Europa-Kommissionen > ERN > Erstatning til ofre for forbrydelser > Finland

Seneste opdatering : 17-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Erstatning til ofre for forbrydelser - Finland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Seneste opdatering, se English - suomi - svenska
 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. At opnå skadeserstatning fra skadevolderen 1.
1.1. Hvad er betingelserne for, at jeg kan fremsætte et krav om skadeserstatning i retssagen mod skadevolderen (i straffesagen)? 1.1.
1.2. På hvilket tidspunkt i processen skal kravet fremsættes? 1.2.
1.3. Hvordan og til hvem skal kravet fremsættes? 1.3.
1.4. Hvordan skal jeg fremstille mit krav (med angivelse af et totalbeløb og/eller en specifikation af de individuelle tab)? 1.4.
1.5. Kan jeg modtage juridisk bistand før og/eller under processen? 1.5.
1.6. Hvilke beviser er jeg påbudt at fremstille til støtte for mit krav? 1.6.
1.7. Hvis jeg har fået tilkendt skadeserstatning af domstolen, er der så en særlig tjeneste til rådighed for mig som offer til at tvangsfuldbyrde retsafgørelsen mod skadevolderen? 1.7.
2. At opnå erstatning fra staten eller en offentlig institution 2.
2.1. Er det muligt at opnå erstatning fra staten eller en offentlig institution? 2.1.
2.2. Er muligheden begrænset til ofre for særlige typer af forbrydelser? 2.2.
2.3. Er muligheden begrænset til ofre, der har lidt særlige former for skader? 2.3.
2.4. Kan slægtninge eller pårørende til ofre, der døde ved forbrydelsen, opnå erstatning? 2.4.
2.5. Er muligheden for at opnå erstatning begrænset til personer af en bestemt nationalitet eller personer, der bor i et bestemt land? 2.5.
2.6. Kan jeg søge om erstatning fra Finland, hvis forbrydelsen fandt sted i et andet land? Hvis ja, hvilke betingelser skal være opfyldt? 2.6.
2.7. Er det nødvendigt at have meldt forbrydelsen til politiet? 2.7.
2.8. Er det nødvendigt at afvente resultaterne fra politiets efterforskning eller fra straffesagen, før jeg kan søge om erstatning? 2.8.
2.9. Hvis skadevolderen er blevet fastslået, er det så nødvendigt først at prøve at opnå erstatning fra denne? 2.9.
2.10. Hvis skadevolderen ikke er blevet fastslået eller dømt, er det så stadig muligt at opnå erstatning? Hvis ja, hvilke beviser skal jeg så fremvise til støtte for min ansøgning? 2.10.
2.11. Findes der en tidsbegrænsning til ansøgning om erstatning? 2.11.
2.12. Hvilke skader kan jeg opnå erstatning for? 2.12.
2.13. Hvordan bliver erstatningen udregnet? 2.13.
2.14. Findes der et minimums- eller maksimumsbeløb, der kan blive tilkendt? 2.14.
2.15. Vil en erstatning, jeg har modtaget eller vil modtage for de samme tab, men fra andre kilder (for eksempel fra en forsikring), blive trukket fra statens erstatning? 2.15.
2.16. Findes der andre kriterier, der kan have indflydelse på mine muligheder for at modtage erstatning, eller for hvordan erstatningsbeløbet udregnes, såsom min egen adfærd i forhold til hændelsen, der voldte skaden? 2.16.
2.17. Kan jeg modtage et forskud på erstatningen? Hvis ja, hvilke betingelser skal være opfyldt? 2.17.
2.18. Hvor kan jeg finde de nødvendige blanketter og yderligere oplysninger til, hvordan jeg kan søge om erstatning? Findes der en særlig telefonrådgivning eller webside, som jeg kan benytte? 2.18.
2.19. Kan jeg få juridisk hjælp til at forfatte ansøgningen? 2.19.
2.20. Hvortil sender jeg ansøgningen? 2.20.
2.21. Findes der nogen støtteorganisationer til ofre, der kan hjælpe mig yderligere? 2.21.

 

1. At opnå skadeserstatning fra skadevolderen

1.1. Hvad er betingelserne for, at jeg kan fremsætte et krav om skadeserstatning i retssagen mod skadevolderen (i straffesagen)?

Et erstatningskrav kan fremsættes, når en sigtelse behandles. Et erstatningskrav behandles normalt sammen med sigtelsen, men kan også behandles i en separat retssag.

1.2. På hvilket tidspunkt i processen skal kravet fremsættes?

Når det er muligt, bør kravet fremsættes under efterforskningen, der foregår før retssagen. Politiet er på det tidspunkt forpligtet til at spørge, om den skadede part ønsker at fremsætte noget krav. Anklageren er normalt forpligtet til, på anmodning af den skadede part, at fremsætte erstatningskravet på samme tid, som han eller hun rejser sigtelse. Denne forpligtelse findes dog ikke i de tilfælde, hvor kravet er uklart osv.

1.3. Hvordan og til hvem skal kravet fremsættes?

Kravet skal fremsættes skriftligt til anklageren eller, hvis sagen allerede behandles af en domstol, for retten.

1.4. Hvordan skal jeg fremstille mit krav (med angivelse af et totalbeløb og/eller en specifikation af de individuelle tab)?

Kravet om skadeserstatning bør være så specifikt som mulig. Det skal specificere den særlige legemsbeskadigelse eller skade, der er påført (f.eks. skade på ejendom, legemsbeskadigelse, lægeomkostninger osv.) såvel som størrelsen af skaden.

TopTop

1.5. Kan jeg modtage juridisk bistand før og/eller under processen?

Ja, hvis betingelserne for at modtage offentlig retshjælp for ubemidlede er opfyldt. Når disse betingelser er opfyldt, kan retshjælp gives både til efterforskningen, der foregår før retssagen, samt til den retslige proces. Desuden kan ofre for forbrydelser altid få en advokat beskikket, som betales af det offentlige, når de er ofre for seksuelle overgreb (kapitel 20 i straffeloven), eller når skadevolderen har et tæt forhold til ofret, og sagen omfatter drab eller legemsbeskadigelse, som det er redegjort for i kapitel 21, paragraf 1-6 i straffeloven (f.eks. manddrabsforsøg eller groft overfald).

1.6. Hvilke beviser er jeg påbudt at fremstille til støtte for mit krav?

Ethvert skriftligt bevis om skaden, der blev påført, eller beløbet deraf bør vedhæftes erstatningskravet. Det er dog vigtigt at føje enhver lægeattest og kvittering på omkostninger osv. ved kravet. Domstolen vurderer tilstrækkeligheden af beviserne fra sag til sag. Hvis der er utilstrækkelige beviser for størrelsen af skaden, der blev påført, vurderer domstolen dens omfang.

1.7. Hvis jeg har fået tilkendt skadeserstatning af domstolen, er der så en særlig tjeneste til rådighed for mig som offer til at tvangsfuldbyrde retsafgørelsen mod skadevolderen?

Ansøgning til tvangsfuldbyrdelse af retsafgørelsen sker ved et tvangsfuldbyrdelseskontor, som vil hjælpe dig med at udfylde ansøgningen. Ansøgningen kan også sendes via e-mail. Ansøgningsblanketten er til rådighed (på finsk) på http://www.oikeus.fi/6558.htm suomi (vælg ’Ulosottoasiat’, ’Ulosottohakemus – Tuomiota tai päätöstä edellyttävät asiat’). Foruden selve ansøgningen skal retsafgørelsen eller et officielt bekræftet afskrift af den sendes til tvangsfuldbyrdelseskontoret. Ansøgningen kan ske, så snart domstolen har afsagt sin dom; du behøver derfor ikke vente til afgørelsen er endegyldig.

TopTop

2. At opnå erstatning fra staten eller en offentlig institution

2.1. Er det muligt at opnå erstatning fra staten eller en offentlig institution?

Ja, ansøgninger rettes til finansministeriet.

2.2. Er muligheden begrænset til ofre for særlige typer af forbrydelser?

Som en generel regel gælder den eneste betingelse, at legemsbeskadigelsen eller skaden blev påført ved en kriminel forseelse. Dog betales ingen erstatning ved trafikulykker. Trafikulykker angår legemsbeskadigelse og skade på ejendom påført af et køretøj i trafikken. For eksempel betales der kun erstatning for psykiske smerter, når årsagen er en forseelse mod personlig frihed eller et seksuelt overgreb.

2.3. Er muligheden begrænset til ofre, der har lidt særlige former for skader?

Nej, generelt ikke. Punkt 2.12 opstiller en liste over de former for legemsbeskadigelser eller skader, hvortil erstatning kan opnås i Finland.

2.4. Kan slægtninge eller pårørende til ofre, der døde ved forbrydelsen, opnå erstatning?

Personer, der har et særligt tæt forhold til en person, der døde, er berettiget til erstatning for psykiske smerter. Som en generel regel menes der for eksempel, at forhold mellem ægtefæller eller mellem en mindreårig og en forælder, anses for særligt tætte forhold.

Hvis en person, der er forpligtet til at betale underhold, er død, opnår personen, der er berettiget til underhold eller børnebidrag, erstatning. Erstatningen svarer da til det beløb, personen antagelig ville have modtaget fra den person, der døde. Pensioner, der hører under de forskellige pensionslove, bliver trukket fra erstatningen, der skal betales til den person, der er berettiget til underhold.

TopTop

Desuden kan et rimeligt erstatningsbeløb opnås til betaling af begravelsesomkostninger.

2.5. Er muligheden for at opnå erstatning begrænset til personer af en bestemt nationalitet eller personer, der bor i et bestemt land?

Som en generel regel gælder det, at erstatning betales for en forbrydelse, der fandt sted i Finland, så det er irrelevant, hvilken nationalitet personen, der er berettiget til erstatning, har. Den finske stat betaler dog ikke erstatning uden en særlig grund, hvis både skadevolderen og ofret befandt sig midlertidigt og kortvarigt i Finland på det tidspunkt, hvor forbrydelsen fandt sted.

2.6. Kan jeg søge om erstatning fra Finland, hvis forbrydelsen fandt sted i et andet land? Hvis ja, hvilke betingelser skal være opfyldt?

Hvis forbrydelsen fandt sted uden for Finland, kan der hos den finske stat kun søges om erstatning for legemsbeskadigelse, og særlige betingelser skal være opfyldt.

En af forudsætningerne er, at ofret for forbrydelsen var finsk statsborger på det tidspunkt, hvor forbrydelsen fandt sted. Hvis ofret befandt sig i udlandet, skal opholdet have været på grund af arbejde, studie eller anden tilsvarende årsag for at berettige ofret til erstatning. Erstatning kan efter skøn også opnås i andre tilfælde, hvis det anses for berettiget.

2.7. Er det nødvendigt at have meldt forbrydelsen til politiet?

Nej, men hvis forbrydelsen ikke er blevet meldt til politiet, og de ikke er blevet opmærksomme på den ad anden vej, kan der kun opnås erstatning, hvis der er en særlig grund dertil.

TopTop

2.8. Er det nødvendigt at afvente resultaterne fra politiets efterforskning eller fra straffesagen, før jeg kan søge om erstatning?

Ansøgningen kan indgives tidligere. Til at begynde med venter finansministeriet dog sædvanligvis til, at der er truffet afgørelse om ansøgerens ret til at modtage skadeserstatning fra personen, der er ansvarlig for legemsbeskadigelsen eller skaden, eller til at der er truffet beslutning om ikke at rejse tiltale mod skadevolderen. Hvis skadevolderen ikke er blevet sigtet inden for seks måneder, efter at politiet er blevet gjort opmærksomt på forbrydelsen, kan finansministeriet træffe en afgørelse om sagen.

2.9. Hvis skadevolderen er blevet fastslået, er det så nødvendigt først at prøve at opnå erstatning fra denne?

Nej.

2.10. Hvis skadevolderen ikke er blevet fastslået eller dømt, er det så stadig muligt at opnå erstatning? Hvis ja, hvilke beviser skal jeg så fremvise til støtte for min ansøgning?

Du kan stadig søge om erstatning (se punkt 2.7 og 2.8). Redegørelsen skal påvise, at legemsbeskadigelsen eller skaden blev pådraget ved en kriminel handling. Journaler fra politiets efterforskning før retssagen eller retskendelsen fremvises sædvanligvis som bevis. Mangler disse skal andre pålidelige rapporter foreligge. Det væsentlige er vurderingen af, hvorvidt kendsgerningerne angående forøvelsen af forbrydelsen kan betragtes som pålidelige.

2.11. Findes der en tidsbegrænsning til ansøgning om erstatning?

Ansøgning om erstatning skal ske skriftligt inden for ti år efter forøvelsen af forbrydelsen. Finansministeriet kan også tage senere ansøgninger i betragtning, hvis der findes en særlig grund dertil.

TopTop

2.12. Hvilke skader kan jeg opnå erstatning for?

I Finland kan erstatning opnås fra det offentlige for følgende skader:

 1. legemsbeskadigelse
  • lægeomkostninger og andre udgifter som følge af beskadigelsen
  • fysisk svie og smerte
  • psykiske smerter, der svarer til svie og smerte, forudsat at det er en psykisk funktionsforstyrrelse, der kan konstateres ved en lægeundersøgelse
  • varig invaliditet og handicap såvel som varigt kosmetisk handicap - tabt indtægt
  • tøj samt andre hverdagsting, briller og tandproteser, der er blevet skadet
  • psykiske smerter (se punkt 2.2 for betingelser)
 2. skade på ejendom
  • det kan man opnå erstatning for, men skaden skal være blevet påført af en person, der har været anbragt på en institution eller på anden måde været frihedsberøvet. Man kan også opnå erstatning for skade på ejendom på et skønsmæssigt grundlag i visse andre situationer
 3. sagsomkostninger, hvis sagen er blevet behandlet i en domstol, og ansøgeren også modtager anden form for erstatning fra det offentlige
 4. rimelige begravelsesomkostninger.

2.13. Hvordan bliver erstatningen udregnet?

Der findes ingen lovbestemte regler for, hvordan erstatningsbeløbet udregnes. Som følge deraf bedømmer finansministeriet erstatningen ved hjælp af ensartede skalaer og ved at tage de særlige forhold ved hver enkel sag i betragtning. Finansministeriet har indikerende tabeller kun for erstatning for svie og smerte samt varig invaliditet og handicap såvel som kosmetisk handicap. Erstatningsniveauet i disse tabeller bliver fastlagt i relation til graden af skaden, såsom varigheden af handicappet, varigheden af hospitalsindlæggelsen, omfanget af behandlingen osv. Når erstatningsbeløbet bedømmes, er finansministeriet ikke bundet af domstolens kendelse af erstatning.

TopTop

2.14. Findes der et minimums- eller maksimumsbeløb, der kan blive tilkendt?

Den generelle begrænsning er, at ingen erstatning betales, hvis beløbet, der skal betales, er mindre end 34 EUR.

Maksimumsbeløbene, der er fastsat i nuværende finsk lov (for forbrydelser begået efter den 1. januar 2003), er som følger:

 • for tabt indtægt og underhold: 125 EUR om dagen
 • for tabt underhold: det beløb, der er fastsat ved en aftale eller ved en retsafgørelse
 • for erstatning betalt til en person med et særligt tæt forhold til en anden, der døde: 3 700 EUR
 • for legemsbeskadigelse: den totale erstatning per tilfælde må ikke overstige 51 000 EUR
 • for skade på ejendom: 25 500 EUR.

2.15. Vil en erstatning, jeg har modtaget eller vil modtage for de samme tab, men fra andre kilder (for eksempel fra en forsikring), blive trukket fra statens erstatning?

Ja. Summer, der tilkommer personen, der pådrog sig legemsbeskadigelsen eller skaden, bliver i overensstemmelse med anden lovgivning trukket fra statens erstatning. Tilmed bliver en erstatning, der modtages på basis af en forsikringspolice, trukket fra. Angående erstatningen, der skal betales af skadevolderen, fratrækkes kun det beløb, der allerede er blevet indbetalt.

2.16. Findes der andre kriterier, der kan have indflydelse på mine muligheder for at modtage erstatning, eller for hvordan erstatningsbeløbet udregnes, såsom min egen adfærd i forhold til hændelsen, der voldte skaden?

Erstatning, der betales af det offentlige, kan afpasses, hvis personen, der pådrog sig legemsbeskadigelsen eller skaden, bidrog til den på en eller anden måde. Dette gælder også, hvis en anden ekstern omstændighed for handlingen, der fremkaldte legemsbeskadigelsen eller skaden, bidrog til den.

TopTop

For skade på ejendom betales der ikke erstatning uden særlig grund, hvis

 • personen, der pådrog sig skaden, undlod uden en forsvarlig grund at tage sine normale forholdsregler eller undlod at forsikre ejendommen
 • skadevolderen og personen, der pådrog sig skaden, boede sammen i samme husstand på det tidspunkt, hvor forbrydelsen fandt sted.

2.17. Kan jeg modtage et forskud på erstatningen? Hvis ja, hvilke betingelser skal være opfyldt?

Et forskud kan betales, hvis afgørelsen på sagen om erstatning er henholdt, og ansøgeren tydeligvis er berettiget.

2.18. Hvor kan jeg finde de nødvendige blanketter og yderligere oplysninger til, hvordan jeg kan søge om erstatning? Findes der en særlig telefonrådgivning eller webside, som jeg kan benytte?

Finansministeriet kan give dig yderligere oplysninger (se punkt 2.20).

2.19. Kan jeg få juridisk hjælp til at forfatte ansøgningen?

Du kan forfatte ansøgningen selv; får du brug for hjælp kan finansministeriet hjælpe dig. Rimelig godtgørelse af omkostningerne for juridisk rådgivning betales af det offentlige, hvis ansøgeren har fået tilkendt fri proces for sin retssag. Godtgørelse af rimelige ansøgningsomkostninger kan også betales, hvis sagen ikke er blevet betænkt i en domstol, men ansøgeren opfylder betingelserne for fri proces.

2.20. Hvortil sender jeg ansøgningen?

Finansministeriet

TopTop

Sörnäisten Rantatie 13

P.O. BOX 68

FIN-00531 Helsinki, FINLAND

Tlf.nr.: +358 9 77 251

Fax: +358 9 772 5334

www.valtiokonttori.fi English - suomi - svenska 

www.finansministeriet.fi English - suomi - svenska 

2.21. Findes der nogen støtteorganisationer til ofre, der kan hjælpe mig yderligere?

 • Rikosuhripäivystys (Støtte til Ofre Finland)

  Tlf.nr.: +358 203-16116

  www.rikosuhripaivystys.fi English - suomi - svenska

 • Raiskauskriisikeskus Tukinainen (Voldtægtskrisecenter Tukinainen)

  Tlf.nr.: +358 800-97895

  www.tukinainen.fi Englishsuomi - svenska

 • Pjecen “Hvis du bliver offer for en forbrydelse” på justitsministeriets webside på

  www.om.fi Englishsuomi - svenska

« Erstatning til ofre for forbrydelser - Generelle oplysninger | Finland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 17-07-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige