Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Švédsko

Posledná úprava: 06-09-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Švédsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Dostali ste sa do sporu s firmou, živnostníkom, vaším zamestnávateľom, členom vašej rodiny alebo s inou osobou v krajine, kde bývate alebo v zahraničí. Tu sú príklady otázok, ktoré by ste si mali na úvod položiť. 

OBSAH

1. Musím sa obrátiť na súd? 1.
2. Nie je neskoro na podanie žiadosti o začatie súdneho konania na súde? 2.
3. Mám požiadať o začatie súdneho konania na súde vo Švédsku? 3.
4. Ak áno, na ktorý súd vo Švédsku sa mám obrátiť? 4.
5. Na aký typ súdu vo Švédsku sa mám obrátiť? 5.
6. Môžem podať žiadosť o začatie súdneho konania sám, alebo sa pri podaní žiadosti o začatie súdneho konania musím obrátiť napríklad na advokáta? 6.
7. Kde mám podať žiadosť o predvolanie na súd? Na recepcii súdu, v kancelárii súdu alebo na inom úrade? 7.
8. V akom jazyku môže byť žiadosť o predvolanie na súd? Môžem podať žiadosť o začatie súdneho konania ústne, alebo sa požaduje písomná forma? Môžem použiť fax alebo elektronickú poštu? 8.
9. Existujú špeciálne formuláre na podanie žiadosti o začatie súdneho konania na súde? Ak nie, ako treba žiadosť o začatie súdneho konania podať? Existujú predpisy, ktoré určujú, čo má žiadosť o predvolanie na súd obsahovať? 9.
10. Musím zaplatiť súdny poplatok? Ak áno, kedy ho treba zaplatiť? Musím zaplatiť advokátovi už vtedy, keď predložím žiadosť o predvolanie na súd? 10.
11. Môže mi byť pridelená právna pomoc? (Pozri základné informácie o právnej pomoci.11.
12. Kedy sa považuje žiadosť o začatie súdneho konania za podanú? Dostanem od úradov potvrdenie o tom, že som podal žiadosť o začatie súdneho konania správnym spôsobom? 12.
13. Môžem dostať harmonogram ďalšieho vybavovania veci, napríklad termín, kedy sa mám dostaviť na súd? 13.

 

OTÁZKY, NA KTORÉ BY STE SI MALI ODPOVEDAŤ PRV, NEŽ SA OBRÁTITE NA SÚD

1. Musím sa obrátiť na súd?

V skutočnosti môže byť niekedy vhodnejšie využiť alternatívne systémy riešenia sporov (pozri základné informácie na túto tému).

2. Nie je neskoro na podanie žiadosti o začatie súdneho konania na súde?

Premlčacia lehota podania žiadosti o začatie súdneho konania na súde je rôzna v závislosti od toho, v akej veci sa žiadosť podáva. Na otázky o premlčacej lehote vám odpovie napríklad právny poradca alebo poradca spotrebiteľa.

3. Mám požiadať o začatie súdneho konania na súde vo Švédsku?

Pozri základné informácie o kompetenciách súdov.

4. Ak áno, na ktorý súd vo Švédsku sa mám obrátiť?

Na výber miesta podania žiadosti o začatie súdneho konania môže mať vplyv vaše bydlisko, bydlisko protistrany a ďalšie okolnosti. Pozri základné informácie o kompetenciách súdov vo Švédsku.

5. Na aký typ súdu vo Švédsku sa mám obrátiť?

Na výber typu súdu pri podávaní žiadosti o začatie súdneho konania môže mať vplyv charakter veci, v ktorej sa žiadosť o začatie súdneho konania podáva, sporná suma a ďalšie okolnosti. Pozri základné informácie o kompetenciách súdov vo Švédsku.

HoreHore

AKO MÁTE PODAŤ ŽIADOSŤ O ZAČATIE SÚDNEHO KONANIA

6. Môžem podať žiadosť o začatie súdneho konania sám, alebo sa pri podaní žiadosti o začatie súdneho konania musím obrátiť napríklad na advokáta?

Súkromné osoby majú dovolené podávať žiadosť o začatie súdneho konania na súde samostatne. Vo Švédsku teda nie je povinnosťou mať na súde zástupcu alebo advokáta. Neexistuje ani žiadny monopol advokátov v tom zmysle, že by zástupca alebo pomocník v súdnom konaní musel byť advokátom.

Ak to zhrnieme, existuje teda možnosť podať žiadosť o začatie súdneho konania samostatne bez povinnosti vyhľadať advokáta.

7. Kde mám podať žiadosť o predvolanie na súd? Na recepcii súdu, v kancelárii súdu alebo na inom úrade?

Žiadosť o predvolanie treba doručiť na súd. Môžete ju odovzdať v kancelárii súdu, môžete ju vložiť do štrbiny na poštu vo dverách alebo do poštovej schránky súdu, môžete ju odovzdať úradnej osobe súdu alebo zaslať na súd poštou.

8. V akom jazyku môže byť žiadosť o predvolanie na súd? Môžem podať žiadosť o začatie súdneho konania ústne, alebo sa požaduje písomná forma? Môžem použiť fax alebo elektronickú poštu?

Vo Švédsku je súdnym jazykom švédčina. Žiadosť o predvolanie na súd musí byť preto po švédsky. Ak bol však nejaký dokument predložený v inom jazyku, môže súd v istých prípadoch nariadiť jednej zo strán sporu, aby dala daný dokument preložiť. Vo výnimočných prípadoch môže súd sám zariadiť preklad dokumentu.

HoreHore

Žiadosť o predvolanie na súd musí byť písomná a vlastnoručne podpísaná. Ak žiadosť nie je vlastnoručne podpísaná, ale bola zaslaná napríklad faxom alebo elektronickou poštou, súd bude požadovať potvrdenie žiadosti dokumentom s vlastnoručným podpisom. Ak súdu nebude doručené takéto potvrdenie, súd žiadosť zamietne.

9. Existujú špeciálne formuláre na podanie žiadosti o začatie súdneho konania na súde? Ak nie, ako treba žiadosť o začatie súdneho konania podať? Existujú predpisy, ktoré určujú, čo má žiadosť o predvolanie na súd obsahovať?

Nie sú určené žiadne požiadavky, ktoré by stanovovali použitie špeciálnych formulárov na podanie žiadosti o začatie súdneho konania. Existuje však vypracovaný formulár s názvom Žiadosť o predvolanie na súd, DV 161. Tento formulár sa nachádza na domovskej stránke svenska švédskeho súdneho zboru.

Žiadosť o predvolanie na súd musí obsahovať údaje o stranách sporu, presnú požiadavku, pozadie požiadavky, údaje o dôkazoch, na ktoré sa odvoláva a údaje o tom, čo jednotlivé dôkazy potvrdzujú vrátane údajov o okolnostiach, na základe ktorých vec patrí do kompetencie daného súdu.

Písomné dôkazy, na ktoré sa odvoláva, sa predkladajú spoločne so žiadosťou.

Ak je podaná žiadosť neúplná, súd bude požadovať jej doplnenie. Ak súdu nebude doručené takéto doplnenie, súd žiadosť zamietne.

10. Musím zaplatiť súdny poplatok? Ak áno, kedy ho treba zaplatiť? Musím zaplatiť advokátovi už vtedy, keď predložím žiadosť o predvolanie na súd?

Pri podaní žiadosti v rámci súdneho sporu musí žiadateľ zaplatiť poplatok za žiadosť. Poplatok treba zaplatiť okresnému súdu, keď sa žiadosť predkladá. V súčasnosti predstavuje poplatok za žiadosť 450 švédskych korún (približne 50 eur). Ak žiadateľ nezaplatí poplatok za žiadosť, súd vydá nariadenie o dodatočnom zaplatení poplatku. Ak poplatok napriek tomu nebude zaplatený, súd žiadosť zamietne.

HoreHore

Otázka uhradenia nákladov na advokáta je vecou medzi klientom a advokátom. Platí to aj pre požiadavku na zaplatenie zálohy a následnej fakturácie za vykonanú prácu. V prípade, že žiadateľovi bola pridelená právna pomoc, platia špeciálne predpisy, pozri tému právna pomoc.

11. Môže mi byť pridelená právna pomoc? (Pozri základné informácie o právnej pomoci.)

ČO SA DEJE POTOM?

12. Kedy sa považuje žiadosť o začatie súdneho konania za podanú? Dostanem od úradov potvrdenie o tom, že som podal žiadosť o začatie súdneho konania správnym spôsobom?

Vo Švédsku sa žiadosť o začatie súdneho konania považuje za podanú v deň doručenia žiadosti o predvolanie súdu. Žiadosť o predvolanie sa považuje za doručenú súdu v deň, keď dokument alebo oznámenie pošty o zaplatenej poštovej zásielke, ktorá obsahuje dokument príde na súd, alebo je odovzdané do rúk oprávnenej úradnej osoby.

Ak je možné predpokladať, že dokument alebo oznámenie o ňom bolo v určitý deň doručené kancelárii súdu alebo bolo pridelené súdu na pošte, potom sa tento dokument považuje za doručený v ten istý deň, aj keď sa príslušnej úradnej osobe dostane do rúk až v nasledujúci pracovný deň.

Súd neposiela potvrdenie o tom, že podanie žiadosti o začatie súdneho konania bolo vykonané správnym spôsobom automaticky. Informáciu o tom však dostanete, ak sa napríklad telefonicky skontaktujete so súdom.

13. Môžem dostať harmonogram ďalšieho vybavovania veci, napríklad termín, kedy sa mám dostaviť na súd?

Podľa ustanovení zákona o súdnom procese má súd povinnosť čo najrýchlejšie vypracovať harmonogram vybavovania súdneho konania. Môžu sa však vyskytnúť isté súdne konania, pri ktorých vypracovanie harmonogramu nemá význam. Kým súd neprijme obhajobu obžalovaného, sú podklady na vypracovanie harmonogramu vo väčšine prípadov nedostatočné.

Vždy existuje možnosť získať informácie o ďalšom vybavovaní súdneho konania prostredníctvom kontaktu so súdom, napríklad telefonicky.

Bližšie informácie

 • Justitiedepartementet (Ministerstvo spravodlivosti) English - svenska
 • Domstolsverket (Súdny zbor) svenska
 • Riksskatteverket (Štátny daňový úrad) svenska

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Švédsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-09-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo