Europese Commissie > EJN > Aanhangigmaking van zaken bij de rechter > Zweden

Laatste aanpassing: 23-07-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Zweden

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


U hebt een geschil met een onderneming, een vakman, uw werkgever, een familielid, of enige andere persoon, in eigen land of in het buitenland. Om dit geschil op te lossen, dient U zich een aantal vragen te stellen, zoals: 

INHOUDSOPGAVE

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend? 1.
2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden? 2.
3. Is het zeker dat ik mij tot een rechtbank van deze lidstaat moet wenden? 3.
4. Tot welke rechter of rechtbank van Zweden moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden? 4.
5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat? 5.
6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt? 6.
7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst? 7.
8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken? 8.
9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? 9.
10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald? 10.
11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (informatiedossier 'Rechtshulp') 11.
12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt? 12.
13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ? 13.

 

Vooraf te stellen vragen:

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend?

Het is immers mogelijk dat beter gebruik wordt gemaakt van de 'Alternatieve geschillenbeslechting'. (Zie het betrokken informatiedossier)

2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden?

De termijnen om een zaak bij het gerecht aanhangig te maken, verschillen naargelang het geval. Vragen in verband met termijnen kunnen worden beantwoord door een raadsman of door een bureau dat informatie over de toegang tot het recht verschaft.

3. Is het zeker dat ik mij tot een rechtbank van deze lidstaat moet wenden?

Zie informatiedossier 'Bevoegdheid van de rechtbanken'.

4. Tot welke rechter of rechtbank van Zweden moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden?

Zie informatiedossier 'Bevoegdheid van de rechtbanken'.

5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat?

Zie informatiedossier 'Bevoegdheid van de rechtbanken â¿¿ Zweden'.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Wijze waarop een zaak bij een rechtbank aanhangig wordt gemaakt

6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt?

Particulieren kunnen zelf in rechte optreden. In Zweden is het niet verplicht een beroep te doen op een wettelijke vertegenwoordiger of advocaat. Evenmin beschikken de advocaten over een monopolie: de gekozen raadsman moet dus niet noodzakelijk een advocaat zijn.

Samenvattend: het is mogelijk alleen een zaak aan te spannen, zonder de bijstand van een advocaat.

7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst?

Er dient een verzoek tot dagvaarding bij het gerecht te worden ingediend; dit kan op de griffie of in de brievenbus van het gerecht. Het verzoekschrift kan ook aan een aangestelde van het gerecht worden overhandigd of per post worden opgestuurd.

8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken?

De proceduretaal in Zweden is het Zweeds. Een verzoek tot dagvaarding moet bijgevolg in die taal worden opgesteld. Indien een document in een andere taal is ingediend, kan het gerecht de betrokken partij in bepaalde gevallen opdragen het te laten vertalen. In uitzonderlijke gevallen kan het gerecht het document zelf vertalen.

Het verzoek tot dagvaarding moet schriftelijk worden ingediend en moet door de verzoekende partij zelf zijn ondertekend. Ingeval het verzoek per fax of per e-mail is verstuurd, zal het gerecht verzoeken om bevestiging door een ondertekend exemplaar van het document. Bij gebrek aan een dergelijke bevestiging wordt het verzoek verworpen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend?

Er is geen verplichting bepaalde formulieren te gebruiken om een vordering bij het gerecht aanhangig te maken. Er bestaat echter wel een formulier voor een verzoek tot dagvaarding (Ansökan om stämning, DV 161) : dit is beschikbaar op de homepage (Domstolsverkets hemsida) sv van de nationale administratie der gerechten.

Het verzoek dient de volgende gegevens te bevatten: persoonlijke gegevens betreffende de partijen, een specifieke vordering, de gronden voor de vordering, informatie over de aangevoerde bewijsmiddelen, de argumenten die door de respectievelijke bewijsmiddelen worden gestaafd en informatie over de omstandigheden die de bevoegdheid van het gerecht bepalen.

De door de partijen gebruikte bewijsstukken moeten samen met het verzoekschrift ter griffie worden ingediend.

Indien een verzoekschrift niet volledig is, zal het gerecht om vervollediging verzoeken. Indien niet aan dit verzoek wordt voldaan, wordt de vordering afgewezen.

10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald?

Voor burgerlijke vorderingen dient de verzoekende partij aan het in eerste aanleg bevoegde gerecht bij de indiening van het verzoekschrift een recht te betalen. Dit recht beloopt momenteel 450 SEK (ongeveer 50 EUR). Indien dit recht niet wordt betaald, stuurt het gerecht een aanmaning aan de verzoekende partij. Indien desondanks niet wordt betaald, wordt het verzoek afgewezen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De betaling van het honorarium van de advocaat gebeurt volgens een overeenkomst tussen cliënt en advocaat. Zowel de betaling van een voorschot als facturatie achteraf zijn gebruikelijke praktijken. Ingeval rechtshulp wordt verleend, zijn bijzondere regels van toepassing: zie het informatiedossier Rechtshulp.

11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (informatiedossier 'Rechtshulp')

Gevolgen van de aanhangigmaking

12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt?

In Zweden wordt een vordering geacht aanhangig te zijn vanaf de indiening van het verzoek tot dagvaarding bij het gerecht. Een verzoek tot dagvaarding wordt geacht bij het gerecht te zijn ingediend wanneer het stuk of een bewijs van verzending per post van het stuk bij het gerecht aankomt of wanneer dit aan een bevoegde aangestelde worden bezorgd.

Wanneer kan worden verondersteld dat het stuk of het erop betrekking hebbende bewijs op een bepaalde datum ter griffie van het gerecht of op het postkantoor is afgegeven, wordt het geacht op deze datum te zijn ontvangen indien het de eerstvolgende werkdag door een bevoegde ambtenaar in ontvangst wordt genomen.

Er wordt niet automatisch een bevestiging gestuurd van de correcte indiening van het verzoek. Er kunnen evenwel inlichtingen worden verkregen bij het gerecht, onder meer per telefoon.

13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ?

Overeenkomstig de Zweedse procedurevoorschriften dient het gerecht zo snel mogelijk een tijdschema voor de behandeling van de zaak vast te leggen. In sommige zaken zal het vastleggen van een tijdschema echter overbodig zijn. In de meeste zaken zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om een tijdschema vast te leggen voordat de tegenpartij een repliek heeft gestuurd.

Er kan steeds contact worden opgenomen met het gerecht, bijv. per telefoon, om informatie in te winnen over het verloop van de procedure.

Nadere inlichtingen

« Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Algemene informatie | Zweden - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 23-07-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk