Europeiska Kommissionen > ERN > Ersättning till brottsoffer > Finland

Senaste uppdatering: 19-05-2009
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Ersättning till brottsoffer - Finland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen 1.
1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen? 1.1.
1.2. När bör jag framställa yrkandet? 1.2.
1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem? 1.3.
1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa och/eller specificera de olika skadorna)? 1.4.
1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet? 1.5.
1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande? 1.6.
1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen? 1.7.
2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet 2.
2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet? 2.1.
2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa typer av brott? 2.2.
2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador? 2.3.
2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning? 2.4.
2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område? 2.5.
2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Finland om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter? 2.6.
2.7. Är det nödvändigt att anmäla brottet till polisen? 2.7.
2.8. Måste jag avvakta utgången av förundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker? 2.8.
2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen? 2.9.
2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan? 2.10.
2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste göra ansökan? 2.11.
2.12. För vilka skador kan jag få ersättning? 2.12.
2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas? 2.13.
2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut? 2.14.
2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen? 2.15.
2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller ersättningens storlek, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan? 2.16.
2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, på vilka villkor? 2.17.
2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda? 2.18.
2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen? 2.19.
2.20. Vart skickar jag ansökningen? 2.20.
2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information? 2.21.

 

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen

1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen?

Ett krav på skadestånd framställs i samband med åtal för brottet. Skadeståndskravet prövas i regel samtidigt med åtalet, men det kan också prövas separat vid en särskild rättegång.

1.2. När bör jag framställa yrkandet?

Kravet bör om möjligt framföras redan under förundersökningen. Polisen är då skyldig att ta reda på om målsäganden kräver skadestånd. Åklagaren har i de flesta fall skyldighet att föra talan om skadestånd i samband med åtal för brottet. Denna skyldighet gäller dock inte om skadeståndskravet är oklart.

1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem?

Krav på skadestånd bör framställas skriftligen till åklagaren eller, sedan åtal har väckts, domstolen.

1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa och/eller specificera de olika skadorna)?

Du bör om möjligt specificera de olika skadorna. Skadorna ska specificeras efter skadetyp (t.ex. sakskada, personskada, sjukvårdskostnader osv.) och skadans omfattning.

1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet?

Ja, det kan du få om de allmänna förutsättningarna för rättshjälp är uppfyllda. Om förutsättningarna är uppfyllda kan du få rättshjälp både för förundersökningen och rättegången. Dessutom kan ett brottsoffer alltid få ett biträde, som avlönas med statliga medel, om brottsoffret är målsägande (20 kap. strafflagen) i ett sexualbrott eller om gärningsmannen är en offret närstående person och det är fråga om ett brott mot liv och hälsa i enlighet med 21 kap. 1–6 § strafflagen (t.ex. dråpförsök eller grov misshandel).

Till börjanTill början

1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande?

Om du har skriftliga belägg för skadan eller dess omfattning bör du bifoga dessa till ditt yrkande. Det är viktigt att du bifogar läkarintyg, kvitton på utlägg osv. till ditt yrkande. Domstolen bedömer om bevisen är tillräckliga från fall till fall. Om det inte finns tillräckliga bevis för skadans omfattning, bedömer domstolen skadans storlek.

1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen?

Du ansöker om indrivning av fordringen hos exekutionsverket, som hjälper dig med din ansökan. Du kan också göra din ansökan via e-post. Ansökningsblanketten hittar du på följande webbplats: http://www.oikeus.fi/6558.htm suomi (välj 'Utsökningsärenden', 'Ansökan om utsökning - Ärenden som kräver dom eller beslut'). Till din ansökan ska du bifoga domstolens dom eller en bestyrkt kopia av den. Ansökan kan göras direkt när domstolen har träffat sitt avgörande. Du behöver alltså inte vänta på att domen ska vinna laga kraft.

2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet

2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet?

Ja, ansökan ska lämnas till Statskontoret.

Till börjanTill början

2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa typer av brott?

I de flesta fall är den enda förutsättningen att skadan har uppstått genom ett brott. T.ex. för psykiskt lidande betalas dock ersättning endast om lidandet har orsakats genom ett grovt våldsbrott, olaga frihetsberövande eller sexualbrott.

2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador?

I allmänhet nej. Av punkt 2.12 framgår för vilken typ av skador man kan få ersättning i Finland.

2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning?

Ja, en person som stod den avlidne särskilt nära har rätt till ersättning för sina egna sjukvårdskostnader och andra nödvändiga kostnader samt för inkomstförlust. Som sådana särskilt närstående personer betraktas främst till exempel make/maka och minderåriga barn.

Om den avlidne var underhållsskyldig, ges ersättning till den person som har rätt till underhåll eller underhållsstöd. Ersättningen kommer i sådana fall att motsvara det underhåll som personen i fråga sannolikt skulle ha fått från den avlidne. Från ersättningen dras all pension som den ersättningsberättigade beviljas enligt olika lagar om pension.

Du kan också få viss ersättning för begravningskostnader.

2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område?

Ersättning ges främst för brott som har begåtts i Finland, och brottsoffrets nationalitet har i de flesta fall inte någon betydelse. Om det inte finns särskilda skäl betalas dock inte ersättning till andra än personer som är stadigvarande bosatta i ett annat EU-land om både gärningsmannen och brottsoffret tillfälligt och kortvarigt vistades i Finland då brottet begicks.

Till börjanTill början

2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Finland om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter?

Om brottet har begåtts utanför Finlands gränser, kan man begära ersättning från finska staten endast för personskada och lidande.

En förutsättning för detta är dock att den person som brottet riktades mot var varaktigt bosatt i Finland när brottet begicks. Om personen vistades utomlands ska skälet till detta ha varit arbete, studier eller något annat skäl som kan jämföras med dessa. Ersättning kan efter prövning beviljas även i andra fall, om det kan anses motiverat.

2.7. Är det nödvändigt att anmäla brottet till polisen?

I regel ja. Om brottet inte har anmälts till polisen och polisen inte heller på annat sätt har fått kännedom om brottet, betalas ersättning endast av särskilda skäl.

2.8. Måste jag avvakta utgången av förundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker?

Du kan göra din ansökan tidigare. I de flesta fall väntar dock Statskontoret tills den sökandes rätt att få ersättning från den som ansvarar för skadan har avgjorts i första rättsinstans eller tills man har beslutat att inte väcka åtal mot gärningsmannen. Om gärningsmannen inte har åtalats inom sex månader från det att polisen har fått kännedom om brottet, kan Statskontoret dock avgöra frågan.

2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen?

Nej.

Till börjanTill början

2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan?

Det är möjligt att ansökan om ersättning (se punkt 2.7 och 2.8). Det ska framgå av ansökan att skadan har uppstått genom brott. Detta visas i de flesta fall genom att man lämnar in polisens förundersökningsprotokoll eller domstolsbeslutet. Om du inte har tillgång till dessa ska du lägga fram någon annan tillförlitlig utredning. Det viktiga är att kunna avgöra om brottet kan anses uppenbart.

2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste göra ansökan?

En skriftlig ansökan om ersättning ska göras inom tre år från det att en laga kraft vunnen dom gavs i ersättningsärendet. Om ärendet inte har behandlats i domstol, är ansökningstiden 10 år från det brottet begicks. Om det finns särskilda skäl kan Statskontoret också behandla ansökningar som görs senare.

2.12. För vilka skador kan jag få ersättning?

 1. personskada
  • sjukvårdskostnader och andra utgifter som uppkommit till följd av skadan,
  • sveda och värk samt annat tillfälligt men,
  • också för tillfälligt psykiskt men under förutsättning att det är fråga om en medicinskt konstaterad rubbning av den psykiska hälsan,
  • för bestående men samt för bestående kosmetiskt men,
  • för inkomstförlust,
  • för kläder och andra sedvanliga bruksföremål samt för glasögon och tandprotes,
  • för psykiskt lidande (se punkt 2.2 om villkoren för detta).
 2. under vissa förutsättningar nödvändiga kostnader och inkomstförlust som orsakats en närstående till den som lidit personskada
 3. sakskada
  • kan ersättas, men endast om skadevållaren har varit intagen på anstalt eller på annat sätt har mist sin frihet. Sakskador kan efter prövning ersättas även i vissa andra fall
 4. rättegångskostnader, om ärendet har behandlats i domstol och den sökande också beviljas annan ersättning av statliga medel.
 5. skäliga begravningskostnader, (ersättningar till närstående, se 2.4).

2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas?

Det finns inte några bestämmelser om hur ersättningen ska beräknas i lagstiftningen. Därför bedömer Statskontoret ersättningen på enhetliga grunder, men med hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall. Statskontoret har riktgivande tabeller endast för ersättning för sveda och värk, bestående lyte och men samt kosmetiskt men. I tabellerna har ersättningsnivåerna fastställts bland annat på grundval av skadornas svårighetsgrad, till exempel hur lång tid man är arbetsoförmögen, intagen på sjukhus och vårdåtgärdernas omfattning. Statskontoret är inte bundet av domstolens avgörande i skadeståndsfrågan när kontoret fastställer ersättningsbeloppet.

Till börjanTill början

2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut?

En allmän regel är att ersättning inte betalas ut om ersättningsbeloppet är lägre än 34 euro.

I Finland gäller följande maximibelopp (för brott som begåtts efter den 1 januari 2003):

I gällande lag i Finland anges följande maximibelopp (för brott som har begåtts efter 1.1.2009):

 • för sveda och värk samt annat tillfälligt men 11.000 euro
 • för lidande orsakat genom sexualbrott 8.000 euro och för lidande orsakat genom annat brott 3.300 euro
 • för inkomstförlust och förlust av underhåll 140 euro/dag
 • för förlust av underhåll ett belopp som fastställts i ett avtal eller domstolsutslag
 • för ersättning till en person som stod den avlidne nära 5.500 euro.
 • för personskada kan ersättningen för skador som uppstått vid ett och samma tillfälle uppgå till högst 56 000 euro
 • för sakskada är ersättningen högst 28 000 euro.
 • ett grundavdrag om 160 euro görs på ersättningarnas sammanlagda belopp

2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen?

Ja. All ersättning som den skadelidande har rätt till enligt någon annan lag ska räknas av från den statliga ersättningen. Även ersättning från försäkring ska räknas av. Ersättning från gärningsmannen ska räknas av endast i den mån den betalas.

2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller ersättningens storlek, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan?

Den statliga ersättningen kan jämkas om den skadelidande själv har medverkat till skadan. Ersättningen kan också jämkas om någon annan omständighet som inte hörde till den skadevållande handlingen har bidragit till skadans uppkomst.

Till börjanTill början

2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, på vilka villkor?

Fördröjs avgörandet i ersättningsärendet, betalas förskottsersättning till sökanden, om sökandens rätt till ersättning är uppenbar och ersättningen är av betydande storlek.

2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda?

Du kan få mer information från Statskontoret (se punkt 2.20).

2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen?

Du kan göra din ansökan själv och du kan få hjälp med detta från Statskontoret. Om den sökande har fått rättshjälp i domstol, ges skälig ersättning av statliga medel för att anlita ett juridiskt biträde. Om den sökande uppfyller kraven för rättshjälp, ges skälig ersättning för ansökningskostnaderna även om ärendet inte har behandlats i domstol.

2.20. Vart skickar jag ansökningen?

Statskontoret

Sörnäs strandväg 13

PB 68

FI-00531 Helsingfors

Tfn. +358 9 77 251

Fax: +358 9 772 58556

http://www.valtiokonttori.fi/

http://www.statetreasury.fi/

2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information?

« Ersättning till brottsoffer - Allmän information | Finland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 19-05-2009

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket