Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Κοινοτικό δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 02-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Κοινοτικό δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Για την τελευταία ενημέρωση του κειμένου βλ. English

Δικαίωμα αποζημίωσης όλων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων στην ΕΕ

Στη βάση πρότασης της Επιτροπής, το Συμβούλιο θέσπισε στις 29 Απριλίου 2004 οδηγία σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Η οδηγία εξασφαλίζει ότι κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα εθνικό σύστημα το οποίο κατοχυρώνει την δίκαιη και άνάλογη αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Στη συνέχεια, η οδηγία εξασφαλίζει το προσιτό της αποζημίωσης στην πράξη, χωρίς να ενδιαφέρει ο τόπος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον οποίο κάποιος πέφτει θύμα εγκληματικής πράξης με τη δημιουργία ενός συστήματος συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών, το οποίο είναι λειτουργικό από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ποιος είναι ο στόχος της οδηγίας;

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στο πλαίσιο των εθνικών τους ρυθμίσεων υπάρχει πρόβλεψη για σύστημα αποζημίωσης των θυμάτων εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας που έχουν διαπραχθεί στο αντίστοιχο έδαφός τους, το οποίο διασφαλίζει δίκαιη και προσήκουσα αποζημίωση των θυμάτων.

Η αποζημίωση καταβάλλεται σε υποθέσεις εθνικού αλλά και διασυνοριακού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το κράτος διαμονής του θύματος και το κράτος μέλος στο οποίο τελέστηκε το έγκλημα.

Ο προσδιορισμός της αποζημίωσης που πρέπει να καταβάλλεται σε κάθε θύμα επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, υπο τον όρο ότι αυτή θα είναι δίκαιη και ανάλογη.

Η οδηγία προβλέπει τη δημιουργία ενός συστήματος συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών για τη διαβίβαση των αιτήσεων αποζημίωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις. Τα θύματα ενός εγκλήματος, που διαπράχθηκε εκτός του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής τους, μπορούν να αποταθούν σε αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαμένουν (αρχή συνδρομής) για να υποβάλουν την αίτηση και να ζητήσουν βοήθεια ως προς τις πρακτικές και διοικητικές διατυπώσεις. Η αρχή του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής διαβιβάζει την αίτηση απευθείας στην αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα (αρχή απόφασης), η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης και την καταβολή της αποζημίωσης. Η οδηγία προβλέπει δύο τυποποιημένα έντυπα.

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει στο Διαδίκτυο καταλόγους των αρχών συνδρομής και απόφασης καταλόγους των αρχών συνδρομής και απόφασης που διορίζονται από τα κράτη μέλη και βασικές πληροφορίες για τα συστήματα αποζημίωσης σε κάθε κράτος μέλος. 

Ισχύοντα νομοθετικά κείμενα ΕΕ και ΕΚ σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων από τον δράστη

Ο κανονισμός που αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις προβλέπει ότι το θύμα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από το δράστη της αξιόποινης πράξης ενώπιον του δικαστηρίου που εξετάζει την υπόθεση από ποινική άποψη, στο βαθμό που το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο.

Ο ίδιος κανονισμός ορίζει επίσης ότι το θύμα αξιόποινης πράξης μπορεί να επιτύχει την εκτέλεση σε άλλο κράτος μέλος απόφασης που επιβάλει στο δράστη την καταβολή αποζημίωσης.

Η απόφαση πλαίσιο σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών προβλέπει ότι το θύμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί αποζημίωση από το δράστη της παράβασης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Αυτό απαλλάσσει το θύμα από την υποχρέωση να υποβάλει χωριστή αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για να επιτύχει αποζημίωση. Η απόφαση ορίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν το δράστη να χορηγεί ικανοποιητική αποζημίωση στα θύματα και να προωθούν τη μεσολάβηση στις ποινικές υποθέσεις.

Έγγραφα αναφοράς

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Κοινοτικό δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 02-08-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο