Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Austrija

Pēdējo reizi atjaunots: 11-08-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Austrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kaitējuma nodarītāja maksāta kompensācija noziegumu upuriem 1.
1.1. Pie kādiem priekšnosacījumiem kriminālprocesa ietvaros es varu īstenot savas tiesības prasīt no kaitējuma nodarītāja kompensāciju? 1.1.
1.2. Kādā procesa stadijā man jāīsteno kaitējuma kompensācijas prasījuma tiesības? 1.2.
1.3. Kādā formā un kur man jāīsteno kaitējuma kompensācijas prasījuma tiesības? 1.3.
1.4. Kā man jānoformē kaitējuma kompensācijas prasījums (norādot kopējo summu, vai norādot atsevišķas pozīcijas)? 1.4.
1.5. Vai pirmstiesas procesa vai kriminālprocesa laikā man pienākas juridiska palīdzība? 1.5.
1.6. Kādi pierādījumi man jāpiedāvā attiecībā uz kaitējuma atlīdzināšanas prasījumu? 1.6.
1.7. Vai attiecībā uz tiesas nolēmuma izpildi, ar kuru tiesa uzdod zaudējumu nodarītājam kompensēt nodarīto kaitējumu, man pienākas īpaša palīdzība? 1.7.
2. Valsts vai valsts iestāžu maksāta kompensācija noziegumu upuriem 2.
2.1. Vai noziegumu upuriem ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādēm? 2.1.
2.2. Vai šo valsts kompensāciju var saņemt tikai personas, kas ir noteiktu noziedzīgu nodarījumu upuri? 2.2.
2.3. Vai šo valsts kompensāciju var saņemt tikai personas, kurām nodarīts noteikts kaitējums? 2.3.
2.4. Vai upura nāves gadījumā kompensāciju var pieprasīt arī viņa radinieki vai apgādājamie? 2.4.
2.5. Vai kompensācijas lūgums saistīts ar noteiktas valsts pilsonību vai noteiktu pastāvīgu dzīvesvietu? 2.5.
2.6. Vai es varu lūgt kompensāciju, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts citā valstī? Pie kādiem priekšnosacījumiem? 2.6.
2.7. Vai ir nepieciešams, lai par noziedzīgo nodarījumu būtu ziņots policijai? 2.7.
2.8. Vai pirms iesnieguma iesniegšanas man jāgaida policijas izziņas darbību rezultāti vai kriminālprocesa iznākums? 2.8.
2.9. Vai kaitējuma atlīdzināšanas prasījums vispirms jāvērš pret personu, kuras vaina kaitējuma nodarīšanā ir pierādīta? 2.9.
2.10. Vai es drīkstu arī tādā gadījumā lūgt valsts palīdzību, ja kaitējuma nodarītājs nav noskaidrots vai nav notiesāts? 2.10.
2.11. Vai kaitējuma kompensācijas lūgums jāiesniedz noteiktā laikā (termiņā)? 2.11.
2.12. Par kāda veida kaitējumiem es varu lūgt kompensāciju 2.12.
2.13. Kā tiek aprēķināta kompensācijas summa? 2.13.
2.14. Vai ir paredzēta minimālā un maksimālā valsts kompensācijas summa? 2.14.
2.15. Vai, aprēķinot valsts kompensācijas summu, tiek ņemti vērā kompensācijas maksājumi, ko es esmu saņēmis/ saņemšu no citām iestādēm (piem., apdrošināšanu)? 2.15.
2.16. Vai ir citi kritēriji, kas ir noteicoši, izšķirot jautājumu par to, vai es saņemšu valsts kompensāciju, kā tiks aprēķināta valsts kompensācijas summa, piemēram, mana rīcība attiecībā uz noziedzīgo nodarījumu, kas ir cēloņsakarībā ar pārkāpumu? 2.16.
2.17. Vai ir iespējams saņemt kompensācijas maksājuma avansu? Pie kādiem priekšnoteikumiem? 2.17.
2.18. Kur es varu saņemt kompensācijas lūguma iesniegšanai nepieciešamās veidlapas un papildus informāciju par tiesību uz valsts kompensāciju īstenošanu? Vai ir izveidota īpaša help line vai website? 2.18.
2.19. Vai attiecībā uz kompensācijas lūgumu es varu izmantot juridisko palīdzību ? 2.19.
2.20. Kam man jāiesniedz lūgums? 2.20.
2.21. Vai es varu saņemt papildus konsultācijas pastāvošajās organizācijās, kas sniedz palīdzību noziegumu upuriem? 2.21.

 

1. Kaitējuma nodarītāja maksāta kompensācija noziegumu upuriem

1.1. Pie kādiem priekšnosacījumiem kriminālprocesa ietvaros es varu īstenot savas tiesības prasīt no kaitējuma nodarītāja kompensāciju?

Personas, kurām ar sodāmu darbību nodarīts kaitējums, kriminālprocesa ietvaros var īstenot savas tiesības un prasīt no kaitējuma nodarītāja kaitējuma kompensāciju, paziņojot, ka sakarā ar šo prasījuma tiesību tās iesaistās kriminālprocesā. Var iesniegt kompensācijas prasījumu par mantisku kaitējumu, kurš upurim nodarīts ar sodāmu nodarījumu, par kuru tā izdarītājs attiecīgajām iestādēm jāsauc pie kriminālatbildības. Garīgu interešu aizskārums netiek kompensēts.

1.2. Kādā procesa stadijā man jāīsteno kaitējuma kompensācijas prasījuma tiesības?

Kriminālprocesa kodeksa 47. panta 1. punkts paredz, ka cietusī persona ar savām privātajām prasījuma tiesībām sakarā ar sodāmo darbību, iesaistās kriminālprocesā līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai. Tomēr jurisdikcija pieļauj augstāk minētās personas iesaistīšanos tiesas procesā arī tiesas izmeklēšanas laikā.

1.3. Kādā formā un kur man jāīsteno kaitējuma kompensācijas prasījuma tiesības?

Lai cietusī persona ar savām privātajām prasījuma tiesībām sakarā ar sodāmo darbību iesaistītos procesā (iesaistīšanās procesā kā dalībniekam, kas ir privātpersona), šai personai nav jāceļ noteiktas formas prasība, kā tas noteikts civiltiesībās. Tai jāiesniedz brīvas formas paziņojums par to, ka, pieprasot nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, cietusī persona iesaistās kriminālprocesā. Kriminālprocesa likums neparedz īpašu veidu attiecībā uz lietas dalībnieku - privātpersonu iesaistīšanos procesā. Šo personas mutvārdu paziņojumu var protokolēt ziņojuma par noziedzīgo nodarījumu sniegšanas brīdī, vai, drošības iestādēm (policijai, žandarmērijai) vai izmeklēšanas tiesnesim pirmstiesas kriminālprocesa laikā nopratinot lieciniekus, vai, skaties 1.2.punktu, vēl arī tiesas izmeklēšanas laikā. Cietusī persona var arī iesniegt rakstisku paziņojumu par iesaistīšanos procesā un cietušo personu nav jāpārstāv advokātam. Sniedzot paziņojumu par iesaistīšanos lietā, cietusī persona iegūst lietas dalībnieka – privātpersonas statusu (Kriminālprocesa kodeksa 47. panta 1. punkts) un kļūst kriminālprocesā par pusi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.4. Kā man jānoformē kaitējuma kompensācijas prasījums (norādot kopējo summu, vai norādot atsevišķas pozīcijas)?

Paziņojumā par iesaistīšanos kriminālprocesā nav jānorāda precīza kaitējuma atlīdzības prasījuma summa; protams, norādīt prasītās summas apmēru ir mērķtiecīgi. Ja prasījuma tiesības balstās uz dažādiem faktiskiem priekšnosacījumiem un dažādiem tiesiskiem pamatiem (piemēram, slimnīcas izmaksas un sāpju nauda), tad zaudējumu atlīdzināšanas prasījumā ietvertās summas precīzāk jānorāda vēlākais tiesas izmeklēšanas laikā.

1.5. Vai pirmstiesas procesa vai kriminālprocesa laikā man pienākas juridiska palīdzība?

Cietušās personas bez maksas var saņemt juridisku palīdzību neatkarīgi no tā, vai krimināllieta ierosināta visās apgabaltiesās un „pirmās advokāta izziņas“ ietvaros. Bez tam visu kriminālprocesā iesaistīto iestāžu uzdevums ir norādīt cietušām personām viņu tiesības kriminālprocesā (kriminālprocesa kodeksa 47.a panta 1. punkts), informēt šīs personas par notiekošo kriminālprocesu, ja ir šaubas par to, vai šīm personām ir attiecīga informācija (kriminālprocesa kodeksa 365. panta 1. punkts) un oficiāli ņemt vērā sodāmās darbības rezultātā nodarīto kaitējumu, kā arī citus blakus apstākļus, kas svarīgi attiecībā uz radītajām privāttiesiskajām sekām (kriminālprocesa kodeksa 365. panta 1. punkts). Jebkuru privātpersonu - kriminālprocesa dalībnieku var pārstāvēt advokāts; tomēr cietusī persona obligāti nav jāpārstāv advokātam. Nepilngadīgas personas, kas ir cietsirdīgas izturēšanās un seksuālas vardarbības upuri, tā sauktā procesa atbalsta“ ietvaros var izmantot bezmaksas advokāta pārstāvību, sākot no paziņojuma par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas brīža līdz kriminālprocesa beigām. Nav paredzēts vispārējs noteikums, ka privātpersonas – procesa dalībniekus bez maksas pārstāv advokāts.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.6. Kādi pierādījumi man jāpiedāvā attiecībā uz kaitējuma atlīdzināšanas prasījumu?

Tiesai kriminālprocesā oficiāli jāņem vērā kaitējums, ko radījusi sodāmā darbība un citi blakus apstākļi, kas svarīgi attiecībā uz privāttiesiskajām sekām (kriminālprocesa kodeksa 365. panta 1. punkts). Tiesas pienākums ir veikt vienkāršu papildus izmeklēšanu, ja ar kriminālprocesa gaitā gūtajiem atzinumiem nav pietiekami, lai būtu iespējams droši spriest par kaitējuma kompensācijas prasījumu (kriminālprocesa kodeksa 366. panta 2. punkts). Attiecībā uz Austrijas kriminālprocesiem un procesiem attiecībā uz noziedzīgo nodarījumu radītajiem kaitējumiem, kuru atlīdzināšanu kriminālprocesā prasa cietusī persona (adhēzijas procedūra), ir spēkā izmeklēšanas pamatprincips (inkvizīcijas pamatprincips), tas nozīmē, ka lietas apstākļi nav jākonstatē pusēm, bet tiesai. Tātad tiesas pienākums ir savākt tos pierādījumus, kas tai nepieciešami nolēmuma par kaitējuma kompensāciju pieņemšanai.

1.7. Vai attiecībā uz tiesas nolēmuma izpildi, ar kuru tiesa uzdod zaudējumu nodarītājam kompensēt nodarīto kaitējumu, man pienākas īpaša palīdzība?

Nepieciešamības gadījumā nozieguma upuriem visa kriminālprocesa laikā, līdz pat tā beigām, tiek piešķirta Federālās tieslietu ministrijas veicināta palīdzība, kas var ietvert gan juridisku palīdzību, gan psiholoģisku sagatavošanu un aprūpi. Šis upuriem sniegtās palīdzības veids neattiecas uz civilprocesu, kas seko pēc tam, vai uz piespiedu izpildes procesu, lai panāktu, ka cietušajai personai tiek izmaksāta tiesas lēmumā noteiktā kaitējuma atlīdzināšanas summa (piespiedu izpildes process).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tomēr jāņem vērā, ka piespiedu izpildes procesa laikā tiesa parasti pieņem nolēmumus bez lietas iepriekšējas mutvārdu izskatīšanas, tā kā principā nozieguma upuris netiek nopratināts. Nedaudzajos gadījumos, kad likums pieprasa cietušās personas nopratināšanu, to var izdarīt ne tikai mutvārdos, bet arī cietušajai personai sniedzot izteikumus rakstiskā formā. Mutvārdu nopratināšanu – pilnvarotās personas un uzticības personas klātbūtnē – var veikt bez pārējo nopratināmo personu klātbūtnes. Tas palīdz izvairīties no upura konfrontācijas ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

2. Valsts vai valsts iestāžu maksāta kompensācija noziegumu upuriem

2.1. Vai noziegumu upuriem ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādēm?

Valsts maksā palīdzību saskaņā ar 1972. gada 9. jūlija federālo likumu par palīdzības maksājumiem noziegumu upuriem, BGBl. Nr. 288/1972, [Verbrechensopfergesetz - VOG].

2.2. Vai šo valsts kompensāciju var saņemt tikai personas, kas ir noteiktu noziedzīgu nodarījumu upuri?

Valsts palīdzības maksājuma priekšnoteikums ir apstāklis, ka izdarīts prettiesisks un tīšs noziedzīgs nodarījums, par kuru paredzētais sods ir brīvības atņemšana ilgāk par sešiem mēnešiem.

2.3. Vai šo valsts kompensāciju var saņemt tikai personas, kurām nodarīts noteikts kaitējums?

Principā, 2.2. punktā norādītā noziedzīgā nodarījumam sekām jābūt miesas bojājumiem vai veselības kaitējumam. 

Lapas augšmalaLapas augšmala

Darba spēju samazinājuma gadījumā palīdzība sakarā ar zaudēto izpeļņu tiek maksāta tikai tad, ja iespējams prognozēt, ka šāds stāvoklis ilgs vismaz sešus mēnešus vai, ja cietušajai personai nodarīti smagi miesas bojājumi kriminālkodeksa izpratnē.

2.4. Vai upura nāves gadījumā kompensāciju var pieprasīt arī viņa radinieki vai apgādājamie?

Saskaņā ar federālo likumu par palīdzības maksājumiem noziegumu upuriem [VOG] arī mirušā apgādājamie piederīgie var pieprasīt kompensāciju.

2.5. Vai kompensācijas lūgums saistīts ar noteiktas valsts pilsonību vai noteiktu pastāvīgu dzīvesvietu?

Austrijas pilsoņiem palīdzības maksājumus veic neatkarīgi no noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vietas. Bez tam kompensāciju ir tiesīgi lūgt arī Eiropas ekonomikas zonas valstu pilsoņi, kuriem kaitējums nodarīts iekšzemē. Ja kaitējums nodarīts ārzemēs, kompensācijas maksājuma priekšnoteikums ir, lai, ņemot vērā Vienošanā par Eiropas ekonomikas zonu noteikto uzņēmējdarbības brīvību un personu brīvas pārvietošanās tiesībām, šo personu pastāvīgās uzturēšanās vieta tomēr būtu Austrija.

2.6. Vai es varu lūgt kompensāciju, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts citā valstī? Pie kādiem priekšnosacījumiem?

Kā norādīts 2.5. punktā, saskaņā ar federālo likumu par palīdzības maksājumiem noziegumu upuriem [VOG], kompensāciju pie noteiktiem priekšnosacījumiem maksā arī par ārzemēs izdarītu noziedzīgu nodarījumu rezultātā radītu kaitējumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.7. Vai ir nepieciešams, lai par noziedzīgo nodarījumu būtu ziņots policijai?

Kompensācijas pretendentiem principā jāveicina noziedzīgā nodarījuma atklāšana un noziedzīgā nodarījuma izdarītāja noskaidrošana. Ja tiek konstatēta kompensācijas pretendenta bezdarbība, pie kuras vainīgs viņš pats, tad palīdzības maksājumi viņam nepienākas.

2.8. Vai pirms iesnieguma iesniegšanas man jāgaida policijas izziņas darbību rezultāti vai kriminālprocesa iznākums?

Saskaņā ar federālo likumu par palīdzības maksājumiem noziegumu upuriem [VOG] prasījumu var iesniegt neatkarīgi no policijas veikto izziņas darbību vai kriminālprocesa stadijas.

2.9. Vai kaitējuma atlīdzināšanas prasījums vispirms jāvērš pret personu, kuras vaina kaitējuma nodarīšanā ir pierādīta?

Lai saņemtu federālā likumā par palīdzības maksājumiem noziegumu upuriem [VOG] paredzēto valsts palīdzību, vispirms nepieciešams noziedzīgā nodarījuma izdarītāju saukt pie atbildības civiltiesiskā ceļā.

Protams, noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izmaksātā kompensācija jāņem vērā, aprēķinot palīdzības maksājumus atbilstoši federālajam likumam par valsts palīdzības maksājumiem noziegumu upuriem [VOG].

2.10. Vai es drīkstu arī tādā gadījumā lūgt valsts palīdzību, ja kaitējuma nodarītājs nav noskaidrots vai nav notiesāts?

Arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots, valsts var izmaksāt palīdzību, ja iespējams ticami pieņemt, ka veikts 2.2. punktā norādītais noziedzīgais nodarījums.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.11. Vai kaitējuma kompensācijas lūgums jāiesniedz noteiktā laikā (termiņā)?

Atsevišķiem palīdzības maksājumiem noteiktais lūgumu iesniegšanas termiņš ir seši mēneši, attiecīgi, divi gadi kopš noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas dienas. Ja lūgums tiek iesniegts vēlāk, parasti palīdzību izmaksā tā mēneša sākumā, kas seko lūguma iesniegšanas mēnesim.

2.12. Par kāda veida kaitējumiem es varu lūgt kompensāciju

Federālais likums par palīdzības maksājumiem noziegumu upuriem [VOG] paredz šādu palīdzības maksājumus:

 • zaudētās izpeļņas un uztura naudas atlīdzināšanu
 • veselības aprūpes izmaksu segšanu
 • ortopēdisko pakalpojumu apmaksu
 • rehabilitācijas izmaksu segšanu
 • pabalstus cietušo kopšanai, vai pabalstus neredzīgām personām
 • bēru izmaksu atlīdzināšanu.
2.13. Kā tiek aprēķināta kompensācijas summa?

2.12. Paredzētā valsts palīdzība galvenokārt tiek maksāta atbilstoši civiltiesiskiem (zaudējumu kompensācijas tiesiskajiem) kritērijiem.

Kompensējot zaudēto izpeļņu un uztura naudu, cēloņsakarībā saistīto ienākumu zudumu kompensē līdz noteiktajam maksimālajam apmēram. Veicot personu kopšanai un neredzīgām personām paredzētos maksājumus, šo cietušo personu kopšanai nepieciešamos papildus izdevumus atlīdzina viena, kopēja maksājuma veidā.

2.14. Vai ir paredzēta minimālā un maksimālā valsts kompensācijas summa?

Principā nav noteiktas valsts palīdzības minimālās un maksimālās summas. Taču attiecībā uz zaudētās izpeļņas un uztura naudas kompensāciju noteiktas mēneša ienākumu robežas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.15. Vai, aprēķinot valsts kompensācijas summu, tiek ņemti vērā kompensācijas maksājumi, ko es esmu saņēmis/ saņemšu no citām iestādēm (piem., apdrošināšanu)?

Aprēķinot palīdzības summu, saskaņā ar federālo likumu par palīdzības maksājumiem noziegumu upuriem [VOG], ņem vērā noziedzīgā nozieguma izdarītāja un valsts maksājumus, kā arī likumā paredzētos sociālās apdrošināšanas maksājumus. Turpretī privātās apdrošināšanas maksājumi par satiksmes negadījumiem netiek ņemti vērā.

2.16. Vai ir citi kritēriji, kas ir noteicoši, izšķirot jautājumu par to, vai es saņemšu valsts kompensāciju, kā tiks aprēķināta valsts kompensācijas summa, piemēram, mana rīcība attiecībā uz noziedzīgo nodarījumu, kas ir cēloņsakarībā ar pārkāpumu?

Federālais likums par palīdzības maksājumiem noziegumu upuriem [VOG] nosaka noziedzīgo nodarījumu sastāvus, pie kuriem valsts palīdzība var tikt atteikta vai samazināta (piem., dalība noziedzīgajā nodarījumā, kautiņi, bezdarbība attiecībā uzkaitējuma samazināšanu – skatīt arī 2.7. punktu).

2.17. Vai ir iespējams saņemt kompensācijas maksājuma avansu? Pie kādiem priekšnoteikumiem?

Finanšu līdzekļu steidzamas nepieciešamības gadījumā var izmaksāt palīdzības maksājumu avansu.

2.18. Kur es varu saņemt kompensācijas lūguma iesniegšanai nepieciešamās veidlapas un papildus informāciju par tiesību uz valsts kompensāciju īstenošanu? Vai ir izveidota īpaša help line vai website?

Federālās sociālās nodrošināšanas, paaudžu un patērētāju aizsardzības ministrijas tīmekļu vietnē Leistungen/Behinderung/Entschädigung Deutsch - English (maksājumi/invaliditāte/kompensācija) iekļauta informācija par federālo likumu par palīdzības maksājumiem noziegumu upuriem [VOG]. Valsts palīdzību saskaņā ar federālo likumu par maksājumiem noziegumu upuriem [VOG] var lūgt, iesniedzot brīvi izvēlētas formas iesniegumu.

2.19. Vai attiecībā uz kompensācijas lūgumu es varu izmantot juridisko palīdzību ?

Protams, ka tā valsts iestāde, kas atbildīga par federālā likuma par palīdzības maksājumiem noziegumu upuriem [VOG] īstenošanu sniedz konsultācijas par iespējamiem palīdzības maksājumiem un nodrošina palīdzību arī lūgumu iesniegšanā.

Taču saskaņā ar federālo likumu par palīdzības maksājumiem noziegumu upuriem [VOG] bezmaksas advokāta pakalpojumi nav iespējami.

2.20. Kam man jāiesniedz lūgums?

Lūgumi jāiesniedz federālajā sociālajā pārvaldē [Bundesozialamt], katrā federālajā zemē ir attiecīga sociālā iestāde. Kompensācijas pretendentiem, kas dzīvo ārzemēs, jāgriežas federālās zemes iestādē Landesstelle Wien, Babenbergerstraße 5, 1010 Vīne.

2.21. Vai es varu saņemt papildus konsultācijas pastāvošajās organizācijās, kas sniedz palīdzību noziegumu upuriem?

No privātajām organizācijām, kas nodarbojas ar palīdzības sniegšanu noziegumu upuriem pirmām kārtām jānorāda Weiße Ring. Sīkāka informācija iekļauta šīs organizācijas tīmekļa vietnē Weisser Ring: Die Kriminalitätsopferhilfe Deutsch [Baltais aplis:palīdzība kriminālnoziegumu upuriem].

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Austrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 11-08-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste