Euroopa Komisjon > EGV > Kuriteoohvritele hüvitise maksmine > Ühenduse õigus

Viimati muudetud: 02-08-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Ühenduse õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Viimased muudatused vaata inglise vōprantsuse keeles English

Kuriteoohvrite õigus hüvitamisele Euroopa Liidus

Komisjoni ettepaneku alusel võttis nõukogu 29. aprillil 2004 vastu direktiivi, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist. Direktiiviga tagatakse, et kõikides liikmesriikides on olemas siseriiklik skeem, et tagada kuriteoohvritele õiglane ja asjaomane hüvitis. Teiseks on direktiiviga tagatud, et hüvitise saamine on tegelikkuses kerge, sõltumata sellest, kus Euroopa Liidu piires isik kuriteoohvriks langeb, luues riikide ametiasutuste vahel koostöösüsteemi, mis toimib alates 1. jaanuarist 2006.

Mis on direktiivi eesmärk?

Kõik liikmesriigid peavad tagama, et nende siseriiklikes õigusnormides nähakse ette nende territooriumil sooritatud vägivaldsete rahvusvaheliste kuritegude ohvrite hüvitisskeem, millega tagatakse ohvritele õiglane ja asjakohane hüvitus.

Hüvitis peab olema kättesaadav nii siseriiklike kui ka piiriüleste juhtude korral, s.t olenemata kuriteoohvri elukohariigist ja olenemata sellest, kus Euroopa Ühenduse piires kuritegu toime pandi.

Igale ohvrile makstava hüvitise määratlemine on jäetud liikmesriikide otsustada, tingimusel et hüvitis on õiglane ja asjakohane.

Direktiiviga on loodud koostöösüsteem riikide ametiasutuste vahel, et edastada hüvitise taotlusi piiriüleste juhtude korral. Isikud, kes on langenud kuriteo ohvriks väljaspool oma alalist elukohaliikmesriiki, võivad taotluse esitamiseks pöörduda oma liikmesriigi ametiasutuse poole (abistav asutus) ning saada abi praktilistes küsimustes ja haldusformaalsustes. Selle liikmesriigi ametiasutus, kus on isiku alaline elukoht, edastab taotluse otse selle liikmesriigi ametiasutusele, kus kuritegu toime pandi (otsustav asutus), kes vastutab taotluse hindamise ja hüvituse väljamaksmise eest. Direktiiviga nähakse ette kaks standardvormi.

Komisjon avaldab veebisaidil loetelu liikmesriikide nimetatud abistavatest ja otsustavatest asutustest ning üldteabe iga liikmesriigi hüvitisskeemi kohta.

Euroopa Liidu ja Euroopa Ühenduse õigusaktid kuriteoohvritele antava hüvitise kohta õigusrikkuja poolt

Määruses kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades on sätestatud, et ohver võib kahjutasu nõudmiseks pöörduda samasse kohtusse, kus viiakse läbi kriminaalmenetlust, kui see on siseriikliku õigusega lubatud.

ÜlesÜles

Samuti on samas määruses sätestatud, kuidas kuriteoohver saab pöörata kohtuotsuse kahjunõude kohta täitmisele õiguserikkuja vastu teises liikmesriigis.

Raamotsuses ohvrite seisundi kohta kriminaalmenetluses on kehtestatud, et ohvril peab olema õigus taotleda kriminaalmenetluse käigus õiguserikkujalt kahjutasu. Sel juhul ei ole ohvril vaja kõnealuste kahjutasude saamiseks algatada eraldi tsiviilmenetlust. Samuti on otsuses sätestatud, et liikmesriigid peavad soovitama kuriteo toimepannud isikul anda ohvritele piisavat hüvitist ning soodustama lepitusmenetlust kriminaalasjade puhul.

Allikad

 • Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/80/EÜ, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist
 • Standardvormid taotluste ja otsuste edastamiseks
 • Ettepanek: nõukogu direktiiv, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist (KOM/2002/0562 (lõplik)
 • Roheline raamat - Kuriteoohvritele hüvitise maksmine (KOM/2001/0536 (lõplik)
 • Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta raamotsus 2001/220/JSK ohvrite seisundi kohta kriminaalmenetluses
 • Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (Brüssel I)
 • Amsterdami leping English
 • Euroopa Ülemkogu dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska Tampere kohtumise järeldused (punkt 32)
 • Justiitsatlas - Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

« Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Üldteave | Ühenduse õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 02-08-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik