω τραυματισμού, για την ψυχική οδύνη την οποία υφίστανται οι γονείς λόγω της απαγωγής και του βιασμού του τέκνου, για τη ζημία που προκαλείται από τη μόνιμη μερική ανικανότητα και την πλήρη ανικανότητα προς εργασία στους διαδόχους θύματος που απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης ή ακόμα και για την οικονομική ζημία του ανηλίκου του οποίου η μητέρα, που απεβίωσε λόγω των συνεπειών της αξιόποινης πράξης, είχε αναλάβει τη συντήρηση και την εκπαίδευσή του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αντιθέτως, μολονότι μπορεί να αποκατασταθεί η οικονομική ζημία λόγω μείωσης των επαγγελματικών εισοδημάτων που προήλθε από την αξιόποινη πράξη, η αποκατάσταση καθαρά υλικής ζημίας δεν εμπίπτει στη διάταξη του άρθρου 706-3 του κώδικα ποινικής δικονομίας. Συνεπώς, απορρίπτονται, για παράδειγμα, οι αιτήσεις αποζημίωσης για καταστροφή ενδυμάτων ή για απώλεια ή βλάβη κοσμημάτων.

2.13. Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Για να καθοριστεί το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στο θύμα, η Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions θα πρέπει κατ’ αρχάς να υπολογίσει τη συνολική ζημία του αιτούντα σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της νομοθεσίας περί αστικής ευθύνης. Έτσι, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί ή να απορριφθεί σε περίπτωση πταίσματος του θύματος που βρίσκεται σε άμεση και βεβαιωμένη αιτιώδη συνάφεια με τη βλάβη. Στη συνέχεια, η Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions θα πρέπει να εκπέσει τα ποσά που έχουν καταβάλει τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.

2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικαστεί;

Όχι. Ισχύει η αρχή της πλήρους αποκατάστασης της ζημίας με την επιφύλαξη του ανωτάτου ορίου που αναφέρεται στις ερωτήσεις.

2.15. Θα εκπεστεί από την αποζημίωση που θα λάβω από το κράτος τυχόν αποζημίωση που έχω λάβει ή μπορεί να λάβω για την ίδια ζημία, αλλά από άλλη πηγή (π.χ. ασφαλιστικό οργανισμό);

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση 2.13, η Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions εκπίπτει από το εκτιμώμενο ποσό της συνολικής ζημίας του αιτούντα τις παροχές που έχουν καταβάλει κοινωνικοί οργανισμοί και τις αποζημιώσεις κάθε είδους που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν για την ίδια ζημία (ασφάλεια…).

2.16. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα να λάβω αποζημίωση ή τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της, π.χ. η συμπεριφορά μου σε σχέση με το ζημιογόνο γεγονός;

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση 2.13, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί ή να απορριφθεί σε περίπτωση πταίσματος του θύματος που βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια με τη ζημία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.17. Μπορεί να μου προκαταβληθεί τμήμα της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ο αιτών μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί προκαταβολή. Στην περίπτωση αυτή, ο πρόεδρος εκδίδει απόφαση εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2.18. Από πού μπορώ να προμηθευτώ τα απαραίτητα έντυπα και να λάβω περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης; Υπάρχει κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Από τους οργανισμούς στήριξης των θυμάτων που είναι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης français, κατάλογος των οποίων δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του.

2.19. Μπορώ να ζητήσω δικαστική συνδρομή για την υποβολή της αίτησης;

Ο νόμος της 9ης Σεπτεμβρίου 2002 προβλέπει τη χορήγησης δικαστικής συνδρομής στα θύματα των βαρύτερων σωματικών βλαβών χωρίς προϋποθέσεις σχετικές με το εισόδημα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η δικαστική συνδρομή υπόκειται σε προϋποθέσεις σχετικές με το εισόδημα και το παραδεκτό της αγωγής, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς.

2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση;

Η αίτηση αποζημίωσης υποβάλλεται στην Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions του Tribunal de Grande Instance της κατοικίας του αιτούντα ή του τόπου του αδικήματος.

2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια;

Ορισμένοι οργανισμοί στήριξης των θυμάτων είναι μέλη του δικτύου INAVEM français (εθνική τηλεφωνική γραμμή στήριξης των θυμάτων: 0 810 09 86 09). Γεωγραφικός χάρτης για την ανεύρεση των οργανισμών που βρίσκονται πιο κοντά στην κατοικία του αιτούντα δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης français.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Υπάρχουν άλλες δυνατότητες αποζημίωσης από το δράστη αξιόποινης πράξης («compensation orders»);

  Μπορεί κανείς να απευθυνθεί σε δικαστικό επιμελητή που θα κινήσει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση μισθού ή τραπεζικού λογαριασμού) ζητώντας ίσως τη συνδρομή του Εισαγγελέα (γεωγραφική επισήμανση του δράστη, πρόσβαση στη βάση δεδομένων FICOBA που επιτρέπει την ανεύρεση των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη…).

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Γαλλία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 11-03-2008

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο