Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms > Čekija

Naujausia redakcija: 15-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Čekija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kompensacija, gaunama iš nusikaltėlio už padarytą žalą. 1.
1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo? 1.1.
1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turėčiau pateikti ieškinį? 1.2.
1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti ieškinį? 1.3.
1.4. Kaip turėčiau nurodyti ieškinio vertę (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)? 1.4.
1.5. Ar teisinę pagalbą galiu gauti prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) jos nagrinėjimo metu? 1.5.
1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį? 1.6.
1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti nuostolius, ar galiu naudotis kokia nors specialia parama, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu? 1.7.
2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos 2.
2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos? 2.1.
2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas buvo padarytas aukos atžvilgiu? 2.2.
2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus? 2.3.
2.4. Ar gali nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gauti kompensaciją? 2.4.
2.5. Ar galimybė asmenims gauti kompensaciją yra ribojama atsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje? 2.5.
2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos Čekijoje, jeigu nusikaltimas buvo padarytas ne Čekijos teritorijoje? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis? 2.6.
2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai? 2.7.
2.8. Ar prieš pateikiant prašymą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų? 2.8.
2.9. Jeigu nusikaltėlis išaiškinamas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio? 2.9.
2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo išaiškintas ar nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti norėdamas pagrįsti savo prašymą? 2.10.
2.11. Ar yra nustatyti prašymo išmokėti kompensaciją pateikimo terminai? 2.11.
2.12. Kokie nuostoliai yra kompensuojami? 2.12.
2.13. Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis? 2.13.
2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis? 2.14.
2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybės kompensacijos? 2.15.
2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimus sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją ar jos apskaičiavimui? 2.16.
2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis? 2.17.
2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie prašymo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti? 2.18.
2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prašymui pateikti? 2.19.
2.20. Kur turiu siųsti prašymą? 2.20.
2.21. Ar yra paramos nusikaltimų aukoms organizacijų, kurios gali suteikti papildomą pagalbą? 2.21.

 

1. Kompensacija, gaunama iš nusikaltėlio už padarytą žalą.

1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo?

Ieškovas baudžiamajame procese yra asmuo, kuris dėl nusikaltimo padarymo patyrė asmeninius sužalojimus, žalą turtui, neturtinę žalą arba kitus nuostolius, kuriuos galima įvertinti pinigais. Ieškovo prašymas atlyginti žalą baudžiamajame procese nusikaltėliui turi būti pateikiamas ne vėliau kaip iki įrodymų pateikimo etapo pradžios. Šiame prašyme turi būti nurodomi ieškinio dėl žalos atlyginimo pagrindai ir žalos dydis.

1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turėčiau pateikti ieškinį?

Ieškinį dėl žalos atlyginimo ieškovas pradėjus nagrinėti baudžiamąją bylą gali pateikti bet kuriuo metu (t. y. ikiteisminio tyrimo metu, parengtinio bylos nagrinėjimo metu), tačiau ne vėliau kaip iki įrodymų pateikimo etapo pradžios.

1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti ieškinį?

Įstatymas nenustato tikslios ieškinio dėl žalos atlyginimo pateikimo tvarkos. Tačiau patartina pateikti rašytinį ieškinį, kuriame būtų nurodytos žalos atsiradimo aplinkybės, įvertinta turtui padaryta žala ir pateiktas ieškovo pasiūlymas teismui savo nuosprendyje priteisti ieškovui žalą, kurią jis patyrė dėl nusikaltimo padarymo. Be to, yra galimybė pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo įstatymus vykdančiai institucijai (per ieškovo apklausą, kurią atlieka policija).

viršųviršų

Ieškinys dėl žalos atlyginimo yra pateikiamas kompetentingai įstatymus vykdančiai institucijai, atsižvelgiant į baudžiamojo proceso stadiją, t. y. ši institucija gali būti teismas, prokuroras arba policija. Ieškiniai dėl žalos atlyginimo turi būti pateikiami tokiu būdu ir tokia forma, kad būtų galima aiškiai nustatyti, jog ieškovas siekia žalos atlyginimo. Ieškiniai dėl žalos atlyginimo turi būti pateikiami konkretaus asmens atžvilgiu – šio principo ypač svarbu laikytis esant bendram nusikaltimui, kai daugiau nei vienas asmuo yra kaltinamas nusikaltimo padarymu.

Ieškinys dėl žalos atlyginimo baudžiamajame procese yra atsilyginimo nusikaltimo aukoms priemonė. Ieškovai taip pat gali siekti žalos atlyginimo civilinio proceso tvarka, net jeigu jie baudžiamajame procese nepareiškė ieškinio dėl žalos atlyginimo.

1.4. Kaip turėčiau nurodyti ieškinio vertę (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)?

Ieškinyje turėtų būti tiksliai nurodomas bendras žalos dydis, kuris taip pat padalijamas į atskiras nuostolių rūšis. Jeigu to neįmanoma padaryti (pvz., jeigu ieškovas vis dar negali tiksliai nustatyti piniginio žalos dydžio dėl to, kad jis dėl neveiksnumo vis dar negali dirbti ir gauna ligos pašalpas). Ieškinyje turi būti nurodomas bent jau minimalus nuostolių dydis. Žalos, kurios atlyginimo yra siekiama, dydis vėliau proceso metu gali būti keičiamas atsižvelgiant į bet kurią žalos dalį, iki teismas išeina į pasitarimų kambarį priimti sprendimo. Nagrinėdamas ieškinį dėl žalos atlyginimo teismas turi juo vadovautis, t. y. teismas negali priteisti daugiau nei prašoma ieškinyje. Tai reiškia, kad jeigu bylos nagrinėjimo metu paaiškėja, kad nuostoliai yra didesni nei ieškovas ieškinyje oficialiai nurodė, ieškinio pataisymo ir papildymo klausimą sprendžia ieškovas.

viršųviršų

1.5. Ar teisinę pagalbą galiu gauti prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) jos nagrinėjimo metu?

Ieškovui baudžiamajame procese gali atstovauti advokatas, kuris turi įgaliojimus ieškovo vardu surašyti ieškinius, pateikti prašymus, pasiūlyti teisės gynimo būdus ir būti šalimi atliekant tuos veiksmus, kuriuose ieškovas turi teisę dalyvauti. Jeigu ieškovas, siekiantis žalos atlyginimo, įrodo neturįs pakankamai lėšų advokato išlaidoms padengti, jis gali prašyti teismo paskirti jam teisininką, kuris būtų jo advokatas ir suteiktų ieškovui nemokamą arba sumažinto mokesčio teisinę pagalbą.

1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį?

Pareiškus ieškinį dėl žalos atlyginimo, turi būti pateikiami visi ieškovo patirtų nuostolių dydį patvirtinantys įrodymai. Jeigu, pavyzdžiui, dėl nusikaltimo padarymo žala atsiranda konkrečiam daiktui ir jį reikėjo remontuoti, turi būti pateikiami daikto remonto išlaidų įrodymai. Jeigu ieškovas patiria asmeninius sužalojimus ir dėl to jam paskiriamos atostogos dėl ligos, jis turėtų pateikti išmokėtų ligos pašalpų ir iki sužalojimų patyrimo gauto uždarbio įrodymus. Tai atliekama siekiant tiksliai nustatyti, kokią konkrečią žalą, išreiškiamą skirtumu tarp pašalpų ir uždarbio, ieškovas patyrė.

1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti nuostolius, ar galiu naudotis kokia nors specialia parama, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu?

Čekijoje nėra suteikiama speciali parama ieškovams, kurie nusikaltėlio atžvilgiu nori įvykdyti teismo sprendimą dėl žalos atlyginimo. Tie, kurie negali susimokėti už teisines paslaugas, turi teisę kreiptis į Čekijos advokatų tarybą, kad ši paskirtų advokatą. Tarybos paskirtas advokatas turi suteikti teisines paslaugas sprendime dėl paskyrimo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Taryba paprastai nustato, kad teisinės paslaugos turi būti suteikiamos nemokamai, išskyrus smulkias išlaidas. Jeigu paaiškėja, kad pareiškėjo finansinė ir socialinė padėtis nesudaro pagrindo teikti nemokamas teisines paslaugas, pareiškėjui paskirtas advokatas turi teisę atlikti veiksmus pagal advokatų užmokesčio skalę.

viršųviršų

2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos

2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos?

Taip. Pagal įstatymą Nr. 209/1997 valstybė finansinę paramą nusikaltimų aukoms suteikia šiame įstatyme nustatytomis sąlygomis.

2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas buvo padarytas aukos atžvilgiu?

Taip. Šią finansinę paramą gali gauti tik nusikaltimų aukos, kurios patyrė asmeninius sužalojimus.

2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus?

Finansinė parama yra suteikiama aukoms, kurios dėl nusikaltimo padarymo patyrė asmeninius sužalojimus. Tačiau finansinę paramą galima gauti tik jeigu pagal taškų skaičiavimo mechanizmą, naudojamą nustatant skausmo lygį, surenkama ne mažiau kaip 100 taškų. Finansinė parama taip pat suteikiama aukos, kuri miršta dėl nusikaltimo metu patirtų sužalojimų, giminaičiams, jeigu mirusysis aprūpino šiuos asmenis arba buvo atsakingas už jų išlaikymą.

2.4. Ar gali nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gauti kompensaciją?

Žr. pirmiau pateiktą atsakymą.

2.5. Ar galimybė asmenims gauti kompensaciją yra ribojama atsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje?

Finansinę paramą nusikaltimų aukoms valstybė suteikia Čekijos piliečiams arba asmenims be pilietybės, kuriems yra suteiktas nuolatinis arba ilgalaikis leidimas gyventi Čekijoje. Užsienio piliečiai dėl paramos gali kreiptis remdamiesi tarptautine sutartimi, kurios Čekija privalo laikytis. Čekija yra 1983 m. lapkričio 24 d. Strasbūre pasirašytos Europos konvencijos dėl kompensacijos smurtinių nusikaltimų aukoms susitariančioji šalis. Šiuo atžvilgiu verta paminėti Bendrijos direktyvą dėl kompensacijos smurtinių nusikaltimų aukoms, kuri nustato valstybių narių pareigą išmokėti kompensaciją kitoje ES valstybėje narėje nuolat gyvenantiems asmenims, kurie tapo nusikaltimo aukomis tos valstybės teritorijoje. Čekija perkels šios direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę ir tuomet finansine parama taip pat galės pasinaudoti ES valstybėje narėje nuolat gyvenantys asmenys.

viršųviršų

2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos Čekijoje, jeigu nusikaltimas buvo padarytas ne Čekijos teritorijoje? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis?

Kaip jau minėta, finansinę paramą valstybė suteikia Čekijos piliečiams. Įstatymas tiksliai nenurodo, jog tam, kad auka galėtų gauti finansinę paramą, nusikaltimas turi būti padarytas Čekijoje. Iš to galima daryti išvadą, kad finansinė parama Čekijos piliečiams suteikiama nepaisant nusikaltimo padarymo vietos.

2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, policijai laiku pateiktas pranešimas apie nusikaltimą yra viena iš finansinės paramos suteikimo sąlygų. Pagal Finansinės paramos įstatymą valstybė nesuteiks finansinės paramos, jeigu auka skubiai nepraneša apie nusikaltimą, dėl kurio siekiama gauti kompensaciją.

2.8. Ar prieš pateikiant prašymą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų?

Finansinė parama smurtinio nusikaltimo aukai gali būti suteikiama, jeigu nusikaltėlis pripažįstamas kaltu padaręs nusikaltimą, kuris sukėlė asmens sužalojimus, arba jeigu nusikaltėlis išteisinamas dėl to, kad jis negali dalyvauti teismo procese. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis nėra būtina sulaukti tokio nuosprendžio (pvz., jeigu nusikaltėlis nėra žinomas arba jeigu nusikaltėliui negalima pranešti apie pateiktus kaltinimus), jeigu policijos tyrimų rezultatai nepalieka abejonių dėl nusikaltimo, kuriuo buvo sukelti asmeniniai aukos sužalojimai, padarymo.

viršųviršų

2.9. Jeigu nusikaltėlis išaiškinamas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio?

Nors tokia pareiga įstatyme nėra aiškiai nustatyta, remiantis įstatymo nuostatomis galima daryti išvadą, kad yra tikimasi aktyvių aukos veiksmų siekiant iš nusikaltėlio gauti kompensaciją. Dėl to finansinė parama gali būti sumažinta arba panaikinta atsižvelgiant į aukos socialinę padėtį ir į tai, ar auka yra išnaudojusi visas kompensacijos gavimo iš nusikaltėlio arba kito už žalą atsakingo asmens teisines priemones.

2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo išaiškintas ar nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti norėdamas pagrįsti savo prašymą?

Nusikaltėlio tapatybės nustatymas arba nuteisimas nėra teisės gauti finansinę paramą sąlyga – žr. atsakymą į 2.8 klausimą. Tokiais atvejais reikia nustatyti nusikaltimo, sukėlusio aukos asmeninius sužalojimus, padarymo faktą. Tai galima nustatyti atsižvelgiant į įstatymus vykdančių institucijų išvadas ir aukos pateiktus įrodymus.

2.11. Ar yra nustatyti prašymo išmokėti kompensaciją pateikimo terminai?

Prašymas suteikti finansinę paramą turi būti pateikiamas per vienerius metus nuo to laiko, kai auka sužinojo apie nusikaltimu sukeltus nuostolius, priešingu atveju ši teisė išnyksta.

2.12. Kokie nuostoliai yra kompensuojami?

Valstybė suteikia finansinę paramą tais atvejais, kai dėl nusikaltimo padarymo auka patiria asmeninius sužalojimus. Pirmiausia yra atlyginami įrodyti nuostoliai dėl uždarbio praradimo ir įrodytos gydymo išlaidos; aukos giminaičiai gali prašyti kompensuoti įrodytas laidojimo ir išlaikymo išlaidas.

viršųviršų

2.13. Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Finansinė parama suteikiama kaip vienkartinė 25 000 CZK (Čekijos kronų) išmoka arba išmokama suma yra lygi įrodytiems nuostoliams dėl prarasto uždarbio, gydymo išlaidų, laidojimo ir išlaikymo išlaidų. Iš kitų šaltinių gautos sumos, kurias auka gavo kaip žalos atlyginimą, yra išskaičiuojamos iš valstybės teikiamos finansinės paramos.

2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis?

Valstybės teikiama parama negali viršyti 150 000 CZK. Minimalios sumos nėra.

2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybės kompensacijos?

Suteikiama tokio dydžio finansinė parama, kuri yra lygi įrodytiems nuostoliams dėl uždarbio praradimo, medicininio gydymo išlaidoms, laidojimo išlaidoms ir išlaikymo išlaidoms ir kurių nepadengė aukai iš kitų šaltinių (pvz., iš draudimo įmonės) išmokėtos sumos.

2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimus sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją ar jos apskaičiavimui?

Taip, priimant sprendimą dėl to, ar suteikti finansinę paramą, ir jeigu suteikti, tai kokio dydžio, yra atsižvelgiama į aukos elgesį nusikaltimo padarymo metu. Taip pat atsižvelgiama į kitas aplinkybes, dėl kurių auka gali būti atsakinga už žalą: ar auka sutiko su nusikaltėlio baudžiamuoju persekiojimu, ar auka skubiai pranešė apie nusikaltimą, ar auka atsisakė duoti parodymus baudžiamajame procese kaip liudytojas.

viršųviršų

2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis?

Pagal Čekijos teisę išankstinės finansinės paramos išmokos gali būti mokamos. Tačiau prašymo suteikti finansinę paramą nagrinėjimui įstatymas nustato palyginti trumpą laiko tarpą (tris mėnesius). Tam tikru požiūriu vienkartinė 25 000 CZK išmoka, kuri gali būti išmokėta įgyvendinus Finansinės paramos įstatyme nustatytas sąlygas, gali būti laikoma išankstiniu mokėjimu; ši suma gaunama pirmiausia. Jeigu per nustatytą terminą įrodomas faktiškai patirtų nuostolių dydis, skirtumas išmokamas vėliau.

2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie prašymo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti?

Visos įstatymus vykdančios institucijos (policija, prokurorai, teisėjai) turi pareigą informuoti auką apie sąlygas, susijusias su finansinės paramos suteikimu. Reikalingas formas ir kitokią informaciją apie finansinės paramos prašymą galima gauti Čekijos teisingumo ministerijoje.

2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prašymui pateikti?

Pateikiant finansinės paramos prašymą aukai nėra būtinas teisinis atstovavimas. Tačiau jeigu auka nori, ji gali pasisamdyti teisinį atstovą, nors su tuo susijusias išlaidas auka apmoka pati. Netgi šiuo atveju asmenys, negalintys susimokėti už teisines paslaugas, gali kreiptis į Čekijos advokatų tarybą, kad ši paskirtų jiems advokatą.

2.20. Kur turiu siųsti prašymą?

Finansinės paramos prašymai pateikiami Čekijos teisingumo ministerijai adresu: Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2.

2.21. Ar yra paramos nusikaltimų aukoms organizacijų, kurios gali suteikti papildomą pagalbą?

Baltasis saugumo žiedas (Bílý kruh bezpečí) yra ne pelno organizacija, suteikianti pagalbą smurtinių nusikaltimų aukoms. Visų pirma ši organizacija siūlo konsultacines teisines paslaugas ir psichologo konsultacijas aukoms, įskaitant ir informacijos apie galimybę gauti kompensaciją iš nusikaltėlio arba valstybės suteikimą. Daugiau informacijos galima rasti interneto tinklalapyje: http://www.bkb.cz/ ceština - English.

Papildoma informacija

Kompensacijos ceština - English skiltis Čekijos teisingumo ministerijos interneto tinklalapyje.

« Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija | Čekija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 15-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė