Europeiska Kommissionen > ERN > Ersättning till brottsoffer > Tjeckien

Senaste uppdatering: 09-12-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Ersättning till brottsoffer - Tjeckien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen 1.
1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen? 1.1.
1.2. När bör jag framställa yrkandet? 1.2.
1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem? 1.3.
1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa eller/och specificera de olika skadorna)? 1.4.
1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet? 1.5.
1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande? 1.6.
1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen? 1.7.
2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet 2.
2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet? 2.1.
2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott? 2.2.
2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador? 2.3.
2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning? 2.4.
2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område? 2.5.
2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Tjeckien om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter? 2.6.
2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen? 2.7.
2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker? 2.8.
2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen? 2.9.
2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan? 2.10.
2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste jag göra ansökan? 2.11.
2.12. För vilka skador kan jag få ersättning? 2.12.
2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas? 2.13.
2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut? 2.14.
2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen? 2.15.
2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan? 2.16.
2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, på vilka villkor? 2.17.
2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda? 2.18.
2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen? 2.19.
2.20. Vart skickar jag ansökningen? 2.20.
2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information? 2.21.

 

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen

1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen?

Med den skadelidande menas vid straffrättsliga förfaranden den person som till följd av brott lidit personskada, skada på egendom, ideell skada eller andra skador som kan kvantifieras med ett ekonomiskt belopp. Den skadelidandes yrkande om skadestånd från gärningsmannen i det straffrättsliga förfarandet måste ske senast under den del av rättegången som föregår framläggandet av bevisningen. Ansökan måste innehålla skälen för yrkandet samt storleken på de begärda skadeståndet.

1.2. När bör jag framställa yrkandet?

Yrkande om skadestånd kan lämnas in av den skadelidande parten när som helst mellan det att det straffrättsliga förfarandet inletts (dvs. fasen före rättegången, under målets förberedelse) och den del av förfarandet som föregår framläggandet av bevisen.

1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem?

Lagen innehåller inte några stadganden om exakt hur den skadelidande skall lämna in sitt yrkande om skadestånd. Det är dock bäst att lämna in ett skriftligt yrkande med en beskrivning av hur skadan uppstod, en kvantifiering av sakskadan och samt den skadelidandes yrkande att domstolen i domen skall ålägga den tilltalade att ersätta de skador som uppstått till följd av brottet. Det går också att framställa ett skadeståndsyrkande i en förklaring inför den rättsvårdande myndigheten (vid polisförhöret med den skadelidande).

Till börjanTill början

Kravet på skadestånd lämnas till vederbörlig rättsvårdande myndighet, beroende på hur långt det straffrättsliga förfarandet kommit, dvs. domstolen, åklagaren eller polisen. Skadestånds­kravet måste framställas på ett sätt och i en form som tydligt klargör att den skadelidande verkligen söker skadestånd. Kravet på skadestånd måste vara riktat mot en konkret person – det är särskilt viktigt att iaktta denna princip i ett förfarande mot flera tilltalade.

Yrkanden om skadestånd vid det straffrättsliga förfarandet är en av möjligheterna att ta vara på sina rättigheter. Den skadelidande kan också söka ersättning för skada i ett civilrättsligt förfarande, också utan att ha krävt skadestånd i det straffrättsliga förfarandet.

1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa eller/och specificera de olika skadorna)?

Yrkandet måste innehålla en exakt, totalsumma för skadan och dessutom bör varje enskild förlust som förorsakats av skadan specificeras. Om detta inte går (om t.ex. den skadelidande ännu inte är i stånd att kvantifiera skadan exakt, eftersom han/hon fortfarande är frånvarande från sitt arbete p.g.a. sjukskrivning) bör åtminstone ett minimibelopp anges i yrkandet. Storleken på det yrkade skadeståndet kan ändras när som helst under förfarandet fram till dess att domstolen håller överläggning. Domstolen är i sitt beslut bunden av skadeståndskravet från den skadelidande och kan inte tilldöma honom/henne mer än vad som angavs i yrkandet. Det innebär att om det under förfarandet står klart att förlusten är större än vad den skadelidande tidigare yrkat så är det den skadelidande som måste ändra och komplettera sitt yrkande.

Till börjanTill början

1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet?

Under förfarandet kan den skadelidande låta sig företrädas av ett ombud, som har befogenheter att å den skadelidandes vägnar lämna in ansökningar och föreslå ersättningar och delta i handlingar som den skadelidande kan delta i. Om en skadelidande som yrkat på skadestånd visar att han eller hon inte har tillräckliga medel att täcka kostnaderna för ett ombud kan han/hon ansöka hos domstolen om att få sig tilldelad en advokat som ombud, som skall ge den skadelidande juridiskt bistånd, antingen kostnadsfritt eller till reducerad kostnad.

1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande?

När ett krav på skadestånd framförs måste all bevisning läggas fram som styrker storleken på den skadelidandes förlust. Om t.ex. en skada uppstår på en viss sak till följd av ett brott och denna måste repareras skall bevis på reparationskostnaderna uppvisas. Om den skadelidande åsamkats personskada och därför är sjukledig bör han/hon lägga fram belägg för den sjuklön som betalas ut samt tidigare genomsnittlig lön för att klargöra vilken konkret skada som uppstått i form av skillnaden mellan de två beloppen.

1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen?

I Tjeckien finns ingen speciell assistans tillgänglig för skadelidande för verkställighet av en dom om ersättning för skada som uppstått till följd av ett brott. Den som inte har råd att anlita juridiska tjänster har rätt att ansöka hos Tjeckiens advokatkammare om att få sig tilldelad en advokat. En advokat som utnämnts av advokatkammaren är skyldig att lämna juridiskt bistånd på de villkor som föreskrivs i utnämningen. I praktiken bestämmer advokat­kammaren vanligtvis att juridiskt bistånd skall ges kostnadsfritt med undantag för kontanta utlägg. Om det står klart att sökandens ekonomiska och sociala ställning inte berättigar till kostnadsfritt juridiskt bistånd har den utsedda advokaten rätt att ta ut normalt advokatarvode.

Till börjanTill början

2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet

2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet?

Ja. Enligt lag 209/1997 ger staten ekonomisk hjälp till brottsoffer enligt villkor som föreskrivs där.

2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott?

Ja. Sådan ekonomisk hjälp lämnas endast till offer för brott som har gett upphov till personskada.

2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador?

Ekonomisk hjälp ges till brottsoffer som har lidit personskada till följd av ett brott. Ekonomisk hjälp betalas ej ut om inte den poängbaserade bedömningen för sveda och värk uppgår till minst 100 poäng. Ekonomisk hjälp betalas också ut till efterlevande till brottsoffer som avlidit till följd av brottet, under förutsättning att den avlidne svarade för dessa personers underhåll eller var skyldig att betala underhåll till dem.

2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning?

Se föregående svar.

2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område?

Ekonomisk hjälp till brottsoffer kan beviljas tjeckiska medborgare eller statslösa personer som har beviljats permanent uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd för en längre tids vistelse i Tjeckien. Utländska medborgare kan ansöka om hjälp i enlighet med ett internationellt avtal som är bindande för Tjeckien. Tjeckien har biträtt europeiska konventionen om ersättning åt offer för våldsbrott som antogs i Strasbourg den 24 november 1983. I detta sammanhang kan EU:s direktiv om ersättning till brottsoffer nämnas, där medlemsstaterna åläggs att betala ut ersättning till personer som utsätts för brott inom deras territorium, men som stadigvarande bor i en annan EU-medlemsstat. Tjeckien kommer att införliva bestämmelserna i direktivet i sin lagstiftning och ekonomisk hjälp kommer alltså att kunna betalas ut till personer som stadigvarande bor i en annan EU-medlemsstat.

Till börjanTill början

2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Tjeckien om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter?

Som nämnts ovan utbetalas statens ekonomiska ersättning till tjeckiska medborgare. I lagen fastställs inte några villkor om att brottet måste ha begåtts på tjeckiskt territorium för att ekonomisk hjälp skall kunna betalas ut. Av detta kan man dra slutsatsen att ekonomisk hjälp utbetalas till tjeckiska medborgare oavsett var brottet inträffade.

2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen?

Ja, en anmälan i rätt tid av brottet till polisen är ett av villkoren för att få ekonomisk hjälp. Enligt lagen om ekonomisk hjälp betalar staten inte ut hjälp om brottsoffret inte utan onödigt uppskov anmäler det brott som skadeståndet gäller.

2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker?

Ekonomisk hjälp betalas ut till brottsoffret om gärningsmannen döms för det brott som förorsakade personskadan eller om gärningsmannen blir frikänd p.g.a. otillräknelighet. Under vissa omständigheter behöver man dock inte invänta ett sådant avgörande (t.ex. om gärningsmannen är okänd eller det inte går att delge honom eller henne åtalet etc.), under förutsättning att resultatet av polisutredningen inte lämnar några tvivel om att ett brott begåtts som vållat offret en personskada.

2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen?

Även om någon sådan skyldighet inte uttryckligen föreskrivs i lagen framgår det av lagens andemening att offret aktivt förutsätts söka skadestånd av gärningsmannen. Därför kan den ekonomiska hjälpen sänkas eller nekas med hänsyn till brottsoffrets sociala situation och till om brottsoffret uttömt alla rättsliga möjligheter som står till buds för att få ersättning av gärningsmannen eller från någon annan person som är skadståndsskyldig.

Till börjanTill början

2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan?

Identifiering av eller dom mot gärningsmannen är inte ett villkor för att vara berättigad till ekonomisk hjälp – se svaret på punkt 2.8. I dessa fall måste man fastslå att ett brott har begåtts som medfört en personskada för brottsoffret. Detta kan man sluta sig till genom de rättsvårdande myndigheternas konstateranden samt genom bevis som lagts fram av brottsoffret.

2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste jag göra ansökan?

Ansökan om ekonomisk hjälp skall lämnas in inom ett år från den dag då brottsoffret fick vetskap om den skada som brottet förorsakat, annars bortfaller denna rättighet.

2.12. För vilka skador kan jag få ersättning?

Ekonomisk hjälp betalas ut av staten då offret vållats personskada till följd av ett brott. Konkret täcks styrkt lönebortfall och styrkta sjukvårdskostnader. Efterlevande till brottsoffret kan ansöka om ersättning för styrkta begravningskostnader och underhållskostnader.

2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas?

Ekonomisk hjälp betalas ut antingen i en klumpsumma på 25 000 tjeckiska kronor, eller med ett belopp som motsvarar de styrkta lönebortfallen, sjukvårdskostnaderna, begrav­nings­­kostnaderna samt underhållskostnaderna. Skadestånd som brottsoffret får från andra källor dras av från detta belopp.

Till börjanTill början

2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut?

Ekonomisk hjälp som utbetalas av staten får inte överstiga 150 000 tjeckiska kronor. Någon lägsta gräns finns inte fastställd.

2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen?

Ekonomisk hjälp utbetalas för styrkt lönebortfall, sjukvårdskostnader, begravningskostnader och underhållskostnader. Från denna summa görs avdrag med alla belopp som offret redan fått i skadestånd från andra källor (t.ex. försäkringspengar).

2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan?

Ja, när beslut fattas om ekonomisk hjälp och storleken på den, beaktas också brotts­offrets uppträdande i samband med brottet. Hänsyn tas t.ex. också till i vilken grad brotts­offret var medansvarigt till skadan, om offret gick med på att åtal väcktes mot gärnings­mannen, om brottet anmäldes utan onödigt uppskov eller om brottsoffret vägrade att vittna under det straffrättsliga förfarandet.

2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, på vilka villkor?

Enligt tjeckisk rätt kan några förskott inte fås på den ekonomiska hjälpen. Lagen föreskriver dock en relativt kort tidsfrist (3 månader) för att fatta beslut om en ansökan om ekonomisk hjälp. I viss mening kan den klumpsumma på 25 000 tjeckiska kronor, som kan utgå sedan alla villkor i lagen om ekonomisk hjälp uppfyllts, fungera som ett förskott; detta belopp blir tillgängligt först, och om den faktiska storleken på förlusten senare kan styrkas betalas mellanskillnaden ut då.

Till börjanTill början

2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda?

Alla rättsvårdande myndigheter (polis, åklagare, domstol) är skyldiga att upplysa brottsoffer om villkoren för utbetalningen av ekonomisk hjälp. De blanketter som behövs och ytterligare information om ansökan om ekonomisk hjälp kan fås av tjeckiska justitie­ministeriet.

2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen?

Som brottsoffer behöver man inte något ombud för att ansöka om ekonomisk hjälp. Om brottsoffret så vill kan han/hon dock anlita ett ombud, men får då stå själv för kost­naderna. Också i detta fall gäller att de som inte har råd med juridiskt bistånd är berättigade att lämna in en ansökan till Tjeckiens advokatkammare för att få sig en advokat till­delad.

2.20. Vart skickar jag ansökningen?

Ansökan om ekonomisk hjälp sänds till tjeckiska justitie­ministeriet (Ministerstva spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 00 Prag 2).

2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information?

”Vita trygghetscirkeln” (Bílý kruh bezpečí) är en ideell organisation som hjälper brottsoffer. Denna organisation erbjuder främst juridisk och psykologisk rådgivning till brottsoffer, inklusive information om möjligheterna att ansöka om ersättning från gärningsmannen eller staten. Mer information finns på följande webbplats www.bkb.cz ceština - English.

Ytterligare information

Tjeckiska justitieministeriets sida om "ersättning" ceština - English

« Ersättning till brottsoffer - Allmän information | Tjeckien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 09-12-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket