Europeiska Kommissionen > ERN > Ersättning till brottsoffer > Gemenskapsrätt

Senaste uppdatering: 02-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Ersättning till brottsoffer - Gemenskapsrätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Se eller för den senast uppdaterade versionen av denna text English

Rätt till ersättning för alla brottsoffer i EU

På förslag från kommissionen antog rådet den 29 april 2004 ett direktiv om ersättning till brottsoffer. Direktivet innebär att alla medlemsstater ska ha nationella bestämmelser som garanterar brottsoffer en rättvis och lämplig ersättning. Direktivet innebär också att det blir lätt att få ersättning, oavsett var i EU brottet har begåtts, genom att ett samarbetssystem införs mellan medlemsstaternas myndigheter. Det systemet är i bruk sedan den 1 januari 2006.

Vad är syftet med direktivet?

Varje medlemsstat ska införa bestämmelser om en ersättningsordning till offer för uppsåtliga våldsbrott som begås i landet. Brottsoffren ska garanteras rättvis och lämplig ersättning.

Ersättning ska lämnas både i rent inhemska fall och i fall med anknytning till andra medlemsstater. Det spelar alltså ingen roll var brottsoffret är bosatt eller i vilken medlemsstat brottet begicks.

Vilka typer av ersättning som ska betalas får medlemsstaterna själva bestämma, så länge ersättningen är rättvis och lämplig.

Direktivet inför ett samarbetssystem mellan medlemsstaternas myndigheter, som innebär att de ska vidarebefordra ersättningsansökningar i gränsöverskridande ärenden. Personer som har utsatts för brott i en annan medlemsstat än den där de bor kan vända sig till en myndighet i hemlandet (biståndsmyndigheten) och lämna in ansökan. Biståndsmyndigheten kan också hjälpa till med praktiska och administrativa formaliteter. Biståndsmyndigheten vidarebefordrar ansökan direkt till en myndighet i den medlemsstat där brottet begicks (beslutsmyndigheten), som ansvarar för prövningen av ansökan och utbetalning av ersättningen. I direktivet finns bestämmelser om två olika standardblanketter.

Kommissionen kommer att lägga ut en lista på Internet över de bistånds- och beslutsmyndigheter som medlemsstaterna har utsett samt grundläggande information om ersättningssystemen i de olika medlemsstaterna.

EU- och EG-lagstiftning om skadestånd till brottsoffer från gärningsmannen

Enligt förordningen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område får brottsoffret yrka på skadestånd från gärningsmannen vid samma domstol som handlägger brottmålet, om det finns en sådan möjlighet enligt inhemsk rätt.

Till börjanTill början

I förordningen anges också hur ett brottsoffer ska gå till väga för att få en dom om skadestånd verkställd i en annan medlemsstat.

Enligt rambeslutet om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden ska brottsoffer ha rätt att yrka på skadestånd från gärningsmannen vid brottmålsrättegången. På så sätt slipper brottsoffret inleda ett separat tvistemål för att få skadestånd. I rambeslutet anges också att medlemsstaterna ska försöka förmå gärningsmän att ge adekvat ersättning åt brottsoffer och att de ska främja medling i brottmål.

Referensdokument

« Ersättning till brottsoffer - Allmän information | Gemenskapsrätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 02-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket